1 / 20

„ Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami” Warsztaty dla rodziców

„ Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami” Warsztaty dla rodziców Opracowały: mgr Bożena Owczarzak - doradca zawodowy mgr Grażyna Barańska - psycholog Zabrze 07.11.2012. ROLA WYCHOWANIA W RODZINIE.

frayne
Download Presentation

„ Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami” Warsztaty dla rodziców

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. „Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami” Warsztaty dla rodziców Opracowały: mgr Bożena Owczarzak - doradca zawodowy mgr Grażyna Barańska - psycholog Zabrze 07.11.2012

 2. ROLA WYCHOWANIA W RODZINIE NAJWAŻNIEJSZE, CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ, BY UCHRONIĆ SWOJE DZIECKO PRZED ZGUBNYMI SKUTKAMI SIĘGANIA PO UŻYWKI W TAK MŁODYM WIEKU, TO STWORZYĆ ODPOWIEDNI MODEL WYCHOWANIA W RODZINIE. W niedawno zrealizowanym w Wielkiej Brytanii badaniu nt. Keralacji między różnymi modelami wychowania w rodzinie, a zagrożeniem młodego i dorosłego człowieka uzależnieniem od alkoholu wyróżniono 4 takie modele:

 3. MODEL AUTORYTARNY Tacy rodzice kontrolują i oceniają dzieci według surowych i bezwzględnych standardów czy kryteriów. Na pierwszym miejscu stawiają ciężką pracę i respektowanie swojego autorytetu. Są krytyczni i mają tendencję do wymuszania karnej dyscypliny. Posłuszeństwo jest stawiane ponad poczucie wolności dziecka i jego naturalne dążenie poznawcze.

 4. MODEL POZWALAJĄCY To przeciwieństwo rodziców autorytarnych. Są emocjonalnie związani z dziećmi, unikają egzekwowania od nich odpowiedzialności, nie stawiają granic i reguł zachowania. Uważają, że dziecko powinno być wychowywane "beztrosko" i pozwalają mu na zdecydowanie zbyt wiele.

 5. MODEL NIEZAANGAŻOWANY Podobnie jak rodzice "przyzwalający" nie ustanawiają reguł postępowania i zachowania dzieci, nie egzekwują odpowiedzialności. W odróżnieniu od "przyzwalających", nie są z dziećmi związani emocjonalnie. W skrajnych przypadkach bywają nieprzewidywalni, brutalni, zaniedbujący i lekceważący swoje dzieci.

 6. MODEL WYMAGAJĄCA MIŁOŚĆ Tacy rodzice spodziewaja się, iż dziecko będzie przestrzegać norm i reguł ustanowionych w rodzinie i egzekwują to. Jednak w ustanawianie tych standardów angażują same dzieci na zasadzie negocjacji i poszanowania ich autonomii oraz zdolności do podejmowania decyzji. Są wymagający, ale wspierają dzieci ciepłem i zaangażowaniem. Są asertywni, ale nie agresywni.

 7. Najlepiej chroni dziecko przed uzależnieniem model wymagającej miłości Najbardziej niekorzystny jest model niezaangażowany

 8. WARTO ZATEM ZADAĆ SOBIE PYTANIE JAKIMI RODZICAMI JESTEŚMY? W KTÓRYM MIEJSCU PONIŻSZEGO DIAGRAMU MOGLIBYŚMY SIĘ UPLASOWAĆ?

 9. Kora mózgowa – odbiera informacje od zmysłów • Ośrodkowy układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy) – wysyła sygnał do danej części ciała, gdy myślimy o czymś, co ma ono zrobić • Płaty czołowe – planowanie, formułowanie idei, podejmowanie decyzji, samokontrola • Hipokamp – pamięć • Móżdżek- koordynacja ruchowa • Podwzgóże- porządkuje działanie wielu części organizmu • Rdzeń przedłużony - automatyczny pilot, dzięki któremu bije serce, oddychasz, masz właściwą temperaturę ciała Wpływ środków uzależniających na mózg młodego człowieka

 10. JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM? RODZICE I MODEL WYCHOWANIA W RODZINIE MAJĄ DECYDUJĄCY WPŁYW NA TO, CZY NIELETNI SIĘGAJĄ PO ALKOHOL. NIEZWYKLE WAŻNE JEST ZATEM ZBUDOWANIE BLISKIEJ RELACJI Z DZIECKIEM, OPARTEJ NA ZAUFANIU ORAZ OTWARTEJ DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI. WARTO ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM REGULARNIE O JEGO ZAINTERESOWANIACH, SZKOLE, KOLEGACH, ZBUDOWANA W TEN SPOSÓB BLISKOŚĆ Z PEWNOŚCIĄ UŁATWI ROZMOWY NA POWAŻNIEJSZE TEMATY.

 11. wybierzniezobowiazującymoment, nppodczasoglądaniatelewizji, w samochodzie, podczasobiadu – uniknieszwtedyniepotrzebnejpresji, czyzakłopotania, rozmowabędzieprzebiegałanaturalnie • zainicjujkilkakrótszychrozmówzamiastjednejdługiej • nie przestawajrozmawiaćpopierwszejpróbie, rozwijaj i uszczegółowiajróżnezagadnienie, dostosowując je do wiekudziecka • zachęcajdziecko do zadawaniapytań i zwracaniasię do Ciebie w przypadkuwątpliwości KIEDY ROZMAWIAĆ?

 12. przedstawnajważniejszefakty na tematskutkówpiciaalkoholu, paleniapapierosów, sięganiaponarkotyki w młodymwieku • mówjasno o swoichobawach, przedstawswojestanowiskodotyczącesięganiapoalkohol, narkotyki, papierosyprzeznieletnich, ale nie używajargumentówbazujących na strachu i nie dopuść, abyrozmowaprzerodziłasię w kłótnię • prowadzącrozmowę, spróbujwybadaćopinię i nastawieniedziecka na tematspożywaniaalkoholu, paleniapapierosów, sięganiaponarkotykiprzezosobynieletnie, zadawajmuotwartepytania, unikajtakich, na któredzieckomożeodpowiedzieć "tak" lub "nie„ JAK ROZMAWIAĆ?

 13. nauczdzieckoasertywności, powiedz w jakisposóbmożeodmówić, gdyktośproponujemucoś na co nie maochoty • określregułypanujące w Waszymdomui w rodzinie; uzgodnij je równieżzeswoimpartnerem, bądźciekonsekwentni w egzekwowaniuzachowań i wartości, któresąważnedlaWaszejrodziny • zapewniajdziecko, żezawszemoże na Ciebieliczyć, żeważnejestdlaCiebiejegobezpieczeństwo, żewesprzesz je nawet w najtrudniejszejsytuacji, żemożezwrócićsię do Ciebie z każdymproblemem cd. JAK ROZMAWIAĆ?

 14. bądź dobrym przykładem dla dziecka – kultura picia alkoholu, przestrzeganie przepisów prawa przez dorosłych członków rodziny mają ogromny wpływ na kształtowanie się zachowań i postaw młodego człowieka okazuj dziecku zainteresowanie, regularnie poświęcaj mu swój czas zwróć uwagę, gdzie trzymasz w domu alkohol, papierosy – powinny znajdować się w dyskretnym miejscu, a ono powinno być świadome, że nie wolno mu po niego sięgać CO DODATKOWO MOŻESZ ZROBIĆ?

 15. poznajjegokolegów – sprawdź z kimprzyjaźnisięTwojedziecko i jakiwpływmają na niegokoledzy; jeśliuznasz, żektóryś z nichma na niegozływpływ, spróbujmu o tymdelikatniepowiedzieć • zachęcajdziecko do zdrowegostylużycia: uprawianiasportu, niepalenia, zdrowegoodżywiania • zachęcajdziecko do aktywnościpozaszkolnych – jeśliodpowiedniozagospodarujeszjegoczaswolny, będziemiałomniejpokusabysięgnąćpo "zakazanyowoc” • kontroluj, gdzie i z kimprzebywaTwojedziecko – jeśliwybierasię do domukolegi, upewnijsię, że będzietamdorosłyopiekun

 16. Poświęcajdziecku czas Rozmawiaj Ustal reguły gry w rodzinie Stanowczowymagajich przestrzegania Bądź zaangażowany Bądź otwarty Sam dawajdobry przykład Nie atakuj, nie oskarżaj Dbaj o dobry codzienny kontakt Doceniaj starania dziecka w każdej sferze DEKALOG wymagającej miłości

 17. ROZMAWIAJ ZANIM Sięgnie… ROZMAWIAJ ZANIM Sięgnie…

 18. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Bożena owczarzakGrażyna barańska

More Related