Download
kurs i forvaltningsrett n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kurs i forvaltningsrett PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kurs i forvaltningsrett

Kurs i forvaltningsrett

288 Views Download Presentation
Download Presentation

Kurs i forvaltningsrett

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kurs i forvaltningsrett Av Marius Stub

 2. Innledende bemerkninger • Kort om min bakgrunn • Om dette kurset og dets formål • Kurset tar sikte på å være eksamensrettet • For å lykkes til eksamen må man • beherske grunnleggende forvaltningsrett • kunne vise sensor hva man kan • Kurset forutsetter både forberedelser og aktiv deltakelse fra deres side • Ikke være redd for å ta ordet! • Fremdriftsplan

 3. Kursets hovedproblemstillinger

 4. Oppgave 94 (1:12) • Problemstilling: • Hva slags avgjørelse er en beslutning om å sette opp et trafikkskilt på et bestemt sted? • Det finnes fire typer av avgjørelser: • Enkeltvedtak • Andre individuelle avgjørelser • Forskrifter • Andre generelle avgjørelser

 5. Oppgave 94 (2:12) • Hvorfor er det nødvendig å skille mellom forskjellige avgjørelsestyper? • Saksbehandlingsreglene varierer, jf. § 3 • Forvaltningen må alltid følge de alminnelige reglene i lovens kapitlene II og III • Når forvaltningens skal treffe enkeltvedtak, må den i tillegg følge reglene i kapitlene IV-VI • Når forvaltningens skal gi forskrifter, må den i tillegg til reglene i kapitlene II og III, følge reglene i kapitlene VII

 6. Oppgave 94 (3:12)

 7. Oppgave 94 (4:12) • Hvilke vedtak er "enkeltvedtak" og hvilke er "forskrifter"? • § 2 første ledd bokstavene a-c • To-trinns definisjon: • Er avgjørelsen et ”vedtak", jf. bokstav a? • Hvis ja, er vedtaket • et ”enkeltvedtak”, jf. bokstav b? • en ”forskrift”, jf. bokstav c?

 8. Oppgave 94 (5:12) • Første trinn: Foreligger et "vedtak"? • "avgjørelse" • "under utøving av offentlig myndighet" • "bestemmende" • "rettigheter eller plikter" • "private personer"

 9. Oppgave 94 (6:12) • "avgjørelse" • Skal det foreligge et vedtak, må det være fattet en avgjørelse • Det må derfor avgrenses mot • råd, veiledning, henstillinger og forslag • faktiske handlinger • Beslutningen om å sette opp et trafikkskilt er klart nok en avgjørelse

 10. Oppgave 94 (7:12) • "under utøving av offentlig myndighet" • Kjerneområde: Avgjørelser som er truffet under utøvelse av statens såkalte "høyhetsrett" • Når staten opptrer som stat, og ikke på grunnlag av sin avtalekompetanse eller eierrådighet • Normering (forbud og påbud), kontroll og sanksjonering • Utenfor faller rene privatrettslige disposisjoner • Typiske eksempler: avtaler om kjøp eller leie • Jo lenger vi fjerner oss fra disse ytterpunktene, desto mer tvilsom blir løsningen

 11. Oppgave 94 (8:12) • Det å sette opp trafikkskilt er typisk noe som hører det offentlige til • Lakmus-test: Kan du eller jeg heve fartsgrensen på E18, eller bestemme fartsgrensen på en privat vei? • Etter vegtrafikkloven § 5 annet ledd er det departementet som avgjør "hvilke myndigheter som kan treffe vedtak om oppsetting [av skilt]" • Nærmere regler er gitt i skiltforskriften, som skiller mellom forskjellige typer av skilt • Vegdirektoratet • Politiet

 12. Oppgave 94 (9:12) • "bestemmende for rettigheter eller plikter" • Kjerneområde: Avgjørelser som stifter, opphever eller begrenser en rett ("rettsstilling"), plikt eller kompetanse • Utenfor faller råd, veiledning, henstillinger og forslag

 13. Oppgave 94 (10:12) • Er et trafikkskilt "bestemmende" i lovens forstand? • Svaret vil bero på hva slags skilt det er snakk om (”skiltets normative innhold”): • Et forbuds- eller påbudsskilt vil være bestemmende • Utenfor faller rene opplysningsskilt • Men hva med fareskilt eller skilt som utelukkende fastsetter retningslinjer? • Plikt til økt aktsomhet?

 14. Oppgave 94 (11:12) • "private personer" • Både fysiske og juridiske personer • Også offentlige organer omfattes i den utstrekning den utstrekning organet "har samme interesse eller stilling i saken som private parter kan ha", jf. § 2 siste ledd • Uttrykket må avgrenses mot beslutninger som gjelder forvaltningen selv (interne instrukser) • Dette vilkåret skaper ingen problemer her

 15. Oppgave 94 (12:12) • Beslutningen er altså et vedtak. Men er det et enkeltvedtak, en forskrift eller begge deler? • Det avgjørende er om vedtaket retter seg mot "en eller flere bestemte personer" (bokstav b) eller "et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer" (bokstav c) • Som regel er vedtakets utforming avgjørende • Unntak kan tenkes i begge retninger • Et trafikkskilt retter seg mot alle og enhver, og er derfor iallfall en forskrift

 16. Oppgave 95 (1:3) • Problemstilling • Hva slags avgjørelse – om noen – er det å sette opp et trafikkskilt? • Ta som vanlig utgangspunkt i § 2, og knytt drøftelsen til elementene der • Eksamenstips: Vær kort der du kan være det – det er sjelden nødvendig å drøfte alle vilkårene like grundig

 17. Oppgave 95 (2:3) • Er det truffet et vedtak? • ”avgjørelse” • Det tvilsomme her er grensen mot faktiske handlinger • Selve oppsettingen er ingen avgjørelse, men kan ses på som den praktiske gjennomføringen av et forutgående skiltvedtak • Skiltet regnes som forkynt det det tidspunktet det er ”satt opp og avdekket”, jf. skiltforskriften § 1 nr. 2 • For øvrig vises det til oppgave 94

 18. Oppgave 95 (3:3) • Er vedtaket et enkeltvedtak eller en forskrift? • Det er iallfall en forskrift, jf. oppgave 94 • Men er det også et enkeltvedtak? • Eieren kan rammes på flere måter: • som trafikant • som grunneier • som eier av vertshuset

 19. Oppgave 132 (1:6) • Spørsmål 1: Var Peder Ås inhabil? • Det er ikke gitt særregler om habilitet i vegtrafikk-lovgivningen • Løsningen beror derfor på forvaltningsloven § 6 • Å være inhabil vil si at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet • Hvorfor har vi regler om inhabilitet? • sikre riktige avgjørelser • styrke folks tillit til forvaltningen • hensynet til tjenestemannen selv

 20. Oppgave 132 (2:6) • Omfattes Peder av habilitetsreglene? • Ja, jf. § 10 • Var han inhabil? • § 6 første ledd (inhabil uansett) • § 6 annet ledd (inhabil hvis tilliten svekkes) • § 6 tredje ledd (avledet inhabilitet) • Unntak: • § 6 fjerde ledd (kurante avgjørelser) • § 6 femte ledd (hastesaker)

 21. Oppgave 132 (3:6) • § 6 første ledd • Tilknytningen mellom Ole og Peder rammes ikke av noen av alternativene • § 6 annet ledd • ”andre særegne forhold” • Forhold av samme art som nevnt i første ledd • Andre forhold • Vennskap og uvennskap • Særlig interesse i sakens utfall • Tidligere befatning med saken

 22. Oppgave 132 (4:6) • Her: • Tidligere forelsket i søkerens datter • Forsmådd og sjalu • "egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet" • Om dette vilkåret er oppfylt, vil bero på arten og styrken av de særlige forholdene • Her: • Peder tok bruddet tungt • Tidsaspektet

 23. Oppgave 132 (5:6) • Var det en saksbehandlingsfeil at Peder likevel innstilte på avslag? • Den som er inhabil etter § 6 første eller annet ledd, kan ikke forberede eller treffe avgjørelse i en forvaltningssak • Her: • Peder har tydeligvis forberedt saken • Det foreligger dermed en saksbehandlingsfeil • Ville løsningen ha blitt annerledes dersom Peder var fast bestemt på at han ikke var inhabil, jf. § 8? • Virkningen av saksbehandlingsfeilen reguleres av § 41

 24. Oppgave 132 (6:6) • Spørsmål 2: Var vegsjefen inhabil? • Omfattes han av habilitetsreglene? • Ja, jf. § 10 • Var han inhabil? • § 6 første ledd – ikke aktuell her • § 6 tredje ledd – ikke aktuell her • § 6 annet ledd • Ingen spesiell tilknytning til Ole Fjell • Hva med forholdet til Peder Ås?

 25. Oppgave 138 (1:10) • Problemstilling: • Hadde Holm krav på å få innsyn i brevet? • Partsoffentlighet/allmennoffentlighet • "parter"/"enhver" • "enkeltvedtak"/"virksomhet" • "sakens dokumenter"/"dokumenter i en bestemt sak" • straks saken er kommet i gang/"utferdiget" eller "er kommet inn til eller lagt frem for" • vedtaksorganet/der dokumentet ligger • faktiske opplysninger i interne dokumenter kan ikke unntas/kan unntas • taushetsplikt gjelder ikke/taushetsplikt gjelder • "skal … gis kopi"/"i rimelig utstrekning … gi kopi"

 26. Oppgave 138 (2:10) • Forvaltningsloven • Kommer loven til anvendelse? • Ja, jf. § 1 • Kommunen er et offentlig organ, og det er ikke gitt særregler om partsinnsyn i vegtrafikklovgivningen • Har Lars krav på innsyn etter § 18 første ledd? • Gjelder saken et enkeltvedtak, jf. § 3 første ledd? • § 2 første ledd bokstavene a og b • Er Lars Holm "part" i saken? • § 2 første ledd bokstav e

 27. Oppgave 138 (3:10) • "retter seg mot" • En rent formell avgrensning – omfatter adressaten for vedtaket • Før vedtak treffes, omfattes dem som vedtaket kan rette seg mot • "ellers direkte gjelder" • En materiell avgrensning – omfatter dem som i vesentlig grad berøres av vedtaket • Sammenhengen med klageregelen i § 28 • Omfatter iallfall den som selv har søkt om noe eller som krever noe, og den som kravet retter seg mot • Derimot er det ikke uten videre tilstrekklig at man rent faktisk berøres av vedtaket, f.eks. gjennom skjerpet konkurranse eller gjennom ulike skadevirkninger

 28. Oppgave 138 (4:10) • Er Lars part? • Det er ikke Lars selv som har søkt om tillatelsen, men faren til Marit • Lars er derfor ikke den som vedtaket vil "rette seg mot" • Spørsmålet blir da om han reelt sett berøres så sterkt at han likevel anses for å være part, jf. "ellers direkte gjelder" • Rettigheten tilkommer ikke Lars, men faren • Det er Lars og Marit som skal bo på eiendommen, men det er uklart hvordan dette rettslig sett skal ordnes

 29. Oppgave 138 (5:10) • "sakens dokumenter" • Brevet er klart nok et "dokument" i lovens forstand, jf. § 2 første ledd bokstav f • Brevet hører dessuten til "saken" • Delkonklusjon: Lars har i utgangspunktet krav på å få innsyn i brevet • Unntak i §§ 18 og 19 • Taushetsrett, ingen taushetsplikt • Ofte bør forvaltningen utvise meroffentlighet

 30. Oppgave 138 (6:10) • Kan brevet unntas etter § 18 annet ledd? • Er brevet er internt dokument? • Brevet er ikke utarbeidet av kommunen selv, men kom fra en ekstern avsender • Bokstavene a-c: • Ikke aktuelle her • Delkonklusjon: Brevet i sin helhet kan ikke unntas etter § 18 første eller annet ledd • Lars ville uansett kunne ha krevd innsyn i faktiske opplysninger, jf. § 18 tredje ledd

 31. Oppgave 138 (7:10) • Kan enkeltopplysninger i brevet unntas etter § 19? • Sammenhengen med § 13 b første ledd nr. 1 • Det aktuelle grunnlaget er her annet ledd • Bokstav b: "andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre" • Opplysningene om Lars og Marit? • Opplysningen om hvem som var kilde, jf. Rt. 1993 s. 1409 (Islamabad)? • Konklusjon: Lars har krav på innsyn

 32. Oppgave 138 (8:10) • Offentlighetsloven • Kommer loven til anvendelse? • Ja, jf. § 1 • Kommunen er et offentlig organ, og det er ikke gitt særregler om allmennhetens adgang til innsyn i vegtrafikklovgivningen • Har Lars krav på innsyn etter § 2? • "enhver" • "saksdokumenter" • § 3: "dokument" som er "kommet inn"

 33. Oppgave 138 (9:10) • Kommer noen av unntakene til anvendelse? • Internt dokument, jf. § 5? • Nei, jf. drøftelsen av forvaltningsloven • Inneholder dokumentet opplysninger som er undergitt taushetsplikt, jf. § 5 a? • "personlige forhold", jf. § 13 første ledd? • i forhold til Lars • i forhold til Marte

 34. Oppgave 138 (10:10) • Kommer noen av unntakene til anvendelse? • Opplysningene om Lars, jf. § 13 a nr. 1? • Opplysningene om Marte, jf. § 13 b første ledd nr. 1? • Inneholder dokumentet opplysninger som kan unntas etter § 6? • Nei • Konklusjon: Lars kan kreve innsyn i medhold av offentlighetsloven § 2 første ledd

 35. Oppgave 159 (1:5) • Problemstilling: • Hadde kommunestyret plikt til å begrunne unnlatelsen av å gripe inn? • Hvilke hensyn taler generelt sett for og imot en begrunnelse? • lettere å forsone seg med utfallet • lettere å vurdere om og i tilfelle på hvilket grunnlag vedtaket bør angripes • bidrar til at vedtaksorganet tenker seg bedre om • arbeidskrevende

 36. Oppgave 159 (2:5) • A. Forvaltningsloven • Kommer loven til anvendelse? • Ja, jf. § 1 • Kommunen er et offentlig organ, og det er ikke gitt særregler om begrunnelse i kommuneloven kapittel 6 • Reglene om begrunnelse står i §§ 24 og 25 • Det er bare "enkeltvedtak" som skal begrunnes • Spørsmålet blir da: Er beslutningen om ikke-bruk av kompetanse et enkeltvedtak, jf. § 2 første ledd bokstavene a og b?

 37. Oppgave 159 (3:5) • Det foreligger nok en avgjørelse • Det springende punkt er da om unnlatelsen av å bruke kompetansen etter forurensningsloven er "bestemmende for rettigheter eller plikter" • I teorien har man drøftet dette i relasjon til klagereglene (se Boes artikkel i Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 2/1999) • Enkelte lovbestemmelser bygger på det syn at slike unnlatelser ikke er enkeltvedtak, og det tryggeste er nok å legge dette til grunn ellers også • Unnlatelsen er ikke et vedtak, og kan da heller ikke være et enkeltvedtak • Konklusjon: Ingen begrunnelsesplikt etter fvl.

 38. Oppgave 159 (4:5) • B. Forurensningsloven • § 37 tredje ledd • "enkeltvedtak også om pålegg ikke blir gitt" • Er lovens vilkår oppfylt? • "noen" må ha bedt kommunen om å gripe inn • Uttrykket omfatter utvilsomt naboer, vellag og andre private parter • Men hva med helse- og sosialstyret? • Vil antakelig bero på om de opptrådte som kommune eller som eier av badeplassen

 39. Oppgave 159 (5:5) • C. Plikter fylkesmannen å ta klagen under behandling? • Forurensningsloven • § 85 • Spørsmålet må løses etter forvaltningslovens regler, jf. forurensingsloven § 85 annet ledd tredje punktum • Forvaltningsloven • Kompetansen til å gi pålegg etter forurensingsloven § 37 ligger hos kommunestyret, jf. kommuneloven § 6 • Det følger da av § 28 annet ledd annet punktum at departementet er klageinstans, ikke fylkesmannen • Konklusjon: Fylkesmannen kan avvise saken

 40. Oppgave 169 (1:5) • Er det begått noen feil i forhold til forvaltningslovens klageregler? • Kommer loven til anvendelse? • Ja, jf. § 1 • Kommunen er et offentlig organ, og det er ikke gitt særlige klageregler i alkoholloven • § 28 • "enkeltvedtak" • Det å gi skjenkebevilling etter alkoholloven er utvilsomt et enkeltvedtak, jf. § 2 første ledd bokstavene a og b • Husk at også enkelte andre avgjørelser kan påklages, jf. §§ 14, 15 siste ledd og 21.

 41. Oppgave 169 (2:5) • "kan påklages" • Er enkeltvedtaket påklagd? • Det må fremgå av klagen at man klager, og ikke bare at man beklager seg • De formelle kravene til klagen fremgår av § 32 første ledd • Her: "en resolusjon hvor det i kraftige ordelag ble tatt avstand fra" skjenkebevillingen • Utsagnet må tolkes • I dette tilfellet er det naturlig å se resolusjonen som en klage, især siden den ble levert til departementet

 42. Oppgave 169 (3:5) • "part" • Nei, jf. § 2 første ledd bokstav e • Det er nok å slå dette kort fast • "rettslig klageinteresse" • Omfatter flere enn dem som er parter • Men hvor skal grensen trekkes? • Forholdet til tvistemålsloven § 54 • Klageretten bør ikke være snevrere enn adgangen til å anlegge en sivil sak • Interessen må være av en slik art og styrke at det er rimelig å innrømme klagerett

 43. Oppgave 169 (4:5) • Når har organisasjoner klagerett? • Den grunnleggende avgjørelse: Rt. 1980 s. 569 • Vedtaket må berøre interesser som saklig sett ligger innenfor organisasjonens formål • De aktuelle interessene må videre berøres på en slik måte at det er rimelig å innrømme klagerett • Organisasjonen må videre være noenlunde representativ, og ikke være opprettet utelukkende med det formål å angripe vedkommende avgjørelse • Hva med "Total"?

 44. Oppgave 169 (5:5) • Er klagefristen overskredet? • Fristen skal beregnes etter reglene i § 29 annet ledd • Faktum gir neppe tilstrekkelig opplysninger • Har kommunen gått fram på riktig måte dersom • den var i tvil om resolusjonen var en klage? • Nei, den skulle da ha tatt kontakt med organisasjonen for å få avklart spørsmålet • klagen ikke oppfylte lovens krav? • Nei, organisasjonen skulle da fått anledning til å rette den, jf. § 32 tredje ledd • organisasjonen ikke hadde rettslig klageinteresse, eller dersom klagen var for sent fremsatt? • Nei, klagen skulle da vært avvist, jf. § 33 annet ledd

 45. Oppgave *178 (1:8) • Kan Konkurransetilsynet omgjøre? • Kommer loven til anvendelse? • Ja, jf. § 1 • Konkurransetilsynet er et offentlig organ, og det er ikke gitt særlige omgjøringsregler i konkurranseloven eller i tjenestemannsloven • § 35 – forvaltningens "angrepille" • Gjelder saken et enkeltvedtak? • Ja, jf. særregelen i § 2 annet ledd • Ville ansettelsesvedtaket vært et enkeltvedtak om særregelen tenkes borte?

 46. Oppgave *178 (2:8) • Omgjøring etter § 35 første ledd • Bokstav a? • Nei, endringen er "til skade" for "noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser" • Bokstav b? • Nei, underretning om vedtak har "kommet fram" • Gjelder det en "re integra"-regel i tillegg? • Eckhoff/Smith utelukker ikke det, jf. s. 277 • Etter mitt syn bør dette i stedet drøftes i tilknytning til femte ledd

 47. Oppgave *178 (3:8) • Bokstav c? • Må ansettelsesvedtaket "anses ugyldig"? • "Det er forutsatt at forvaltningen skal bruke de samme ugyldighetsreglene som domstolene", jf. Ot.prp. nr. 3 (1976-77) s. 98 • Tre kategorier av ugyldighetsgrunner: • Materielle feil • Prosessuelle feil • Personelle feil • Hvilken kategori er aktuell her? • Vedtaket bygger på feil faktum, og det er iallfall en materiell feil (kan også være en prosessuell)

 48. Oppgave *178 (4:8) • Når fører feil faktum til ugyldighet? • Det beror på om avgjørelsen bygger på • feil rettsfakta (alltid ugyldig) • feil skjønnsfakta (ikke nødvendigvis ugyldig) • I vårt tilfelle dreier det seg om feil skjønnsfakta. Det avgjørende blir da • om feilen er så vesentlig at den kan ha øvet innflytelse på avgjørelsen (se Rt. 1960 s. 1374) • om partene har medvirket til feilen, og • om parten kan lastes for det

 49. Oppgave *178 (5:8) • Her: • Løsningen kommer vel an på hva slags stilling det var tale om ("førstesekretær i Konkurransetilsynets juridiske kontor") • Var det snakk om en juriststilling, var opplysningen utvilsomt vesentlig • I motsatt fall er løsning mer tvilsom

 50. Oppgave *178 (6:8) • Bokstav e? • "alminnelige forvaltningsrettslige regler" • Loven henviser her til de regler som gjaldt forut for forvaltningsloven • Gir adgang til omgjøring • selv om vedtaket er gyldig, • selv om det er gitt til underretning om det, og • selv om omgjøring vil være til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller tilgodeser