Isiklikud valikud t turul
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

ISIKLIKUD VALIKUD TÖÖTURUL. Avakoosolek, 20.07.2011 Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik. AVASÕNAD. Külli Mäe. PÄEVAKAVA. 13.15 – 13.50 Projekti ideest alguseni, püstitatud eesmärgid Programmi "Isiklikud valikud tööturul" tutvustus Külli Mäe (EPRÜ)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - carlow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Isiklikud valikud t turul

ISIKLIKUDVALIKUDTÖÖTURUL

Avakoosolek, 20.07.2011

Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik


Avas nad

AVASÕNAD

KülliMäe

Isiklikud valikud tööturul


P evakava
PÄEVAKAVA

 • 13.15 – 13.50Projekti ideest alguseni, püstitatud eesmärgid

 • Programmi "Isiklikud valikud tööturul" tutvustus

  Külli Mäe (EPRÜ)

 • 13.50 – 14.00Tervitussõnad projekti partnerilt

  Ene Jõesaar (PER Psühhiaatriakliinik,

  EÕL Psühhiaatriaõdede Seltsing)

 •  14.00 – 14.30Ülevaade projekti tegevustest ja ajakavast

  Anna Toots (InterAct Projektid & Koolitus OÜ)

 • 14.30 – 15.30 Kohvilaud

Isiklikud valikud tööturul


Isiklikud valikud t turul

Isiklikud valikud tööturulLevaade projekti tegevustest ja ajakavast

ÜLEVAADEPROJEKTITEGEVUSTEST JA AJAKAVAST

AnnaToots

Isiklikud valikud tööturul


Ldandmed
ÜLDANDMED

 • Projektinimi: Pikaajaliste ja psüühilise erivajadustega töötute tööpraktikad ja tööle rakendamine juhtumikorralduse ja mentorluse toel – „Isiklikud valikud tööturul“

 • Projekti number: 1.3.0102.11-0330

 • Taotleja: MTÜ Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing

 • Projekti toetab: Euroopa Sotsiaalfond meede 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“

 • Periood: 01.02.2011-31.12.2012 (26 kuud)

 • Maksumus: 307 684 EUR

 • Projektiakronüüm ?

Isiklikud valikud tööturul


Eesm rgid
EESMÄRGID

 • Üldeesmärk: Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurenemine läbi psüühilise erivajadusega inimeste suurema võimetekohase töölerakendumise tööpraktika ja tugiteenuste (juhtumikorraldus ja mentorlus) kaudu.

 • Spetsiifilised eesmärgid:

 • Tööpraktika ja tugiteenuste kaudu tõuseb pikaajaliste psüühilise erivajadusega töötute kaasatus ühiskonda, enesehinnang ja valmisolek asuda tööle. Kaasatakse 90 pikaajalist töötut.

 • Tööpraktika ja tugiteenuste kaudu tõuseb võimetekohanetööga hõivatuse määr 30%-ni projekti sisenenud töötute hulgast.

 • Paraneb koostöö ja infovahetus koostöövõrgustikus, sh riiklike teenuseid osutavate ja sihtgrupi enesealgatusel põhinevate initsiatiivgruppide vahel.

Isiklikud valikud tööturul


Koost partnerid
KOOSTÖÖPARTNERID

 • Eesti Õdede Liidu Psühhiaatriaõdede Seltsing

  • Sihtgrupi informeerimine, motiveerimine, nõustamine ja suunamine tööhõiveprogrammiga liitumiseks

 • SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik, Tartu psühhiaatriakliinik, SA Viljandi Haigla, SA Jõhvi Haigla

  • sihtgrupi toetavate nõustamistegevuste korraldamine koostöös kogemusnõustajatega/ mentoritega ning juhtumikorralduse meeskonna loomine

  • individuaal- ja grupinõustamise ja tööklubide tegevuseks ruumide kasutamise võimaldamine.

 • EPRÜ Kogemusnõustajate võrgustik

  • kogemusnõustamise valdkonna nõustaja

Isiklikud valikud tööturul


Tegevused
TEGEVUSED

1. Projekti käivitamine

 • Meeskonnaprofiili kujundamine, hanked, lepingud

 • supervisioonisüsteemi väljatöötamine

 • avakoosoleku läbiviimine ja projekti esmane avalikustamine

 • Tarbijate Nõukoja moodustamine

 • Individuaalse töölerakendumise programmi „Isiklikud valikud tööturul“ juhendmaterjalide koostamine ja tutvustamine Tarbijate Nõukojas

Isiklikud valikud tööturul


Tegevused 2
TEGEVUSED (2)

2. Osalejate värbamine programmi „Isiklikud valikud tööturul“

 • Teavitusplaan

 • Kodulehekülg

 • Infokandjad (voldikud, A4 infolehed, visiitkaardid)

 • Uudiskiri

 • Dokumendihaldussüsteemi loomine

 • Sooviavalduste vastuvõtmine (alates 15. juulist 2011)

  3. Tööpraktikaks ja tööle asumiseks ettevalmistava kuue 3-päevase sissejuhatava koolituse ettevalmistus, läbiviimine ja tulemuste analüüs

 • kokku 90-le osalejale

 • Isiklikud valikud tööturul


  Tegevused 3
  TEGEVUSED (3)

  4. Juhtumikorraldus ja mentorlus tööpraktika ja tööleasumise ettevalmistamiseks ja toetamiseks

  • Käivitamine - metoodikakoosolekud

  • Osalejal õigus taotleda juhtumikorraldaja

   ja mentori tuge keskmiselt 204 tunni ulatuses

   kuue kuu vältel

  • Juhtumite jooksev monitooring ja hindamine

   5. Tööpraktikakoha leidmine ja programmis

   osaleja seostamine tööpraktikaga

 • Praktikakohtade kaardistamine - isiklikest

  tugevustest ja piirangutest lähtuv

 • Tööandja nõustamine

 • Isiklikud valikud tööturul


  Tegevused 4
  TEGEVUSED (4)

  6. Tööklubide rakendamine

  • Tartus, Tallinnas, Viljandis ja Jõhvis

  • Vabatahtlikud kaasatud

   7. Töö nõustamiskeskustes

  • Töövaldkonna nõustamine

  • Vabatahtlikud kaasatud

   8. Õppekäik Soome

  • Koostööpartner Soome Vaimse Tervise Keskliit

  • Töönõustamise keskustesse ja taastumiskursustele

  • Kuuele meeskonnaliikmele

   9. Projekti sisehindamise ja monitooringu teostamine

  Isiklikud valikud tööturul


  Meeskonnaprofiil
  MEESKONNAPROFIIL

  • Ekspert-karjäärinõustaja

   • Programmi „Isiklikud valikud tööturul“ metoodiline koostamine ja juhtimine

   • Meeskonna komplekteerimine ja sisulise töökorralduse tagamine

   • Meeskonna sisulise tööjuhendamise ja supervisioonikorralduse tagamine

   • Tarbijate Nõukoja ja vabatahtlike tegevuse koordineerimine, sh juhendamise ja supervisiooni tagamine

  Isiklikud valikud tööturul


  Meeskonnaprofiil 2
  MEESKONNAPROFIIL (2)

  • Projekti- ja finantsjuht

   • tegevuste ja ajaplaani jälgimine ja meeskonnatöö koordineerimine (sh meeskonnakoosolekud)

   • koostööpartneritega suhtlemine (info projekti arengutest)

   • hangete läbiviimine

   • lepingute vormistamine

   • finantsjärelvalve (koostöös taotleja raamatupidajaga)

   • väljamaksetaotluste koostamine

   • indikaatorite saavutamise monitooring

   • seirearuannete ja lõpparuande koostamine koostöös projekti meeskonnaga

  • Raamatupidaja

  Isiklikud valikud tööturul


  Meeskonnaprofiil 3
  MEESKONNAPROFIIL (3)

  • Juhtumikorraldaja

   • Osalejate sooviavalduste analüüs

   • Sissejuhatava koolituse läbiviimine ( 3 päeva)

   • Tööklubide/ tugigruppide korraldamine

   • Programmis osalejate individuaalne ressursside ja piirangute kõikehõlmav hindamine (töövihik ja käsiraamat)

   • Praktika- ja töökohtade individuaalne kohandamine

   • Tööandjate individuaalne kaasamine, motiveerimine, koolitamine, juhendamine

   • Koostöö nõustamiskeskuse ja vabatahtlikega

   • Osaleda meeskonna töö- ja supervisioonikoosolekutel

   • Töökoht on nõustamiskeskuses/toas (laud, arvuti, tel, internet)

  Isiklikud valikud tööturul


  Meeskonnaprofiil 4
  MEESKONNAPROFIIL (4)

  • Mentor

   • Osalejate sooviavalduste analüüsimisel osalemine

   • Sissejuhatavate koolituse gruppide komplekteerimisel osalemine

   • Sissejuhatava koolituse läbiviimisel osalemine

   • Programmis osalejate individuaalne valmisoleku ja ressursside hindamisele kaasa aitamine tuginedes kogemusnõustamise põhimõtetele

   • Praktika- ja töökohtade individuaalsele kohandamisele kaasa aitamine

   • Tööandjate individuaalne kaasamine, motiveerimine, koolitamine, juhendamine tuginedes kogemusnõustamise põhimõtetele.

  Isiklikud valikud tööturul


  Meeskonnaprofiil 5
  MEESKONNAPROFIIL (5)

  • Töökoormuse näide

   Tööpaar: juhtumikorraldaja (0,4) ja mentor (0,4).

   Arvestatud töötasu 17 kuuks, käsundusleping suunatud lõpptulemusele, vahekontroll iga kuu lõpus.

   Lõpptulemus:15 inimest praktikale ja 5 tööle (16-17 kuu jooksul).

   Lõpptulemus arvestuslikes tundides: 2x1088 tundi (projektis arvestuslik töömaht 0,4 kohale): 17 kuuga.

   Kuus keskmiselt 2 x 64 tundi . Individuaal- ja grupitöö, töö-ja supervisioonikoosolekud.

   Üks klient keskmiselt programmis: 6 kuud

   Korraga töös: 5 -15 klienti

  Isiklikud valikud tööturul


  Oodatavad tulemused
  OODATAVADTULEMUSED

  • Tööle rakendunud inimesi 27 (30 % projektis osalenud inimestest kokku)

  • Kõik programmis osalejad (90 osalejat) läbivad individuaalse tööpraktika soovitatavalt tulevase tööandja juures.

  • 90% programmis osalenutest väidab, et nende motivatsioon ja oskused tööturule sisenemiseks ning seal püsimiseks on kasvanud 50% võrra võrreldes programmi algusega

  • Väljatöötatud supervisioonisüsteem

  • Moodustatud Tarbijate Nõukoda

  • Koostatud on 2 000 projekti tutvustavat voldikut, 2 000 A4 infolehte, 1 000 visiitkaarti

  Isiklikud valikud tööturul


  Oodatavad tulemused 2
  OODATAVADTULEMUSED (2)

  • Väljatöötatud IT-põhine dokumendihalduse süsteem 

  • Sissejuhatav koolitus on läbiviidud 90 osalejale

  • Projektis osalejatele on tagatud juhtumikorraldaja ja mentori tugi keskmiselt 204 tunni ulatuses kuue kuu jooksul 

  • Läbi on viidud 5-päevane õppekäik Soome 6 inimesele

  • Läbi on viidud 14 kuu jooksul (á 4 tööklubi ehk üks tööklubi nädalas) kuues grupis – kokku 336 tööklubi kohtumise korda

  Isiklikud valikud tööturul


  Edukaid isiklikke ja t alaseid valikuid
  Edukaidisiklikkejatööalaseidvalikuid!

  Isiklikud valikud tööturul