Reform cia a protireform cia
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Reformácia a protireformácia. Lukáš Tuček III.E. Cirkev v neskorom stredoveku. 1073 – pápežom sa stal Gregor VII. V tomto období panovníci ovplyvňovali pápežov a biskupov a využívali ich ku kontrole más – Gregor VII. s tým nesúhlasil

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - harlow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Reform cia a protireform cia

Reformácia a protireformácia

Lukáš Tuček III.E


Cirkev v neskorom stredoveku
Cirkev v neskorom stredoveku

 • 1073 – pápežom sa stal Gregor VII.

 • V tomto období panovníci ovplyvňovali pápežov a biskupov a využívali ich ku kontrole más – Gregor VII. s tým nesúhlasil

 • V bohatstve, ktoré Cirkev nadobudla videli príležitosť na obohatenie sa

 • Snaha Gregora VII. zachovať nezávislosť Cirkvi vedie k nespokojnosti monarchov

 • Vypukol boj o investitúru – biskupi a kňazi uvádzaní do úradu svetskou mocou

 • panovníci predávali cirkevné úrady

 • Nemecký cisár Henrich IV. napadol vojskami sídlo pápeža, ten musel ísť do exilu

 • Exkomunikácia Henricha a pápežský zákaz pre jeho poddaných poslúchať ho viedla k Henricha k strate prívržencov

 • Po ospravedlnení bol prijatý naspäť do Cirkvi


Reform cia a protireform cia

 • Boj pokračuje do 1122 – prijatie Wormského konkordátu - víťazstvo pápežstva; Cirkev sa stáva rozhodujúcim mocenským a duchovným činiteľom Európy

 • Cirkev na čele s pápežom – riadiaca inštitúcia duchovného i politického západného sveta

 • Zrodila sa idea pápežskej svetovlády – Inocent III. – pápež má byť vodcom Západu, ktorý má spájať viera

 • Cirkev sa postupne vzďaľuje od svojho duchovného poslania, ktoré jej zanechal Ježiš Kristus a mení sa na politickú a hospodársku mocnosť


Ve k schizma
Veľká schizma víťazstvo pápežstva; Cirkev sa stáva rozhodujúcim mocenským a duchovným činiteľom Európy

 • Pápežstvo sa dostáva pod kontrolu Francúzska

 • Pod vplyvom francúzskeho kráľa Filipa IV. sa r. 1307 pápež Klement V. odsťahoval do Avignonu – babylonské zajatie (prepychový pápežský palác)

 • Francúzski králi v tomto období výrazne s pápežmi manipulovali, aby presadili svoje vlastné záujmy

 • Mnohí biskupi a kňazi zanevreli na nástupcov sv. Petra a pápeži opäť stratili svoje všeobecné prvenstvo medzi západnými kresťanmi – úpadok kresťanskej disciplíny

 • Tlak verejnej mienky spôsobil návrat Gregora XI. Do Ríma a zvolenie jeho nástupcu Urbana VI. v Ríme

 • Francúzi odmietli poslušnosť a zvolili si vlastného pápeža Klementa XII.

 • Avignon podporovali románske krajiny, Rím zase germánske a slovanské krajiny

 • Situáciu mal vyriešiť koncil, ten však v roku 1409 zvolil v Pise ďalšieho pápeža Alexandra V.

 • Bežní kresťania boli úplne zmätení

 • Napokon žigmund Luxemburský, rímsko-nemecký cisár zvolal koncil do Kostnice; ten zosadil všetkých pápežov a vyhlásil nového, Martina V., ktorého uznávali všetci


Po iatky reform cie
Počiatky víťazstvo pápežstva; Cirkev sa stáva rozhodujúcim mocenským a duchovným činiteľom Európyreformácie

 • Wycliff (1329-1384)– šľachitc, študoval teológiu, právo, filozofie

 • Podporoval angl. kráľa Eduarda III., ktorý odmietol platiť pápežovi lénny poplatok

 • zaútočil aj na samotný inštitút pápežstva, ktorý označil za Antikristovu institúciu

 • Ján Hus – študoval v Prahe, po vysviacke prednášal filozofiu

 • Za prameň všetkého zla pokladal cirkevné majetky

 • Postavil sa proti predávaniu odpustkov a spálil pápežskú bulu, čo vyvolalo nepokoje

 • Bol exkomunikovaný

 • Žigmund Luxemburský ho pozval na koncil do Kostnice

 • Koncil mal úlohu rozdeliť jeho učenie na pravdivé a kacírske

 • Hus odmietol a preto bol vydaný svetskej spravodlivosti; tá ho nechala upáliť (1415)

 • Husiti – odpor dávali najavo krutosťami voči katolíkom

 • 1434 – v bitke pri Lipanoch definitívne porazení


Reform cia a jej pr iny
Reformácia víťazstvo pápežstva; Cirkev sa stáva rozhodujúcim mocenským a duchovným činiteľom Európy a jej príčiny

 • Medzi cirkevné príčiny zaraďujeme:

 • vmárnivosť, materializmus a svetskosť renesančných pápežov

 • v      narušenie cirkevnej disciplíny

 • v      svätokupectvo a zápasy o investitúru

 • v      nízke vzdelanie nižších kňazov

 • v      úpadok disciplíny u rehoľníkov a tým aj úpadok kláštorov

 • v      obchodovanie s odpustkami

 • v      falšovanie odpustkov

 • Vkorupcia v Cirkvi

 • vobmedzenie pápežstva na majetky a politiku

 • Medzi politicko-sociálne príčiny zaraďujeme:

 • v     oslobodenie od platenie daní pre kláštory

 • v     snaha miest stať sa nezávsilými na Cirkvi a šľachte

 • v     početné konflikty a vojny, ktoré si vyžadovali peniaze

 • v     strata vojenského významu rytierov a nižšej šľachty, ktorí sa preto snažili dostať k cirkevnému majetku


Reform cia
Reformácia víťazstvo pápežstva; Cirkev sa stáva rozhodujúcim mocenským a duchovným činiteľom Európy

 • 1515 – vyhlásenie nových odpustkov – odpustené je každému, kto prispeje na stavbu chrámu sv. Petra

 • Intrigy a obohacovanie sa odpustkových komisárov

 • Martin Luther (1483 –1546) pribil v roku 1517 na dvere chrámu vo Wittenbergu svojich 95 kritických téz

 • Dav túžiaci po zmenách si ich vysvetlil liberálne

 • Za zdroj viery považoval Sväté Písmo – obavy cirkevných hodnostárov, že Písmo nahrádza autoritu Cirkvi

 • Spochybnil pôst, asketizmus, Pannu Máriu, svätých aj celibát

 • Ovplyvnil jednoduchý ľud – prepuknutie sedliackej vojny v Nemecku (1525-1526)

 • Sedliaci hlásali slobodu kresťanského človeka, čo znamenalo zbaviť sa poddanstva

 • Šírenie reformácie po Európe vyvolávalo mnohé konflikty,kniežatá a feudáli boli zrazu rozdelení na dve kresťanské viery

 • Cisár Karol V. povolil kniežatám ponechať si protestantskú vieru, avšak nesmú ju šíriť ďalej

 • Nespokojnosť kniežat – v roku 1531 vznikol Šmalkaldský spolok cez ktorý sa viedli vojny proti katolíkom, spolok bol nakoniec porazený


Reform cia a protireform cia

 • 1555 – Augsburský mier – prijatie Lutherovho učenia, z Cirkvi sa vyčlenili evanjelici augsburského vyznania

 • Základ: „Curius regio, illius est religio,“ teda „Koho panstvo, toho náboženstvo.“

 • Iní významní reformátori: Ján Kalvín, Ulrich Zwingli

 • Ulrich Zwingli – švajčiarsky kňaz; ako jedinú autoritu presadzoval Písmo; popieral moc Cirkvi a transubstanciáciu

 • Ján Kalvín –pôsobil v Ženeve

 • Upravil štruktúru Bohoslužby, mala pozostávať z kázne, modlitby a spevu žalmov

 • Presadzoval prísny protestantizmus, opieral sa o predestináciu

 • Jeho náboženstvo sa stalo netolerantným voči ostatným;, jeho vyznavači sú známy ako kalvinisti (vo Francúzsku hugenoti, v Británii puritáni)


Protireform cia
Protireformácia Cirkvi sa vyčlenili evanjelici augsburského vyznania


Reform cia a protireform cia

 • Reakcia na Lutherovo vystúpenie: Cirkvi sa vyčlenili evanjelici augsburského vyznaniaTridentský koncil:

  • Zvolaný ppežom Pavlon III. a Karolom V. Habsburským

  • Riešenie protestantizmu a reformácie

  • Vydané disciplinárne, náučné a reformné dekréty

  • Zahájená obnova Cirkvi

  • O reforme pápežstva sa nehovorilo

  • Reakcia na protestantizmus – desiatky cirkevných kliatob a exkomunikácie

  • Základ cirkevného práva – Rímska náuka o sviatostiach

  • Barok:

  • Nový umelecký smer

  • Prejavil sa architektúrou, sochárstvom, maliarstvom, hudbou

  • Bol pompézny, mal ohromiť ľudí, ukázať moc Cirkvi (a šľachty) stavbou prezdobených monumentálnych budov

  • Dôležitá bola hra svetla


Reform cia a protireform cia

 • Namiesto zjednotenia nastáva obdobie rekatolizácie Cirkvi sa vyčlenili evanjelici augsburského vyznania

 • táto politika viedla k rozsiahlym náboženským konfliktom

 • Na Apeninskom a Pyrenejskom polostrove bola reformácia zlikvidovaná

 • Vo Francúzsku prebehlo osem občianskych vojen proti hugenotom (tiež tu došlo k Bartolomejskej noci, kedy boli povraždené tisíce protestantov)

 • V Nizozemsku začali kalvíni bojovať proti legitímnej španielskej vláde. Vojna medzi Špenielskom a Nizozemskom trvala vyše osemdesiat rokov

 • spory vyústili do Tridsaťročnej vojny (1618-1648), počas ktorej trpelo najmä Nemecko

 • Westfálsky mier z roku 1648 uplatnil rovnosť oboch vierovyznaní

 • Zoznam zakázaných kníh - 1559 – knihy, ktoré katolíci mohli čítať len so súhlasom biskupa; inak im hrozila exkomunikácia

 • Inkvizícia - forma stredovekého súdnictva

 • Inkvizícia sa v stredoveku venovala najmä vyhľadávaniu a trestaniu kacírov a heretikov.