p emysl otakar i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přemysl Otakar I. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přemysl Otakar I.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Přemysl Otakar I. - PowerPoint PPT Presentation

giona
94 Views
Download Presentation

Přemysl Otakar I.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Přemysl Otakar I.

  2. Kdo to byl? • Český kníže z rodu Přemyslovců, 27 Přemyslovec na Pražském stolci • Syn českého knížete a krále Vladislava II. a Judity Duryňské • Dětství dodnes zahaleno pod rouškou tajemství • Často nazýván obnovitelem Českého státu • Od r. 1197 vládl nepřetržitě 33 let • Jako panovník velmi znamenitý • Dožil se vysokého věku (asi 70let) • Byl 2x ženatý, nejprve s Adlétou Míšenskou a po druhé s uherskou princeznou Konstancií, s kterou měl Václava I., následníka na královském křesle

  3. Nástup na trůn • Na počátku roku 1192 se zmocnil Pražského hradu i knížecího trůnu P.O.I, avšak Václav se nevzdal bez boje => sebral vojsko a obléhal P.O.I • Vleklý zápas ukončil císař Jindřich VI a Čechy udělil v léno Přemyslu • V osobě Přemysla I. Dostalo české knížectví rázného panovníka, jakého po všech zmatcích tolik potřebovalo • Udatný a politicky obratný vládce se pokusil vrátit českému státu privilegované postavení v rámci Svaté říše římské (volil i prostředky, které nebyly morálně čisté) • Přemyslovi přitížil Jindřich Břetislav, který na něj žaloval a tak císař Přemysla sesadil z trůnu a Čechy udělil Jindřichu (r. 1193), ale ne na dlouho • Vlády se ujal Vladislav Jindřich bratr Přemysla I., který za 6 měsíců své panování stihl 1 důležitý krok - vyžádal si od pražského biskupa přísahu věrnosti => odstranil jeho podřízenost Říši • R. 1197 znovu císař jmenoval českým panovníkem Přemysla Otakara I.

  4. Panování Přemysla I. • Definitivní nastolení Přemysla I. odstartovalo prudký vzestup českého státu => vymanění ze závislosti na římských panovnících • Českým vládcem se stala silná osobnost, zatímco v Říši propukl zápas o trůn, z něhož Přemysl dokázal těžit • R. 1198 obdržel královskou korunu (za podpory Filipa Švábského) • Přemysl nezapomínal ani na papežskou kurii • Nepovedlo se mu povýšit pražské biskupství na arcibiskupství => papež Inocenc III. alespoň uznal královský titul • Nikdo již nepochyboval, že český panovník drží královskou hodnost dědičně • Slavnostně to proklamovala i proslulá listina, známá jako Zlatá bula sicilská

  5. Zlatá bula sicilská • 26. 9. 1212 – vydává ji Přemyslu I. nový římský král Friedrich II. • Vymezovala vztahy mezi českým vládcem a panovníkem Svaté říše římské => vymezení hranic Českého království • Potvrzovala dědičnost královské hodnoty v Čechách • Napravila politické ztráty minulosti a pojistila českou státnost pro budoucnost • Přemysl I. tak dosahuje uznání nedělitelnosti českého státu římskoněmeckou říší a svrchovanosti nad pražským a olomouckým biskupstvím

  6. Na základě získaných výsad zrušil Přemysl přežilý seniorátní řád Břetislava I. a zavedl princip tzv. primogenitury = nástupnictví prvorozeného syna • Král Přemysl I. sváděl dlouholetý spor s biskupem Ondřejem • Nakonec musel uznat církvi velká privilegia, která z ní činila plnoprávného feudála • Český král byl též zdatný válečník – na sklonku života vpadl do Rakous => předurčil tím na několik desetiletí směr mocenské expanze českého státu • Politické úspěchy Přemysla I. stály na počátku cesty českého království mezi evropské velmoci (tento vývoj zdárně pokračoval i za vlády Václava I.) Přemyslovský brakteát stříbrný plíšek s ražbou jen po jedné straně, nový typ mince, zavedený peněžní reformou Přemysla I. Kolem r. 1210

  7. Vytvořila: Michaela Šejdová 2.B Čerpala jsem z - Panovníci českých zemí (Petr Čornej, Jiřina Lockerová, Pavel Major) - www.wikipedie.org - www.ao-institut.cz