1 / 7

Basisstof 7. Het gebit

Basisstof 7. Het gebit. Basisstof 7. Het gebit. Met je gebit kauw je je voedsel om twee redenen: 1. het klein maken zodat je het goed kan doorslikken. 2. Het oppervlak van je voedsel vergroten. Zo hebben de enzymen meer ruimte om er op in te werken. Basisstof 7. Het gebit.

greta
Download Presentation

Basisstof 7. Het gebit

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Basisstof 7. Het gebit

  2. Basisstof 7. Het gebit Met je gebit kauw je je voedsel om twee redenen: 1. het klein maken zodat je het goed kan doorslikken. 2. Het oppervlak van je voedsel vergroten. Zo hebben de enzymen meer ruimte om er op in te werken.

  3. Basisstof 7. Het gebit Buitenaanzicht van een tand Lengtedoorsnede van een tand x

  4. 3 4 1 5 6 7 8 9 2 10 11

  5. Basisstof 7. Het gebit 1. Kroon 2. Wortel 3. Glazuur 4. Tandbeen 5. Tandholte 6. Bloedvat 7. Zenuw 8. Tandvlees 9. Kaakbeen 10. Cement 11. Wortelvlies

  6. Basisstof 7. Het gebit Tandplak: een dun laagje aanslag op je tanden en kiezen. Tandplak bestaat uit: - bacteriën - etensresten - speeksel Tandplak kan verkalken en overgaan in tandsteen.

  7. Basisstof 7. Het gebit Onder invloed van bacteriën wordt het glazuur aangetast. Bacteriën in de tandplak zetten suikers om in zuur, dat telkens een beetje glazuur oplost. De bacteriën veroorzaken ook tandvleesontsteking. Voorkomen: - Dagelijks goed poetsen - Eet niet te vaak - Gebruik fluoride - Bezoek 2x per jaar de tandarts

More Related