Malangen 28. mars 2011 Are Kvistad , Kommunikasjonsdirektør FHL - PowerPoint PPT Presentation

flavio
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Malangen 28. mars 2011 Are Kvistad , Kommunikasjonsdirektør FHL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Malangen 28. mars 2011 Are Kvistad , Kommunikasjonsdirektør FHL

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
Malangen 28. mars 2011 Are Kvistad , Kommunikasjonsdirektør FHL
98 Views
Download Presentation

Malangen 28. mars 2011 Are Kvistad , Kommunikasjonsdirektør FHL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Malangen 28. mars 2011 Are Kvistad, Kommunikasjonsdirektør FHL

 2. Økendeverdens-befolkning Source: UN 2004 projections

 3. Verdens matvareproduksjon: Stort sjømatpotensial LIVESTOCK: 13.1 %(1 BN MT) SEAFOOD: 1.8 %(140 M MT) CROPS: 85.1 %(6.5 BN MT) Source: FAO Stat 2008

 4. Norsk matproduksjon er sjømat Norsk ”kjøtt”produksjon i volum Kilde: Budsjettnemda for jordbruket, FHL, Fiskeridirektoratet. Verdier oppgitt i tonn hel slakt kjøtt. Betegnelsen hel slakt inkluderer kjøtt og bein, men ikke innmat. Ca. 20% av et helt slakt består av bein. Fisk er oppgitt i rund vekt

 5. Eksport havbruk og fiskeri Kilde: EFF

 6. Verdens produksjonav atlantisk laks *Estimate **Prognosis

 7. ”Alt er litt vanskeligere her nord…?”

 8. Laks og ørret-kvantum Fylkesvis slaktet kvantum 2009. Kilde: FHL

 9. Ansatte i havbruk Fylkesvis fordeling av antall ansatte i havbruksnæringen 2009. Kilde: Fiskeridirektoratet

 10. Ringvirkninger av norsk havbruk(inkluderer oppdrett, foredling og grossistledd) • Verdikjede havbruk sysselsetter 20.000 årsverk inkl ringvirkninger i leverandør-industrien og andre næringer. • Hvert årsverk i kjerneaktiviteten skaper 1,7 årsverk i annet næringsliv. • 2-gangen: • Hver krone i verdiskaping (bidrag til BNP) i kjerneaktiviteten skaper 1,95 kroner i verdiskaping i annet norsk næringsliv

 11. Vekst i verdiskaping per timeverk i sjømat er overlegen andre sektorer

 12. Akvakulturnæringen har i løpet av de siste 40 år gjennomgått en utrolig utvikling. Med en vekst i produksjon fra beskjedne 531 tonn i 1971 til ca. 1 million tonn i 2010 har akvakulturnæringen etablert seg som en av våre viktigste kystnæringer. For å komme dit har det underveis blitt utvist en imponerende evne til å løse en lang rekke utfordringer knyttet til teknologi, drift, sykdom, avl, fôr, marked osv. Det er lagt et grunnlag for at akvakulturnæringen kan bli en av den norske økonomiens aller viktigste eksportnæringer når oljeepoken er over.

 13. Pr. 29.11.2009 Vi må utnytte våre naturgitte forhold til å videreutvikle norsk havbruks-næring Til sammenligning: Andøya= 489 km2

 14. Matproduksjon

 15. Arbeidsplasser

 16. Også "hjernekraft" i Tromsø

 17. Trenger god kystsoneplaner • De beste lokalitetene gir mer produksjon på mindre areal • Forutsigbarhet: • - At arealplanene følges • - Rullering

 18. Økt volum på mindre areal • Avgjørende: De gode lokalitetene

 19. FHLs miljøpolitiske målsetning • Sjømatproduksjonen skal være miljømessig bærekraftig og miljøforurensninger skal ikke begrense mulighetene for å produsere trygg sjømat.

 20. ”Forsøpler fjordene”?

 21. Havforskningsinstituttet:Hav- og kyststrømmer gjør at næringssalter ikke er noe problem i det store bildet og det kan produseres mye mer fisk

 22. Det er god tilstand på havbunnen under anleggene Kilde: Fiskeridirektoratet

 23. Vi trenger næringsutvikling- og sjømat