Php z klady programov n
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

PHP – Základy programování. 1. Historie na úvod 2. Instalace a konfigurace 3. Syntaxe PHP 3.1. Proměnné 3.2. Operátory 3.3. Pole 3.4. Struktury příkazů 3.5. Funkce 4. Formuláře 4.1. Prvky formuláře 4.2. Zpracování formuláře v PHP 4.3. Přístup k datům z formuláře 5. Práce se soubory 1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - fisk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Obsah

1. Historie na úvod

2. Instalace a konfigurace

3. Syntaxe PHP

3.1. Proměnné

3.2. Operátory

3.3. Pole

3.4. Struktury příkazů

3.5. Funkce

4. Formuláře

4.1. Prvky formuláře

4.2. Zpracování formuláře v PHP

4.3. Přístup k datům z formuláře

5. Práce se soubory 1

6. Protokol HTTP

7. Práce s hlavičkami v PHP

8. Práce s grafikou v PHP

9. Předávání dat do jiných stránek

10. Proměnné SESSION

11. Cookies

12. Použití databází v PHP

12.1. Základní příkazy MySQL

12.2. Použití MySQL v PHP

12.3. Příklad použití PHP a MYSQL

13. Užitečné informace lze nalézt

Obsah


1 historie na vod
1. Historie na úvod

Statické stránky

1990 – první použití služby WWW, stránky pouze statické, založené na technologiích

1. HTML – jazyk pro zápis webových stránek

2. HTTP – přenosový protokol pro přenos HTML-stránek z WWW-serveru do prohlížeče

3. URL – každý objekt přístupný na WWW má jedinečnou adresu URL – lze na něj odkazovat

Dynamické stránky

následovaly inovace

- automatické generování stránek proměnlivých v čase – CGI –skripty

- ovlivnění chování CGI –skriptů uživatelem – formuláře

nevýhodou byly pomalé odezvy serveru, náročná správa

1996 – Javascript – spouští skripty na lokálním počítači uživatele, nezatěžuje server, oživení stránek, ověřování vstupních dat, interakce s objekty na stránce, zpracování cookies

1994 – PHP – skripty se provádí na straně serveru, interakce s objekty na serveru (databáze), menší objem přenesených dat, vyšší ochrana zdrojových programů

*uvedeny jsou pouze freeware produkty


2 instalace a konfigurace
2. Instalace a konfigurace

Pro tvoření a spouštění skriptů PHP na lokálním počítači je nutné nainstalovat:

1. Překladač (interpret) jazyka PHP

2. Software pro Web server – APACHE

3. Databázový systém – MySQL

Pro zjednodušení lze nainstalovat vše dohromady jako balík PHP Triad, kde jsou vyřešené vzájemné vazby. Je vhodné upravit adresář pro ukládání souborů se skripty v konfiguračním souboru apache/conf/http.conf – parametr DocumentRoot obvykle c:/apache/htdocs/

Adresy: www.php.net nebo zrcadlo www.php.cz

Pro psaní programů lze použít Notepad, AceHTML, Phped, HomeSite a další.

Jakýkoliv soubor obsahující PHP skript

 • má příponu .php

 • je uložen v adresáři obvykle c:/apache/htdocs/

 • před jeho spuštěním je nutné spustit apache.exe

 • spouští se v prohlížeči, URL je http://localhost/nazevsouboru.php

  Kontrolu správné instalace lze provést krátkým skriptem, který zobrazí informace o PHP: <?php

  PHPInfo();

  ?>


3 syntaxe php
3. Syntaxe PHP

Způsoby zápisu skriptů:

1. <?php 2. <script language=”php”>

příkazy příkazy

?> </script>

- na velikosti písmen nezáleží, pokud nejsou v uvozovkách nebo apostrofech

- psaní poznámek na jenom rádku //, více řádků /*…….*/

- příkazy se oddělují středníkem nebo stojí samostatně na řádku

- lze používat příkazy HTML zapsané v uvozovkách nebo apostrofech v příkazu echo nebo lze skript kdekoliv ukončit, vložit kód HTML a vložit opět skript

- řetězce lze uzavírat do apostrofů nebo uvozovek, rozdíl je v tom, že řetězce v apostrofech jsou doslovné, u textu v uvozovkách se názvy proměnných nahrazují jejich aktuálními hodnotami

- znaky se speciálním významem začínají lomítkem - \”, \’, \$, \n – nový řádek

- v příkazu echo lze použít řetězce typu HEREDOC – přiřazují text doslovně.

Př. echo <<<HTXT

text s příkazy

HTXT;

Pozn. - název textu HEREDOC musí začínat v 1.sloupci textu samostatně na řádku

AceHTML nezná HEREDOC typ.


3 1 prom nn
3.1. Proměnné

- nedeklarují se, typ proměnné se určí, když do ní přiřadíme hodnotu, automaticky se může konvertovat na jiný typ, existují funkce pro zjištění typu i přetypování proměnné

- základní typy :

integer - celé číslo 2 147 483 648 až 2 147 483 647

double - reálné číslo -1,7.10308 až +1,7.10308, nejmenší kladné 3,4.10 -324

string - řetězec v uvozovkách nebo apostrofech

array – pole, počáteční index je 0 pokud se neurčí jinak

object – objekt

pokud je hodnota výrazu nenulová má současně hodnotu true, hodnotu false má číslo 0, prázdný řetězec, pole nebo objekt a ukazatel null

- název proměnné začíná značkou $ např. $a, ukazatel na proměnnou začíná značkou & např. &$a


3 2 oper tory
3.2. Operátory

 • aritmetické: +, -, *, /, % - zbytek po celočíselném dělení

 • přiřazovací: =, +=, -=, *=, /=, %=

 • inkrementace: ++

 • dekrementace: --

 • relační: == rovnost, != nerovnost, >=, <=, >, <

 • shoda hodnoty a datového typu: === stejná hodnota i typ, !== stejná hodnota nebo stejný typ

 • logické: ! negace, && nebo and logický součin, || nebo or logický součet

 • podmíněný operator: podmínka?výraz1:výraz2

 • spojování řetězců: operator tečka .

 • operátor čárka , odděluje výrazy – v hlavičce cyklu for

 • bitové operátory

  Příklady použití operátorů


3 3 pole
3.3. Pole

indexy se automaticky číslují od nuly pokud počátečný index nenastavíme jinak

pole může obsahovat současně prvky různých typů – heterogenní pole

vícerozměrné pole vytváříme jako pole polí

vytvoření pole:

$apole[ ] = 1; $pole[ ] = 2; $pole[ ] = 3; - indexy se zvyšují automaticky

$bpole[0] = 1; $pole[1] = 2; $pole[2] = 3;

$cpole = array (1,2,3 );

$dpole = array (“leden”,1,2,3 );

$epole = array (2 =>1,2,3 ); - indexy začínají od dvojky

$fpole = array (array (1,2,3 ), array (1,2,3 ), array (1,2,3 ))

$gpole[2] [3] = 10;

asociativní pole má index určený řetězcem

$clovek[ “jmeno”] = “Karel”; $clovek[ “prijm”] = “Novak”;

funkce pro práci s poli: – count() – vrací počet prvků v poli

current() – vrací aktuální hodnotu indexu

next() – posune index na další prvek v poli

max(),min() – vrací maximální, minimální prvek v poli

sort() – setřídí prvky v pole

implode($pole,“oddělovač“) –spojí prvky pole do jednoho řetězce, mezi jednotlivé prvky vloží oddělovač


3 4 struktury p kaz
3.4. Struktury příkazů

Příkazy se oddělují středníkem.

Příkaz echo vypíše texty a hodnoty proměnných na stránku. Příkazy HTML napsané v apostrofech nebo uvozovkách provede

Podmínky se píší do kulatých závorek, skupiny příkazů do složených závorek

 • podmiňovací příkaz

  a) neúplný if (podmínka) { příkazy }

  b) úplný if (podmínka) { příkazy }

  else { příkazy }

  c) vnořený if (podmínka) { příkazy }

  elseif (podmínka) { příkazy }

  else { příkazy }

  2. vícenásobné větvení

  switch (výraz)

  { case hodnota výrazu1: příkazy; break;

  case hodnota výrazu2: příkazy; break;

  default: příkazy; - nepovinná část

  }

  provádí se příkazy ve větvi se stejnou hodnotou jakou má výraz za switch dokud se nenarazí na break (nepovinný) nebo konec příkazu switch

  Příklady použití příkazů


Php z klady programov n

3. cyklus while

while (podmínka)

{ příkazy }

cyklus se provádí dokud platí podmínka, příkazy se nemusí provést ani jednou

4. cyklus do while

do

{ příkazy }

while (podmínka)

cyklus se provádí dokud platí podmínka, příkazy se provedou alespoň jednou

5. cyklus for

for (inicializace;podmínka;inkrementace) {příkazy;}

for ($i=1;$i<10;$i++) {echo $i;} vypíše čísla 1 až 10

for ($i=1, ($s=0;$i<10;$i++,$s+=+$i) echo $i; echo $s; vypíše čísla 1 až 10 a nakonec jejich součet

cyklus se provádí dokud platí podmínka

Příklady použití příkazů


Php z klady programov n

6. cyklus foreach

používá se při procházení všemi prvky pole

foreach ($pole as $hodnota) {příkazy;} – odkaz pouze na prvek pole

foreach ($pole as $index =>$hodnota) {příkazy;} - odkaz na prvek pole i jeho index

7. přerušení cyklu

a) break – úplné ukončení cyklu

b) continue – ukončí aktuální průchod cyklu a vrátí se na jeho začátek, cyklus pokračuje

c) break počet; continue počet; - opustí několik cyklů najednou

8. příkazy pro vkládání souborů

a) require “soubor.php” – vloží soubor, když ho nenajde, fatální chyba

b) include “soubor.php” – vloží soubor, když ho nenajde vypíše zprávu a pokračuje dál

c) readfile (“text.txt”) – vložení textu ze souboru

pokud je uveden pouze název volaného souboru, hledá se ve stejném adresáři, ve kterém je uložen volající soubor - include “soubor.php”,

odkaz z na soubor v podadresáři adresáře volající stránky - include“./soubor.php”,

odkaz z kořenového adresáře - include “/soubor.php”

Příklady použití příkazů


3 5 funkce
3.5. Funkce

- deklarace funkce - deklaruje se kdekoliv před prvním voláním funkce, kulaté závorky u názvu jsou povinné i když funkce nemá parametry

function NAZEV (formální parametry)

{

příkazy;

return hodnota; - nepovinné

}

- volání funkce

NAZEV(skutečné parametry);

- funkci lze volat i s menším počtem parametrů něž má uvedeno v deklaraci

- funkci lze nadeklarovat se standardní hodnotou parametru

- funkce automaticky používají lokální proměnné, když chceme pracovat s globální proměnnou, máme možnost:

a) definovat ji jako globální uvnitř funce – global $proměnná;

b) použít pole globálních proměnných $GLOBALS[“proměnná”]

c) použít parametr nahrazovaný odkazem v hlavičce deklarace funkce (ukazatel na proměnnou – označen &)

- funkce můžou používat statické proměnné označené static, přiřadí se jim hodnota pouze při prvním volání funkce

Příklady použití funkcí


4 formul e
4. Formuláře

Jsou jednou z možností jak může komunikovat uživatel (stránka HTML ) se serverem kde jsou stránky uloženy.

4.1. Prvky formuláře

Prvky formuláře a jejich vlastnosti si prohledněte v exploreru a ve zdrojovém kódu souboru

Formulář lze vytvořit také dynamicky pomocí příkazů php – příklad

Příklad vytvoření formuláře pro přihlášení nebo registraci


4 2 zpracov n formul e v php
4.2. Zpracování formuláře v PHP

Atribut action v příkazu HTML <form> musí odkazovat na skript v php pro jeho zpracování. Action se provede jako odezva na událost onsubmit.Tato událost nastane např. při zmáčknutí tlačítka typu submit. Pokud je skript i formulář v jednom souboru, lze pro zpracování volat proměnnou PHP_SELF

Př. action = “zpracuj.php”

Pokud je skript i formulář v jednom souboru, voláme pro zpracování stejnou HTML stránku jejíž adresa je vproměnné PHP_SELF

Př. action = “<?php PHP_SELF ?>“

Atribut method lze nastavit na

get - data z formuláře jsou předávaná přímo v URL a jsou v poli $_GET

post - data z formuláře jsou předávaná v hlavičce http požadavku a jsou v poli $_POST


4 3 p stup k dat m z formul e
4.3. Přístup k datům z formuláře

 • $jmeno_prvku_formuláře – nevhodné z hlediska bezpečnosti, v souboru php.ini nastavit parametr register_globals=On

 • $_GET [“jmeno_prvku_formuláře“]– odeslané metodou get

 • $_POST [[“jmeno_prvku_formuláře“]] – odeslané metodou post

 • $GLOBALS[“jmeno_prvku_formuláře“] - pole globálních proměnných

  V proměnných se přenášejí hodnoty parametru value u příslušných prvků formuláře

  V proměnné $REMOTE_ADDR je IP adresa počítače, který vyslal požadavek

  Příklad vyhodnocení formuláře


5 pr ce se soubory 1
5. Práce se soubory 1

Informace lze na serveru ukládat do souborů nebo databází.

Scripty mohou pracovat se soubory jak celky (kopírování, mazání) nebo s daty které obsahují (čtení, zápis)

a)manipulace s celými soubory

file_exists (“soubor.dat”) – vrací true, když soubor existuje

copy (“zdroj.dat”,”cil.dat”) – kopíruje soubor

rename (“starejmeno.dat”,”novejmeno.dat”)– přejmenuje soubor

unlink(“soubor.dat”) – smaže soubor

V případě, že se příkazy provedou, vrací hodnotu true

b) manipulace s obsahem souboru

- otevření souboru

$fp=fopen(“zdroj.dat”, režim) – otevře soubor s log. jménem $fp v uvedeném režimu

režimy: r – čtení, r+ - čtení i zápis, w - zápis, w+ - zápis i čtení, a – zápis na konec souboru, a+ - zápis na konec souboru i čtení

- čtení ze souboru

$znak = fgetc($fp) – načte znak ze souboru

$retezec = fread($fp, 1024) – načte určenou velikost bloku dat do řetězce


5 pr ce se soubory 2
5. Práce se soubory 2

$radek = fgets($fp, 4096) – načte řádek do řetězce pokud není delší než je uvedeno

$pole = explode(”oddělovač”,$radek ) – rozdělí řádek na řetězce podle zadaného oddělovače řetězců a uloží je do pole

$pole = file($fp) – načte celý soubor do pole – každý řádek je prvek pole

filesize($fp) – vrací velikost souboru

fpassthru($fp) – vypíše obsah souboru na výstup

- zápis do souboru

fwrite($fp, řetězec, délka pokud se nezapisuje celý) – zápis řetězce

fputs($fp, znak) - zápis řetězce

práce s ukazatelem

rewind($fp) – nastaví ukazatel na začátek souboru

ftell($fp) – vrací aktuální pozici ukazatela

fseek($fp, pozice) – nastaví ukazatel na uvedenou pozici, začátek souboru je 0

feof($fp) – vrací true, když je ukazatel na konci souboru

- uzavření souboru

fclose($fp)

Příklad použití souboru – počitadlo přístupů

Příklad použití souboru – chat


6 protokol http
6. Protokol HTTP

Pro komunikaci mezi prohlížečem a serverem se používá protokol HTTP.

Prohlížeč pošle na server požadavek ve formátu:

metoda, hlavičky, prázdná řádka

Metody jsou:

GET – získání dokumentu ze serveru

POST – odeslání dat z formuláře, za prázdnou řádkou jsou data z formuláře

HEAD – zaslání pouze hlaviček

PUT – uložení stránky na serveru

DELETE – odstranění stránky ze serveru

TRACE, CONNECT, OPTIONS – analýza způsobu připojení

Hlavička slouží pro přenos doplňujících informací, je ve tvaru

jméno_hlavičky : hodnota

Povinná je pouze hlavička je Host:www.server.cz

Server odešle odpověď ve formátu:

protokol, stavový kód, stavové hlášení, hlavičky, prázdná řádka, obsah odpovědi


7 pr ce s hlavi kami v php
7. Práce s hlavičkami v PHP

V PHP lze číst hlavičky, které odeslal prohlížeč, nebo vytvářet hlavičky, které se posílají serveru. V tomto případě je musíme do skriptu vložit před jakýmkoliv výstupem na stránku, nesmí předcházet ani příkaz HTML <head> </head>.

Hlavičky se vkládají funkcí Header

Header(“název hlavičky : hodnota”)

Př. Header(“Content -type : image/gif”) – skript generuje obrázek

Header(“Location : http://www.jaroska.cz”) – skript nahraje uvedenou stránku

Příklad použití hlavičky pro odkaz na stránku


8 pr ce s grafikou v php
8. Práce s grafikou v PHP

Pro použití grafických funkcí je nutné v souboru php.ini smazat středník před řádkem extension=php_gd.dll

Postup:

1.Určíme obsah stránky jako obrázek

header("Content-type: image/png");

2. Vytvoříme prázdný obrázek – zadáme rozměr v pixelech

$img = imagecreate(200, 200);

nebo vytvoříme obrázek načtením ze souboru

$img = imagecreatefrompng(“název souboru“);

3. Pro vložení textu a kreseb použijeme funkce z manuálu např.

$white = imagecolorallocate($img, 255, 255, 255); nastavení barev

$black = imagecolorallocate($img, 0, 0, 0);

imagearc($img, 100, 100, 150, 150, 0, 360, $black); nakreslení kružnice

4. Nakreslený obrázek pošleme prohlížeči

imagepng($img);

5. Uvolníme paměť

imagedestroy($img);

Příklad


9 p ed v n dat do jin ch str nek
9. Předávání dat do jiných stránek

a) v adrese URL

URL stránky?parametr=hodnota&parametr=hodnota

http://localhost/test.php?a=1&b=’ahoj‘

Příklad použití

proměnné následují za znakem ? a jsou oddělené znakem &

b) pomocí funkce Header

Header(“Location : URL stránky?parametr=hodnota”)

Header(“Location : login.php?back=$PHP_SELF”) – návrat z přihlašovací stránky na původní

c) pomocí odkazu (hyperlink)

<a href=”soubor.php?a=10&amp;b=’ahoj’></a>

d) pomocí formuláře

<form action=“soubor.php“ method=“GET/POST“> … </form>

přístup k datům $_GET[$jmeno_prvku_formuláře] nebo $_POST[$jmeno_prvku_formuláře]


10 prom nn session
10. Proměnné SESSION

http je bezstavový protokol – každý požadavek prohlížeče na server je nezávislý na jiném požadavku, po obsluze požadavku se spojení zruší.

Pro udržení spojení – uložení informací o něm (stavové aplikace) lze použít proměnné session nebo cookies.

Postup:

a) zahájení volání - na přihlašovací stránku vložíme

session_start();

vytvoří se identifikátor spojení 32-místné číslo, které identifikuje volání a uloží se na serveru

b) proměnné které charakterizují spojení ukládáme do superglobálního pole $_SESSION

Př. <?php

session_start();

$_SESSION[“username“] = … ;

?>


10 prom nn session 2
10. Proměnné SESSION 2

c) na další stránky vložíme přesměrování na přihlašovací stránku, aby jsme zajistili přístup na stránky pouze z přihlašovací stránky

Př. <?php

if (!$_SESSION[“username“] )

Header(“Location : login.php?back=$PHP_SELF”);

else {

pokračování skriptu

}

?>

d) ukončení volání – funkce session_unset() nebo session_destroy(). Pro odhlášení také stačí zavřít okno prohlížeče

Př. <?php

session_unset ($_SESSION[“username“] );

if (!$_SESSION[“username“] )

echo “odhášen”

?>

Příklad použití je uveden v příkladě aukce obrazů


1 1 cookies
11. Cookies

Jsou to řetězce znaků, které lze posílat mezi serverem a prohlížečem v rámci hlavičky HTTP.

Uchovávají se v textových souborech na lokálním počítači

a) uložení cookies – možnosti:

SetCookie(nazev,hodnota, doba platnosti);

Header(“Set-Cookie nazev = hodnota; expires = doba platnosti”);

Když se zadá pouze název, je cookies smazáno, když se nezadá doba platnosti je platné pouze pro dané spojení, doba platnosti se zadává ve vteřinách, které se přičtou k aktuálnímu času získanému funkcí time()

Př. SetCookie(“hlasoval”,“ano“, time()+3600*24*365); - platí 1 rok

a) čtení cookies - z pole $_COOKIES

Př. if ($_COOKIES[“hlasoval”]) {echo “nelze hlasovat vicekrat“;}


12 pou it datab z v php
12. Použití databází v PHP

Informace můžou být uložené na serveru v souborech nebo databázích. Databází rozumíme data a programy pro práci s nimi. Principy práce PHP s různými databázemi jsou velmi podobné. PHP pro spolupráci s databázemi používá funkce jejichž název začíná zkratkou použité databáze např. MySQL_..., ODBC_... atd. Velmi často se používá databáze MySQL .

Je nutné spustit mysql.exe a WinMySQLadmin.exe.


12 1 z kladn p kazy mysql 1
12.1. Základní příkazy MySQL 1

1) Vytvoření databáze

- součástí instalace MySQL je WinMySQLadmin.exe kde vytvoříme databázi pomocí nabídky

- v editoru mysql.exe příkazem CREATE DATABASE nazevdatab;

2) Otevření databáze

USE nazevdatab;

3) Vytvoření struktury tabulky

Data jsou uložena v tabulkách řádek – věta obsahuje všechny informace o záznamu v tabulce, sloupec – pole je stejný údaj v každé větě. Primární klíč je pole jehož hodnota je v dané tabulce jedinečná, tj. neexistují dvě věty, které mají stejnou hodnotu v tomto poli.

Při vytváření tabulky se nejdříve navrhne její struktura tj. názvy polí a typ údajů v nich uložen, primární klíč – hodnota určena při definici primary key příp. auto_increment, když ji vytváří procesor automaticky.

Typy polí – INTEGER, FLOAT, DATE, CHAR [délka] – řetězec pevné délky, VACHAR [maxdélka] - řetězec libovolné délky menší než maxdélka, IMAGE, BLOB

CREATE TABLE nazevtab ( 1.pole typpole1, 2.pole typpole2, 3.pole typpole3, …);


12 1 z kladn p kazy mysql 2
12.1. Základní příkazy MySQL 2

4)Vkládání záznamů (vět) do tabulky

INSERT INTO nazevtab ( seznam polí) VALUES (seznam hodnot), (seznam hodnot), …; - vkládají se hodnoty do vyjmenovaných polí

INSERT INTO nazevtab VALUES(seznam hodnot), (seznam hodnot), …;- vkládají se hodnoty do všech polí v pořadí jak jsou nadeklarované, nic nelze vynechat

5)Změna struktury tabulky

- přidání pole na konec věty, na začátek, za konkrétní pole

ALTER TABLE nazevtab ADD nazevpole typpole; na konec věty

ALTER TABLE nazevtab ADD nazevpole typpole FIRST/AFTER nazevpole;

- smazání pole

ALTER TABLE nazevtab DROP nazevpole;

- změna definice pole

ALTER TABLE nazevtab MODIFY nazevpole novytyppole;


12 1 z kladn p kazy mysql 3
12.1. Základní příkazy MySQL 3

6) Výběr a zobrazení záznamů

SELECT seznam polí FROM seznam tabulek

WHERE podmínka

ORDERED BY uspořádání podle pole;

lze použít i další funkce – SUM, MAX, …

7) Aktualizace záznamů

UPDATE nazevtab SET nazevpole=hodnota WHERE podmínka;

8) Mazání záznamů

DELETE FROM nazevtab; - smaže všechny záznamy

DELETE FROM nazevtab WHERE podmínka; - smaže záznamy, které splňují podmínku

9) Mazání databáze a tabulky

DROP DATABASE nazevdatab;

DROP TABLE nazevtab;


12 2 pou it mysql v php 1
12.2. Použití MySQL v PHP 1

1) Připojení k serveru MySQL

$spojeni=MySQL_Connect(server,uživatel,heslo); nebo stačí

$spojeni=MySQL_Connect(“localhost“);

v proměnné $spojeni je číslo, které identifikuje připojení k serveru

2) Výběr databáze

MySQL_Select_DB (nazevdatab);

3) Příkazy pro práci se záznamy

$vysledek=MySQL_Query(“příkaz MySQL“, $spojeni); nebo stačí

$vysledek=MySQL_Query(“příkaz MySQL“); když pracujeme s jednou databází

v proměnné $vysledek je číslo, které identifikuje výsledek, můžeme se na něj odvolávat u dalších funkcí

počet záznamů ve výsledku vrací funkce MySQL_Num_Rows($vysledek)


12 2 pou it mysql v php 2
12.2. Použití MySQL v PHP 2

přístup k jednotlivým záznamům poskytuje funkce MySQL_Fetch_Array(($vysledek) – vrací jeden řádek tabulky uložený do asociativního pole řetězců, prázdný řetězec má hodnotu false

Př. výpis záznamů tabulky while ($zaznam=MySQL_ Fetch_Array($vysledek))

{ foreach ($zaznam as $hodnota) echo $hodnota;

echo “<br />”;

}

4) Ukončení připojení

MySQL_Close($spojeni);


12 3 p klad pou it php a mysql
12.3. Příklad použití PHP a MYSQL

Použití MySQL v PHP je předvedeno na rozsáhlejším příkladě – zadání je zde.

Dílčí kroky jsou vysvětlené v příkladech:

Příklad vytvoření formuláře pro přihlášení nebo registraci

Příklady vytvoření tabulky

Řešení je zde. Celý adresář je nutné zkopírovat do adresáře apache/htdocs

Postup:

1. Vytvoříme databázi aukce pomoci WinMySQLadmin

2. V databázi vytvoříme struktury tabulek obrazy a users spuštěním programů vytstrtabobr.php a vystrtabu.php

3. Vložíme záznamy do tabulky obrazy spuštěním programu vlozobrazy.php

4. Přihlášení anebo registrování se provede spuštěním programu prvni.php


13 u ite n informace lze nal zt
13. Užitečné informace lze nalézt

 • http://php.kn.vutbr.cz/to.en/manual/cs/index.php

 • http://www.tizag.com/phpT/

 • http://www.tvorba-webu.cz/php.php3

 • http://www.linuxsoft.cz/php/

 • http://interval.cz/clanek.asp?article=252