Download
pedagogick kolegium 23 3 2005 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pedagogické kolegium 23. 3. 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pedagogické kolegium 23. 3. 2005

Pedagogické kolegium 23. 3. 2005

90 Views Download Presentation
Download Presentation

Pedagogické kolegium 23. 3. 2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pedagogické kolegium 23. 3. 2005

 2. Program • Informace o nových službách knihovny VŠE v Praze (Ing. Bělohoubková a Ing. Hronovská) • Akreditace předmětů ECTS • Akreditační materiály pro MŠMT • Informace z jednání rektorky s děkany fakult 22. 3. 2005 k ECTS • Informace z kolegia rektorky 15. 3. 2005 • Informace proděkana pro zahraniční vztahy a styk s veřejností • Různé

 3. 2 Akreditace předmětů ECTS • 4MM101 Matematika pro ekonomy - 6 EC • 4MM121 Calculus - 1 EC • 44F101 Informatika - 5 EC (redukce 6 na 5 EC) • 33F101 Podniková politika a marketing (redukce 6 na 5 EC) • 3MA101 Management - základy (redukce 6 na 4 EC, snížení 4 na 2 hodiny týdně)

 4. 3 Akreditační materiály MŠMT dostupné na webu http://fph.vse.cz/studium/akreditace • Podklady k prodloužení akreditace studijních programů Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze • Požadované podklady pro posuzování žádostí o akreditace studijních programů, akreditace jejich rozšíření a prodloužení platnosti akreditace - formuláře ve formátu MS Excel • Přílohy • Předměty zařazené do studijního programu • Přednášející (protože požadované formuláře obsahují rok narození nejsou publikovány na webu) • Průvodce prezenčním studiem FPH • Průvodce distančním studiem FPH • Informační CD FPH • CD k předmětům distančního studia Další projednání • 30. 3. 2005: vědecká rada FPH • květen 2005: odborná skupina AK MŠMT pro ekonomii • 7. – 8. 6. 2005: akreditační komise MŠMT

 5. 4 Informace z jednání rektorky s děkany 22. 3. 2005 k ECTS Jednání s rektorkou 16. 3. 2005 Osnova vystoupení FPH 22. 3. 2005 http://fph.vse.cz/studium/ECTS/ppt/rr20050322.ppt • Zpráva o přípravě ECTS na FPH • Problémy • nutnost posílení vlastních předmětů celoškolního základu při zachování počtu studijních povinností • Marketing a podniková politika 2 předměty (vyšší EC) • Management 2 předměty (oba s cvičeními) • Finance podniku doplnění cvičení (přednášky FFÚ) • redukce předmětů rozměru 4 h/4 EC • Management • Ekonomická propedeutika  Hospodářské dějiny • výuka Ekonomie • dosud jediný předmět vyučovaný dvěma fakultami • koordinace označení identy předmětů • Studijní a zkušební řád • Celoškolní základ bakalářského studia Jednání vedoucích kateder mikroekonomie a ekonomie 23. 3. 2005

 6. 5 Informace z kolegia rektorky 15. 3. 2005 • Rozbor hospodaření VŠE za rok 2004 • hospodaření skončilo s s kladným hospodářských výsledkem 81 tis. Kč • pokles doplňkové činnosti, v r. 2004 HV 7,4 mil. Kč • Centrum exekutivního vzdělávání ukončilo činnost se ztrátou 0,615 mil. Kč • průměrná mzda vědecko-pedagogických pracovníků na FPH 36 138 Kč (2. nejvyšší po FNH: 42 746 Kč) • Rozbor hospodaření SÚZ VŠE za rok 2004 • cena za jídla v menze Italská vzrostla z 38,80 na 53,50 Kčpřislíbena analýza nárůstu • v souvislosti se změnou financování ubytování cena naroste asi o 10 Kč • příjmy z cizích strávníků: není zdrojem prostředků pro VŠE • Univerzita třetího věku na VŠE • prof. Jireš ukončuje činnost na konci ak. roku 2004/05 • varianty dalšího vývoje • centrální řízení a zajištění stavu a rozvoje, včetně čerpání dotací • celé vzdělávání ponechat na vůli fakult

 7. Informace z kolegia rektorky 15. 3. 2005 • Kritéria ubytování na koleji v ak. roce 2005/06 • pouze prezenční forma • kritéria • dojezdová vzdálenost • studijní prospěch (do 1,39: 12 bodů, do 1,59 8 bodů, do 1,79: 4 body, do 2: 2 b.; 175 b. u přijímacího řízení: 4 b – v r. 2004 na FPH 327 studentů., F2 alespoň 264 b.) • připomínky FPH • potlačení maximální doby studia • průměrný prospěch v ECTS • výběr koleje - kolejní rada • Návrh na změny Stipendijního řádu VŠE • asi 6000 - 7000 Kč na akademický rok • výplaty k 31. 12., 31. 3., 30. 6. • podnět FPH k výplatě i za září, byť ve třech výplatních termínech • Kolektivní smlouva pro rok 2005 • navýšení mzdových prostředků oproti r. 2004 o 3,5 %, pro pedagogické pracovníky 5 % (nárůst pedagogických výkonů)

 8. 6 Informace proděkana pro zahraniční vztahy a styk s veřejností • Mezinárodní konference • doktorský seminář k problematice Supply Chain Management • Eindhoven, the Netherlands, 19. – 24. 6. 2005 • http://www.eiasm.org/frontoffice/eden_announcement.asp?event_id=423 • termín registrace: do 15. 4. 2005 • mezinárodní konference na Mendlově univerzitě v Brně Gateways to learning • místo konání: Praha a Brno • datum konání: 3 – 6. 7. 2005 • http://www.wacra.org • uzávěrka • pro zaslání příspěvků do sborníku: 31. 3. 2005 • pro registraci účasti: 30. 5. 2005

 9. Informace proděkana pro zahraniční vztahy a styk s veřejností • Nabídka AIA • Francie • Postdoktorandská stipendia Fernanda Braudela pro oblast společenských věd • uzávěrka přijímání žádosti: 15. 4. 2005 • Rakousko • Cena Moritze Csakyho pro mladé vědce z oblasti společenských věd • uzávěrka přijímání žádosti: 15. 4. 2005 • Turecko • postgraduální 8 - měsíční stipendijní pobyt • uzávěrka přijímání žádosti:  31. 5. 2005 • informace • na webové strance AIA http://www.dzs.cz • nebo na intranetu fakulty • Různé • Informace o jednání redakční rady AOP • Informace o zahraničních kontaktech na intranetu FPH

 10. 7 Různé • další práce • termíny • 30. 3. 2005 projednání podkladů pro MŠMT na vědecké radě fakulty • 31. 3. 2005 dopis rektorce se žádostí o zaslání akreditačních materiálů AK MŠMT • 13. 4. 2005 pedagogické kolegium: doktorské studium? • termíny zasedání AS VŠE (případné jednání o SZŘ): • 04.04.2005 • 02.05.2005 • 30.05.2005 • 27.06.2005 • 11. 5. 2005 pedagogické kolegium • květen 2005: jednání odborné skupiny AK MŠMT pro ekonomii • 7. 6. – 8. 6. 2005: jednání AK MŠMT • rozvrh hodin, bilance kapacit • zátěž studenta v průběhu semestru • přechod vedlejších specializací • Průvodce prezenčním a distančním studiem

 11. Různé • do 23. 3. 2005, 14 h: případné opravy ve schématech vybavení kanceláří v rajské budově (http://fph.vse.cz/stane_se/rb.asp) • 23. 3. 2005 dodat jména osob, které budou provádět transformaci distančních pomůcek na KM • do 29. 3. 2005 doplnit fotografie pro webové stránky FPH (Ing. Habrmanovi k naskenování nebo zaslat přímo elektronickou formu) • Ing. Petr Jirsák, KLOG • Ing. Josef Krause, KPE • Ing. David Mareš, KPE • (Ing. Patrik Sieber, KPE) • připomenutí • poslání formulářů učitelů pro akreditaci MŠMT (23. 3. 2005, do 12 hodin) • zkoušení v zápočtovaných předmětech v LS 2004/05 • termín přijímacího řízení na FPH: • na bakalářské studium: po 6. – st 8. 6. 2005, čt 16. 6. 2005 odpoledne • na navazující magisterské studium: 7. 7. 2005