Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
- AKTIVNOSTI U REALIZACIJI ENERGETSKOG PREGLEDA - INTELIGENTNE ZGRADE PowerPoint Presentation
Download Presentation
- AKTIVNOSTI U REALIZACIJI ENERGETSKOG PREGLEDA - INTELIGENTNE ZGRADE

- AKTIVNOSTI U REALIZACIJI ENERGETSKOG PREGLEDA - INTELIGENTNE ZGRADE

203 Views Download Presentation
Download Presentation

- AKTIVNOSTI U REALIZACIJI ENERGETSKOG PREGLEDA - INTELIGENTNE ZGRADE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. - AKTIVNOSTI U REALIZACIJI ENERGETSKOG PREGLEDA - INTELIGENTNE ZGRADE

 2. Energetski menadžment – Korak po korak

 3. Današnji evropski kontekst • Nove evropske direktive • - otvoreno tržište i konkurencija za gas i električnu energiju • - korišćenje obnovljivih izvora (obnovljivi izvori moraju predstavljati 12% u ukupnom energetskom bilansu i 22 % za električnu energiju do 2012) • Poslednji Green Paper o energetskoj efikasnosti Komisije EU kaže: « moguće je uštedeti oko 20% energije u oblasti potrošnje» • Prirodno širenje decentralizovane proizvodnje u celoj Evropi (energane sa kogeneracijom, mikro i mini hidro i aero centrale, energetsko korišćenje komunalnog otpada, biogasa, biljnog otpada, itd.)

 4. Projekat počinje sastankom klijenta i konsultantskog tima. Konsultantski tim prikazuje metodologiju energetskog pregleda koji je moguć i neophodan u datim uslovima. Da bi sagledali realne mogućnosti primene raspoloživih mera za povećanje energetske efikasnosti, konsultantski tim najpre sprovodi fizičku inspekciju zgrade, energetskih sistemai analizira stvarne procedure vođenja sistema. U ovoj fazi je izuzetno važno prepoznati i intervjuisati ključne ljude odgovorne za vođenje energetskih sistema. Formira se tim ljudi koji će biti sastavljen od konsultanata i od ljudi odgovornih za pojedine sisteme u objektu.

 5. Prikupljanje podataka se vrši prema unapred pripremljenom upitniku koji sadrži sledeće: • Namene zgrade i osnovne delatnosti, broj osoba koje borave u objektu u toku radnog vremena i van njega; • Definisanje vremenskog perioda na koji će se energetski pregled odnositi (najmanje 12 uzastopnih meseci); • Broj godišnjih sati rada objekta i posebno broj dana grejanja i hlađenja objekta; • Energenti koji se koriste, njihove energetske karakteristike i primenjeni tarifni sistemi; • Listu energetskih sistema (postojeći, koji su u gradnji i oni koji su predviđeni za gradnju): uređaji za pripremu tople sanitarne vode, rashladni sistemi, klimatizacioni sistemi, distributivni sistemi tople i hladne vode, osvetljenje, itd.

 6. Za sve energetske sisteme je neophodno pripremiti: • Projeknu dokumentaciju; • Dnevne liste zapisa rada postrojenja; • Uputstvo za upotrebu; • Izveštaj o održavanju; • Zapisnike o incidentnim otkazima sistema; • Proširenje sistema koje je u toku i koje se planira; • Energenti, njihov kvalitet, količine, troškovi itd.; • Klimatski podaci; • Energetski menadžment: organizacija, procedure koje se koriste, zapisnici, oprema koja se koristi, softver; • Pojednostavljena organizaciona šema objekta; • Tlocrt/plan zgrade; • Jednopolne šeme elektro, grejnog, rashladnog, klimatizacionog sistema i drugih sistema; • Cevni i kanalski razvod u zgradi; • Podaci o potrošnji električne energije, energenata i vode.

 7. Proračuni, analize i predlozi mogućih mera za povećanje energetske efikasnosti pojedinih energetskih sistema: • Razmatranje mogućih tehničkih rešenja; • Preliminarna analiza mogućnosti primene pojedinih tehničkih rešenja u konkretnim uslovima; • Preliminarna ekonomska analiza i harmonizacija sa postojećim planovima daljeg korišćenja zgrade; • Otvaranje projekta čija realizacija treba da počne odmah i onih za koje je potrebna dodatna analiza. • Priprema izveštaja i prezentacija istog vlasniku i potencijalnim investitorima.

 8. ČEK LISTA MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADAMA • 1. OMOTAČ ZGRADE • Smanjenje toplotnih gubitaka/dobitaka - tavanica /krov: • Postavljanje dodatne izolacije na tavanici/krovu • Saniranje potkrovlja • Korišćenje svetlih boja za farbanje krovne površine • Kvašenje krova korišćenjem rasprskavajućeg sistema • Smanjenje toplotnih gubitaka/dobitaka –zidovi/podovi: • Postavljanje dodatne izolacije na zidove • Postavljanje dodatne izolacije na podove • Korišćenje svetlih boja za farbanje spoljnih površina • Korišćenje pasivnog solarnog grejanja

 9. Smanjenje toplotnih gubitaka/dobitaka – prozori/vrata: • - Postavljanje dodatnog stakla • Postavljanje pokretnih izolacionih površina (višeslojne reflektujuće roletne, izolacione žaluzine, izolacione draperije) • Korišćenje specijalnih punjenja u međustaklenom prostoru prozora i specijalnih stakala (gasoviti argon, toplotno reflektujuća stakla) • Smanjenje tolotnih dobitaka-prozori/vrata: • Ugradnja dodatnih spoljašnjih površina za osenčenje • Smanjenje infiltracije: • Ugradnja vazdušnih zavesa • Izgradnja vazdušno nepropusnih komora na ulazu ili rotirajućih vrata

 10. 2. OSVETLJENJE • Smanjenje zahteva za osvetljenjem: • Koristiti lokalna osvetljenja radog mesta • Kontrola osvetljenja (selektivni prekidači, programabilna vremenska kontrola, senzori zaposednutosti prostorije, sistem energetskog menadžmenta) • Koristiti svetle boje zidova • Korišćenje energetski efikasnijeg sistema osvetljenja: • Koristiti visoko efikasne uređaje/opremu za distribuciju svetla • Koristiti visoko efikasne uređaje za startovanje i regulaciju (balast) fluoroscentnih i elektrodnih lampi • Koristiti dnevno svetlo: • Instalisati regulator svetla (dimer) • Arhitektonske modifikacije

 11. 3. SISTEMI GREJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE • Vazdušni distribucioni sistemi • - Smanjiti energetske gubitke • Poboljšati izolaciju kanala za distribuciju vazduha • Ugraditi vazduh-vazduh regeneratore/rekuperatore • Ugraditi druge sisteme za regeneraciju otpadne energije (kružni sistem za toplotnu rekuperaciju) • Smanjiti protoke vazduha u sistemu (smanjenje brzine ventilatora, promenljivi broj obrta motora ventilatora) • Smanjiti otpore u sistemu (visokoefikasni filtri, korigovati projektna rešenja, izbalansirati celu mrežu kanala za distribuciju) • Smanjiti ventilaciona opterećenja (smanjiti ventilacione protoke vazduha na minimum, ugraditi lokalne ventilacione sisteme i haube) • Sprečiti raslojavanje vazduha (stratifikaciju) (ventilatori sa otvorenom elisom, sistemi kanala sa centrifugalnim ili aksijalnim ventilatorima) • Sistem distribucije tople vode/pare • - Smanjenje gubitaka (povećanje izolacije, kontrola i popravka odvajača kondenzata) • Smanjenje gubitaka u pumpanju (obezbediti frekventnu regulaciju pumpi, odvojiti isključenu opremu u paralelnim vodovima, vremenska kontrola cirkulacionih pumpi) • Smanjiti otpore u cevovodima

 12. Postrojenje grejanja • Povećati efikasnost kotlova (usaglasiti veličinu kotla sa opterećenjem, koristiti kondenzacione kotlove, povećati površinu razmene toplote, ugraditi razmenjivače toplote za predgrevanje vazduha za sagorevanje i/ili predgrevanje goriva, poboljšati hemijsku pripremu vode) • Ugradnja visoko efikasne toplotne pumpe (vazduh-vazduh toplotne pumpe, toplotne pumpe sa dva goriva, tolpotne pumpe koje koriste vodu ili tlo kao toplotni izvor) • Ugradnje radijacionih sistema grejanja • Rashladno postrojenje • Izbor visoko efikasnog rashladnog sistema (koristiti evaporativno hlađenje, koristiti kule za hlađenje umesto vazduhom hlađeni kondenzator, koristiti rekuperaciju toplote, koristiti direktno hlađenje: izvore vode, jezera, reke) • Povećati efikasnost hlađenja (optimizacija čilera sa kontrolom temperature, optimizacija rada više čilera, povećati polaznu temperaturu vode, optimizirati rad kule za hlađenje) • Povećati efikasnost kondenzatora (smanjenje temperature kondenzacije, proveriti sistem za čišćenje površina razmene toplote, hemijsko čišćenje sistema) • Poboljšati performanse sistema pri delimičnom opterećenju

 13. Sistem upravljanja • Ograničenje potrošnje • Optimizacija start/stop sistema • Kružni sistem kontrole opterećenja (smanjena ventilacija nezaposednutog prostora) • Kontrola temperature polazne vode (programabilni termostat) • Sistem za kontrolu ekonomizera • Strategija sistema kontrole kotla (modifikacija kontrole promaje, ugradnja klapni za sprečavanje promaje u kotlu kada je gorionik isključen, smanjenje viška vazduha, ugradnja automatske kontrole sadržaja kisonika u produktima sagorevanja) • Akumulatori toplote • Akumulatori tople vode • Akumulatori ledene vode i leda • Akumulacija u kamenu i specijalnim materijalima

 14. 4. ZAGREVANJE SANITARNE VODE • Smanjenje opterećenja • Koristiti uređaje manje potrošnje vode • Koristiti lokalne pomoćne grejače • Predgrevanje vode sa otpadnom toplotom • Vremenska kontrola rada sistema • Smanjenje gubitaka • Poboljšanje izolacije cevovoda i rezervoara tople vode • Ugradnja efikasnijeg sistema za pripremu tople potrošne vode • Koristiti toplotne pumpe • Koristiti pomoćne solarne grejače

 15. 5. ELEKTRIČNI SISTEMI • Smanjenje električnih gubitaka • Korekcija faktora snage • Ugradnja energetski efikasnog transformatora • Ugradnja energetski efikasnih elektro motora • - Visoko efikasni elektromotori • Višebrzinski motori • Optimizacija kapaciteta motora • Smanjenje vršnog opterećenja • - Ugradnja limitera opterećenja

 16. HLAĐENJE • Poboljšati kontrolni sistem • Optimizacija sistema defrostacije • Optimizacija kontrolnog sistema kondenzatora • Ugradnja plivajućeg sistema kontrole pritiska kondenzacije i isparavanja (podešavanje prema stvarnim potrebama umesto fiksnih pritisaka) • Smanjenje gubitaka • Ugradnja vazdušnih zavesa ili postavljanje plastičnih lakih vrata • Povećanje izolacije hlađenog prostora • Povećanje efikasnosti rashladnog sistema • Višestepena kompresija i kontrola • Povećanje efikasnosti kondenzatora • Izbor visoko efikasnih kompresora

 17. OSTALO • Rekuperacija toplote • Instalacija čilera sa dva kondenzatora • Obezbediti rekuperaciju toplote iz kotlovskih otpadnih gasova • Obezbediti rekuperaciju toplote kondenzata • Obezbediti rekuperaciju toplote iz otpadnih voda • Obezbediti rekuperaciju toplote u vešernicama • Rekuperisati toplotu iz otpadnog vazduha • Obezbediti rekuperaciju toplote iz sistema za odvođenje vlage u bazenima • Ugradnje efikasnijih pomoćnih uređaja • Liftovi i pokretne stepenice • Pokrivka za bazene