slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Aktuālā darba tirgus situācija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Aktuālā darba tirgus situācija - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Aktuālā darba tirgus situācija Rīgā , 2010.gada 18.martā. Bezdarba līmenis 2009.gada janvārī ES ( EUROSTAT dati ). * 2009.gada oktobris ** 2009.gada 3.ceturksnis.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aktuālā darba tirgus situācija' - enya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Aktuālā darba tirgus situācija

Rīgā , 2010.gada 18.martā

bezdarba l menis 2009 gada janv r es eurostat dati
Bezdarba līmenis 2009.gada janvārī ES (EUROSTAT dati )

* 2009.gada oktobris

** 2009.gada 3.ceturksnis

re istr t bezdarba l menis un re istr tie bezdarbnieki perioda beig s
Reģistrētā bezdarba līmenis un reģistrētie bezdarbnieki (perioda beigās)

*Operatīvie dati Rīgā: reģistrētā bezdarba līmenis 2010.gada 14.martā – 12,8%,

reģistrēto bezdarbnieku skaits – 49022

m r grupu bezdarbnieki 28 02 2010
Mērķgrupu bezdarbnieki(28.02.2010.)

Kopā reģistrēti: Latvijā - 192032 bezdarbnieki (50.4% - sievietes, 49.6 % – vīrieši)

Rīgas reģionālā filiālē - 59136 bezdarbnieki (50,0 % - sievietes, 50,0 % – vīrieši)

r gas re ion laj fili l re istr to bezdarbnieku sadal jums uz 2010 gada 28 febru ri
Rīgas reģionālajā filiālē reģistrēto bezdarbnieku sadalījums (uz 2010. gada 28. februāri)

Pa vecuma grupām

Pēc izglītības līmeņa

Kopējais bezdarbnieku skaits59136

darba dev ju pieteikumi par darbinieku skaita samazin jumu pa nozar m 2009 g liel kais skaits
Darba devēju pieteikumi par darbinieku skaita samazinājumu pa nozarēm 2009.g. (lielākais skaits)

Kopā 2009.gadā darbvietu samazinājums Latvijā - 18 232, Rīgā – 10 844

bezdarbnieku un re istr to br vo darba vietu skaits
Bezdarbnieku un reģistrēto brīvo darba vietu skaits

*Operatīvie dati:2010.gada 14.martā: Latvijā - reģistrēto bezdarbnieku skaits – 193747,

brīvo darba vietu skaits – 1688.

re istr to bezdarbnieku kust ba r gas re ion laj fili l 2009 gad un 2010 gad
Reģistrēto bezdarbnieku kustība Rīgas reģionālajā filiālē 2009.gadā un 2010.gadā

2009.gadā piešķirts bezdarbnieka statuss 75 387 cilvēkiem, bet darbā iekārtojušies 21 783.

* Skaits ar pārrēķinu pēc VID ziņām

bezdarbnieku profesion l apm c ba p rkvalifik cija vai kvalifik cijas paaugstin ana 1
Bezdarbnieku profesionālā apmācība, pārkvalifikācija vai kvalifikācijas paaugstināšana(1)

Bezdarbnieku apmācība 2009.gadā

 • Apmācību uzsākuši 2404 bezdarbnieki
 • Pabeiguši, tai skaitā, kuri uzsākuši apmācību iepriekšējos periodos 1339 bezdarbnieki
 • Iekārtojušies darbā 270 jeb 20% no apmācību beigušajiem

Pieprasītākās izglītības programmas 2009.gadā

bezdarbnieku un darba mekl t ju neform l izgl t ba 1
Bezdarbnieku un darba meklētāju neformālā izglītība(1)

2009.gadā

 • Apmācību uzsākuši 4384 bezdarbnieki un darba meklētāji
 • Pabeiguši, tai skaitā, kuri uzsākuši apmācību iepriekšējos periodos 3818 bezdarbnieki un darba meklētāji
 • Iekārtojušies darbā 638 jeb 16,7% no apmācību beigušajiem

Bezdarbnieku un darba meklētāju neformālā izglītība ,,Valsts valodas apguve’’

 • Apmācību uzsākuši – 468
 • Apmācību pabeiguši – 462
 • Iekārtojušies darbā pēc apmācības – 90 jeb 19,5%
bezdarbnieku un darba mekl t ju konkur tsp jas paaugstin anas pas kumi kpp
Bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP)

2009.gadā konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos ( kursos, lekcijās, semināros, individuālajās konsultācijās piedalījās 6470 bezdarbnieki un darba meklētāji.

Filiālei 2010.gadam noteiktais rezultatīvais rādītājs – 15596

Uz 2010.gada 01.februāri vēlmi piedalītie KPP ir izteikuši 5726 bezdarbnieki un darba meklētāji

Pieprasītākās programmas

slide14
Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai (1)
 • Mērķis:
 • sniegt nepieciešamo palīdzību bezdarbniekiem komercdarbības vaipašnodarbinātības uzsākšanai un atbalstu bezdarbniekiem pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā, kā arī nodrošināt biznesa plānu īstenošanas atbilstības regulāru novērtēšanu 24 mēnešus no biznesa plānu īstenošanas uzsākšanas dienas.
 • Rīgas reģionālajā filiālē pasākumā piedalījās 27 bezdarbnieki, no kuriem 5 saņēma valsts piešķirto atbalstu biznesa uzsākšanai.
 • Vēlmi saņemt valsts atbalstu sava biznesa sākšanai izteica daudz lielāks personu skaits.
slide15
Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai (2)
 • Pasākuma laikā bezdarbnieki saņem nepieciešamo palīdzību un atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai:
 • konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un izstrādāšanā ( konsultācijas 6 nedēļu laikā);
 • un ja aģentūras izraudzīts eksperts devis pozitīvu slēdzienu par biznesa plāna dzīvotspēju un nepieciešamo Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu -
 • konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā (20 konsultācijas);
 • komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai – ne vairāk kā 4000Ls atbilstoši apstiprinātajai biznesa plāna tāmei;
 • mēneša dotāciju pasākuma īstenošanas sākumposmā (pirmajos sešos mēnešos) - valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā.
slide16
Profesionālās augstākās izglītības ieguves organizēšana bezdarbniekiem (1)
 • Mērķis:
 • dot iespēju bezdarbniekiem ar sākotnēji iegūtu vai nepabeigtu augstāko izglītību 18 mēnešu laikā iegūt augstāko profesionālo kvalifikāciju (pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguve).
 • Mērķgrupa:
 • Bezdarbnieki ar iepriekš iegūtu augstāko izglītību, kas var būt par pamatu 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvei;
 • Bezdarbnieki, kas vismaz gadu pirms iesaistīšanas pasākumā pārtraukuši uzsāktās 1. vai 2. līmeņa profesionālo augstākās izglītības apguvi.
slide17
Profesionālās augstākās izglītības ieguves organizēšana bezdarbniekiem (2)
 • Pamatnosacījumi:
 • Maksimālais iesaistīšanās ilgums vienai personai – 18 mēneši;
 • Maksimālais finansiālais atbalsts – 1000 Ls;
 • Studiju laikā 70 Ls stipendija;
 • Bezdarbnieks izvēlas izglītības programmu sadarbībā ar karjeras konsultantu;
 • Bezdarbnieku var atkārtoti iesaistīt Apmācībā ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējās profesionālās izglītības programmas pabeigšanas, t.sk. pēc bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas 1.- 3.kvalifikācijas līmeņa programmās.
 • Priekšrocība tikt iesaistītam izglītības programmu apguvē pēc šādiem kritērijiem:
 • vismaz trīs gadus pēc izglītības iegūšanas bezdarbnieks nav uzsācis darba tiesiskās attiecības jomā, kurā iegūta izglītība vai arī ir uzsācis darba tiesiskās attiecības jomā, kurā iegūta izglītība, taču pēc tam darba tiesiskās attiecības izbeigtas;
 • bezdarbnieks ilgāk par vienu gadu ir NVA uzskaitē.
ad