TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTOR - PowerPoint PPT Presentation

t ch c h ng c a hai vector n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTOR

play fullscreen
1 / 21
TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTOR
131 Views
Download Presentation
gafna
Download Presentation

TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTOR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTOR

  2. 1.Định nghĩa:

  3. VÍ DỤ 1: Áp dụng công thức tính:

  4. Hoạt động 1:

  5. 2. Tính chất của tích có hướng:

  6. *Chú ý cách xác định hướng tích vector:

  7. Chứng minh:

  8. 3.Ứng dụng của tích có hướng

  9. Tính chất:

  10. BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC CẢM ƠN THẦY GIÁO VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE