Izmjene zakona o portu
Download
1 / 16

IZMJENE ZAKONA O ŠPORTU - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

IZMJENE ZAKONA O ŠPORTU. I ZAKON O SPORTSKOJ INSPEKCIJI Sara-Sanela Butorac, dipl. iur. Glavna tajnica Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Osnovna pitanja koja se uređuju.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' IZMJENE ZAKONA O ŠPORTU' - kaida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Izmjene zakona o portu

IZMJENE ZAKONA O ŠPORTU

I

ZAKON O SPORTSKOJ INSPEKCIJI

Sara-Sanela Butorac, dipl. iur.

Glavna tajnica

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta


Osnovna pitanja koja se ure uju
Osnovna pitanja koja se uređuju

 • predlaže se izmjena naziva zakona u Zakon o sportu te riječi šport, športski … u sport, sportski. Te se predlaže i izmjena naziva Hrvatski

  sveučilišni sportski savez u Hrvatski akademski sportski savez

 • Dopunjuje se odredba Zakona o menadžerima u sportu i to na način da se sve odredbe Zakona o sportu koje se odnose na menadžere u sportu, moraju odnositi i na sve fizičke i pravne osobe koje imaju sklopljene ugovore o ulaganju u sportaše i trenere na temelju kojih imaju pravo na dio prihoda koji proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti, a koji po svojem sadržaju odgovaraju poslovima menadžera u sportu. Isto vrijedi i za članove tijela sportskog kluba-udruge za natjecanje pa se ograničenja i za njih proširuju na osobe ovlaštene za zastupanje sportskog kluba-udruge za natjecanje.


 • Propisuje se zabrana sudjelovanja u sportskim natjecanjima, organizaciji i vođenju sportskih natjecanja, obavljanja stručnih poslova u sportu, zastupanja pravne osobe, sudjelovanja u radu skupštine ili tijela upravljanja sportske udruge ili trgovačkog društva, osobama koje su pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci i to ako je kazneno djelo počinjeno s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda. Dok se za osobe protiv kojih je pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela počinjenog na štetu djece, odnosno maloljetnika propisuje suspenzija


 • U nastavku se navode članci u pročišćenom tekstu obzirom na izmjene, a koji su bili interesantni sudionicima u sportu :

 • Članak 27. (tiče se sportkih klubova)

 • Sportska udruga osnovana radi obavljanja sportske djelatnosti sudjelovanja u sportskom natjecanju(u daljem tekstu sportski klub-udruga za natjecanje) obvezno u nazivu sadrži riječ „sportski klub“ il ispred riječi“ klub“ naziv sporta u kojem obavlja djelatnost.

 • 2) Iznimno, sportski klub-udruga za natjecanje koji se tradicionalno naziva društvom, a osnovan je za natjecanje u jednom sportu, može koristiti i taj naziv uz naziv sporta u kojem se natječe.

 • 3) Članovi tijela sportskog kluba-udruge za natjecanje, osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akata sportskog kluba-udruge za natjecanje ne mogu biti osobe:

 • koje ne mogu biti članovi uprave odnosno nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

 • - koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom, kao ni osobe iz članka 13. ovoga Zakona


 • koje su na izmjene, a koji su bili interesantni sudionicima u sportu :članovi drugih sportskih klubova-udruga za natjecanje istog sporta

 • koje su dioničari s.d.d. istoga sporta

 • -koje su članovi tijela, osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akta sportskog kluba-udruge za natjecanje istog sporta

 • koje su članovi tijela s.d.d. istoga sporta

 • koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u odgovarajućem sportu, a osobito sportaši koji su profesionalni prema članku 8. ovoga Zakona, menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile u razdoblju od posljednjih godinu dana

 • članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to obavljale posljednje tri godine

 • članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

 • koje s menadžerima u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu članka 23. stavka 3. ovoga Zakona

 • - ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja sukladno članku 12. stavku 2. ovoga Zakona ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta.


Članak 38 na izmjene, a koji su bili interesantni sudionicima u sportu :.

(1) Ista fizička osoba može biti član uprave ili nadzornog odbora samo u jednom s.d.d.-u istoga sporta.

(2) Uz osobe koje ne mogu biti članovi uprave ili nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, članovi uprave i nadzornog odbora s.d.d.-a ne mogu biti niti osobe:

– koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom, kao ni osobe iz članka 13. ovoga Zakona

- koje su članovi sportskih klubova-udruge za natjecanje istog sporta,

- koje su dioničari s.d.d.-a istog sporta

- koje su članovi tijela, osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akata sportskog kluba-udruge za natjecanje istog sporta

- koje su članovi tijela s.d.d.-a istoga športa

- koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja

- u odgovarajućem sportu, a osobito sportaši, menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile u razdoblju posljednjih godinu dana,

- članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine

- članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine

- koje s menadžerima u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica u smislu članka 24. stavka 3. ovoga Zakona.


Članak 46. na izmjene, a koji su bili interesantni sudionicima u sportu :

(1) Sportski savez je udruga u koju se udružuju najmanje tri pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti u istom sportu, a koji radi ostvarivanja zajedničkih interesa u pojedinom sportu osobito: usklađivanje aktivnosti svojih članica, organizira i provodi natjecanja,uređuje sustav natjecanja, pitanja koja se odnose na registraciju sportaša i njihov status te stegovnu odgovornost sportaša, promiče stručni rad i skrbi o kategoriziranim sportašima.

(2) Na nacionalnoj razini i na razini jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave može se osnovati samo jedan sportski savez za jedan sport.

(3) U slučaju dvojbe, mišljenje što se smatra istim sportom u smislu ovoga Zakona, daje Hrvatski olimpijski odbor.

(4) Članovi županijskog sportskog saveza su pored sportskih saveza osnovanih za područje jedinica lokalne samouprave i pravne osobe koje obavljaju sportsku djelatnost u području za koje se osniva županijski sportski savez, a sjedište im je na području županije.

(5) U skupštini i izvršnom tijelu sportskog saveza ne mogu biti i imati ovlasti u zastupanju:

- članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine

- članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine

- osobe koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u odgovarajućem sportu, a osobito menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile posljednjih godinu dana

- osobe iz članka 27. stavka 3. i članka 38. stavka 2. ovoga Zakona. (u sportskim klubovima)


Članak 47. na izmjene, a koji su bili interesantni sudionicima u sportu :

(1)Nacionalni sportski savez osniva se ako na području Republike Hrvatske djeluju najmanje tri sportska kluba, odnosno najmanje dva sportska saveza osnovana u istom sportu.

(2) Članovi nacionalnog sportskog saveza su sportski savezi županija, Grada Zagreba i gradova te sportski klubovi istoga sporta u Republici hrvatskoj.

(3) Članovi nacionalnih sportskih saveza mogu biti udruge stručnih djelatnika u istome sportu(suci, treneri,zdravstveni radnici) te udruge u koje se udružuju sportaši istoga sporta.

(4)Nacionalni sportski savez uređuje sustav natjecanja u sportu za koji je osnovan i druga pitanja za čije je uređivanje ovlašten prema odredbama ovoga Zakona, te donosi pojedinačne akte kada je za to ovlašten.

(5) Nacionalni sportski savez potiče i promiče sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, organizira nacionalna sportska prvenstva, skrbi o nacionalnoj sportskoj ekipi te predstavlja sport za koji je osnovan u odgovarajućem međunarodnom sportskom udruženju.

(6) Nacionalni sportski savez općim aktima pored pitanja iz stavka 4. ovoga članka uređuje i uvjete koje moraju ispunjavati sportski klubovi da bi stekli profesionalni status, pitanja koja se odnose na posljedice koje proizlaze iz nepoštivanja obveze iz članka 24. stavka 7. i članka 45. ovoga Zakona, registraciju sportaša, njihova prava i obveze, pravo nastupa stranih sportaša za hrvatske sportske klubove, stegovne odgovornosti sportaša te prava i obveze sportskih sudaca i zdravstvenih djelatnika ako ova pitanja ne uređuju strukovne udruge ovih osoba i druga pitanja iz područja svog djelovanja.

(7) U skupštini i izvršnom tijelu nacionalnog sportskog saveza ne mogu biti i imati ovlasti u zastupanju

- članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine

- članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine

- osobe koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u odgovarajućem sportu, a osobito osobe iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona, kao i osobe koje su u upravljačkim tijelima pravne osobe koja organizira i vodi natjecanje, menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile posljednjih godinu dana

- osobe iz članka 27. stavka 3. i članak 38. stavka 2. ovoga Zakona. (u sportskim klubovima)


Iz svega navedenoga može se zaključiti kako će tek ovim izmjenama Zakona i donošenjem Zakona o sportskoj inspekciji, „zaživjeti” Zakon o sportu u svom punom opsegu.

Naime, i dosada su bile propisane neke zapreke tj, nespojivosti u obavljanju više dužnosti od strane iste osobe, ali sada će Sportska inspekcija moći to kontrolirati i utvrditi (kao i odrediti mjeru naredbe ili zabrane) da li su na određenim pozicijama iste osobe za koje je propisano da ne mogu biti npr. članovi izvršnih tijela saveza.


Zakon o sportskoj inspekciji
ZAKON O SPORTSKOJ INSPEKCIJI izmjenama Zakona i donošenjem Zakona o sportskoj inspekciji, „zaživjeti” Zakon o sportu u svom punom opsegu

 • po prvi puta se ustrojava sportska inspekcija koja će dovesti do veće funkcionalnosti i provedbe Zakona o sportu

 • propisuje se ustroj, poslovi, način rada, prava, dužnosti i ovlasti sportske inspekcije

 • Sportska inspekcija organizira se na način da poslove inspekcije u prvom stupnju obavljaju sportski inspektori i viši sportski inspektori u uredima državne uprave u županijama odnosno u Gradskom uredu Grada Zagreba, a u drugom stupnju državni sportski inspektori, viši državni sportski inspektori i glavni sportski inspektor ministarstva nadležnog za sport (u daljnjem tekstu: inspektori).


 • Sportska inspekcija organizira se na način da poslove inspekcije u prvom stupnju obavljaju sportski inspektori i viši sportski inspektori u uredima državne uprave u županijama odnosno u Gradskom uredu Grada Zagreba, a u drugom stupnju državni sportski inspektori, viši državni sportski inspektori i glavni sportski inspektor ministarstva nadležnog za sport uz mogućnost provođenja i prvostupanjskog nadzora drugostupanjskog tijela ukoliko će postojati potreba


Poslovi sportske inspekcije: inspekcije u prvom stupnju obavljaju sportski inspektori i viši sportski inspektori u uredima državne uprave u županijama odnosno u Gradskom uredu Grada Zagreba, a u drugom stupnju državni sportski inspektori, viši državni sportski inspektori i glavni sportski inspektor ministarstva nadležnog za sport uz mogućnost provođenja i prvostupanjskog nadzora drugostupanjskog tijela ukoliko će postojati potreba

 • 1. izvršavaju li se u sustavu sporta zadaće utvrđene Zakonom o sportu,

 • 2. poštuju li se propisi o upisu u registar sportskih djelatnosti, registar profesionalnih sportskih klubova, odnosno u drugi odgovarajući registar,

 • 3. ima li pravna osoba u sustavu sporta propisane opće akte i jesu li oni usklađeni sa zakonom i drugim propisom,


 • 4. je li sastav predstavničkog i izvršnog tijela odnosno tijela upravljanja i nadzora pravne osobe u sportu u skladu sa zakonom i drugim propisom,

 • 5. postoje li za osobe koje obavljaju poslove u sportu zapreke u smislu odredaba Zakona o sportu,

 • 6. donose li se odluke i drugi pojedinačni akti u skladu sa zakonom i drugim propisom,

 • 7. primjenjuju li se odredbe Zakona o sportu i drugih propisa u vezi s posljedicama pravomoćne osude i kaznenog postupka,

 • 8. obavlja li stručne poslove u sportu osoba koja za to ne ispunjava propisane uvjete,

 • 9. obavlja li se sportska djelatnost u skladu s propisanim tehničkim i zdravstvenim uvjetima,


 • 10. obavljaju li pravne osobe u sportu koju drugu djelatnost osim sportske djelatnosti bez propisanog odobrenja,

 • 11. organiziraju li se sportska natjecanja u skladu sa zakonom i drugim propisom,

 • 12. imaju li osobe koje sudjeluju u sportskim natjecanjima odgovarajuću zdravstvenu sposobnost koju je utvrdio ovlašteni liječnik sukladno zakonu i drugom propisu,

 • 13. poštuju li se pravila o korištenju nedopuštenih sredstava (doping).


 • O nadzoru se sastavlja zapisnik kojim se utvrđuju činjenice

 • Inspektor može izreći naredbu ili zabranu te izdati prekršajni nalog odnosno podnijeti optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu ako je povredom propisa počinjen prekršaj.

 • Naredbe i zabrane propisane ovim i drugim zakonom ili drugim propisom izriču se rješenjem.

 • Izdavanje prekršajnog naloga i podnošenje optužnog prijedloga provodi se pod uvjetima, na način i u postupku koje propisuje zakon o prekršajima.

 • Ako uoči povredu pravila za čiju provedbu je nadležno neko od sportskih tijela, inspektor će o povredi izvijestiti to tijelo.

 • Ako ocijeni da postoji sumnja u počinjenje kaznenog djela, inspektor će o tome izvijestiti nadležno tijelo progona.

 • Ako uoči povredu propisa nad čijom primjenom nadzor obavlja druga inspekcija ili drugo tijelo državne uprave, inspektor će o povredi izvijestiti nadležnu inspekciju odnosno nadležno tijelo državne uprave.ad