jsm sini wallenius februari 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JSM/Sini Wallenius februari 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
JSM/Sini Wallenius februari 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

JSM/Sini Wallenius februari 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

JSM/Sini Wallenius februari 2014. Utbildning om stödansökan 2014 Programmet för utveckling av landsbygden 2014 – 2020 Miljöersättning Ekologiskt jordbruk. Landsbygdsprogrammets mål. Ökat kunnande, mer kunskapsöverföring, fler innovationer och ökat samarbete på landsbygden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JSM/Sini Wallenius februari 2014' - gelsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jsm sini wallenius februari 2014
JSM/Sini Wallenius

februari 2014

Utbildning om stödansökan 2014Programmet för utveckling av landsbygden 2014 – 2020Miljöersättning Ekologiskt jordbruk

landsbygdsprogrammets m l
Landsbygdsprogrammets mål
 • Ökat kunnande, mer kunskapsöverföring, fler innovationer och ökat samarbete på landsbygden
 • Effektivare bekämpning av och anpassning till klimatförändringen
 • Ökad biologisk mångfald i naturen, bättre vattenstatus och jordbruksmarkens tillstånd
 • Mångsidigare företagsverksamhet på landsbygden, förbättrad sysselsättning, service och bättre påverkningsmöjligheter
 • Bättre konkurrenskraft för jordbruksproduktionen
 • Landsbygdsföretagen svarar mot konsumenternas efterfrågan genom att producera högklassig mat och förbättra djurens välbefinnande

luonnos 6.2.2014

slide3

Sammanfattning: Programåtgärder som främjar miljövården

Kunskapsöverföring och informationsåtgärder (art. 14)

- Projekt för utveckling av miljökunnandet

Rådgivningstjänster (art. 15)

- Miljörådgivning (inkl. näringsbalans)

- På rådgivningen baserad anpassning av de åtgärder som valts till miljöförbindelsen

Investeringar (art. 17)

- processering, lagring av stallgödsel

- reglerbar dränering

- anläggning av våtmarker

- grundläggande restaurering naturbete

Jordbruks- och affärsutveckling (art. 19)

- Utveckling av produkter och tjänster, innovationer, arbetsmöjligheter t.ex. utvecklande av produktifieringen av stallgödsel, miljöföretagande

Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden (art. 20)

- t.ex. Gemensamma insatser som förbättrar miljöns tillstånd, förnybar energi, rekreationstjänster, naturleder, förbättring av boendemiljön, planer för landskapsvård

Ekologiskt jordbruk (art. 29)

Kompensationsbidrag

(art. 31-32)

- Rätt till stöd för permanenta betesmarker

Leader (art. 41-44, 64)

- Miljöprojekt som genomförs via lokala aktionsgrupper

Samarbete (art. 35)

- Gemensamma projekt som förenar olika grupperingar, t.ex. upprättande av nätverk, utvecklingsprojekt

- Forskning som är kopplad till praktiken, ibruktagande av innovationer och ny praxis eller nya tekniker, pilotprojekt, t.ex. Ibruktagande av metoder för kemisk utfällning av fosfor, försök med biokol, utveckling av precisionsodlingen, nyttoanvändning av vassruggar

Miljöersättningar (art. 28)

Främjande av mångfalden och landskapet

Återanvändning av näringsämnen

Hantering av avrinningsvatten

Förbindelse

Skötsel av våtmarker

Vård av jordbruksnaturens

mångfald och landskapet

Åkrar för tranor, gäss och

svanar

Uppfödning av lantraser

Förvaring

i genbanker:

(art. 28.9)

Hantering av avrinnings-

vatten

Miljövårdsvallar

Växttäcke vintertid

Användning av täckmaterial

på trädgårdsväxter och

potatis

Reducerad gödsling av

trädgårdsväxter

Placering av flytgödsel

på åkermark

Återanvändning av närings-

ämnen och organiskt

material

Åkernaturens mångfald

Användning av alternativa

växtskyddsmetoder på

trädgårdsväxter

Förbindelse

Balanserad användning av näringsämnen

Utkast 6.2.2014

Minimikraven för miljöersättning

milj ers ttningar m l 1 2 3 och 6
Miljöersättningar- mål 1, 2, 3 och 6
 • Förenkling och exaktare styrning jämfört med dagens läge – på områdes- och skiftesnivå
  • Större åtgärdshelheter och sammanslagning av likartade åtgärder
  • Stärkt förbindelseförfarande och minskat avtalsförfarande
 • Miljöförbindelse:
  • Balanserad användning av näringsämnen på gårdsnivå och
  • Skiftesvisa åtgärder från tre linjer: återanvändning av näringsämnen, hantering av avrinningsvatten, naturens mångfald och landskapet
  • Femårigt avtal
  • Minsta åkerareal 5 ha, för trädgårdsväxter 1 ha
  • Åkern ska vara stödberättigande i fråga om programbaserade ersättningar
  • Ingenuppdelning i växtodlings-ochhusdjursgårdar
  • Ingenåldersgräns

luonnos 6.2.2014

milj ers ttningar
Miljöersättningar
 • Miljöavtal:
  • Skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet för områden som inte är åker
  • Uppfödning av lantraser
  • Åkrar för tranor, gäss och svanar
 • Förvaring i genbank:
  • Odling av ursprungsväxter
  • Säkerhetslager av ursprungsväxter
  • Bevarande av lantrasernas arvsanlag
 • Osäkerhetsfaktorer
  • Arbetet med att revidera nitratförordningen
  • Miljöanpassningstödets inverkan på miljöersättningen
  • Behandlingen av programmet i statsrådet och kommissionen

luonnos 6.2.2014

vattenskydds tg rder i systemet med milj ers ttning
Vattenskyddsåtgärder i systemet med miljöersättning
 • Bygger på information om ytvattnens ekologiska status
   • Finlands miljöcentrals bedömning och karta (oktober 2013)
   • Såväl insjöarnas som kustvattnens (havets) tillstånd har beaktats
   • Finska vikens, Skärgårdshavets, Bottenhavets och Bottniska vikens öar ingår på basis av kustvattnens tillstånd
 • Genom avgränsningen har man försökt peka ut ett sådant område där jordbrukets vattenskyddsåtgärder effektivast kan reducera belastningen på vattendragen
 • Av Finlands åkrar ligger ca 70 % i detta planerade område

luonnos 6.2.2014

vattenskydds tg rder i systemet med milj ers ttning1
Vattenskyddsåtgärder i systemet med miljöersättning
 • Det första delningsskedets avrinningsområde för de åar och älvar som rinner ut i Finska viken, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Bottniska viken
 • Vid fastställandet av området används kommungränser i stället för vattenområdets gränser på grund av att kommungränserna är tydligare och den administrativa bördan blir mindre
 • Kommunindelningen har justeras något på basis av NTM-centralernasbedömning

luonnos 6.2.2014

balanserad anv ndning av n rings mnen
Balanserad användning av näringsämnen
 • Åtgärd på gårdsnivå i förbindelsen
 • Odlingsplan, markkarteringar, skiftesanteckningar, 3 meter breda skyddsremsor på åkrar längs vattendrag
 • Begränsningar för kväveanvändningen på basis av skiftets mullhalt
 • Begränsningar för fosforanvändningen på basis av bördighetsklassen
  • Stallgödselundantag för spannmål, oljeväxter och fodervallar
 • Skördenivåkorrigeringar för spannmål och oljeväxter
 • Av näringsämnena i stallgödsel beaktas:
  • Det lösliga kvävet i sin helhet (likaså i cellsaften från potatis)
  • Totalfosforn i sin helhet (av pälsdjursgödseln 60 %, av behandlat avloppsslam 60 %)

luonnos 6.2.2014

placering av flytg dsel p kermark
Placering av flytgödsel på åkermark
 • Skiftesvis åtgärd i förbindelsen
 • Flytgödsel, urin, vätskefraktion som separerats från flytgödsel eller flytande organiskt gödselfabrikat ska spridas med anordningar som placerar eller myllar ner
 • I enlighet med förbindelsens gödslingsvillkor
 • Minst 20 m3/ha/år
 • Ersättning betalas för spridningsarealen på basis av anmälan på hösten

luonnos 6.2.2014

teranv ndning av n rings mnen och organiskt material
Återanvändning av näringsämnen och organiskt material
 • Skiftesvis åtgärd i förbindelsen
 • På åkern sprids näringshaltigt organiskt material vars halt av organiskt material är minst 20 %
 • Ämnen: organiska gödselmedel, jordförbättringsmedel eller växtunderlag enligt lagen om gödselfabrikat, fast gödsel som skaffats från en annan gård för nyttobruk eller torr fraktion som separerats från stallgödsel
 • Stallgödsel, torv, halm, slåtterrester eller motsvarande ämnen från den egna gården är inte stödberättigade
 • Spridningsmängd minst 15 m3/ha/år
 • Ersättning betalas för spridningsarealen enligt anmälan på hösten

luonnos 6.2.2014

hantering av avrinningsvatten
Hantering av avrinningsvatten
 • Skiftesvis åtgärd i förbindelsen
  • åtgärder för skötsel av reglerbar dränering
  • åtgärder för skötsel av reglerbar underbevattning eller återanvändning av torrläggningsvatten
 • Ersättning kan betalas:
  • för motsvarande specialstödsareal som i det tidigare miljöstödssystemet
  • för ett skifte där det har byggts ett system enligt punkt 1 eller 2 och där det är frågan om sur sulfatjord eller organogen jord

luonnos 6.2.2014

milj v rdsvallar skyddszoner
Miljövårdsvallar (skyddszoner)
 • Skiftesvis åtgärd i förbindelsen
 • På åkrar längs vattendrag och utfallsdiken, på Natura 2000-områden, grundvattenområden eller på gränsen till en våtmark
 • Växtligheten ska anläggas under de tre första förbindelseåren
 • Flerårig, ogödslad vall som inte behandlats med växtskyddsmedel
 • Slås och slåtterresterna förs bort varje år, djur får gå på bete
 • Stödnivån differentieras på styrningsområdet och annat område

luonnos 6.2.2014

milj v rdsvallar fler riga milj vallar
Miljövårdsvallar (fleråriga miljövallar)
 • Skiftesvis åtgärd i förbindelsen
 • På grundvattenområde, sur sulfatjord eller torv- eller mulljord
 • På sura sulfatjordar bara på en del av styrningsområdet
 • Växtligheten ska anläggas under de tre första förbindelseåren och får inte förnyas genom bearbetning
 • Man får använda gödselmedel och växtskyddsmedel och djur får gå på bete
 • Växtligheten ska bärgas varje år

luonnos 6.2.2014

milj v rdsvallar vallar p naturv rds krar
Miljövårdsvallar (vallar på naturvårdsåkrar)
 • Skiftesvis åtgärd i förbindelsen
 • Minst tvåårig, ogödslad vall som inte behandlats med växtskyddsmedel eller gammal vall som utvecklats till vall med många arter
 • Små mängder gödsling tillåten i anläggningsskedet
 • Hela basskiftet eller jordbruksskiftet
 • Också en över 3 meter bred remsa vid skiftets kant (annanstans än längs vattendrag/utfallsdike)
 • Slåtter vartannat år, får bärgas och utnyttjas, djur får gå på bete
 • Högst 15 % av den stödberättigande arealen på styrningsområdet, 10 % på annat område

luonnos 6.2.2014

v xtt cke vintertid 1
Växttäcke vintertid (1)
 • Skiftesvis åtgärd i förbindelsen
 • Mer krävande genomförande och högre stöd på styrningsområdet (utreds)
 • Av den stödberättigande arealen ska minst 20 % ha växttäcke vintertid
 • Mängden kan variera från år till år: på styrningsområdet 20, 40, 60 eller 80 % (annanstans 20, 40 eller 60 %)
 • Betalningen baserar sig på anmälan på hösten
 • 20 % kan vara reducerat bearbetat, på styrningsområdet ska områden som överstiger denna procentandel ha äkta växttäcke

luonnos 6.2.2014

v xtt cke vintertid 2
Växttäcke vintertid (2)
 • Äkta växttäcke:
  • Fleråriga vallar, ettåriga vallar som bevaras över vintern och rörflen
  • Fleråriga trädgårdsväxter (inkl. kummin)
  • Stubb och direktsådd i stubben av spannmål, oljeväxter, bovete, frökryddor, spånadslin, bondböna, ärt och blålupin
  • Spannmål och oljeväxter som sås på hösten, lin och hampa som bärgas på våren
 • Reducerad bearbetning:
  • Stubbearbetning på hösten av skiften med spannmål, oljeväxter, bovete, frökryddor, spånadslin och bondböna, en körning

luonnos 6.2.2014

v xtt cke vintertid 3
Växttäcke vintertid (3)
 • Stöd kan inte betalas till en gård som i fråga om miljöanpassningsstödet har befriats från
  • kravet på mångsidigare odling (vall m.m. 75 % och övrig areal max. 30 ha)
  • kravet på mångsidigare odling eller område med ekologiskt fokus (vall m.m. över 75 % och annan åker max. 30 ha)
 • Stöd betalas inte
  • för skyddszoner, fleråriga miljövallar, vallar på naturvårdsåker, mångfaldsåkrar eller åkrar för vilka anmälts täckodling av trädgårdsväxter
  • för vissa avtalsskiften från tidigare programperioder
  • för permanenta torrhö-, ensilage- och grönfodervallar eller permanenta betesvallar

luonnos 6.2.2014

kernaturens m ngfald gr ng dslingsvallar och saneringsgr dor
Åkernaturens mångfald (gröngödslingsvallar och saneringsgrödor)
 • Skiftesvis åtgärd i förbindelsen
 • 1) Gröngödslingsvall
  • anläggs med frön av vall- och gräsväxter + minst 20 % frön av kvävefixerande växter
  • 1-3 -årig (för eko 2)
 • 2) Odling av saneringsgrödor
  • oljerättika, vitsenap, tagetes eller en blandning av dem
  • får bearbetas 2 mån efter sådd
  • 1-3 -årig
 • [fånggrödor, miljöstödets åtgärd eller del av miljöanpassningsstödets områden med ekologiskt fokus?]

luonnos 6.2.2014

kernaturens m ngfald m ngfalds krar
Åkernaturens mångfald (mångfaldsåkrar)
 • Skiften som besåtts med frön av vilt-, landskaps- eller ängsväxter
 • Också som över 3 meter breda remsor längs skiftets kanter
 • Vilt- och landskapsåkrar ska bevaras åtminstone till följande vår, ängsåkrar två växtperioder
 • Slåtter inte obligatoriskt (man måste hindra träd och buskar från att växa, i svåra ogräsfall slåtter)
 • Betesgång inte tillåten
 • Högst 15 % av den stödberättigande arealen (sammanpassningen med naturvårdsåkrarna på hälft)

luonnos 6.2.2014

skiftesvisa tg rder f r tr dg rdsv xter
Skiftesvisa åtgärder för trädgårdsväxter
 • Reducerad gödsling av trädgårdsväxter
  • ettåriga trädgårdsväxter
  • kväve- och fosforgivorna -30% av de balanserade näringsgivorna
 • Användning av organiskt täckmaterial på trädgårdsväxter och utsädespotatis
  • rader med ettåriga trädgårdsväxter: halm, flis, gräsklipp, biologiskt nedbrytbar plast, täckpapper eller annat organiskt material
  • rader med fleråriga trädgårdsväxter: halm, flis, gräsklipp, biologiskt nedbrytbar plast, annat organiskt material, täckpapper, gräs som klipps
  • radmellanrum i fleråriga: gräs som klipps eller annat organiskt täckmaterial

luonnos 6.2.2014

skiftesvisa tg rder f r tr dg rdsv xter1
Skiftesvisa åtgärder för trädgårdsväxter
 • Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter
  • Användning av biologiska eller mekaniska bekämpningsmetoder
   • mikrobiologiska preparat, rovinsekter, kvalster, parasitonoider (sjukdoms- och skadedjursbekämpning)
   • nät mot skadeinsekter (skadedjursbekämpning på grönsaker och bär)
   • odlingstunnlar
   • ogräsharv med optisk styrning eller traktordriven brännare (ogräsbekämpning)
  • En bekämpningsåtgärd/skifte
  • Samma åtgärd på hela skiftet
  • Kan inte väljas av en ekogård
  • Åtgärden kan inte genomföras på kummin

luonnos 6.2.2014

milj avtal
Miljöavtal
 • Sköts av NTM-centralerna
 • Plan (inte för lantraser)
 • Stödvillkoren justerats
 • Fasta stödnivåer
  • Skötsel av våtmarker
  • Skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet
   • innefattar vårdbiotoper, naturbeten, kantzoner
  • Åkrar för tranor, gäss och svanar
  • Uppfödning av lantraser

luonnos 6.2.2014

ekologiskt jordbruk egen tg rdstyp
Ekologiskt jordbruk- egen åtgärdstyp
 • Förbindelse om ekologisk produktion
 • Femårig förbindelse
  • minsta åkerareal 5 ha, för trädgårdsväxter 1 ha
  • åkern ska vara stödberättigande i fråga om programbaserade ersättningar
  • man måste iaktta de produktionsvillkor för ekologisk växtproduktion som fastställts i rådets förordning (834/2007) och höra till kontrollsystemet
  • Aktiv jordbrukare, ingen åldersgräns
  • 5 dagars utbildning
  • krav på hela gården, utom att en separat förbindelse kan ingås om trädgårdsväxter på friland
  • avsalugrödor ett krav

luonnos 6.2.2014

f rbindelse om ekologisk husdjursproduktion
Förbindelse om ekologisk husdjursproduktion
  • Femårig förbindelse
  • Aktiv jordbrukare, ingen åldersgräns
 • Gården ska hålla minst 0,4 de husdjur/ha (nötkreatur, får, getter, svin, höns, gäss, ankor)
  • minsta åkerareal 5 ha, för trädgårdsväxter 1 ha
  • åkern ska vara stödberättigande i fråga om programbaserade ersättningar
  • man måste iaktta de produktionsvillkor för ekologisk växtproduktion och ekologisk husdjursproduktion som fastställts i rådets förordning (834/2007) och höra till kontrollsystemet också i fråga om det djurslag som föds upp ekologiskt
  • 2 dagars utbildning
  • under det sista förbindelseåret ska man producera ekohusdjursprodukter eller ekologiska djur för försäljning

luonnos 6.2.2014

ekologiskt jordbruk
Ekologiskt jordbruk
 • På ekogårdar är det möjligt att förbinda sig till ett flertal villkor som rör miljöersättningar och ersättningar för djurens välbefinnande
 • Man kan inte förbinda sig till:
  • reducerad gödsling av trädgårdsväxter
  • alternativt växtskydd för trädgårdsväxter
  • inom näringsåtgärderna (balanserad användning av näringsämnen, placering av stallgödsel på åkermark och återanvändning av näringsämnen och organiska ämnen) får bara användas gödselmedel som är tillåtna inom ekoproduktion
  • inom åtgärden Åkernaturens mångfald går det inte att få stöd för gröngödslingsvall
 • Stöd betalas inte två gånger för samma åtgärder

luonnos 6.2.2014

slide27
Förordningen om landsbygdsutveckling:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005

www.maaseutu.fi/maaseutu2020

www.landsbygd.fi =>

landsbygdsprogrammen=>

den nya programperioden=>

beredning i Finland

(den här presentationen grundar sig på programversion 11.12.2013)

luonnos 6.2.2014