ministerstwo polityki spo ecznej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ministerstwo Polityki Społecznej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ministerstwo Polityki Społecznej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Ministerstwo Polityki Społecznej - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Ministerstwo Polityki Społecznej. DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO październik – listopad 2005 r. Departament Pożytku Publicznego. Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie na lata 2007-2013. Cele, założenia, system realizacji. Departament Pożytku Publicznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ministerstwo Polityki Społecznej


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ministerstwo polityki spo ecznej

Ministerstwo Polityki Społecznej

DEPARTAMENT

POŻYTKU PUBLICZNEGO

październik – listopad 2005 r.

miejsce po so w narodowym planie rozwoju na lata 2007 2013

Departament Pożytku Publicznego

Miejsce PO SO w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013
 • Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie 2007-2013 został zaplanowany jako jeden z programów operacyjnych w ramach programu horyzontalnego Rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego.
c el po so

Departament Pożytku Publicznego

CelPO SO
 • Podjęcie działań służących wzmocnieniu podmiotowości obywateli i ich wspólnot oraz stworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
za o enia po so 1

Departament Pożytku Publicznego

Założenia PO SO (1)
 • osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – jako warunku koniecznego stworzenia trwałych podstaw dla podmiotowej aktywności obywateli i ich wspólnot w kształtowaniu rozwoju społecznego, wzrostu gospodarczego i kultury politycznej
za o enia po so 2

Departament Pożytku Publicznego

Założenia PO SO (2)
 • ilościowy i jakościowy rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego – jako wyraz obiektywnej konieczności wzmocnienia organizacji pozarządowych, integracji społecznej i podmiotów ekonomii społecznej oraz form i sposobów ich funkcjonowania
za o enia po so 3

Departament Pożytku Publicznego

Założenia PO SO (3)
 • stworzenie podstaw funkcjonowania dobrego państwa – jako zwieńczający konstrukcję społeczeństwa obywatelskiego rezultat działania zasad pomocniczości, partycypacji, partnerstwa oraz dialogu obywatelskiego
priorytety realizowane w ramach po so

Departament Pożytku Publicznego

Priorytety realizowane w ramach PO SO
 • Priorytet 1: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne
 • Priorytet 2: Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie
 • Priorytet 3: Trzeci sektor w usługach społecznych
 • Priorytet 4: Ekonomia społeczna
 • Priorytet 5: Pomoc techniczna
priorytet 1 aktywni wiadomi obywatele aktywne wsp lnoty lokalne

Departament Pożytku Publicznego

Priorytet 1: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne
 • Cel priorytetu:
 • Wspieranie edukacji obywatelskiej, zwiększenie aktywności obywateli w sprawach publicznych, zwiększenie aktywności społeczności lokalnych w partnerstwach lokalnych oraz tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich.
dzia ania realizowane w ramach priorytetu 1

Departament Pożytku Publicznego

Działania realizowane w ramach Priorytetu 1
 • Działanie 1.1 Edukacja
 • Działanie 1.2 Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych
 • Działanie 1.3 Aktywizacja społeczności lokalnych w partnerstwach lokalnych  
 • Działanie 1.4 Tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich
priorytet 2 silne organizacje pozarz dowe w dobrym pa stwie

Departament Pożytku Publicznego

Priorytet 2: Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie
 • Cel priorytetu:
 • Wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego, wyrównywanie szans organizacji – wsparcie rozwoju infrastruktury trzeciego sektora, poprawa jakości zarządzania w nowoczesnej administracji publicznej, promowanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej.
dzia ania realizowane w ramach priorytetu 2

Departament Pożytku Publicznego

Działania realizowane w ramach Priorytetu 2
 • Działanie 2.1 Wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego
 • Działanie 2.2 Wyrównywanie szans organizacji – wsparcie rozwoju infrastruktury trzeciego sektora
 • Działanie 2.3 Jakość zarządzania w nowoczesnej administracji publicznej
 • Działanie 2.4 Promowanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej
priorytet 3 trzeci sektor w us ugach spo ecznych

Departament Pożytku Publicznego

Priorytet 3: Trzeci sektor w usługach społecznych
 • Cel priorytetu:
 • Wspieranie działań mających na celu wzmocnienie miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji usług społecznych, w ramach zadań publicznych, w oparciu o zasadę pomocniczości oraz partnerstwo publiczno-społeczne i prywatne.
dzia ania realizowane w ramach priorytetu 3

Departament Pożytku Publicznego

Działania realizowane w ramach Priorytetu 3
 • Działanie 3.1 Zapobieganie powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie roli i funkcji rodziny i wspólnoty lokalnej
 • Działanie 3.2 Zapewnienie dostępu do usług i dostarczanie pomocy grupom najbardziej narażonym na ryzyko wykluczenia społecznego
 • Działanie 3.3 Zapewnienie tworzenia i funkcjonowania mechanizmów kompleksowego wsparcia integracji społecznej
priorytet 4 ekonomia spo eczna

Departament Pożytku Publicznego

Priorytet 4: Ekonomia społeczna
 • Cel priorytetu:
 • Wzrost znaczenia trzeciego sektora jako pracodawcy, budowanie wzajemnościowych form w gospodarce, wspieranie społecznej odpowiedzialności biznesu, rozwój innowacyjnych form gospodarki społecznej.
dzia ania realizowane w ramach priorytetu 4

Departament Pożytku Publicznego

Działania realizowane w ramach Priorytetu 4
 • Działanie 4.1 III sektor jako pracodawca
 • Działanie 4.2 Budowanie wzajemnościowych form w gospodarce
 • Działanie 4.3 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu  
 • Działanie 4.4 Innowacyjne formy gospodarki społecznej
priorytet 5 pomoc techniczna

Departament Pożytku Publicznego

Priorytet 5: Pomoc techniczna
 • Cel priorytetu:
 • Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania i promocji PO SO oraz EFS.
dzia ania realizowane w ramach priorytetu 5

Departament Pożytku Publicznego

Działania realizowane w ramach Priorytetu 5
 • Działanie 5.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania PO SO
 • Działanie 5.2 Informacja i promocja działań PO SO
 • Działanie 5.3 Zakup sprzętu komputerowego
finansowanie po so 1

Departament Pożytku Publicznego

Finansowanie PO SO (1)
 • PO SO jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 • Całkowita pula środków asygnowanych na PO SO w latach 2007-2013 wynosi 650,7 mln EUR, w tym:
  • środki publiczne UE (EFS) – 338,0 mln EUR,
  • krajowy wkład publiczny – 225,2 mln EUR,
  • priorytety i działania finansowane wyłącznie z krajowych środków publicznych (FIO) – 87,5 mln EUR.
finansowanie po so 2

Departament Pożytku Publicznego

Priorytet operacyjny

Koszt ogółem (EUR)

1. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne

29% (188,70 mln)

2. Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie

24% (156,17 mln)

3. Trzeci sektor w usługach społecznych

24% (156,17 mln)

4. Ekonomia społeczna

19% (123,63 mln)

5. Pomoc techniczna

4% (26,03 mln)

Razem

100% (650,7 mln)

Finansowanie PO SO (2)
 • Szacunkowy podział środków na priorytety realizowane w ramach Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie
harmonogram prac nad po so 1

Departament Pożytku Publicznego

Harmonogram prac nad PO SO (1)
 • 6 września 2005 r. – przyjęcie przez Radę Ministrów projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 i skierowanie projektów programów operacyjnych do konsultacji społecznych
 • październik – grudzień 2005 r. – konsultacje społeczne Projektu PO SO
 • Konferencje regionalne:
 • Warszawa - 19 października 2005 r.,
 • Wrocław - 26 października 2005 r.,
 • Olsztyn - 8 listopada 2005 r.,
 • Kraków - 22 listopada 2005 r.,
 • Poznań - 30 listopada 2005 r.,
 • Szczegółowe informacje nt. konferencji znajdują się na stronie www.pozytek.gov.pl
harmonogram prac nad po so 2

Departament Pożytku Publicznego

Harmonogram prac nad PO SO (2)
 • grudzień 2005 r. – przygotowanie raportu końcowego z konsultacji społecznych Projektu PO SO
 • marzec 2006 r. – prace nad ostateczną redakcją tekstu Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie