posledn p emyslovci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poslední Přemyslovci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poslední Přemyslovci

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Poslední Přemyslovci - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

Poslední Přemyslovci. Poslední Přemyslovci . Přemysl Otakar I. 1197 – 1230 Václav I. 1230 – 1253 Přemysl Otakar II. 1253 – 1278 Václav II – 1278 - 1305 Václav III. – 1305 - 1306. Zlatá bula sicilská . 25.9.1212 v Basileji vydána budoucím císařem Fridrichem II.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Poslední Přemyslovci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
posledn p emyslovci1
Poslední Přemyslovci
 • Přemysl Otakar I. 1197 – 1230
 • Václav I. 1230 – 1253
 • Přemysl Otakar II.1253 – 1278
 • Václav II – 1278 - 1305
 • Václav III. – 1305 - 1306
zlat bula sicilsk
Zlatá bula sicilská 
 • 25.9.1212 v Basileji
 • vydána budoucím císařem Fridrichem II.
 • opatřena pečetí sicilského krále
 • královský titul dědičný, pro nejstaršího syna – PRIMOGENITURA
 • právo volit císaře (kurfiřt)
 • rozsah hranic, vymezen vztah k Říši – prakticky nezávislost
 • nový znak - lev
zlat bula sicilsk 1212 26 z
Zlatá bula sicilská (1212, 26. září)
 • Fridrich, z boží milosti volený císař římský a po všechny časy rozmnožitel, král Sicílie, vévoda Apulie a kníže Capue.
 • Poněvadž ozdoba a moc císařská předchází náš stav, že nejen hodnosti ostatních knížat, ale také královská žezla uděluje náš majestát, považujeme za slavnou a velikou věc, že v tak velikém dobrodiní naší štědrosti i jiným vzrůstá přírůstek královské důstojnosti, aniž by tím naše vznešenost trpěla nějakou újmu.
 • Proto my, přihlížejíce k přeslavným službám oddanosti. které veškerý lid Čechů od dávného času věrně i oddaně prokazoval císařství římskému, a že jejich jasný král Otakar od začátku mezi jinými knížaty, zvláště před ostatními, nás zvolil císařem a při naší volbě ustavičně a užitečně setrval; jako milý náš strýc, zbožné paměti král Filip, učiniv poradu se všemi knížaty, ustanovil svým privilegiem, i my jej králem ustanovujeme a potvrzujeme, a tak posvátné a důstojné ustanovení schvalujeme a České království svobodně a beze všeho vymáhání peněz i obvyklé spravedlnosti dvora našeho jemu a jeho nástupcům na věky propůjčujeme. Chtějíce, aby kdokoli od nich bude zvolen králem, k nám nebo našim nástupcům přijel a náležitým způsobem odznaky královské přijal. Také povolujeme, aby on a jeho nástupcové drželi všechny hranice, které zmíněnému království patří, ať by jakkoli byly odcizeny. Také jemu a jeho dědicům úplně povolujeme právo a moc potvrzovati biskupy jeho království; avšak tak, aby se těšili té svobodě a bezpečnosti, kterou mívali od našich předchůdců. Ustanovujeme potom z nadbytku naší štědrosti, že řečený jasný král nebo jeho dědicové nejsou povinni choditi na žádný náš sněm, než který bychom svolali do Bamberka nebo do Norimberka. Pokud bychom nařídili konat sněm v Merseburku, jen tehdy jsou povinni přijíti, jestliže kníže polský, jsa pozván, přijde a mají mu poskytnout doprovod, tak jako předchůdcové jeho, kdysi králové čeští, činívali. Avšak tak, aby jim napřed byla určena lhůta šesti neděl k příchodu ke zmíněným sněmům. S tou však výhradou, kdybychom my nebo naši nástupci byli v Římě korunováni, ponecháváme na vůli řečenému králi Otakarovi nebo jeho nástupcům, zda nám pošlou tři sta oděnců nebo zaplatí tři sta hřiven.
 • K trvalé paměti a moci tohoto našeho ustanovení a potvrzení poručili jsme toto privilegium napsati rukou Jindřicha z Paříže, notáře a věrného našeho, a naší zlatou bulou utvrditi, roku, měsíce a indikce níže psaných.
 • Této věci svědkové jsou tito: arcibiskup z Bari, biskup z Tridentu, biskup z Basileje, biskup z Kostnice, biskup z Churu; opat z Reichenau, opat ze St. Gallen, opat z Weissenburgu, Bertold z Neuffen, protonotář královského dvora; hrabě Oldřich z Kiburku, hrabě Rudolf z Habsburku a lantkrabě z Alsaska, hrabata Ludvík a Heřman z Froburku, hrabě Werner z Hohenburku, šlechtic Arnold z Wartu, fojt Rudolf z Rapperswillu, Rudolf z Ramensberku, komorník Albero z Tanenhausu a mnoho jiných velmožů a šlechticů a svobodníků. jejichž svědectvím je toto privilegium potvrzeno.
 • Stalo se léta od vtělení Páně tisícího dvoustého dvanáctého, v měsíci září, v patnácté indikci. skutečného království pána našeho Fridricha, nejjasnějšího zvoleného císaře římského a po všechny časy rozmnožitele říše, krále Sicílie, roku patnáctého.
 • Dáno ve vznešeném městě Basileji rukou místoprotonotáře Oldřicha dvacátého šestého září šťastně. Amen.
p emysl otakar i 1155 1230
Přemysl Otakar I.1155-1230
 • Ujal se vlády po období rodinných sporů
 • První český dědičný král
 • 2x ženat, první ženu zapudil
 • Z 1. manželství dcera Markéta, provdala se za dánského krále Valdemara II.,oblíbená, přejmenována Dagmar
znak esk ho panovn ka
Znak českého panovníka
 • Nový znak českého království- stříbrný lev v červeném poli
sv ane ka esk 1211 1282
Sv. Anežka Česká1211 - 1282
 • Dcera Přemysla Otakara I.
 • 2x sešlo z královských zásnub
 • Ve 22 letech uvedla do Prahy přísný asketický řád klariseka založila mužský řád křižovníků s červenou hvězdou, založila klášter naFrantišku (1233)-( první gotická stavba v Praze) – péče o nemocné a invalidy- špitál
 • Anežka- první abatyše
 • Politický vliv (bratr Václav I.)
 • 1989 - kanonizována
v clav i 1205 1253
Václav I. 1205-1253 
 • méně schopný panovník, zvaný Jednooký (při lovu přišel o oko)
 • holdoval zábavě a lovu (hrad Křivoklát)
 • organizoval obranu proti vpádu Mongolů – Praha vybavena hradbami
 • vpád Mongolů- ze Slezska, přes Moravu do Uher- do Čech nedošli- po smrti Čingischánova syna Temudžina se kvůli nástupnickým sporům stáhli zpět
rozkv t ryt sk kultury na kr lovsk m dvo e
Rozkvět rytířské kultury na královském dvoře
 • silný německý vliv- kopírování cizích módních vzorů
 • česká šlechta si poněmčuje jména: Šternberkové, Lichtenburkové, Valdštejnové, Pernštejnové
 • „dvoření dámě“ – rytířská kultura
13 stolet vrchol ryt sk kultury
13. století – vrchol rytířské kultury
 • běžná kariéra rytíře:
 • páže 7- 14 let
 • panoš 14- 21 let
 • pasování- úderem plochou stranou meče –rytíř přijal meč, zbroj, heslo, erb a zásady rytířství: čestnost, ochrana slabých, …
ryt sk turnaje
Rytířské turnaje
 • oblíbený středověký sport, společenská událost „smetánky“
 • obvykle velmi brutální- smrtelná zranění
 • těžkooděnci s dlouhými dřevci s cílem vyhodit protivníka ze sedla
 • hromadná klání napodobující bitvu
p emysl otakar ii 1233 1278
Přemysl Otakar II. 1233-1278
 • zahájil vládu vzpourou proti otci
 • spiknutí proti králi Václavovi- asi 15tiletý princ Přemysl se nechal vtáhnout do spiknutí a prohlásit „mladším králem“ = velezrada
 • válka
 • Přemysl obklíčen na Pražském hradě, po 10 dnech kapituloval, pokořil, ušetřen
p emysl otakar ii
Přemysl Otakar II. 
 • „král železný a zlatý“
 • silný, ctižádostivý, bezohledný
 • dočasně připojil k českému království Rakousko a Alpské země (na jihu stát sahal téměř k Jadranu)- rozloha státu se zdvojnásobila
 • území získal sňatkem s dědičkou tohoto území, Markétou Babenberskou (Přemysl 19 let, Markéta 50 let)
p emysl otakar ii1
Přemysl Otakar II.
 • o „babenberské dědictví“ svedl válku s uherským králem Bélou IV.- bitvu u Kresenbrunnu vyhrál, území udržel
 • aby si naklonil papeže, vydal se na křížovouvýpravu proti pohanským Prusům – založil město Královec(Kaliningrad)
 • ve vnitřní politice: cíl oslabit moc velkých pánů (= vysoké šlechty), podporoval církev a města
p emysl otakar ii2
Přemysl Otakar II.
 • vrcholí zakládání měst
 • za jeho vlády založeno asi 50 měst  z toho 25 založil král
 • zakládal města a kláštery v místech, kde měli páni převahu, např. České Budějovice a klášter Zlatou Korunu uprostřed panství Rožmberků
 • odpor vysoké šlechty
p emysl otakar ii3
Přemysl Otakar II.
 • nelegitimní synové (milenka Anežka z Kuenringu, nejstarší syn Mikuláš Opavský) neměli nárok na trůn
 • rozvod- oženil se s Kunhutou Uherskou- 1271 se narodil jediný syn Václav
p emysl otakar ii4
Přemysl Otakar II.
 • Přemysl usiloval o titul císaře- byl však příliš silný-německá knížata zvolila bezvýznamného kandidáta Rudolfa Habsburského
 • Přemysl volbu neuznal- Rudolf uvalil na Přemysla klatbu- vzpoura šlechty v alpských zemích- Přemysl se musel vzdát nových držav r. 1276

Rudolf Habsburský

1278 bitva na moravsk m poli
1278- bitva na Moravském poli
 • Přemysl měl vnějšího nepřítele- Rudolfa a vnitřního nepřítele- rod Vítkovců
 • 1278 – klíčová bitva u Suchých Krut na Moravském poli- snad zrada části českých pánů- král padl 
 • po králově smrti- období bezvládí- sedmiletý dědic v zajetí
 • Morava ve správě Rudolfa 
 • Čechy spravoval Přemyslovův synovec Ota Braniborský- chamtivost, neúroda, kanibalismus
v clav ii 1271 1305
Václav II. 1271-1305
 • poznamenán fyzicky i psychicky vězněním v dětském věku
 • návrat ve 12 letech
 • vládl za něj Záviš z Falkenštejna, manžel královny vdovy
 • později král Záviše pod záminkou vylákal do Prahy (obavy o trůn), odsoudil k smrti za velezradu
v clav ii
Václav II.
 • povstání Vítkovců potlačil hrozbou smrti jejich vůdce Záviše
 • Záviš popraven před hradem Hluboká r. 1290- povstání potlačeno
 • bohaté nálezy stříbra v Kutné Hoře= posílení královské moci (král majitelem nerostného bohatství)
v clav ii1
Václav II. 
 • kolem r. 1300 vymřeli sousední Piastovci (polský trůn) a Arpádovci (uherský trůn)
 • Václav sjednotil rozdrobené Polsko (2. sňatek s Alžbětou Rejčkou)- polský král
 • pro svého syna získal korunu uherského krále
 • ve věku 34 let zemřel, zřejmě na TBC
v clav iii 1289 1306
Václav III. 1289-1306
 • nastoupil na trůn 16tiletý
 • vzdal se uherské koruny
 • při tažení do Polska (uhájit t polskou korunu) v Olomouci zavražděn (dýkou)-r. 1306
 • vrah dosud neodhalen.
 • zavražděn na popud Vladislava Lokietka, svého polského rivala?
 • Či spiknutí české šlechty?
vym en p emyslovc po me i
Vymření Přemyslovců po meči
 • vládli 421 let, počítáno od prvního historicky jistého data (smrt knížete Bořivoje r. 885)
 • vystřídalo se jich 30
 • první a poslední domácí dynastie
 • přežily 4 Přemyslovny a levoboček Přemysla Otakara II. Mikuláš zemřel až r. 1318