OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ODPADAMI - PowerPoint PPT Presentation

ochrona rodowiska przed odpadami n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ODPADAMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ODPADAMI

play fullscreen
1 / 75
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ODPADAMI
132 Views
Download Presentation
kyleigh-dallaher
Download Presentation

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ODPADAMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ODPADAMI radca prawny Jędrzej Klatka J.Klatka@radca.prawny.com.pl Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 2. ŹRÓDŁA PRAWA: Ustawa o odpadach tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 251 Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Dz. U. 2007 r. Nr 75 poz. 493 Międzynarodowe przemieszczanie odpadów Dz. U. 2007 r. Nr 124 poz. 859 Opakowania i odpady opakowaniowe Dz. U. 2001 r. Nr 63 poz. 638 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 90 poz. 607 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Dz. U. 2005 r. Nr 180 poz. 1495 Utrzymanie czystości i porządku w gminach Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 3. LITERATURA: Komentarz do ustawy o odpadach pod red. J. Jerzmańskiego 2002 r. W. Radecki Ustawa o odpadach komentarz 2008 r. B. Rakoczy Komentarz do ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 2008 r. W. Radecki Ustawa o zapobieganiu szkodom… Komentarz 2007 r. Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 4. LITERATURA c. d.: Przepisy o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej – komentarz pod red. J. Jendrośki i M. Bar 2002 r. B. Draniewicz Gospodarowanie odpadami i opakowaniami – opłaty. Komentarz 2005 r. Opłata produktowa i depozytowa – prawo podatkowe zeszyt 99 pod red. W. Modzelewskiego 2002 r. Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 5. DEFINICJA ODPADU: każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany [art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 6. ZAŁĄCZNIK Nr 1 KATEGORIE ODPADÓW Q1 Pozostałości z produkcji lub konsumpcji, niewymienione w pozostałych kategoriach Q2 Produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym Q3 Produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął Q4 Substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które uległy innemu zdarzeniu losowemu, w tym zanieczyszczone wskutek wypadku lub powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej Q5 Substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku planowych działań (np. pozostałości z czyszczenia, materiały z opakowań - odpady opakowaniowe, pojemniki, itp.) Q6 Przedmioty lub ich części nienadające się do użytku (np. usunięte baterie, zużyte katalizatory itp.) Q7 Substancje, które nie spełniają już należycie swojej funkcji (np. zanieczyszczone kwasy, zanieczyszczone rozpuszczalniki, zużyte sole hartownicze itp.) Q8 Pozostałości z procesów przemysłowych (np. żużle, pozostałości podestylacyjne itp.) Q9 Pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń (np. osady ściekowe, szlamy z płuczek, pyły z filtrów, zużyte filtry itp.) Q10 Pozostałości z obróbki skrawaniem lub wykańczania (np. wióry, zgary itp.) Q11 Pozostałości z wydobywania lub przetwarzania surowców (np. pozostałości górnicze itp.) Q12 Podrobione lub zafałszowane substancje lub przedmioty (np. oleje zanieczyszczone PCB itp.) Q13 Wszelkie substancje lub przedmioty, których użycie zostało prawnie zakazane (np. PCB itp.) Q14 Substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania (np. odpady z rolnictwa, gospodarst domowych, odpady biurowe, z placówek handlowych, sklepów itp.) Q15 Zanieczyszczone substancje powstające podczas rekultywacji gleby i ziemi Q16 Wszelkie substancje lub przedmioty, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach (np. z działalności usługowej, remontowej) Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 7. ZNACZENIE KATALOGU ODPADÓW nie mylić kategorii odpadów z katalogiem odpadów, określonym w rozporządzeniu najważniejsza jest definicja, a nie spis kategorii odpadów w ustawie czy katalog w rozporządzeniu jeżeli według definicji substancja lub przedmiot nie są odpadem, to nie są odpadem nawet jeżeli są wymienione w spisie kategorii lub w katalogu kategorie i katalog odpadów stosuje się do odpadów, spełniających przesłanki definicji, a nie do substancji lub przedmiotów, które odpadami nie są Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 8. PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU brak obiektywnego kryterium bycie odpadem nie jest cechą przypisaną raz na zawsze danemu przedmiotowi lub substancji: według Naczelnego Sądu Administracyjnego „może powstać taka sytuacja, w której te same przedmioty lub substancje raz będą odpadami, innym razem nie będą nimi” [wyrok NSA IV S.A. 1713/92 ONSA 1994 r. Nr 3 poz. 108] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 9. PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU c. d. „odpady pozyskane w celu ich gospodarczego wykorzystania dla ich nabywcy stają się surowcem wtórnym” [wyrok NSA z 01.04.1996 r. IV S.A. 1145/94] „odpadami są także substancje które nadają się do dalszego gospodarczego wykorzystania” [wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 15.01.2004 r. C-235/02 publ. ECR 2004 r. 1B I-01005] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 10. PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU c. d. przedmiot staje się odpadem gdy jest nieużyteczny kryterium nieużyteczności zależne od woli posiadacza odpadu jest subiektywne – zobacz definicja odpadu w ustawie o odpadach z 1997 r.: „przedmioty oraz substancje nieprzydatne w miejscu lub w czasie, w którym powstały” Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 11. PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU c. d. według starej definicji przedmiot nie był odpadem tylko gdy był przydatny w miejscu i w czasie powstania – tak wyrok NSA: „odpadami są przedmioty i substancje, które nie mogą być wykorzystywane równolegle z ich powstawaniem” [wyrok NSA z 18.03.1991 r. IV S.A. 1073/90 ONSA 1992 r. Nr 3-4 poz. 57] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 12. PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU c. d. Odpadem jest każda substancja lub przedmiot (..) których posiadacz: pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany [art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach] warunkiem uznania za odpad jest „pozbycie się” dobrowolne (wykonywane lub planowane) lub wymuszone normą prawną (np. ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest) Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 13. PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU c. d. „pozbycie się” • umieszczenie w pojemniku na odpady • (odpłatne) przekazanie firmie specjalizującej się w odbiorze odpadów • (nielegalne) porzucenie brak „pozbycia się” • dalsze wykorzystanie w ciągu technologicznym • sprzedaż – znalazł się odbiorca gotowy zapłacić • przekazanie do naprawy lub przerobienia • użyczenie Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 14. PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU c. d. odpad nie jest emisją ani zanieczyszczeniem, bo nie może być wprowadzony do środowiska, będąc substancją stałą stanowi jednak zagrożenie dla środowiska i dlatego musi być odizolowany od środowiska albo przekształcony w taki sposób, aby przestał być odpadem Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 15. ODPAD NIEBEZPIECZNY Odpady niebezpieczne są to odpady: 1) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub 2) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwościwymienionych w załączniku nr 4 do ustawy [art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 16. RODZAJE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Załącznik Nr 2 do ustawy o odpadach: Kategorie lub rodzaje odpadów wymienione według ich charakteru lub działalności, wskutek której powstały. Lista A: Odpady wykazujące którąkolwiek z właściwości wyszczególnionych w załączniku nr 4 i które składają się z: odpadów medycznych i weterynaryjnych, … Lista B: Odpady, które zawierają którykolwiek ze składników wyliczonych w załączniku nr 3 i mają którekolwiek z właściwości wyliczonych w załączniku nr 4, i składają się z: baterii, akumulatorów i innych ogniw elektrycznych, … Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 17. ODPADY NIEBEZPIECZNE c. d. Załącznik Nr 3 do ustawy o odpadach: SKŁADNIKI ODPADÓW, KTÓRE KWALIFIKUJĄ JE JAKO ODPADY NIEBEZPIECZNE Składniki odpadów z listy B załącznika nr 2, które kwalifikują je jako odpady niebezpieczne, jeśli posiadają właściwości opisane w załączniku nr 4. C18 ołów, związki ołowiu, C19 … Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 18. ODPADY NIEBEZPIECZNE c. d. Załącznik Nr 4 do ustawy o odpadach: WŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW, KTÓRE POWODUJĄ, ŻE ODPADY SĄ NIEBEZPIECZNE: H8 "żrące": substancje, które w zetknięciu z żywymi tkankami mogą spowodować ich zniszczenie, H9 "zakaźne": substancje zawierające żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że powodują choroby człowieka lub innych żywych organizmów, Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 19. ODPADY NIEBEZPIECZNE c. d.: w Katalogu odpadów [Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 r. Dz. U. 2001 r. Nr 112 poz. 1206] odpady niebezpieczne są oznaczone gwiazdką * Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 20. RODZAJE ODPADÓW: komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych [art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 21. RODZAJE ODPADÓW c. d.: medyczne - odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny [art. 3 ust. 3 pkt. 5 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 22. WYTWÓRCA ODPADÓW: każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów [art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 23. POSIADACZ ODPADÓW każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości [art. 3 ust. 3 pkt. 13 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 24. GOSPODAROWANIE ODPADAMI zbieranie odpadów, transport odpadów, odzysk odpadów, unieszkodliwianie odpadów, nadzór nad unieszkodliwianiem odpadów, nadzór nad miejscami unieszkodliwiania odpadów [art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 25. GOSPODAROWANIE ODPADAMI c. d. Gospodarowanie odpadami podlega planowaniu: Krajowy plan gospodarki odpadami wojewódzkie plany gospodarowania opadami powiatowe plany gospodarowania odpadami gminne plany gospodarowania odpadami [art. 14 ust. 3 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 26. OBOWIĄZKI WYTWÓRCÓW ODPADÓW Zapobiegaćpowstawaniu odpadów Odzyskiwać jak nie można zapobiec ich powstaniu Unieszkodliwiać jak nie można odzyskać Składować jak nie można unieszkodliwić [art. 5 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 27. 1. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów wymaga pozwolenia [art. 180 pkt. 3 Prawa ochrony środowiska] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 28. POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Dla wytwórców odpadów prowadzącychinstalację: • pozwolenie – ponad 1 tonę rocznie odpadów niebezpiecznych lub ponad 5 000 ton pozostałych odpadów, • zatwierdzenie programu gospodarki odpadami – do 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie, • informacja o wytwarzanych odpadach – od 5 do 5 000 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne Dla wytwórców nieprowadzących instalacji: • zatwierdzenie programu gospodarki odpadami – ponad 100 kg odpadów niebezpiecznych, • informacja o wytwarzanych odpadach – do 100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych lub ponad 5 000 ton innych odpadów [art. 17 ust. 1 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 29. 2. ODZYSK ODPADÓW wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania [art. 3 ust. 3 pkt. 9 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 30. 2. ODZYSK ODPADÓW c. d. Metody odzysku wymienia załącznik nr 5 do ustawy: R1 Wykorzystanie jako paliwalub innego środka wytwarzania energii R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników R3 Recyklinglub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) R4 Recykling lub regeneracja metali i związków metali R5 Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych R6 Regeneracja kwasów lub zasad R7 Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów R9 Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju R10 Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby R11 Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10 R12 Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11 R13 Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane) R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 31. RECYKLING taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii [art. 3 ust. 3 pkt. 14 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 32. MAGAZYNOWANIE ODPADÓW czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem [art. 3 ust. 3 pkt. 3 ustawy o odpadach] Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania mogą być magazynowane nie dłużej niż przez 3 lata  Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane nie dłużej jednak niż przez 1 rok [art. 63 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 33. 3. UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska [art. 3 ust. 3 pkt. 21 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 34. 3. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW D1 Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych D2 Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi) D3 Składowanie przez głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów, które można pompować) D4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach) D5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne D6 Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz* D7 Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz D8 Obróbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja) D9 Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie) D10 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie D11 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu D12 Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni) D13 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 D14 Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D13 D15 Magazynowanie w czasie któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D14 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane) D16 Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania [załącznik nr 6 do ustawy] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 35. SKŁADOWANIE ODPADÓW jest rodzajem unieszkodliwiania składowisko odpadów – budowla przeznaczona do składowania odpadów [art. 3 ust. 3 pkt. 16 ustawy o odpadach] składowisko odpadów będąc budowlą jest instalacją składować można tylko odpady z których przedtem wyselekcjonowano odpady nadające się do odzysku [art. 12 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 36. SKŁADOWANIE ODPADÓW c. d. starosta lub marszałek województwa zatwierdza instrukcję eksploatacyjną składowiska wokół składowiska może zostać ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania umieszczenie odpadów na sładowisku podlega opłatom nie mylić składowania z magazynowaniem ! Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 37. Zapraszam na przerwę Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 38. KAZUS Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO X prowadzi zakład produkcyjny. W procesie produkcji powstają odpady przeznaczone do odzysku oraz odpady przeznaczone do składowania. Kalkulacja ekonomiczna wskazuje, że zebranie odpowiedniej ilości odpadów, aby całkowicie wypełnić wagon kolejowy, trwa dwa lata. Czy X może wywozić odpady przeznaczone do odzysku oraz odpady przeznaczone do składowania co dwa lata ? Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 39. ZASADA BLISKOŚCI Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione [art. 9 ust. 2 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 40. ZEZWOLENIA Zezwolenia wymaga działalność w zakresie: odzysku, unieszkodliwiania, zbierania, transportu odpadów [art. 26 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 41. WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW starosta – co do zasady marszałek województwa - dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 42. ZBIERANIE ODPADÓW Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny [art. 10 ust. 1 ustawy o odpadach] Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne [art. 11 ust. 1 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 43. EWIDENCJA ODPADÓW karty ewidencji odpadu karty przekazania odpadu, potwierdzone przez przejmującego odpad zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14.02.2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów[Dz. U. 2006 r. Nr 30 poz. 213] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 44. ZAPOBIEGANIE SZKODOM W ŚRODOWISKU Ustawa z 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Dz. U. 2007 r. Nr 75 poz. 493 określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku i znajduje zastosowanie do szkody w środowisku, które zaistniały przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynikały z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r. Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 45. ZAPOBIEGANIE SZKODOM W ŚRODOWISKU W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany do: podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku podjęcia działań naprawczych [art. 9 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 46. ZAPOBIEGANIE SZKODOM W ŚRODOWISKU podmiotem obowiązanym do podjęcia działań naprawczych jest zawsze ten podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność spowodowała szkodę Od odpowiedzialności tej sprawca szkody nie może się uwolnić, np. sprzedając zanieczyszczoną nieruchomość. Będzie on obowiązany do przeprowadzenia rekultywacji nawet wówczas, gdy nie będzie miał już tytułu prawnego do nieruchomości, na której występuje zanieczyszczona gleba lub ziemia Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 47. MIĘDZYNARODOWE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW źródła prawa: konwencja bazylejska z 22.03.1989 r. o kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych [Dz. U. 1995 r. Nr 19 poz. 88 i 89 z późn. zm.] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów [Dz. Urz. UE L 2006 r. Nr 190 poz. 1 ustawa z 29.06.2007 r. [Dz. U. 2007 r. Nr 124 poz. 859] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 48. MIĘDZYNARODOWE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW c. d. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydaje zezwolenia na: 1) przywóz odpadów na teren kraju, 2) wywóz odpadów poza teren kraju, tranzyt odpadów przez teren kraju [art. 4 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 49. MIĘDZYNARODOWE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW c. d. Główny Inspektor Ochrony Środowiska może wnieść sprzeciw wobec planowanego międzynarodowego przemieszczania odpadów [art. 9 ust. 1 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów] prowadzi rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów [art. 12 ust. 1 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 50. OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych [Dz. U. 2001 r. Nr 63 poz. 638] określa wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania oraz sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy