1 / 9

KORIST OD MORA

KORIST OD MORA. I VODA NA KOPNU. KORIST OD MORA I VODA NA KOPNU. LJUDSKA PREHRANA.  RIBE.  riblje je meso ukusno i hranjivo; sadrži mnoštvo bjelančevina, minerala, vitamina.  morske : inćun, srdela, skuša, papalina, oslić, zubatac, škarpina i dr.

fiorella
Download Presentation

KORIST OD MORA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KORIST OD MORA I VODA NA KOPNU

  2. KORIST OD MORAI VODA NA KOPNU LJUDSKA PREHRANA  RIBE  riblje je meso ukusno i hranjivo; sadrži mnoštvo bjelančevina, minerala, vitamina  morske: inćun, srdela, skuša, papalina, oslić, zubatac, škarpina i dr.  kopnene: pastrva, šaran, grgeč, skuša  jetra nekih riba  ljekovito riblje ulje  riblja ikra  kavijar  sitna riba  riblje brašno (prehrana peradi)

  3. KORIST OD MORAI VODA NA KOPNU RAKOVI  meso odličnog okusa (delikatesa)  jedu se: škamp, jastog, hlap, rakovica i riječni rak  na tržište se donose živi GLAVONOŠCI  sipa, hobotnica, lignja ŠKOLJKAŠI  dagnja, kamenica

  4. KORIST OD MORAI VODA NA KOPNU žive od mora Crveni koralj Spužva  upotrebljava se za izradu nakita Zbog pretjeranog iskorištavanja ZAŠTIĆEN!

  5. KORIST OD MORAI VODA NA KOPNU MORSKE ALGE  bogate mineralima  mogu se upotrijebiti: ● za jelo (neke) ● za konzerviranje mesa i riba ● u proizvodnji sladoleda, želea, umjetne tkanine, plastike ● kao dodatak kozmetičkim proizvodima ● kao hrana za stoku ● kao gnojivo za sve biljne kulture

  6. KORIST OD MORAI VODA NA KOPNU DOBIVANJE SOLI  naše su najpoznatije solane na Pagu, u Stonu i Ninu NAFTA I ZEMNI PLIN  iz podmorja

  7. KORIST OD MORAI VODA NA KOPNU POVOLJNO DJELOVANJE NA ZDRAVLJE  zbog blage morske klime, toploga Sunca i čistog zraka  brojna lječilišta i oporavilišta POSJETI MORU  zbog odmora, razonode, prirodnih ljepota, kulturnih znamenitosti, rekreacije

  8. PONOVIMO! • Navedi dvije morske i dvije kopnene • ribe koje se konzumiraju u ljudskoj prehrani. 2. Navedi školjkaše koji se konzumiraju u ljudskoj prehrani.

  9. 3. Zašto je zaštićen crveni koralj? 4. Navedi tri svrhe u koje se mogu upotrijebiti morske alge. 5. Gdje se nalaze naše najpoznatije solane?

More Related