OSVČ – sociální zabezpečení 2013 - PowerPoint PPT Presentation

harvey
osv soci ln zabezpe en 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSVČ – sociální zabezpečení 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSVČ – sociální zabezpečení 2013

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
72 Views
Download Presentation

OSVČ – sociální zabezpečení 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. OSVČ – sociální zabezpečení 2013 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Plátci pojistného: • zaměstnanec, • zaměstnavatel, • osoba samostatně výdělečně činná (podnikatel) - OSVČ.

  3. Vyměřovacím základem u zaměstnanců • je hrubá mzda. • Rozhodným obdobím je kalendářní měsíc. • Odměna vyplácená na základě dohody o provedení práce (do 10.000 za měsíc) nezakládá účast na sociálním a zdravotním pojištění, tedy povinnost odvádět pojistné.

  4. Kdo je OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná • Osoba mající příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti • Osoby s příjmy z kapitálového majetku (dividendy, podíly na zisku, …), pronájmu a ostatní příjmy – viz PŘ o Dani z příjmu FO) nepodléhají odvodům pojistného


  5. OSVČ – hlavní činnost • Vyměřovací základ je 50 % zisku, pojistné pak činí 29,2 % z vyměřovacího základu. • Předepsán min. vyměřovací základ (25 % průměrné mzdy 25844 Kč - 2013) tj. 6461 Kč . • Min. pojistné pak činí 6461x 0,292 = 1890 Kč • Musí platit měsíční zálohy ve výši 1/12 přiznaného pojistného

  6. OSVČ jako vedlejší činnost je ta osoba, která současně: • vykonávala zaměstnání, nebo • byla invalidní důchodce, • starobní důchodce, • měla nárok na rodičovský příspěvek, • byla studentem.

  7. OSVČ – vedlejší činnost • Pokud nedosáhne zisk rozhodnéčástky, nemusí být pojištěna vůbec. Rozhodná částka je proměnlivá a v roce 2013 činí 62 121 Kč. Uvedená rozhodná částka platí při výkonu činnosti po celý kalendářní rok. • Předepsán min. vyměřovací základ (10 % průměrné mzdy 25 884 Kč - 2013) tj.2589 Kč. • Min. pojistné pak činí 756 Kč. • Nemusí platit zálohy (student, souběžně zaměstnán, důchodce).

  8. Náhrady mzdy/nemocenskou – vyplácí zaměstnavatel 21 dní: výše náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti: • za prvé 3 pracovní dny nemoci náhrada mzdy nepřísluší, • od 4. pracovního dne nemoci náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku • Náhrady mzdy vyplácí zaměstnavatel prvních 21 kalendářních dní pracovní neschopnosti

  9. Přehled o příjmech a výdajích • V průběhu roku platí OSVČ zálohy. • Na konci roku podávají tzv. Přehled, kde zúčtovávají zálohy s vypočteným ročním pojistným uvedeným v Přehledu. • Termín podání – do konce dubna

  10. Pokuty a penále • Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za deset let ode dne splatnosti. • Pokuta za nepodání přehledu až 10 000 Kč). • Za každý den zpoždění s platbou běží časové penále 0,1 % z dlužné částky.