izmjene uredbe o fiskalnoj odgovornosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IZMJENE UREDBE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
IZMJENE UREDBE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

IZMJENE UREDBE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

IZMJENE UREDBE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI. Mladenka Karačić Siječanj 2013.g. IZMJENE I DOPUNE UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE. Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o sastavljanu i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, br. 106/12.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

IZMJENE UREDBE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
izmjene uredbe o fiskalnoj odgovornosti
IZMJENE UREDBE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Mladenka Karačić

Siječanj 2013.g

izmjene i dopune uredbe o sastavljanju i predaji izjave
IZMJENE I DOPUNE UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o sastavljanu i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, br. 106/12.)

Izmjena 1: Ako je datum primopredaje raniji od 31. kolovoza, uz Izjavu sastavljenu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti, predaje se:

Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine za one slabosti i nepravilnosti koje su prema Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti trebale biti otklonjene u razdoblju do datuma prestanka obnašanja dužnosti

Prilozi sastavljeni za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine:

popunjeni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti

Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola

Izviješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine

Izmjena 2: Promjene u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti

testiranja
TESTIRANJA

da bi se moglo procijeniti postupa li se i do koje mjere u skladu s propisanim zakonodavnim okvirom, provode se testiranja po pitanjima iz Upitnika

Primjerice kod pitanja iz upitnika: „U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju“

moguće odgovoriti „DA“, „NE“ ili „DJELOMIČNO“

prije davanja odgovora potrebno je provesti testiranje na uzorku do 5% svih ugovora i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih ugovora

testiranja se mogu provoditi tijekom cijele proračunske godine

slide4
15 pitanja

Škole odgovaraju na pitanja: 6,7,13

Odgovor: DA, NE, NIJE PRIMJENJIVO – N/P

Na pitanja iz područja planiranja proračuna/financijskog plana nije moguće dati djelomičan odgovor.

PITANJA IZ PODRUČJA PLANIRANJA PRORAČUNA /FINANCIJSKOG PLANA

slide5
IZMJENE U PODRUČJU PLANIRANJA

Pitanje broj 6

Financijski plan proračunskog korisnika sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana

Pitanje broj 7 odnosi se na sadržaj financijskog plana proračunskog korisnika

Referenca: preslika financijskog plana usvojenog do 31. prosinca

slide6
13. Uz proračun jedinice lokalne i područne

(regionalne) samouprave, odnosno financijski

plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika

za iduću proračunsku godinu donijele su se i

projekcije za sljedeće dvije proračunske godine.

Referenca:

Broj i naziv službenog glasila i datum objave za proračune

Preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 31.12. za proračunske i izvanproračunske korisnike

IZMJENE U PODRUČJU PLANIRANJA

pitanja iz podru ja izvr avanja prora una financijskog plana
PITANJA IZ PODRUČJA IZVRŠAVANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA

13 pitanja

Škole odgovaraju na pitanja: 16, 17, 18, 20, 23-28

izmjene u podru ju izvr avanja prora una financijskog plana
IZMJENE U PODRUČJU IZVRŠAVANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA

Pitanje broj 20: Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun

Brisano: pravodobnu

Referenca: na uzorku od 10% nenaplaćenih potraživanja sa stanjem 31. prosinca dokazi o poduzetim radnjama za naplatu (preslike odnosno reference odgovarajućih dopisa, opomena), a najviše 100

slide9
Novo pitanje broj 23: Sredstva su utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom

Odgovaraju svi obveznici

Nije moguć odgovor „NIJE PRIMJENJIVO N/P“

Referenca: izvještaj o izvršenju proračuna za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz kojeg se vidi da nije utrošeno više sredstva od odobrenih proračunom (osim za namjenske prihode i primitke definirane člankom 48. Zakona o proračunu)

Novi izvještaj za proračunske korisnike: usporedba izvršenja i financijskog plana iz koje se vidi da nije utrošeno više sredstva od odobrenih financijskim planom (osim za namjenske prihode i primitke definirane člankom 48. Zakona o proračunu) za proračunske i izvanproračunske korisnike

pitanje broj 24 isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji
Pitanje broj 24: Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji

Odgovaraju svi obveznici

Nije moguć odgovor „NIJE PRIMJENJIVO N/P“

Referenca: nasumično odabrano najmanje pet isplata po svakoj od vrsta rashoda na razini definiranoj u Tablici: Testiranja uz pitanje 24. danoj u dodatku 1 Upitnika

slide11

Pitanje broj 25: Pratilo se ikontroliralo namjensko isplaćivanje donacija, pomoći, subvencija i drugih transfera do krajnjeg korisnika te korištenje istih.

25.2. Obavljene su provjere na licu mjesta kod krajnjih korisnika na uzorku za pojedinačne isplate iznad 20.000,00 kn

25.3. Postoji izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava/realizaciji projekta za pojedinačne isplate iznad 10.000,00 kn

pitanje broj 26 prilikom isporuke opreme izvo enja radova obavljene su sve potrebne provjere
Pitanje broj 26: Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere

Referenca: provjera na uzorku 5% ukupnog broja svih nabava nefinancijske imovine i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih nabava nefinancijske imovine

Radi se o naknadnoj provjeri na uzorku, a ne o provjeri kod preuzimanja, zato je iz pitanja brisana “roba”

pitanja iz podru ja javne nabave
Pitanja iz područja javne nabave

12 pitanja

Odgovori: DA, NE, DJELOMIČNO, NIJE PRIMJENJIVO – N/P

Djelomičan odgovor nije moguće dati na pitanje o obvezi donošenja i objave plana nabave, vođenja i objave registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te dostavu izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu Upravi za sustav javne nabave.

slide14

U Upitniku o fiskalnoj odgovornosti se napominje:

ako se tijekom 2012. godine nisu provodili postupci javne nabave ili je provođenje postupaka javne nabave objedinjeno na razini osnivača, na sva pitanja iz Upitnika potrebno je odgovoriti sa „NIJE PRIMJENJIVO – N/P“.

Može se iznimno na pitanje br. 34. (donošenje plana nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi) i pitanje 41. ( dostavljanje izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu Upravi za sustav javne nabave ) ne odgovoriti sa „NIJE PRIMJENJIVO – N/P“.

izmjene u podru ju javne nabave
IZMJENE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Izmjene i dopune Upitnika o fiskalnoj odgovornosti u području javne nabave rezultat su stupanja na snagu novog zakonodavnog okvira u području javne nabave.

Novi Zakon o javnoj nabavi stupio na snagu 1. siječnja 2012. godine

objavljen u Narodnim novinama broj 90/2011

slide16
Pitanje broj 29: U zaključenim ugovorima o nabavama velike vrijednosti ugovoreni su instrumenti za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni

Referenca: preslike odnosno reference ugovora, navesti članak u kojem stoje odredbe o instrumentima urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni

Brisana su stara pitanja:

28 U zaključenim ugovorima ugovoreni su instrumenti osiguranja plaćanja i odredbe o ugovornoj kazni

31 U zaključenim ugovorima o izvođenju radova ugovoreni su instrumenti kvalitete izvođenja radova i otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku

slide17

Ugovaranje odredbi o instrumentima za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbi o ugovornoj kazni odnosi se samo na sklapanje ugovora o nabavama velike vrijednosti

nabava procijenjene vrijednosti jednake ili veće od vrijednosti europskih pragova

za javne naručitelje državnih tijela Republike Hrvatske iznosi 130.000 eura, 200.000 eura za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kada sklapaju ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama i 5 milijuna eura za ugovore o javnim radovima i koncesije za javne radove.

slide18

Za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza - sljedeće vrste jamstava:

jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u slučaju povrede ugovornih obveza,

jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma kada okvirni sporazum obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi,

jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete,

jamstvo za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti.

slide19
Novo pitanje broj 30: Ugovori o javnoj nabavi zaključeni su u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom

Referenca: Preslike odnosno reference dokumentacije o provedenim postupcima i preslike odnosno reference ugovora

primjena članka 105. novog Zakona o javnoj nabavi

obveza usklađenosti dokumentacije za nadmetanje, prihvaćene najpovoljnije ponude i sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

Novi Zakon o javnoj nabavi u članku 105. propisuje obvezu ponuditelja, ugovaranje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i prihvaćene njegove ponude.

slide20
31. Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 70.000,00 kuna provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

Svi postupci javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000 kuna obvezno se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Kao dokaz odgovora na ovo pitanje navodi se oznaka i datum objave postupka javne nabave na uzorku od 5% svih predmeta nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000 kuna. Primjer objavljenog postupka kao dokaza za odgovor na pitanje:

Broj objave: 2012/S 002-0073817 , Datum objave: 25.10.2012.

slide21
32. Za provedene postupke javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su odgovarajuće objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Odgovori: DA, NE, DJELOMIČNO, NIJE PRIMJENJIVO - ako određeni obveznik u godini za koju se daje Izjava o fiskalnoj odgovornosti nije imao nabave čija bi procijenjena vrijednost nabave bila veća od 70.000,00 kuna

Referenca u ovim pitanjima je nadopunjena traženjem oznake objavljenog postupka pa se u Upitniku kao referenca navodi oznaka i datum objave postupka javne nabave u Elektroničkom oglasniku Republike Hrvatske.

Primjer objavljenog postupka kao dokaza za odgovor na ova pitanja:

Broj objave: 2012/S 002-0073817

Vrsta objave: Poziv na nadmetanje

Datum objave: 25.10.2012.

slide22
Novo pitanje broj 33: Na internetskim stranicama (ili u službenim glasilu ili na oglasnoj ploči ili na drugi način) je dostupan popis gospodarskih subjekata s kojima je obveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi

Dokaz pozitivnog odgovora na ovo pitanje je navođenje adrese internetske stranice, broja i naziva službenog glasila ili druge oznake mjesta gdje je objavljena izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa.

slide23

Radi provedbe čl. 13. Zakona o javnoj nabavi, predstavnici naručitelja dužni su potpisati izjavu o postojanju ili ne postojanju sukoba interesa u smislu njihova odnosa ili odnosa s njima povezanih osoba s gospodarskim subjektima. Temeljem tih izjava, naručitelj je obvezan na svojim internetskim stranicama,teu dokumentaciji za nadmetanje za pojedini postupak javne nabave, objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa ili navesti da takvi subjekti ne postoje.

slide24

34. Donesen je plan nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi.

Na ovo pitanje nije moguće dati djelomičan odgovor, već samo odgovore DA ili NE

dokaz na ovo pitanje navodi se adresa internetskih stranica gdje je objavljen plan nabave

Uvedena je obveza za javnog naručitelja da objavi plan nabave na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja proračuna, odnosno financijskog plana

Ukoliko plan nabave ne sadrži propisane podatke, nije izrađen u skladu s propisima o javnoj nabavi. Tada niti odgovor ne može biti potvrdan.

slide25
35: U pripremi i provedbi postupaka javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik imao je važeći certifikat u području javne nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi.

Referenca: preslika odnosno referenca potvrda i internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja

za svaki postupak nabave potreban je najmanje jedan ovlašteni predstavnik s važećim certifikatom.

Naručitelj ovlaštene predstavnike imenuje internom odlukom u kojoj određuje njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave

Dokaz odgovora uz ovo pitanje preslika važećeg certifikata u području javne nabave odnosno referenca potvrda ovlaštenog predstavnika i internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja kod 5% provedenih postupaka javne nabave, objava odnosno ugovora

slide26

36. U pripremi tehničke specifikacije sudjelovale su osobe različite od ovlaštenih predstavnika naručitelja koje ocjenjuju ponude.

37. Ovlašteni predstavnici naručitelja koji daju prijedlog za odluku o odabiru bile su različite od osoba koje prate provedbu ugovora.

TESTIRANJE I DOKAZI: potvrdan odgovor ako se na uzorku od 5 posto svih provedenih postupaka javne nabave mogu priložiti dokazi, primjerice interne odluke o javnoj nabavi u kojoj su navedeni ovlašteni predstavnici - da su ovlašteni predstavnici naručitelja bili osobe različite od osoba

koje su sudjelovale u pripremi tehničke specifikacije

koje su pratile izvršenje ugovora o javnoj nabavi

slide27
38: Naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji sadrži podatke u skladu sa propisima o javnoj nabavi

Referenca: adresa internetskih stranicama gdje je objavljen registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ne može biti zamijenjen izvješćem iz pitanja 41

slide28

Naručitelj je obvezan voditi registar ugovora i okvirnih sporazuma i objaviti registar na internetskim stranicama. To ne trebaju biti njegove internetske stranice već je bitno da bude dostupan na internetu.

Registar ugovora sadrži najmanje sljedeće podatke:

predmet ugovora,

evidencijski broj nabave i broj objave

vrsta provedenog postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona,

iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma,

datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma,

naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje,

konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova,

konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog.

pitanja iz podru ja ra unovodstva
PITANJA IZ PODRUČJA RAČUNOVODSTVA

Pitanje broj 48: Na zaprimljenim računima navedeni su elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima

Nije moguć odgovor „NIJE PRIMJENJIVO N/P“

U starom pitanju 46 navedeni su elementi računa iz propisa o PDV-u

slide30
Pitanje broj 49: Zaprimljeni računi sadrže referencu na broj narudžbenice/ugovora temeljem kojeg su roba/usluge/radovi isporučeni

Odgovor „NIJE PRIMJENJIVO N/P“ moguć ako nije bilo ugovora temeljem javne nabave

Referenca: uzorak do 1% svih računa po ugovorima sklopljenim temeljem postupaka javne nabave, a najviše 100

Referenca na staro pitanje 47: uzorak do 1% svih računa, a najviše 100

slide31
BRISANO je pitanje 52. iz „starog“ Upitnika koje je glasilo:

Obavljena je kontrola usklađivanja analitičke evidencije i glavne knjige (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

slide32
Pitanje broj 52: Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje

Staro pitanje 50: Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za evidentiranje

Nije moguć odgovor „NIJE PRIMJENJIVO N/P“

Veza s pitanjem 27 (procedura)

slide33
Pitanje broj 53: Provjerom suštine računa i dokumentacije obavljenih usluga, radova odnosno nabave robe računi se u glavnoj knjizi evidentiraju po proračunskim klasifikacija (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

Staro pitanje 51: Provjerom suštine računa i dokumentacije obavljenih usluga, radova odnosno nabave robe računu su dodijeljene oznake proračunskih klasifikacija potrebne za evidentiranje u glavnoj knjizi (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

slide34
Pitanje broj 55: Za primljene i dane donacije nefinancijske imovine u glavnoj knjizi evidentirani su prihodi i rashodi prema procijenjenoj vrijednosti imovine, a međusobni prijenos nefinancijske imovine proračuna i proračunskih korisnika evidentiran je preko promjena u obujmu imovine (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

Odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva

slide35
Pitanje broj 58: Poslovne knjige i računovodstvene isprave čuvaju se sukladno rokovima utvrđenima Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva

Veza pitanje 28 (arhivska građa)

dnevnik i glavna knjiga – najmanje jedanaest godina,

pomoćne knjige – najmanje sedam godina

Isprave (trajno, jedanaest, sedam godina)

Referenca: Klasifikacijska oznaka Pravilnika o čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva odnosno odgovarajući dokaz

pitanja iz podru ja izvje tavanja
PITANJA IZ PODRUČJA IZVJEŠTAVANJA
 • 6 pitanja
 • Škole odgovaraju samo na pitanje 62
slide37

62. Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva

  • Kod opravdanih razloga za kašnjenje potrebno je tražiti suglasnost Ministarstva financija za produženje roka.
  • Testira se predaja godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu.
plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti
PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI

sastoji se od planova otklanjanja slabosti i nepravilnosti za svako područje iz Upitnika u kojem su uočene slabosti i nepravilnosti, a sadrži:

opis slabosti i nepravilnosti uočenih tijekom postupka popunjavanja Upitnika

akcijski plan s popisom aktivnosti koje je potrebno poduzeti za rješavanje slabosti i nepravilnosti

očekivani datum otklanjanja slabosti i nepravilnosti te podatke o odgovornim osobama za otklanjanje slabosti i nepravilnosti

Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti sastavlja se na posebnom obrascu

za svako područje iz Upitnika u kojem su uočene slabosti i nepravilnosti popunjava se posebni obrazac

izvje e o otklonjenim slabostima i nepravilnostima
IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA
 • Prvi put se sastavlja i prilaže u 2013. godini uz Izjavu za 2012.
 • Navodi se jesu li realizirane aktivnosti iz Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti za prethodnu (2011.) godinu
 • Za nerealizirane ili djelomično realizirane aktivnosti daje se novi očekivani datum otklanjanja slabosti i nepravilnosti
 • Sadržaj Izvješća slijedi sadržaj Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti koji je priložen uz Izjavu za prethodnu godinu
slide40

U Izvješću o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine navodi se

  • jesu li aktivnosti iz Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti realizirane
  • daje se obrazloženje nerealiziranih ili djelomično realiziranih aktivnosti i
  • utvrđuje se novi očekivani datum otklanjanja slabosti i nepravilnosti
 • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine prvi se put dostavlja uz Izjavu za 2012. u 2013.
predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti
Predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • Ravnatelj do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja Izjavu načelniku općine, gradonačelniku, odnosno županu nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
provjeravanje sadr aja izjave o fiskalnoj odgovornosti
Provjeravanje sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • Nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svakog obveznika provjeravaju formalni sadržaj Izjave i Upitnika koje im obveznici dostavljaju (članak 13. stavak 1.)
 • Nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom proračunske godine provjeravaju za svakog obveznika, a na odabranom uzorku pitanja iz Upitnika, Izjavu i Upitnik koje im obveznici dostavljaju (članak 13. stavak 2.)
provjeravanje sadr aja izjave o fiskalnoj odgovornosti1
Provjeravanje sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • Nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave provjeravaju, na odabranom uzorku dostavljenih izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine, provedbe aktivnosti iz Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine, koje im obveznici dostavljaju, sukladno članku 12. Uredbe. (članak 13. stavak 3.)
provjeravanje sadr aja izjave o fiskalnoj odgovornosti2
Provjeravanje sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • Nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su odmah, a najkasnije u roku od sedam (7) radnih dana, o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama iz članka 13. Uredbe izvijestiti nadležne institucije, odnosno Ministarstvo financija sukladno Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju proračunskim sredstvima, koji donosi ministar financija. (Članak 14.)
slide46

Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanjuo nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

 • Narodne novine, br. 70/2012
 • Naputkom se uređuju način i rokovi izvještavanja o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
 • Njime se propisuju i druge nepravilnosti u upravljanju sredstvima državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ne proizlaze iz upitnika i sadržaja izjava
provjere izjava dostavljenih ministarstvu financija
Provjere Izjava dostavljenih Ministarstvu financija
 • Ministarstvo financija za ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave završilo formalnu provjeru Izjava i Upitnika
 • Izuzev jednog ministarstva i jednog korisnika razine razdjela, sva ostala ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije dostavili Izjavu
 • Od ukupno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu dostavilo 569
 • Samo 20 općina/gradova/županija dostavilo obrazac Izjave 1a koji se daje onda kada nisu uočene slabosti i nepravilnosti
 • Izjavu za 2011. godinu nije dostavilo 7 obveznika: 6 općina i jedan grad (razlog bolest gradonačelnika)
uo ene nepravilnosti kod ispunjavanja upitnika te sastavljanja izjave o fiskalnoj odgovornosti
Uočene nepravilnosti kod ispunjavanja Upitnika te sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • Predane su obje Izjave
 • Nisu predani svi propisani prilozi
  • popunjeni Upitnik,
  • Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti,
  • Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini.
 • pojedini Upitnici nisu pravilno ispunjeni
 • uz naznačene NE i DJELOMIČNO odgovore nije dano potrebno obrazloženje
 • na pojedina pitanja gdje odgovor mora biti DA ili NE odgovoreno je N/P
  • primjerice pitanje 13. Uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika za iduću proračunsku godinu donijele su se i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine
 • Uz popunjeni Upitnik dostavljene su preslike svih testiranih dokumenta
 • Proračun/financijski plan se usvaja na detaljnijoj razini od propisane
poduzete radnje i daljnje aktivnosti
PODUZETE RADNJE I DALJNJE AKTIVNOSTI

Ministarstvo financija od općina, gradova i županija, koje nisu dostavile Izjavu u predviđenim rokovima zatražilo da pisanim putem potvrde kako Izjavu nisu sastavili i predali budući

da ne mogu potvrditi zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u 2011. godini

O tome obaviješten Državni ured za reviziju

Sektoru za proračunski nadzor i nadzor koncesija dan popis lokalnih jedinica koje nisu dostavili Izjavu da se obavi proračunski nadzor

postupak predaje izjave kod primopredaje i dr
POSTUPAK PREDAJE IZJAVE KOD PRIMOPREDAJE I DR.

prilikom postupka primopredaje čelnici sastavljaju Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti, koja se zajedno s prilozima predaje čelniku, koji preuzima dužnost, i ulaže u Predmet

odgovorne osobe unutarnjih ustrojstvenih jedinica obveznika prilikom odlaska s mjesta odgovorne osobe unutarnje ustrojstvene jedinice obveznika i postupka primopredaje, ako to čelnik od njih zatraži, sastavljaju Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma odlaska s mjesta odgovorne osobe, koja se zajedno s prilozima predaje čelniku i ulaže u Predmet