Valsts
Download
1 / 22

Pārresoru koordinācijas centrs 2013.gada 15.oktobrī - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Valsts budžeta 2014.gadam veidošanas sasaiste ar Nacionālā attīstības plāna 2014 .-2020.gadam prioritātēm. Pārresoru koordinācijas centrs 2013.gada 15.oktobrī. JPI veidošanas un vērtēšanas process Rezultāti – NAP2020 īstenošana budžeta ietvarā

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pārresoru koordinācijas centrs 2013.gada 15.oktobrī' - forrest-riddle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Valsts budžeta 2014.gadam veidošanassasaiste arNacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam prioritātēm

Pārresoru koordinācijas centrs

2013.gada 15.oktobrī


JPI veidošanas un vērtēšanas process

Rezultāti – NAP2020 īstenošana budžeta ietvarā

Perspektīva – nākotnes izmaiņas, īstenojot NAP2020Nap2020 un bud ets
NAP2020 un budžets

12 rīcības virzieni, katram paredzēta konkrēta summa

Ministru prezidenta 2013.gada 18.janvāra rezolūcija Nr. 111- 1/7 – paredz izmantot NAP2020 prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu indikatīvā finanšu ietvara izvērsumu atbalstītām darbībām budžeta plānošanā

1759.01 milj. EUR


M inistriju starta poz cija uzs kot att st bas bud eta pl no anu
Ministriju starta pozīcija, uzsākot attīstības budžeta plānošanu

NAP2020 – 12 rīcības virzieni un 98 uzdevumi

NAP2020 prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu indikatīvā finanšu ietvara izvērsums atbalstītām darbībām – NAP2020 darbības

MK noteikumi Nr.867 nosaka, ka jaunās politikas iniciatīvas (JPI) tiek iesniegtas atbilstoši:

 • attīstības plānošanas dokumentiem

 • administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem


K rit riji jpi v rt anai
Kritēriji JPI vērtēšanaiPamatpie mumi
Pamatpieņēmumi

NAP2020 ir attīstības plāns – ar fiksētu resursu daudzumu, lai īstenotu plānā noteiktos mērķus un sasniegtu rezultātus ar plānotajiem uzdevumiem

No valsts budžeta

700 milj.LVLjeb 996 milj.EUR

septiņu gadu periodā

(izņemot ES fondu līdzfinansējums)


Ierobe oti l dzek i iesp ju atsl ga
Ierobežoti līdzekļi – iespēju atslēga

Budžeta un attīstības plānošanas principi:

Ierobežotības princips

Ilgtspējas princips

Aizvietojamības princips

Rezultativitātes princips

Izmaksu efektivitātes princips

Pakāpenības principsNap2020 vak un valstiski noz m gu pas kumu steno ana
NAP2020, VAK un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana

milj. EUR

386,8

Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošina Valsts aizsardzības koncepcijas realizāciju

330,2

243,2

Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošinaLatvijas Nacionālā attīstības plāna realizāciju:

prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme»

prioritāte «Cilvēka drošumspēja»

prioritāte «Izaugsmi atbalstošas teritorijas»

 • Pārējās jaunās politikas iniciatīvas, tai skaitā:

 • finansējums darba samaksas jautājumu risināšanai,

 • zinātnes bāzes finansējumam,

 • kultūras telpas attīstībai,

 • elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības īstenošanai

Avots: LR Finanšu ministrija


Nap2020 vak un valstiski noz m gu pas kumu steno ana1
NAP2020, VAK un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana

milj. EUR

700 milj.LVL/ 996 milj.EUR

fiskālā telpa

510.7 milj.LVL/ 726.6 milj.EUR 2014.-2016. gadam

189.3 milj.LVL/ 269.3 milj. EUR 2017.-2020.gadam

Avots: LR Finanšu ministrijas grafiks


Nap2020 vid ja termi a strat isko m r u un priorit u steno ana
NAP2020vidēja termiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošana

Jaunās politikas iniciatīvas sadalījumā pa NAP2020 prioritātēm

milj. EUR

 • Prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme»,

 • tai skaitā,

 • elektroenerģijas ražošanas fonda (EAF) izveide konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas nodrošināšanai

 • ēku energoefektivitātes uzlabošanas pārejas risinājums, nodrošinot uzsāktās aktivitātes ēku energoefektivitātes jomā starp plānošanas periodiem

Prioritāte «Cilvēka drošumspēja»,

tai skaitā,

valsts atbalsta palielināšana personām ar invaliditāti

veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana (ambulatoro un stacionāro pakalpojumu gaidīšanas rindu mazināšana)

asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti

 • Prioritāte «Izaugsmi atbilstošas teritorijas»

 • tai skaitā,

 • autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020.gadam

 • administratīvā sloga samazināšana VID klientiem, pilnveidojot VID sniegto e-pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

 • principa «Nauda atgriežas dabā» realizācija

Avots: LR Finanšu ministrija


Reemigr cijas un diasporas programma
Reemigrācijas un diasporas programma

EUR


100 nap2020
100% NAP2020

Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu gaidīšanas rindu mazināšana

Autoceļu sakārtošanas programma

Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde

Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija

Ārkārtas tālruņa numura 112 izsaucēja atrašanās vietas informācijas sistēmas uzturēšana

Atbalsta pasākumi jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanai

Dziesmu svētku procesa ilgtspējīga attīstība


100 nap2020 bet d rg ki nek paredz ts
100% NAP2020, bet dārgāki nekā paredzēts

Mācību priekšmeta "Svešvaloda" apguve no 1.klases

Latvijas vēstniecības Indijā atvēršana un darbības nodrošināšana

Dalība starptautiskajos izglītības pētījumos


Pas kumi kas netika iek auti nap2020 bet veicina nap2020 m r u sasnieg anu
Pasākumi, kas netika iekļauti NAP2020, bet veicina NAP2020 mērķu sasniegšanu

Valsts atbalsta palielināšana personām ar invaliditāti

Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā

Asistenta pakalpojuma nodrošināšana pašvaldībās

Elektroenerģijas ražošanas atbalsta fonda (EAF) izveide konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas nodrošināšanai

Personu, kuras cietušas no vardarbības un vajāšanas, personisko tiesību aizsardzība

Principa "Nauda atgriežas dabā" realizācija


Secin jumi
Secinājumi

 • NAP2020 izdevumi ir sabalansēti ar citām nepieciešamībām.

 • Lielu daļu no NAP2020 paredzētajām darbībām īstenos no 2014.-2016.gadam.

 • Papildus NAP2020 paredzētajām darbībām, atbalstītas arī citas darbības- meklējot efektīvākos risinājumus.

 • Jānodrošina mērķtiecīgāka NAP2020 uzdevumu īstenošana.


Perspektīva – nākotnes izmaiņas,

īstenojot NAP2020


2014 p rmai u gads
2014. – pārmaiņu gads

 • Sadarbībā ar FM uzlabot nākamā gada JPI sagatavošanas un vērtēšanas metodoloģiju

 • Veikt izmaiņas plānošanas sistēmā, lai veicinātu NAP2020 efektīvāku īstenošanu, ņemot vērā 2013.gada pieredzi

 • Uzstādīt monitoringa sistēmu NAP2020 izdevumiem

 • Identificēt vēl neuzsāktos NAP uzdevumus, apzināt ministriju plānus to īstenošanai

 • Panākt vienprātību par NAP fiskālās telpas noteikšanas kārtību – vai būs slēgta vai atvērta sistēma

 • ES struktūrfondu īstenošanas uzsākšana


Vairāk par NAP2020

www.pkc.gov.lv

www.nap.lv

Pārresoru koordinācijas centrs

Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520

Tālr.nr.: +371 67082811

E-pasts: [email protected]

www: www.pkc.gov.lv


ad