Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Na tropach symetrii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Na tropach symetrii

Na tropach symetrii

461 Views Download Presentation
Download Presentation

Na tropach symetrii

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Na tropach symetrii

 2. Symetria i jej rodzaje. • Symetria u zwierząt. • Symetria u człowieka. • Poszukiwanie symetrii w przyrodzie. • Symetryczne figury.Figury mające środek symetrii. • Symetria w architekturze. • Warsztaty z Origami- zdjęcia. • „Symetria na mapie”- zadania. Spis treści:

 3. Symetria i jej rodzaje…

 4. Co to jest symetria? Symetria- jest to właściwość np. figury która polega na tym, iż istnieje należące do pewnej zadanej klasy przekształcenienie będące identycznością, które odwzorowuje dany obiekt na niego samego. Przykład symetrii

 5. Symetria środkowa Symetria środkowa jest symetrią, która każdemu punktowi na płaszczyźnie przyporządkowuje punkt, który jest jednakowo odległy od środka symetrii i leży po drugiej jego stronie w tej samej odległości.

 6. Symetria osiowa jest to prosta względem, której dana figura jest symetryczna sama do siebie. Symetria osiowa

 7. Symetria środkowa podobnie jak symetria osiowa jest przekształceniem przenoszącym jedną figurę w inną. Różnica polega na tym, że symetria środkowa jest przekształceniem figury względem punktu, natomiast osiowa względem prostej. Różnica między symetrią środkową a osiową.

 8. symetria środkowa – przekształceniem jest odbicie zwierciadlane figury względem ustalonego punktu zwanego środkiem symetrii. Na płaszczyźnie symetria środkowa jest złożeniem dwóch symetrii osiowych o prostopadłych osiach (lub obrót o kąt 180 stopni), w przestrzeni jest złożeniem trzech symetrii płaszczyznowych o wzajemnie prostopadłych płaszczyznach symetrii. • symetria osiowa – przekształceniem jest odbicie zwierciadlane figury względem zadanej prostejzwanej osią symetrii. Własności symetrii środkowej i osiowej.

 9. Symetria obrotowa- przekształceniem jest na płaszczyźnie obrót figury wokół zadanego punktu o kątbędący podwielokrotnością kąta pełnego, a w przestrzeni wokół zadanej prostej (można wykazać, że musi być to środek ciężkościi prosta przez niego przechodząca). Symetria obrotowa.

 10. Przykłady symetrii obrotowej

 11. Translacja- przekształcenie prostej, płaszczyzny lub dowolnej przestrzeni afinicznej, które można intuicyjnie rozumieć jako równoległe przesunięcie wszystkich punktów dziedziny bez deformacji i obracania.

 12. Symetria u zwierząt.

 13. Wyróżniamy trzy typy symetrii, które występują u zwierząt: Typy symetrii jednoosiowa promienista dwuboczna Typy symetrii u zwierząt

 14. Do zwierząt mających symetrie jednoosiową różno biegunową zaliczmy gąbki. Symetria jednoosiowa

 15. Symetrie promienistą możemy zauważyć u zwierząt osiadłych lub planktonowych, takich jak np. parzydełkowce oraz szkarłupnie, przy czym u szkarłupni jest cechą wtórną. U zwierząt o symetrii promienistej wyróżnia się w budowie ciała część górną i dolną. Symetria promienista

 16. Zwierzęta dwuboczne są to zwierzęta, które charakteryzują się pierwotną dwustronną symetrią budowy ciała. Zwierzęta dwuboczne

 17. Symetria u człowieka

 18. Człowiek jest symetryczny w okresie zarodkowym, kiedy jedna połowa ciała jest lustrzanym odbiciem drugiej. Kiedy człowiek jest symetryczny?

 19. Człowiek nie jest symetryczny. Oto dowody na to stwierdzenie: • lewa połowa mózgu zazwyczaj jest większa niż prawa • lewe płuco ma mniejszą pojemność, zbudowane jest z mniejszej ilości płatów • lewa nerka znajduje się wyżej niż prawa • u mężczyzn prawe jądro zazwyczaj znajduje się poniżej lewego w worku mosznowym. Asymetria człowieka.

 20. Lewa Normalna Prawa Symetria twarzy- przykład 1

 21. Symetria twarzy- przykład 2 Lewa Normalna Prawa

 22. Wniosek:Twarz człowieka nie jest symetryczna potwierdzają to wyżej pokazane doświadczenia. Wnioski:

 23. Poszukiwanie symetrii w przyrodzie

 24. Symetria w związkach chemicznych:

 25. Szukając symetrii w przyrodzie doszliśmy do wniosku, że jednymi z najbardziej symetrycznych „obiektów” symetrycznychsą liście, więc postanowiliśmy zebrać liście różnych drzew/krzewów i stworzyć coś w rodzaju ZIELNIKA. A oto wyniki naszej pracy: Poszukiwanie symetrii w przyrodzie.

 26. Poszukiwanie symetrii w przyrodzie.

 27. Poszukiwanie symetrii w przyrodzie.

 28. Poszukiwanie symetrii w przyrodzie.

 29. Poszukiwanie symetrii w przyrodzie.

 30. Poszukiwanie symetrii w przyrodzie.

 31. Poszukiwanie symetrii w przyrodzie.

 32. Symetryczne figury. Figury mające środek symetrii.

 33. Prostokąt Sześciokąt nieforemny Kwadrat

 34. Figury mające jedną oś symetrii

 35. Trójkąt równoramienny Trapez równoramienny

 36. Figury mające dwie osie symetrii

 37. Prostokąt Deltoid

 38. Figury mające trzy osie symetrii

 39. Trójkąt równoboczny

 40. Figury mające więcej niż trzy osie symetrii

 41. Pięciokąt Kwadrat Sześciokąt

 42. Figura mająca nieskończenie wiele osi symetrii. Koło

 43. Symetria w architekturze

 44. Łuk triumfalny Łuk Triumfalny– pomnik stojący na placu Charles'a de Gaulle'a w Paryżu. Znajduje się w 8. dzielnicy na zachodnim skraju Pól Elizejskich. Jest to ważny element architektury Paryża, stanowiący zakończenie perspektywy Pól Elizejskich.

 45. Wieża Eiffla Wieżę zbudowano specjalnie na paryską Wystawę Światową w 1889 roku. Miała zademonstrować poziom wiedzy inżynierskiej i możliwości techniczne epoki, być symbolem ówczesnej potęgi gospodarczej i naukowo-technicznej Francji.

 46. Blok Typowy polski blok.

 47. Bazylika św. Piotra Zbudowana w latach 1506-1626 rzymskokatolicka bazylika na placu św. Piotra na Watykanie. To drugi co do wielkości kościół na świecie i jedno z najważniejszych świętych miejsc chrześcijaństwa.

 48. Symetryczne znaki

 49. Symetryczne flagi