priloge uredbe o zejn
Download
Skip this Video
Download Presentation
Priloge Uredbe o ZeJN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Priloge Uredbe o ZeJN - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Priloge Uredbe o ZeJN. Marjana Dermelj Celje, 11. junij 2012. Pohištvo - Okoljski vplivi. Izsekavanje gozdov  biotska raznovrstnost, erozija Rudarstvo  uničevanje okolja, vodni viri, zdravje ljudi, Odpadki in odpadna embalaža. Temeljne okoljske zahteve za pohištvo (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Priloge Uredbe o ZeJN' - avalon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
priloge uredbe o zejn

Priloge Uredbe o ZeJN

Marjana Dermelj

Celje, 11. junij 2012

pohi tvo okoljski vplivi
Pohištvo - Okoljski vplivi
 • Izsekavanje gozdov  biotska raznovrstnost, erozija
 • Rudarstvo  uničevanje okolja, vodni viri, zdravje ljudi,
 • Odpadki in odpadna embalaža
temeljne okoljske zahteve za pohi tvo 1
Temeljne okoljske zahteve za pohištvo (1)
 • Predmet javnega naročila: Pohištvo, ki je proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, zlasti iz lesa in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi
temeljne okoljske zahteve za pohi tvo 2
Temeljne okoljske zahteve za pohištvo (2)
 • Tehnične specifikacije (1):
  • delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu  vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Izjema stoli in pohištvo, kjer zaradi namena les in lesna tvoriva niso dovoljeni.
   • Ponudnik priloži: tehnično dokumentacijo proizvajalca ali Ustrezno dokazilo iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve
  • Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov:
   • Ponudnik priloži: Potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I alipotrdilo FSC ali PEFC, ali Potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti (del standarda SIST EN ISO 14001 ali EMAS, ali FLEGT dovoljenje, ali Ustrezno drugo dokazilo
  • Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov ali materialov, ki lahko motijo recikliranje:
   • Ponudnik priloži: potrdilo o izpolnjevanju standarda SIST EN 11469; ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I; ali drugo tehnično dokumentacijo proizvajalca
  • Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati azridina, kormovih (VI) spojin, več kot pe % teže hlapnih organskih snovi, za katere velja eno ali več opozoril stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije ali uredbe ES 1272/2008. Premazom ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali več določenih opozorilnih stavkov-
   • Ponudnik priloži: potrdlilo, da ima blago znak za okolje tipa I; ali seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, njihove varnostne liste in tehnično dokumentacijo proizvajalca; ali ustrezno drugo dokazilo
temeljne okoljske zahteve za pohi tvo 3
Temeljne okoljske zahteve za pohištvo (3)
 • Tehnične specifikacije (2):
  • Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi.
   • Ponudnik priloži: tehnično dokumentacijo proizvajalca; potrdilo o izpolnjevanju zahtev, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija; ali Ustrezno dokazilo iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve
  • Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanjju pohištva ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih snovi (HOS):
   • Ponudnik priloži: Potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I; aliseznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri izdelavi, njihov varnostni lis in tehnično dokumentacijo proizvajalca; ali Ustrezno drugo dokazilo
  • Embalaža mora biti:iz materialov, ki jih je mogoče enostavno reciklirati; ali iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih
   • Ponudnik priloži: seznam surovin in embalažnih materialov iz katerih je izdelana embalaža, in njihov % v celotni embalaži in izjavo, da embalaža izpolnjuje zahteve; ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I; ali Ustrezno drugo dokazilo
temeljne okoljske zahteve za pohi tvo 4
Temeljne okoljske zahteve za pohištvo (4)
 • Merila za izbor:izdelki, ki so izpolnili vse zahteve iz tehničnih specifikacij na podlagi meril za izbor dobijo dodatne točke (naročnik jih opredeli sam) za naslednje elemente:
  • Višji utežni delež lesa in /ali materialov na njegovi osnovi:
   • Ponudnik priloži: tehnično dokumentacijo proizvajalca; ali Ustrezno dokazilo iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve
  • Delež recikliranega materiala:
   • Ponudnik priloži: tehnično dokumentacijo proizvajalca; ali Ustrezno dokazilo iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve
  • Vsebnost pesticidov v tekstilu iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken: vsebnost določenih pesticidov skupaj ne sme presegati 1 ppm
   • Ponudnik priloži: potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I; ali tehnično dokumentacijo proizvajalca
  • Barvila: oblazinjeno pohištvo ne sme biti obarvano z barvili iz seznama, ki povzročajo preobčutljivost ali alergijo, so kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje
   • Ponudnik priloži: potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I; ali tehnično dokumentacijo proizvajalca
  • Akrilamini: oblazinjeno pohištvo ne sme vsebovati opredeljenih akrilaminov
   • Ponudnik priloži: potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I; ali tehnično dokumentacijo proizvajalca
  • Zaviralci gorenja: oblazinjeno pohištvo, ki ne vsebuje naštetih zaviralcev gorenja
   • Ponudnik priloži: potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I; ali tehnično dokumentacijo proizvajalca
temeljne okoljske zahteve za pohi tvo 5
Temeljne okoljske zahteve za pohištvo (5)
 • Določila pogodbe o izvedbi naročila: V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne ustrezne postopke za njeno prekinitev.
istila storitve i enja in pranja perila okoljski vplivi
Čistila, storitve čiščenja in pranja perila - okoljski vplivi
 • Škodljive snovi  zdravje ljudi, onesnaževanje voda, bioakumulacija, izpostavljenost v prehranjevalni verigi
 • Onesnaževanje zraka  tanjšanje ozonskega plašča
 • Odpadna embalaža
temeljne okoljske zahteve za
Temeljne okoljske zahteve za:
 • Univerzalna čistila
 • Čistila za sanitarne prostore
 • Čistila za okna
 • Detergenti za ročno pomivanje posode
 • Detergenti za pomivalne stroje
 • Detergenti za pranje perila
 • Storitve čiščenja
 • Storitve pranja perila
temeljne okoljske zahteve za univerzalna istila 1
Temeljne okoljske zahteve za univerzalna čistila (1)
 • Predmet javnega naročila: Okolju prijazna univerzalna čistila
 • Tehnične specifikacije okolju prijazna univerzalna čistila:
  • Univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine za katero velja eno ali več standardnih opozorili, stavkov za nevarnosti ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije ali uredbe ES št. 1272/2008:
   • Ponudnik priloži: Potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I; ali tehnično dokumentacijo proizvajalca; ali seznam sestavin za čistila iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS števila in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali previdnostni stavki; ali Ustrezno dokazilo iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve
  • Univerzalno čistilo ne sme vsebovati: več kot 0,02 g P/funkcionalno enoto čistila; biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje; biocidov, za katera veljajo opredeljena opozorila:
   • Ponudnik priloži: Potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I; ali tehnično dokumentacijo proizvajalca; ali seznam sestavin za čistila iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS števila in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali previdnostni stavki; ali Ustrezno dokazilo iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve
  • Priložena jasna navodila za doziranje
  • Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina
   • Ponudnik priloži potrdilo proizvajalca iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve; ali drugo ustrezno dokazilo
temeljne okoljske zahteve za univerzalna istila 2
Temeljne okoljske zahteve za univerzalna čistila (2)
 • Določila pogodbe o izvedbi naročila:
  • Ponudnik mora v času veljavnosti pogodbe na naročnikovo zahtevo dokazati, da sestavine dobavljenega blaga izpolnjujejo zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe (ES) št. 648/2004
  • V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi JN, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev
temeljne okoljske zahteve za storitve i enja 1
Temeljne okoljske zahteve za storitve čiščenja (1)
 • Predmet javnega naročila: Okolju prijazne storitve čiščenja
 • Tehnične specifikacije okolju prijazna univerzalna čistila:
  • Proizvodi, ki jih uporablja ponudnik, morajo izpolnjevati tehnične specifikacije, opredeljene za:
   • Univerzalna čistila
   • Čistila za sanitarne prostore
   • Čistila za čiščenje oken
   • Čistila za ročno pomivanje posode
   • Detergente za pomivalne stroje
    • Naročnik preveri izpolnjevanje zahtev na način predviden v relevantnih točkah
 • Določila pogodbe o izvedbi naročila:
  • Ponudnik mora po prvih šestih mesecih in ob koncu vsakega leta izvajanja naročila priložiti seznam, iz katerega je razvidno ime in količina čistilnih sredstev, ki jih je porabil pri izvajanju storitve.
  • V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi JN, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev
stavbe okoljski vplivi
Stavbe – okoljski vplivi
 • Raba naravnih virov za gradbene materiale
 • Raba fosilnih goriv  podnebne spremembe
 • Onesnaženje zraka pri gradnji in obratovanju  prah,
 • Hrup pri gradnji
 • Raba vode
 • Toksične snovi  zdravje
 • Odpadki
 • Priloga se nanaša na
  • Projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe (CC-SI 1), razen če to prepoveduje predpis, ki ureja varstvo kulturne dediščine
  • Gradnjo stavbe (CC- SI 1). Redno ali investicijsko vzdrževanje stavbe CC – SI 1 ter nakup, vgradnjo, oziroma montažo naprav in proizvodov v stavbi (CC- SI 1) Tehnične specifikacije okolju prijazna univerzalna čistila:
temeljne okoljske zahteve za stavbe faza projektiranja 1
Temeljne okoljske zahteve za stavbe – faza projektiranja (1)
 • Predmet javnega naročila:

Projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev GD, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, pri kateri se upošteva načela trajnostne gradnje

 • Pogoji za ugotavljanje sposobnosti
  • Projektna skupina ponudnika mora biti sestavljena tako, da se med drugim zagotovijo znanja na področju: URE, OVE, učinkovita raba vode, ravnanje z odpadki, zdrave bivanjske in delovne razmere, okoljske lastnosti gradbenih materialov in izdelkov
   • Ponudnik mora priložiti: reference iz katerih izhaja, da je vsaj en strokovnjak, ki je imenovan v skupino ponudnika, izdelal projekt za pridobitev GD ali projekt za izvedbo, ki presegajo minimalne zahteve določene v predpisih (PURES, prezračevanje&klimatizacija, zvočna zaščita, varnost in zdravje delavcev na delavnih mestih; ustrezno dokazilo iz katerega izhaja, da projektna skupina ponudnika izpolnjuje zahteve
temeljne okoljske zahteve za stavbe faza projektiranja 2
Temeljne okoljske zahteve za stavbe – faza projektiranja (2)
 • Tehnične specifikacije:
  • Idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev GD, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del mora vključevati rešitve glede: URE, OVE, učinkovite rabe vode, ravnanja z odpadki, zagotavljanja zdravih bivalnih pogojev, rabe okolju prijaznih gradbenih materialov
   • Ponudnik priloži izjavo iz katere izhaja, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
  • Primeri stavb za katere mora delež lesa ali lesnih tvoriv vgrajenih v stavbo (brez notranje opreme in podzemnih delov objekta) znašati vsaj 30 % prostornine vgrajenih materialov. Polovica obveznega deleža lesa ali lesnih tvoriv (15 % prostornine vgrajenih materialov) se lahko nadomesti z gradbenimi proizvodi, ki imajo znak za okolje tipa I ali znak za okolje tipa III
   • Ponudnik mora priložiti izjavo, da bo v PD zagotovil, da se izpolnijo zahteve. Pri JN za pridobitev GD oziroma projekta za izvedbo mora ponudnik priložiti tudi tabelo, iz katere sta razvidna prostornina in deleži vgrajenih materialov oziroma proizvodov.
  • Emisije hlapnih organskih spojin v gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali enakovrednem.
   • Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo v PD zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
  • Vsa vodovodna napeljava v stavbi opremljena s sistemi za varčevanje z vodo, pri novogradnjah mora ponudba zagotoviti tudi uporabo deževnice oz. prečiščene odpadne vode.
   • Ponudnik mora priložiti izjavo, da bo v PD zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
temeljne okoljske zahteve za stavbe faza projektiranja 3
Temeljne okoljske zahteve za stavbe – faza projektiranja (3)
 • Merila za izbor:
  • Nižja poraba energije: ponudba, ki bo imela najmanjšo vrednost letne primarne rabe energije v stavbi se ovrednoti z največjim deležem. Formula za ovrednotenje ponudb s sorazmerno nižjim deležem. Delež tega merila mora znašati najmanj 10 %. Idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev GD, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del mora vključevati rešitve glede: URE, OVE, učinkovite rabe vode, ravnanja z odpadki, zagotavljanja zdravih bivalnih pogojev, rabe okolju prijaznih gradbenih materialov
   • Ponudnik priloži izjavo v kateri navede največjo vrednost letne primarne rabe energije v stavbi, za katero bo projektiral projekt za pridobitev GD ali projekt za izvedbo.
  • Gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih ali recikliranih surovinah (les, celuloza, konoplja, volna, reciklirane surovine), v primeru, ko te sestavine na prostornino vgrajenih materialov presegajo 25 % delež lesa, lesnih tvoriv ali njim primerljivih surovin, … delež tega merila mora v razmerju do ostalih znašati vsaj 10 %
   • Ponudnik mora priložiti izjavo, da bo v PD zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
 • Določila pogodbe o izvedbi naročila:
  • V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi JN, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev
temeljne okoljske zahteve za stavbe gradnja vzdr evanje nakup 1
Temeljne okoljske zahteve za stavbe – gradnja, vzdrževanje, nakup…(1)
 • Predmet javnega naročila:
  • Gradnja stavbe, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
  • Redno vzdrževanje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
  • Investicijsko vzdrževanje pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
  • Nakup ali vgradnja oziroma montaža naprav in proizvodov z manj negativnimi vplivi na okolje
temeljne okoljske zahteve za stavbe gradnja vzdr evanje nakup 2
Temeljne okoljske zahteve za stavbe – gradnja, vzdrževanje, nakup…(2)
 • Tehnične specifikacije:
  • Upoštevati: zahteve naročnika, ki jih je ta opredelil v postopku JN;Rešitve iz idejne zasnove, … , projekta za pridobitev GD
   • Ponudnik priloži izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve
  • Ne uporablja: Proizvodov, ki bsebujejo SF6; notranje barve in laki, ki vsebujejo HOS z vrelišči največ 250 oC; materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehidov višje od zahtev, opredeljenih v standardih
   • Ponudnik mora priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve; ali izjavo, da bo pri gradnji izpolnil zatheve
  • Emisije HOS v gradbenih proizvodih, na smejo presegati vrednosti določenih v standardih za določitev emisij
   • Ponudnik priloži izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve
  • Kadar se uporabi les  izvirati iz zakonitih virov
   • Ponudnik priloži: Potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I ali potrdilo FSC ali PEFC, ali Potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti (del standarda SIST EN ISO 14001 ali EMAS, ali FLEGT dovoljenje, ali Ustrezno drugo dokazilo
  • Vodovodna napeljava v stavbi mora biti opremljena s tehnologijami za varčevanje z vodo.
   • Ponudnik priloži izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve
temeljne okoljske zahteve za stavbe gradnja vzdr evanje nakup 21
Temeljne okoljske zahteve za stavbe – gradnja, vzdrževanje, nakup…(2)
 • Merila za izbor:
  • Gradbeni proizvod, ki temeljijo na obnovljivih ali recikliranih surovinah  če uporaba teh proizvodov ni predpisana s PD
   • Ponudnik priloži tehnično dokumentacijo proizvajalca in izjavo, da bo uporabil gradbene proizvode, ki temeljijo na obnovljivih in recikliranih surovinah izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve
 • Določila pogodbe o izvedbi naročila
  • Ponudnik mora priložiti program in način usposabljanja upravljavca stavbe. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih, ponudnik usposobi upravljavca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.
  • Najkasneje ob primopredaji, ponudnik posreduje tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da gradbeni materiali izpolnjujejo pogoje. Kadar ima stavba mehansko prezračevanje mora ponudnik pred začetkom obratovanja opraviti preizkus zračne prepustnosti
  • V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi JN, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev