Download
regional utvecklingspolitik ur ett j mst lldhets perspektiv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regional utvecklingspolitik ur ett jämställdhets perspektiv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regional utvecklingspolitik ur ett jämställdhets perspektiv

Regional utvecklingspolitik ur ett jämställdhets perspektiv

137 Views Download Presentation
Download Presentation

Regional utvecklingspolitik ur ett jämställdhets perspektiv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Regional utvecklingspolitik ur ett jämställdhetsperspektiv Katarina Pettersson

 2. Regionala problem? • Regionalpolitik ska lösa regionala problem, som en rumsligt ojämn fördelning av välfärd, inkomster och ekonomisk tillväxt gett upphov till. • Tidigare stöd till ”eftersläpande” regioner. • Mer och mer fokus på ekonomisk tillväxt.

 3. “Målet för den regionala tillväxtpolitiken ska vara utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft” (Budgetprop. 2008, Utgiftsområde 19, s. 15).

 4. Olika synsätt på regionala problem • Emma Resurscentrum: Kvinnor i Norrlands inland var ”osynliga” för länsstyrelsens tjänstemän.

 5. Jämställdhet? • Maktperspektiv på relationerna mellan kvinnor och män • Kvalitativt perspektiv • Tas alla människors – kvinnor och mäns – kunskaper, erfarenheter och bidrag till samhällsutvecklingen tillvara och får påverka densamma? • Har alla lika tillgång till & utövande av makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv? • Kvantitativt perspektiv • En fördelningen av kvinnor och män 40-60%, också av resurser.

 6. Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. • Jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

 7. Genusperspektiv och jämställdhet handlar inte om att enkom studera kvinnor. • Det handlar också om att studera män och i synnerhet maktrelationerna som skapar och upprätthåller genusordningarna! • Inte endast kvinnors ansvar och inte kvinnor som ska förändras!

 8. Varför jämställdhet i regionalpolitik? • Politiska krav: • EU-kommissionen och Lissabon Agendan. • “Med utvecklingskraft avses vidare att politiken ska vara hållbar, dvs. att den ska bidra till att nuvarande och kommande generationer av kvinnor och män kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden” (Budgetprop. 2008, Utgiftsområde 19, s. 15).

 9. “I samtliga faser av framtagande och genomförande av strukturfondsprogram och insatser inom dessa skall samtliga dimensioner av hållbar utveckling beaktas. En helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv i arbetet bidrar till en hållbar utveckling i regionen. Särskilt fokus skall ges jämställdhet mellan kvinnor och män, integration och mångfald samt en bättre miljö. Jämställdhet mellan kvinnor och män skall främjas på alla nivåer, vid utarbetande och genomförande av strukturfondsprogram och projekt både genom representation och genom att dessa perspektiv genomsyrar strukturfondsarbetet. I fråga om integration och mångfald skall också 38 minoriteters intressen och inflytande tillgodoses”. (En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013, 2006, s. 37)

 10. Regionala tillväxtprogram: • ”Inom jämställdhetsområdet är det av särskild vikt att lokala och regionala resurscentra för kvinnor samt länsstyrelsernas jämställdhetsfunktion deltar i programarbetet” (http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/64/39/366d9a44.pd, 051019). • individbaserad statistik ska vara uppdelad på kön • hållbarhetsperspektivet ska integreras i arbetsprocessen

 11. Braithwaite (1999): • Regional utveckling behöver kvinnors medverkan för att få effekt. • Kvinnor, vilka utgör åtminstone halva befolkningen, få erkänsla för sina bidrag till samhällsekonomin. • Kvinnor vill få sina behov och intressen tillgodosedda.

 12. Rees (1998): • aktörer som arbetar med jämställdhet bör vara en del i den infrastruktur som omgärdar regionala ekonomier • jämställdhetsdimensionen bör vara en del i regionalpolitiska mål • kvinnor bör ha möjligheter att delta i de organisationer som formar regionalpolitiken. …Annars begränsad effektivitet för regionalpolitiken och regioners utvecklingsförmåga hotar att hindras.

 13. Överordning av ekonomisk tillväxt, trots allt? • Horisontella mål blir ”moln vid horisonten” med obetydliga spår i praktiskt arbete (Forsberg, 2005) • RTP: ”Ingen analys har fullt ut integrerat jämställdhet eller kvinnor och mäns situation på ett konsekvent sätt” (ITPS, 2003, s. 8) • Regionala variationer (NUTEK, 2006): • Outvecklat jämställdhetsarbete • Goda tankar som inte följs upp i handling • Utveckling av jämställdhetsarbete pågår • En förankrad och konsoliderad verksamhet

 14. Varför särskiljs målen? • Bristande jämställdhet anses inte vara något problem • Bristande kunskaper • Jämställdhet når inte nivån för åtgärder • Jämställdhet och ekonomisk tillväxt anses oförenliga • ” Andra i sammanhanget aktuella och legitima målsättningar om regional utjämning, samt så kallad [sic] horisontella mål om ekologiskt, könsmässig eller socialt hållbar utveckling, bör primärt betraktas som restriktioner på detta helt överskuggande mål – alternativt fungera som fristående egna mål i politiken vilka hanteras genom kompensatoriska eller andra typer av insatser inom och härför mer lämpliga politikområden (Itps, 2005, s. 87, betoning i original).

 15. ’Manliga perspektiv’ på ekonomi • Traditionella exportbranscher och stora industriföretag (”manliga” branscher) • Ingenjörsperspektiv på teknik- och samhällsutveckling • Män som kunniga, entreprenöriella, rörliga och som resurs (kvinnor har brister)

 16. Integrering av ett jämställdhetsperspektiv ”systematically examining measures and policies and taking into account such possible effects [on the respective situation of men and women] when defining and implementing them” (European Commission, www.ec.europa.eu/employment_social/equ_opp/gms_en.html, 13/03/07) “systematic integration into all systems and structures, into all policies, processes and procedures, into the organization and its culture, into ways of seeing and doing” (Rees, 2005, p. 560)

 17. Några förslag… • Jämställdhetsengagemang (utgå från kunskaper om ojämställdhet; ledningens stöd) • Gör analyser i genusperspektiv (könsuppdelad statistik) • Genomför åtgärder för att komma till rätta med bristande jämställdhet • Ha en jämställd representation • Använd ett omformulerat feministiskt perspektiv på ekonomisk utveckling

 18. Många företagare, i alla branscher • Många olika sorts företag (t.ex. små deltidsföretagare) • Många sätt att vara entreprenöriell och innovativ (t.ex. inom offentlig sektor och bland vård- och omsorgsföretagare) • Många typer av kunskaper att utveckla nya verksamheter och produkter kring (t.ex. vård och omsorg samt barns lek och lärande)