S rlige arbejder
Download
1 / 63

- PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Særlige arbejder. Landinspektørloven - oversigt. indeholder bestemmelser om udøvelse af landinspektørvirksom-hed og omfatter bl.a.:. beskikkelsen (a) eneretten (b) og erhvervsudøvelsen (c). (a) beskikkelsen. betingelserne for tildeling (§ 1) og muligheden for bortfald (frakendelse) § 3.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - geona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
S rlige arbejder
Særlige arbejder

Landinspektørloven - oversigt

indeholder bestemmelser om udøvelse af landinspektørvirksom-hed og omfatter bl.a.:

 • beskikkelsen (a)

 • eneretten (b) og

 • erhvervsudøvelsen (c)

(a) beskikkelsen

 • betingelserne for tildeling (§ 1) og

 • muligheden for bortfald (frakendelse) § 3

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder1
Særlige arbejder

Landinspektørloven - oversigt

(b) eneretten (§ 4)

 • matrikulære arbejder (fastlæggelse af skel og udarbejdelse af matrikulære sager jf. UL § 13, stk.1)

 • må kun udføres af praktiserende landinspektører og deres assistenter med beskikkelse (ej i Kbvn. og Frb.)

 • ikke til hinder for at andre udfører matrikulært arbejde, men da under tilsyn

Eneretten er

 • baggrunden for § 6, som giver ministeren mulighed for at pålægge landinspektører at udføre matrikulære arbejder og

 • for §§ 7-13, der vedrører landinspektøransvaret

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder2
Særlige arbejder

Landinspektørloven - oversigt

(c) erhvervsudøvelsen

§ 5 En praktiserende landinspektør eller en landinspektørassistent med beskikkelse må ikke udføre matrikulært arbejde vedrørende en ejendom, når landinspektøren har en væsentlig interesse i ejendommen eller er interesseret i sagen på en måde, der i øvrigt kan vække tvivl om landinspektørens upartiskhed. Det samme gælder, når nogen af følgende har en væsentlig interesse i ejendommen:1)landinspektørens ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående personer eller2)en person, et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, hvortil landinspektøren er knyttet ved tjenesteforhold.

 • virksomheden kan ud-øves i de firmaformer, der er anført i § 4 a og b (enkeltmandsfírma eller firmafællesskaber, aktie- eller anpartssel-skaber)

 • § 5 indeholder (vigtige) bestemmelser om habi-litet

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder3
Særlige arbejder

Landinspektørloven - oversigt

§ 4 c det er en betín-gelse for udførelsen af matrikulære arbejder, at den praktiserende landinspektør har teg-net ansvarsforsikring. Forsikringen skal ud-over tab som følge af udførelse af matriku-lære arbejder dække tab som følge af anden landinspektørvirksom-hed. ...

 • § 4 c indeholder krav om krav om er-hvervsansvarsforsikring, ligesom

 • praktiserende landinspektører, der er medlemmer af Den danske Landinspek-tørforening er bundet af foreningens ”Vedtægt for landinspektørvirksomhed”, som indeholder bl.a.

  • kollegiale bestemmelser

  • etiske regler

  • bestemmelser om erhvervsansvarsforsikring og

  • normalydelser for forskellige arbejder (se http://www.ddl.org/ddl/love/ddl/virksomhed.htm)

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder4
Særlige arbejder

Skelforretninger (UL §§ 35 - 41)

Er et særligt konfliktløsningsinstitut, som

 • forestås af landinspektører

 • indebærer en bindende fastlæggelse af ejendomsgrænsen (medmindre afgørelsen indbringes for domstolene)

 • hvorfor der også kan tages stilling til hævd (§ 38)

indført for at aflaste domstolene

 • der først kan behandle sager om ”skels beliggenhed”, efter at der er afholdt en skelforretning

 • der er dog forskellige opfattelser af, hvornår der foreligger en skelsag (jf. VSF afsn. 1., skelforretning ikke nødv. hvis striden alene vedr. hævd, ikke grænsernes beliggenhed)

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder5
Særlige arbejder

Skelforretning

er en udenretlig afgørelse

 • der kan ikke føres vidner

 • forhandlingsprincippet gælder ikke, men

 • landinspektøren må selv bidrage med relevante oplysninger

Væsentligt, at formalia nøje overholdes

 • tilsidesættelse vil let kunne bevirke forretningens ugyldighed

NB Skelforretning kan ikke afholdes i Københavns og Frede- riksberg kommuner

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder6
Særlige arbejder

Skelforretningens forløb

 • rekvisition

 • habilitet

 • indkaldelse

 • åstedsmøde

 • erklæring

 • indbringelse for byretten

 • notering

 • omkostninger

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder7
Særlige arbejder

Skelforretning - rekvisition

Kun grund til at afholde skelforretning, hvis der er tvist

 • Men véd rekvirenten egentlig, hvad han beder om?

 • Problemet kan være at afklare, om skelforr. er nødvendig

  • bare tvivl?

  • hvad er sagens genstand?

 • Hvis rekvirenten er en ikke-ejer: retlig interesse?

 • Er skelforretning mulig?

  • hvilken type skel (fællesjord, off. vej., labil grænse, særskilt ejen-dom/areal)

  • andre retlige spørgsmål (f.eks. servitutfortolkning, adkomstspørgs-mål) - herom kan landinspektøren kun rådgive

 • Hvilke ejendomme involveres?

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder8
Særlige arbejder

Skelforretning - habilitet

Forholdet til rekvirenten

 • habilitetskravet har særlig vægt

 • vigtigt, at neutraliteten opretholdes (landinspektøren er ikke ”rekvirentens mand”)

Landinspektøren kan

 • orientere om regler og generelle forhold (sagsgangen, om-kostninger og -fordelingen m.v.)

 • kan spørge med henblik på at afklare

 • kan lytte, men ikke gå ind i sagens substans (ikke kommen-tere eller vurdere)

 • rådgivning medfører inhabilitet (vedr. gennemførelsen), men ikke som bisidder

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder9
Særlige arbejder

Skelforretning - habilitet

 • det centrale er, at der ikke må herske ”tvivl om landinspek-tørens upartiskhed” (jf. LL § 5)

 • tidligere matrikulære arbejder

  • vedr. ejendommen

  • det pågældende skel (registret i en matrikulær sag)

  • den pågældende rekvirent

medfører ikke ubetinget inhabilitet

 • anticiperende indkaldelse ikke mulig (skelafsætning med-fører stillingtagen)

 • tvivl om habilitet

  • parternes skriftlige accept

  • evt. forelægges KMS

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder10
Særlige arbejder

Skelforretning mulig?

nej

ja

 • adkomst uvis:

 • skel mod ejendom ejet af rekvirentens nærtstående familie:

 • brugsretsgrænse, hvor lejeaftale er udløbet, men fortsat bru-ges:

 • skel/skelerklæring yngre end 20 år:

 • uregistreret skel:

 • labilgrænse:

 • skellets beliggenhed afhænger af fortolkning af andet rets-grundlag:

 • ejer udebliver:

nej (må forelægges domstolene)

ja (for at afbryde råden)

ja

nej (hævd udelukket, den aktuelle grænse er skel), men i vandløb: ja (for at afklare skellets beliggenhed)

nej (må forelægges domstolene)

ja

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder11
Særlige arbejder

Skelforretning - forberedelse

 • landinspektøren

  • har en selvstændig undersøgelsespligt og

  • er derfor ikke bundet af parternes påstande

 • relevant materiale

  • almindelige matrikulære informationer

  • historiske oplysninger

  • tingbogsoplysninger og aktkopier

  • tekniske kort og luftfotos

  • andre dokumenter

 • markundersøgelser

  • nødvendige

  • uden partsmedvirken

 • orientere

  • fuldt og

  • lige

Sagen bør være forberedt i et sådant omfang, at afbrydelse/udsættelse undgås (ikke spilde folks tid)

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder12
Særlige arbejder

Orienteringsskrivelse

kræves ikke i det matrikulære regelsæt, men er hensigtsmæssig for

 • at naboen kan få besked om rekvisitionen

 • og om hvad, der skal ske (det efterfølgende forløb)

 • at opfordre parterne til at indsende relevant materiale

 • oplyse, hvem der kan deltage (f.eks. familie og bisidder)

 • at oplyse om forberedende målinger og undersøgelser

 • og ikke mindst om refusions- og retshjælpsmulighed (kan være ansvarspådragende at undlade)

 • samt at gøre parterne opmærksom på, at sagen kan give anledning til betydelige omkostninger

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder13

R

B

N

Skelforretningen vil her også nødvendiggøre, at dette skel fastlægges

R

N

B

R

Gade

Særlige arbejder

Skelforretning - indkaldelse

Skelforretning forudsætter som udgangspunkt tinglyst/utvivl-som adkomst

 • hvis et areal er inddra-get under trediemands tilgrænsende ejendom

Men kan også gennemføres f.eks.

 • en hel (eller en særskilt del af en) samlet fast ejendom er inddraget under naboejendommen

 • en del af fællesjord er inddraget under til-grænsende ejendom

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder14
Særlige arbejder

Skelforretning - indkaldelse

 • skal omfatte rekvirenten og berørte ejere (erhververe)

 • med min. 14 dages varsel

 • skal ske skriftligt

 • ved anbefalet brev

 • evt. ved stævningsmand

 • med oplysning om

  • tid og sted

  • hvem, der er indkaldt

  • at parterne kan foreslå andre indkaldt

  • mulighed for at afgive fuldmagt

  • mulighed for at medtage bisidder

  • mulighed for at begære deltagelse af hegnssynsmænd

Tidspunktet bør fastsættes, så det ”passer” parterne og deres bisiddere

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder15
Særlige arbejder

Skelforretning - åstedsmødet

Ikke ualmindeligt at mange deltager: foruden landinspektøren og dennes medhjælpere, parterne med familie og bisidder (advokat/ landinspektør)

Hovedpunkterne:

 • forretningens lovlighed

 • sagens genstand

 • fremmødte

 • regelgrundlaget

 • hvem der skal betale

 • muligheden for refusion

 • besigtigelse

 • lsp.´s egne undersøgelser

 • oplysninger og påstande

 • vurdering af problemet

 • forligsprøve

 • foreløbigt skel

 • evt. udgiftfordeling

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder16
Særlige arbejder

Hævdserhvervelse

Begrebet DL 5-5-1

 • forudsætter råden

 • i en periode på min. 20 år

 • i god tro?

 • kontinuerligt

 • retsvirkning

 • tinglysning

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder17
Særlige arbejder

Ejendomshævd - krav vedr. rådighedsudøvelsen

 • intensitet

  • naturlig ejerråden eller begrænset råden?

 • permanens

  • periodisk, afbrudt (og da hvorfor?)

 • berettiget

  • dualismeelementet, ret til råden, overdragelse

 • synlighed

  • snighævd, forsætlig uvidenhed

 • substituerende

  • brugers råden, råden mod bruger

 • stedfæstet

  • entydig grænse (?)

 • lovgivningen

  • udelukker ikke ubetinget (passivitet)

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder18
Særlige arbejder

Hævd

Afbrydelse

 • fysisk modråden (problematisk hvis hævd er vundet)

  • hævdsvirkning fortsætter, hvis rådigheden fortsætter

 • retligt

  • indsigelse (udenretlig påtale) ikke nok

  • skelforretning/søgsmål (stævning)

 • retsvirkning af rekvisition indtræder

  • tidligst når naboen får at kendskab til rekvisitionen

  • har rekvisition suspensiv virkning?

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder19
Særlige arbejder

Hævdsfrigørelse

regelgrundlaget: TL § 26

§ 26. Dersom en hævd ikke er tinglyst og derfor ville bortfalde overfor en senere erhverver i medfør af § 1, skal denne dog gøre sin ret gældende inden 2 år efter, at hans ret er tinglyst. I modsat fald får hævden også gyldighed mod ham.stk. 2 …

 • erhverver skal inden 2 år efter købet ”gøre sin ret gældende”

 • udenretlig indsigelse tilstrækkeligt (dog bevisproblemer)

 • undtagelse fra TL § 1

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder20
Særlige arbejder

Hævdsfrigørelse

men bestemmelsen (TL § 26) har begrænset gennemslagskraft

 • thi køber skal være i godt tro

 • og skal være erhverver

  • domstolspraksis bedømmer aftalen

 • hvad har køber erhvervet?

  • byejendomme: vanskeligt (jf. U 1942.32 HD og 1991.27 HD)

  • land- og skovbrugsejendommen: muligvis (jf. LSP 1996.232 og 431, 1998.39 og 40)

 • Man køber som beset og kan derfor ikke forvente at erhverve jorder uden for den fysiske grænse

 • er altså ikke erhverver

 • hvilket er forudsætningen for ekstinktion

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder21
Særlige arbejder

Hvad overdrages?

Hegnet mellem 7 o og 7 p ikke anbragt i den matrikulære græn-se (hækken kan f.eks. være anbragt som eget hegn)

7 o har for nylig fået ny ejer K. Ejendommen besigtiget ved køb

7 o

7 p

 • Sælger afhænder det, han ejer

  • ikke hævd: den matrikulære ejendom

  • hævd: ejendommen, som den er afgrænset i marken

 • køber erhverver det, sælger ejer (og derfor kan sælge)

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder22
Særlige arbejder

Skelforretning eller dom?

Spørgsmål vedr.:

 • ejendomsgrænsers beliggenhed

 • hævdserhvervelse (grænsehævd)

  skal afgøres ved skelforretning

KMS tilkendegiver i VSF afsn. 1., at lsp . under en skelforret-ning også kan afgøre, om hævd er bortfaldet efter TL § 26, stk.1

Spørgsmål vedr.:

 • overdragelse eller andre retlige forhold, herunder fortolkning

 • ekstinktion af hævd, samt

 • tilfælde, hvor det er nødvendigt at få tinglyst adkomst som følge af hævd

  skal afklares ved dom

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder23
Særlige arbejder

Åstedsmødet - forligsprøve

 • parterne udtaler sig ikke under vidneansvar - men det vil være tilfældet, såfremt sagen går til domstolene

 • lsp. skal sikre sig, at alle får mulighed for at fremlægge deres synspunkter

 • bør afholdes sig fra at kommentere udsagn og opførsel

 • i praksis vigtigt for et forlig, at ingen taber ansigt (man skal derfor ikke tilbagevise påstande)

 • og til sidst tilkendegive og begrunde sin afgørelse

 • og søge parternes tilslutning hertil

NB! Når lsp. har truffet sin beslutning, kan sagen ikke hæves uden, at alle samtykker (jf. BSF § 3, stk. 2)

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder24

ingen stilling-tagen til skellet

Særlige arbejder

Skelforretning - åstedsmødet

Mulige resultater

 • Ikke-forlig:

foreløbigt skel

 • Forlig

  • om matriklens skel/hævdsgrænse:

  • om anden grænse:

- kan angå mere end skellet, men må ikke være betinget

skellet er endeligt

skelforretningen hæves, registrering på grundlag af en alm. matrikulær sag

 • Hæves f.eks. for at gå til dom-stolene (f.eks. fordi sagen angår fortolkning af en aftale)

 • Udsættes f.eks. for at foretage yderligere undersøgelser.Ny mødetid kan aftales

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder25
Særlige arbejder

Skelforretning - redegørelsen

Formålet er at redegøre for sagen faktuelt

 • at redegøre for sagens faktum

  • rekvirenten, de indkaldte , de fremmødte

  • baggrunden

  • åstedsmødet

  • forholdene på stedet

  • de nedlagte påstande og afgivne forklaringer

  • lsp.´s egne undersøgelser

 • at præsentere afgørelsen

Redegørel-sen er kun nødvendig i sager, hvor der ikke indgås forlig

også af hensyn til hegnssynets anvendelse af fordelingskriterier

Fremsendes snarest efter skelforretningen jf. BSF § 5, stk. 2, sammen med omkostningsopgørelsen (stk. 3)

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder26
Særlige arbejder

Skelforretning - redegørelsen

Formålet er også at give et grundlag for parternes vurdering af, om afgørelsen skal indbringes for domstolene

 • begrunde afgørelsen

  • omhyggeligt, pædagogisk, præcist og relevant

  • ikke uddybe og forklare efterfølgende

Sagsomkostninger

 • opgøres med angivelse af fristen for henvendelse til hegns-synet

 • i forligssager skal der udfærdiges en udtalelse om skelfor-retningen, hvis forliget ikke omfatter omkostningerne (jf. BSF § 4, stk. 2)

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder27
Særlige arbejder

Skelforretning - sagens omkostninger

omfatter

 • landinspektørens honorar og udlæg

  • incl. den matrikulære registrering, men ikke evt. renter

 • rimelige udgifter for en part til fremskaffelse af oplysninger (ikke advokatbistand)

 • evt. omkostninger til stævningsmand

 • evt. omkostninger til hegnssynsmænd (ved skelforretningen)

  • ikke efter takst, skal derfor aftales

  • ikke vederlag til hegnssynet vedr. fordeling af omkostninger

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder28
Særlige arbejder

Skelforretning - udgiftsfordeling

 • Udgangspunktet: rekvirenten betaler

 • Hvis enighed: evt. fordeling på åstedsmødet

 • Hvis uenighed/manglende stillingtagen: rekvirenten kan begære fordeling ved hegnssynet - frist 8 uger

 • Intet til hinder for at indkalde landinspektøren

 • Såfremt skelspørgsmålet indbringes for domstolene, skal der også fordeles skelforretningsomkostninger (evt. hegnssyns-sag må hæves)

 • Videre prøvelse: domstolene (også selv om skellets belig-genhed ikke anfægtes)

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder29
Særlige arbejder

Skelforretning - udgiftsfordeling

 • rekvirenten/andre parter kan pålægges hele/dele af udgiften

 • fordeling skal ske under hensyntagen til:

  • parternes interesse (ikke synligt/uskarpt skel?)

  • baggrunden for sagen (behov for, værn)

  • resultatet af sagen (hvem fik ret?)

Fordeling kan derfor ikke alene fordeles efter, hvem der vandt/ tabte (ej heller, hvis fordelingen foretages af domstolene)

Omkostningerne vedr. sagens førelse ved domstolene fordeles derimod på grundlag af de almindelige principper i RPL

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder30
Særlige arbejder

Skelforretning - udgiftsfordeling

 • af hegnssynet: fastsætter fordelingsforholdet, jf. BSF § 10, stk. 3

 • af domstolene: fastsætter fordelingsforholdet eller et beløb, taberen skal udrede, jf. BSF § 10, stk. 4

NB domstolene fordeler omkostningerne

 • hvis hegnssynets afgørelse ønskes prøvet

 • hvis skelspørgsmålet ønskes prøvet

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder31
Særlige arbejder

Skelforretning - refusion af udgifter (”fri proces” - VSF afsn. 8.3.)

Skal søges

 • før - NB! pas på habiliteten ved ansøgning til statsamt

 • efter skelforretningen: senest 8 uger efter hegnssynets afgørelse

Hvad refunderes?

 • kun >50% hvis hegnssynet/domstolene har fordelt

 • udbetales kun til landinspektør efter fuldmagt fra parten

 • refusion kun hvis sag er berettiget og hvis afsavn (BSF § 11, stk. 1)

 • refunderes af KMS

 • ”fri proces” ved hegnssyn/domstole udredes også af KMS

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder32
Særlige arbejder

Skelforretning - omkostningsfordeling

Vejledende reduktionsskemaforomkostningsfordeling ved skelforretninger

Rekvirent 100 %

Reduktionmed

25-50 % hvis usikkerhed om skellets beliggenhed

25-50 % hvis medhold

25-75 % nødvendiggjort af nabo (chikane m.v.)

kursivmarkerer udgangspunktet

Alle omkostninger kan evt. pålægges én part

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder33
Særlige arbejder

Skelforretninger - oversigt (henvisninger til BSF)

Skelforretningen rekvireres hos landinspektøren (§ 1)

Forberedelse og evt. orienteringsskrivelse

Indkaldelse til åstedsmøde - § 2, stk. 1

Åstedsmøde (§ 2, stk. 2)

Forlig, skellet er endeligt (§§ 3 og 4)

Ikke forlig (§ 5)

Det afsatte skel er foreløbigt

Stævning udtages (§ 5, stk. 2)

Parterne er passive - § 5, stk. 2

Dom, skellet er endeligt (§ 6)

Skellet registreres i matriklen (§ 9, stk. 1)

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder34
Særlige arbejder

Skelforretning - registrering (BSF § 9)

Skellet skal altid registreres

 • forligserklæring eller

 • landinspektørens erklæring om forretningen med kortbilag, samt

 • attest fra byretten om, at stævning ikke er udtaget

 • rådighedsdokumentation (hvis mulig)

 • forandret skel: øvrig sagsdokumentation som ved ejendoms-berigtigelse

 • uforandret skel: evt. dokumentation for teknisk ændring

Dokumentation, hvis retssag ikke har været anlagt:

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder35
Særlige arbejder

Skelforretning - registrering (BSF § 9)

Dokumention, hvis skellet er fastlagt ved dom:

 • dommen eller udskrift af retsbog (hvis indenretligt forlig)

 • landinspektørens erklæring om forretningen med kortbilag (med påtegning, hvis skellet er ændret jf. BSF § 6, stk. 3)

 • forandret skel:

  • øvrig sagsdokumentation som ved ejendomsberigtigelse eller

  • arealoverførsel (hvis forlig om grænse, der hverken svarer til matrik-lens grænse eller til grænsen i marken)

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder36
Særlige arbejder

Skelforretning ?

Ejeren af matr.nr. 1 bk anmoder en landinspektør om at afholde skelforretning vedr. skellet mellem matr.nr. 1 bk og 1 qs.

På åstedsmødet oplyser ejeren af matr.nr. 1 bk, at hun havde købt ejendommen - en landbrugsejendom - for ca. 1 år siden, og at den tidligere ejer ikke havde oplyst noget om skelproblemer.

Ejeren af matr.nr. 1 qs oplyser, at han købte ejendommen for 15 år siden og da fik påvist ejendommens vest- og østgrænse som henholdsvis en skelgrøft og et plankeværk, og at han siden har disponeret over dette areal, bl.a. ved opsætning af trådhegn, opførelse af et beboelseshus og en værkstedsbygning.

Landinspektøren har gennem sine undersøgelser fundet frem til, at matr.nr. 1 qs er udstykket fra 1 bk for 18 år siden, men først blev afhændet nogle år senere. Den tidligere ejer af i l bk, er nu død.

Hvor ligger ejendomsgrænsen? Skal/kan der under skelforretningen tages stil-ling til de forhold, der afgør skellets beliggenhed?

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder37
Særlige arbejder

Skelforretning ?

Situationsplan

Matrikelkortet

privat fællesvej

6.00 m br. pr. fl.vej

matriklens skel

1 qs

1 qr

værksted

1 aæ

1 qs

1 bk

1 aæ

1 qr

skelgrøft

plankeværk

trådhegn

1 bk

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder38
Særlige arbejder

Ejerlejligheder

en hybrid

Begrebet

 • er ikke nogen samlet fast ejendom, men i tinglysningsmæs-sig henseende en ”bestemt fast ejendom” (jf. U 1990.480 VLK)

 • i særskilt eje, hvortil hører

 • en uadskillelig andel i fællesejendommen i et samejefor-hold (EJL § 2, stk. 2)

 • som dog ikke er til hinder for afståelse af (dele af) fælles-ejendommen

 • hvoraf grunden fortsat består som en samlet fast ejendom (jf. U 1987.971 ØLK)

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder39
Særlige arbejder

Opdeling eller udstykning?

Ejerlejlighedsopdeling er sekun-dær i f.t. udstykning (jf. EJL § 3)

§ 3. Ejerlejligheder kan kun oprettes i ejendomme, som i deres helhed opdeles i ejerlej-ligheder og kun, når en land-inspektør attesterer, at udstyk-ning ikke er mulig. Ved ejen-domme forstås bestemte faste ejendomme i tinglysningslo-vens forstand. 1. pkt. er ikke til hinder for, at flere selvstændi-ge lejligheder udlægges som én ejerlejlighed.

 • omfatte hele ejendommen (alle bygninger), såfremt

 • udstykning ikke er mulig, hvilket kan skyldes fysiske eller retlige forhold

 • men kan også omfatte flere selvstændige ejendomme (jf. U 1979.27 HD)

 • ved opdeling skal en lsp. atte-stere, at udstykning ikke er mulig

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder40
Særlige arbejder

BL § 10 a forlanger, at bebyggelse med flere énfamilieboliger efter april 1992 opføres således, at udstykning er mulig

Stk. 1. Når der opføres mere end ét enfami-liehus til helårsbeboelse på en ejendom, skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang. Mulighed for udstykning som nævnt i 1. pkt. skal også foreligge, når der ved til- eller ombygning eller andre forandringer af et bestående enfamiliehus sker en opdeling af huset i flere enfamiliehuse.Stk. 2.  …

 • hvorfor udstykning da er mulig

 • mens opdeling af bolig-bebyggelser (med én beboelseslejlighed) op-ført før 1966 ikke er mulig

 • f.s.v.a. boligbebyggelse opført efter 1966 men før 1992, kan opdeling ske, hvis udstykning ikke er mulig

Hvis en nyere bebyggelse ikke kan udstykkes fysisk (kræver vandrette skel), kan bebyggelsen opdeles

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder41
Særlige arbejder

Ejerlejlighedsopdeling

En bygning kan udgøre én ejerlejlighed

 • men det forudsætter, at udstykning ikke er mulig, og

 • at opdelingen omfatter en beboelseslejlighed i en bygning opført efter 1.7.1966, eller

 • ikke benyttes til helårsbeboelse

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder42
Særlige arbejder

Ejerlejlighedsopdeling

Opdeling af den samlede ejendom kan foretages, hvis den en-kelte bygning kan opdeles

Eller: opdeling kan foretages efter forskellige bestemmelser (U 2001.2269 ØLK)

 • landbrugsejendomme

 • ejendomme, der tilhører private andelsboligforeninger

Opdeling er ikke mulig (§ 10, stk. 7)

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder43
Særlige arbejder

Ejerlejlighedsopdeling

Hvilke enheder kan opdeles?

 • kun bygninger

 • særskilt afgrænsede, lukkede husrum

 • også erhvervslokaler (butikker, kontorer, produktionslokaler, lagerrum m.v.)

 • lokaler under én ejerlejlighed kan ligge spredt

 • birum kan udgøre (en del af ) en fællesareal

 • brugsrettigheder vedrørende fællesejendom kan stiftes

  • ved servitut eller

  • i vedtægten

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder44
Særlige arbejder

Ejerlejligheder - opdelingsbetingelserne (EJL § 10, stk. 1)

Ejerlejligheder etableres ved opdeling af bygninger

 • Fri opdeling

  • bygninger opført efter 1. juli 1966

  • fredede bygninger (kræver tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen)

  • bygninger, der udelukkende anvendes til andet end beboelse (erhvervsbygninger og ferieboliger)

 • Betinget opdeling

  • bygninger med højst 2 beboelseslejligheder opført senest 1. juli 1966

  • bygninger, som delvis skal indrettes til ældreboliger, hvis ældreboli-gerne og resten af bygningen hver for sig udgør en samlet ejerlejlighed

  • kondemnerede bygninger, hvor mindst halvdelen af bruttoetagearealet indrettes til ungdomsboliger som én ejerlejlighed, hvis den resterende del indrettes til andet end beboelse

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder45
Særlige arbejder

Ejerlejlighedsopdeling - kvalitetskravene (§ 10, stk. 1, pkt. 2)

Dokumenteres af landinspektøren

 • lejlighedsstørrelse (boliger min 26 m2 netto)

 • køkken (min 7 m2 netto)

 • bad (min. 2.5 m2 netto)

 • installationer (varmt og koldt vand, afløb og el)

 • opvarmning (alle beboelsesrum)

Dokumenteres af kommunen

 • isolering

 • tilpasning af varmeanlæg

 • brandsikring

 • beboelsesrum funktionelle

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder46
Særlige arbejder

Ejerlejligheder

 • Tagetager (§ 10, stk.1, nr. 1 og stk. 2, 3, 4 ,6, 7, nr. 2 og 9)

  • nye lejligheder kan opdeles hver for sig eller samlet

  • som private udlejningsboliger, almene boliger eller andelsboliger

  • eksisterende boliger skal opdeles under ét

  • videreopdeling af almen boliggruppe kun mulig, hvis særskilt salg af almene boliger

 • Blandende bebyggelser (§ 10 a)

  • min. 80% erhvervsareal (iflg. BBR 31.12.2003)

  • ledigt erhvervsareal så der kan etableres min. samme antal boliger, som der allerede findes

  • nye boliger min. 85 m2 brutto og min. 75 m2 netto (tinglyst areal)

  • deklaration om helårsbebyggelse på alle beboelseslejligheder

 • Særskilt salg af almene boliger (§ 10, stk. 5)

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder47
Særlige arbejder

Opdeling af fredede bygninger

Er normalt mulig – på følgende vilkår:

 • Opmålingstegninger

 • Bygningshistorisk undersøgelse

 • Funderingsundersøgelse

 • Nødvendige byggearbejder

 • Deklaration om grundfond og bevaring

 • Forsikring

 • Tilbagebetaling af tidligere ydet støtte

 • Manual for istandsættelse af køkken og bad

se http://www.kulturarv.dk/tjenester/publikationer/emneopdelt/bygnin-ger/ejerlejlighed/opdeling_pjece.pdf

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder48
Særlige arbejder

Vurdering af mulighederne for opdeling

 • Er udstykning mulig (fysisk og retligt)?

  Hvis fysisk mulig, skal udstykningen være nægtet (ansøgning nødvendig)

 • Hvis udstykning ikke er mulig: kan alle bygninger opdeles

 • Opdeling kan ske, hvis den enkelte bygning kan opdeles (bygningerne kan være sammenbyggede, men skal være funktionelt adskilte)

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder49

Heimdalshave

Særlige arbejder

Tagetager i ejerforeninger

Forudsætter efter EJL § 7a 2/3 tilslutning i ejerforeningen

 • men da tagetagen er fælles-ejendom

 • forudsætter udnyttelse af tag-etagen panthaverrelaksation

 • evt. ved uskadelighedsattest

 • og revision af fordelingstal (tidl. opdeling)

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder50
Særlige arbejder

Hvad opdeles?

 • nybyggede beboelseslejligheder

 • erhvervsbyggeri

 • blandet byggeri

 • fredede bygninger

 • andels-, udlejnings- og almene lejligheder som ejerlejlig-hedsgruppe

 • fællesejendom (lofter og nye tagetager) som nye boliger

 • en bygning på lejet grund, på forstranden eller søterritoriet

 • en eksisterende ejerlejlighed

 • en husbåd?

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder51
Særlige arbejder

Fordelingstallet (EJLC pkt. 33)

Angiver den enkelte ejerlejligheds andel i ejerfællesskabet

 • kan angives ved en brøk

 • såfremt fordelingstal ikke er fastsat, er lejlighederne lige-stillede

 • ingen retningslinjer for, hvordan fordelingstallet fastsættes

  • indbyrdes værdi

  • ensartet benyttelse: areal (eller i kategorier), mens

  • erhvervslokaler efter art og brug

 • sker normalt på foranledning af lsp. med ejerens accept

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder52
Særlige arbejder

Ændring af opdeling (EJL § 10, stk. 3)

Der kan ske videreopdeling af bestående ejerlejligheder jf. EJL § 10, stk. 8, hvis

 • Videreopdeling kan ske, medmindre det er udtrykkeligt er udelukket (boliggrupper i eks. byggerier, hvor der er etableret tagboliger)

 • I ældre bebyggelser skal kvalitetskravene opfyldes

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder53
Særlige arbejder

Ændring af opdeling (EJLC pkt. 39)

Kan ske i respekt af loven

 • grænserne mellem ejerlejligheder

 • etablering af nye ejerlejligheder (på fællesejendom eller i nybyggeri)

Kan omfatte:

Nødvendiggør tinglysning af nye opdelingsdokumenter

 • hvor der navnlig skal tages stilling til fordelingstallene

 • kræver beslutning i ejerforeningen

 • og fra rettighedshavere (panthavere) (jf. TL §§ 21-24)

  • uskadelighedsattest ønskelig, men vanskelig at opnå

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder

Særlige arbejder

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder54
Særlige arbejder

Opdelingsdokumenterne

Opdeling effektueres ved tinglysning af en anmeldelse som om-fatter:

 • en ejerlejlighedsfortegnelse, med oplysning om

  • ejendommens beliggenhed

  • ejerlejlighedens nr., bestanddele, areal og fordelingstal

 • kort

 • evt. dokumentation for opfyldelse af kvalitetskrav

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder55
Særlige arbejder

Opdelingsdokumenterne – fortegnelse (tagbolig på udleje)

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder56
Særlige arbejder

Opdelingsdokumenterne - ejerlejlighedskort

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder57
Særlige arbejder

Opdelingsdokumenterne - ejerlejlighedskort

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder58
Særlige arbejder

Arealberegning

Størrelsen af hver ejerlejlighed skal anføres i hele m2

 • ydergrænsen er

  • ydersiden af ydermur

  • ydersiden af tagfladen 1.5 meter over gulv

  • midte af mur mod fællesejendom/anden ejerlejlighed

 • men der kan opstå tvivl ved utraditionelle bebyggelser

  • ved utraditionelle bebyggelser med skæve mure

  • hvis ydermuren er meget udsmykket med gesimser og fremspring

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder59

4. sal

3. sal

2. sal

1. sal

St.

Særlige arbejder

Arealberegning

Ydervæg

3. sal TV

3. sal TH

Udsnit

Hovedtrappe

Nyborggade

1

Opmålingsgrænse:

162A

162B

Østerbrogade

Bebygget areal m²

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder60
Særlige arbejder

Ejerforeningen

Alle ejerlejlighedsejere er tvunget medlem af ejerforeningen, hvis virke er fastlagt i ejerlejlighedsvedtægten

 • enten normalvedtægten (bkg. nr. 251 af 14.06.66)

 • eller individuel (det normale!)

Regulerer

 • ledelsen og medlemsskabet (bestyrelse, generalforsamling, tegningeret m.v.)

 • økonomi (fællesudgifter, sikkerhed, revision, regnskab)

 • brug og rådighed (af fællesejendom, særrum, grunden)

 • saktionsmuligheder

 • m.m.

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


S rlige arbejder61
Særlige arbejder

Ejerlejlighedsopdeling mulig?

Den på skitsen viste ejendom ønskes renoveret og opdelt i ejerlejligheder til beboelse.

Inden opdelingen er der:- i forhuset: 2 beboelseslejligheder- i sidehuset: erhverv- i baghuset 1 beboelseslejlighed (1. sal) og erhverv i stueetagen)

I forhuset og i sidehuset ønskes der etableret 1 ejer-lejlighed

I baghuset 3 ejerlejligheder

Er det muligt at opdele ejendommen som ønsket?

Baghus 1930

Side-hus 1930

Forhus 1911

Hjalmerstald

Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj