1 / 9

Waldorfkoolide haridusõiguslikud ja – poliitilised valikud

Waldorfkoolide haridusõiguslikud ja – poliitilised valikud. Jüri Ginter Aprill 2010. Ortodoksaalne või dünaamiline. avatud ja paindlik järgmiste valikute alus. Suletud või teistele eeskujuks.

halia
Download Presentation

Waldorfkoolide haridusõiguslikud ja – poliitilised valikud

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Waldorfkoolide haridusõiguslikud ja – poliitilised valikud • Jüri Ginter • Aprill 2010

  2. Ortodoksaalne või dünaamiline • avatud ja paindlik • järgmiste valikute alus

  3. Suletud või teistele eeskujuks • Eesti haridusmaastikul on waldorfkoolide nähtavus ja kuuldavus minimaalne. Nad korraldavad häid kursusi, teabepäevi, aga see jääb meedia vaateväljast tavaliselt välja. Neile oleks vaja tugevat PRinimest. Mõnd ajakirjanikust lapsevanemat, kes suudab omameedialugudega tõestada seda, et w.kool on normaalse lapse arenguksvajalik parim kasvu- ning õpikeskkond. Alternatiivseks variandiks on kaasaegse sotsiaalmeedia (koduleheküljed, foorumid jms), kuna traditsiooniline meedia kajastab pigem skandaale kui midagi positiivset. See on minu soovitus juhuks, kui waldorfkoolid ei karda teiste koolide konkurentsi ja soovivad pigem kandepinda laiendada. Ma väga loodan, et see nii on. LJ

  4. Era- või munitsipaalkool

  5. Eraldi õppekava või õppekava erandid • Sh hindamine (vigade otsimine või tulemuste fikseerimine ja soovitused)

  6. Ainujuhtimine või kollegiaalne juhtimine ja osalus • (sh teeselda seaduse täitmist või algatada selle muutmine)

  7. Lapse- või koostöökeskne • osalus, • osadus, • täienduvus ja • jätkusuutlikkus

  8. Strateegilised muudatused • Õpilased on subjektid. Õpetajad on kooliuuenduse subjektid. • Õpilased ja õpetajad õpivad koos. • Kool on sotsialiseerumiskeskond, mitte teadmiste jagamise ja kontrollimise asutus. • Hindamisel ei otsitakse vigu, vaid tunnustatakse ja toetatakse.

  9. Üleskutse • Need põhimõtted on objektiivsed, seega pole vaja revolutsiooni, vaid tuleb lihtsalt loobuda senisest praktikast, mis neid objektiivseid põhimõtteid ignoreerib. • Kui soovite kaasa aidata sellele, et Eesti haridusstrateegia neid põhimõtteid arvestaks, siis palun võtke ühendust jyri.ginter@gmail.com

More Related