t 100 prev dzka zabezpe ovac ch zariaden n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 117

T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Príprava na odborné skúšky. T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení. Príloha 11. Príloha 13. Príloha 14. Príloha 18. Príprava na odborné skúšky. Príloha 14. OS 42 A, B. OS 42 C. OS 41 C, 43 A, B. Príprava na odborné skúšky. Príloha 11. OS 13. OS 17. OS 14. OS 18. OS 15. OS 19.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení' - field


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Príprava na odborné skúšky

Príloha 14

OS 42 A, B

OS 42 C

OS 41 C, 43 A, B

slide3

Príprava na odborné skúšky

Príloha 11

OS 13

OS 17

OS 14

OS 18

OS 15

OS 19

slide4

Príprava na odborné skúšky

Príloha 13

OS 32, 34

slide5

Príprava na odborné skúšky

Príloha 18

OS 100 C

OS 104

OS 103

OS 109 A, 109 B

z v znos pre odvetvia

čl. 1

Záväznosť pre odvetvia:
 • OZT a ÚRD - v plnom rozsahu
 • TaS - niektoré články
 • ŽKV - niektoré články
 • E a E - niektoré články

v náväznosti na rezortné predpisy

Odchylné ustanovenia - v Staničnom poriadku

t 100 ur uje
prevádzkovo technické podmienky pre obsluhu

prevádzkové ošetrovanie

kontrolnú činnosť

údržbu zab. zar. na ŽSR

vzájomné vzťahy organizačných zložiek ktoré sa zúčastňujú na činnosti zabezpečovacích zariadení

čl. 2

T 100 určuje:
z kladn ustanovenia

čl. 6 - 8

Základné ustanovenia

Kto môže obsluhovať zabezpečovacie zariadenie?

 • Pracovník v službe s príslušnou odbornou skúškou
 • Pracovník pri výcviku alebo zácviku pod dozorom
 • Pracovníci OZT - so súhlasom obsluh. prac.- pre každý úkon zvlášť
 • Udržujúci pracovník vo výcviku alebo zácviku za priameho dozoru a zodpovednosti udržujúceho pracovníka
z kladn ustanovenia1

čl. 9 - 10

Základné ustanovenia

Kto môže vykonávať údržbu zabezpečovacieho zariadenia?

 • určení pracovníci OZT s OS (ÚŽI)
 • udržujúci pracovník vo výcviku alebo zácviku za priameho dozoru a zodpovednosti udržujúceho pracovníka
udr uj ci pracovn ci

čl. 11

Udržujúci pracovníci:

Základné ustanovenia

 • návestný majster,
 • návestný dozorca,
 • spojový dozorca pre vedenie
povinnosti n vestn ho majstra n v dozorcu

čl. 13

Povinnosti návestného majstra (náv. dozorcu):

Základné ustanovenia

 • zúčastňovať sa prehliadok podľa P1
 • navrhuje opravy, zúčastňuje sa prerokúvania opráv a rekonštrukcií zabezpečovacieho zariadenia
 • vypínanie a zapínanie zab. zar. (obnovy výhybiek, uvádzanie nových zab. zar. do prevádzky)
 • odstraňovanie následkov nehôd na zab. zar.
 • spolupráca s pracovníkmi iných org. zložiek v súvislosti so zab. zar.
 • poučuje obsluhujúcich pracovníkov - obsluha zab. zar.
 • odstraňovanie porúch
 • zodpovednosť za stav a úplnosť dokumentácie
 • ďalšie povinnosti podľa predpisov
slide14

čl. 14

Povinnosti udržujúceho pracovníka, ak zistí závady v obsluhe alebo v prevádzkovom ošetrovaní zabezpečovacieho zariadenia:

Základné ustanovenia

 • nahlasovanie prednostovi stanice,
 • nahlasovanie svojmu nadriadenému.

Títo pracovníci sú povinní zariadiť odstránenie závad

in technika

čl. 15

Iná technika

Základné ustanovenia

preskúšanie prednostom príslušnej org. zložky

dozor na obsluhu

čl. 16 - 17

Dozor na obsluhu:

Základné ustanovenia

 • prednosta stanice
 • prednosta SOZT a ním určení pracovníci (podľa Nariadenia GR ŽSR č. 47/2004, príloha III :Odvetvový správca OZT - atrakčný obvod, Prednosta výrobného úseku RRP)
 • udržujúci pracovník
dozor na dr bu

čl. 18, 19

Dozor na údržbu:

Základné ustanovenia

 • prednosta stanice
 • prednosta SOZT a ním určení pracovníci (podľa Nariadenia GR ŽSR č. 47/2004, príloha III :Odvetvový správca OZT - atrakčný obvod, Prednosta výrobného úseku RRP)
t 100 prev dzka zabezpe ovac ch zariaden3

T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení

VÝHYBKY, KOĽAJOVÉ KRIŽOVATKY S PRESTAVITEĽNÝMI SRDCOVKAMI A ICH ZABEZPEČENIE

sp soby zabezpe enia v hybiek

čl. 20 - 23

Spôsoby zabezpečenia výhybiek
 • Výhybky zabezpečené
  • Zapojené do zabezpečovacieho zariadenia, ktoré vyhovuje podmienkam predpisu P1.
sp soby zabezpe enia v hybiek1

čl. 20 - 23

Spôsoby zabezpečenia výhybiek
 • Výhybky nezabezpečené
  • Ostatné výhybky.
sp soby zabezpe enia v hybiek2

čl. 23

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Výhybky zabezpečené s mechanickým prestavníkom, ktoré musia mať mechanický závorník, aby boli zabezpečené

 • ak majú uhol odbočenia 5° a menej, výhybky zjednotenej sústavy s pomerom 1 : 12 a menšie,
 • križovatkové výhybky s perovými jazykmi a drôtovodnými ťahadlami dlhšími než 100 m,
 • vo všetkých prípadoch, ak sú drôtovodné ťahadlá dlhšie než 250 m,
 • ak majú trojpolohový prestavník.
sp soby zabezpe enia v hybiek3

čl. 30

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Tabuľka zaistenia pohyblivých častí výhybiek a koľajových križovatiek

Rýchlosť chodu po výhybkách platí za predpokladu, že to povoľuje aj konštrukcia výhybiek a ich smerové a výškové pomery.

Najväčšie dovolené rýchlosti cez výhybky do všetkých smerov z hľadiska železničného zvršku a geometrického usporiadania výhybky určuje traťová dištancia.

sp soby zabezpe enia v hybiek4

str. 13

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

I. Stupeň zabezpečenia

 • výmenová zámka,
 • mechanický prestavník,
 • odtlačná výmenová zámka na PČS,
 • elektricky ovládaný prestavník bez kontroly polohy jazykov
sp soby zabezpe enia v hybiek5

str. 13

60 km.h-1

120 km.h-1

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Maximálna rýchlosť z hľadiska zab. zariadenia:

I. Stupeň zabezpečenia

sp soby zabezpe enia v hybiek6

str. 13

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

II. Stupeň zabezpečenia

 • mechanický závorník,
 • samovratné výhybky – pozri čl. 20 a 21
sp soby zabezpe enia v hybiek7

str. 13

80 km.h-1

120 km.h-1

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Maximálna rýchlosť z hľadiska zab. zariadenia:

II. Stupeň zabezpečenia

sp soby zabezpe enia v hybiek8

str. 13

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

III. Stupeň zabezpečenia

 • výmenová a odtlačná výmenová zámka,
 • výmenová a odtlačná výmenová zámka, odtlačná výmenová zámka na PČS,
 • mechanický závorník a stojanová zámka,
 • mechanický závorník a odtlačná výmenová zámka,
 • mechanický prestavník a mechanický závorník.
sp soby zabezpe enia v hybiek9

str. 13

120 km.h-1

120 km.h-1

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Maximálna rýchlosť z hľadiska zab. zariadenia:

III. Stupeň zabezpečenia

sp soby zabezpe enia v hybiek10

str. 13

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

IV. Stupeň zabezpečenia

 • elektricky ovládaný prestavník s kontrolou polohy jazykov.
sp soby zabezpe enia v hybiek11

str. 13

140 km.h-1

140 km.h-1

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Maximálna rýchlosť z hľadiska zab. zariadenia:

IV. Stupeň zabezpečenia

sp soby zabezpe enia v hybiek12

str. 13

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

V. Stupeň zabezpečenia

 • elektricky ovládaný prestavník s kontrolou polohy jazykov a uzavretia uzáveru.
sp soby zabezpe enia v hybiek13

str. 13

200 km.h-1

200 km.h-1

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Maximálna rýchlosť z hľadiska zab. zariadenia:

V. Stupeň zabezpečenia

sp soby zabezpe enia v hybiek14

čl. 32

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Rozrezanie výhybiek

Definícia - každé násilné prestavenie výhybky kolesami pohybujúcich sa železničných vozidiel bez ohľadu na to, či k prípadu došlo za chodu vlaku alebo pri posune.

sp soby zabezpe enia v hybiek15

čl. 33, 34

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Rozrezanie výhybiek

 • Povinnosti obsluhujúceho pracovníka:
 • Výhybkár:
 • hlási výpravcovi,
 • zápis do Záznamníka porúch.
 • Výpravca:
 • hlási pracovníkovi OZT a ŽTaS,
 • prehliadne výhybku, či nebola zjavne poškodená (odlomený hákový záver, deformovaný jazyk a pod.).
sp soby zabezpe enia v hybiek16

čl. 34

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Rozrezanie výhybiek

Výhybka nebola zjavne poškodená

 • hákový záver zaklesáva za závernú stoličku zvieracej čeľuste,
 • uzamknutie výhybky prenosnou výmenovou zámkou,
 • zníženie rýchlosti:
  • priamy hlavný smer maximálne 30 km.h-1,
  • vedľajší smer maximálne 10 km.h-1.
sp soby zabezpe enia v hybiek17

čl. 33

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Rozrezanie výhybiek

Výhybka bola zjavne poškodená

 • nesmie byť prechádzaná,
 • výpravca môže dovoliť jazdu cez zjavne poškodenú výhybku iba po prehliadke výhybky hlavným majstrom tratí (ŽTaS):
  • hl. majster tratí zapíše do Knihy prehliadok podmienky za akých môže byť zjavne poškodená výhybka prechádzaná.
sp soby zabezpe enia v hybiek18

čl. 35

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Rozrezanie výhybiek

Zapnutie výhybky späť do zabezpečovacieho zariadenia:

 • len návestný majster, ktorý najprv:
  • prehliadne zab. zar. výhybky,
  • preskúša ústredné prestavovanie do obidvoch polôh,
  • preskúša kontrolu správneho postavenia výhybky západkovou skúškou,
 • zapnutie výhybky do ústredného prestavovania – len ak hl. majster tratí ohlási, že výhybka je spôsobilá do zabezpečovacieho zariadenia.
sp soby zabezpe enia v hybiek19

čl. 36, 37

Spôsoby zabezpečenia výhybiek

Rozrezanie výhybiek

Uvedenie výhybky do normálnej prevádzky:

 • prehliadka výhybky návestným majstrom a hl. majstrom tratí – západková slúška,
 • zápis do Knihy prehliadok – hl. majster tratí + podpis:
  • hl. majster tratí,
  • náv. majster.
n vestidl riadia sa nimi jazdy vlakov a posunu

čl. 38, 39

Návestidlá- riadia sa nimi jazdy vlakov a posunu

Neprenosné návestidlá

 • mechanické
 • svetelné- stožiarové- trpasličie
n vestidl rozdelenie pod a pou itia

čl. 40

Návestidlá - rozdelenie podľa použitia:
 • hlavné (vchodové, odchodové, cestové, oddielové, krycie),
 • predzvesti a opakovacie predzvesti,
 • uzávery koľají,
 • zriaďovacie a opakovacie zriaďovacie,
 • spádoviskové a opakovacie spádoviskové,
 • vyčkávacie,
 • vložené

Tieto návestidlá môžu byť závislé od výhybiek alebo od iného zabezpečovacieho zariadenia.

n vestidl al ie ktor sa pou vaj

čl. 40

Návestidlá - ďalšie, ktoré sa používajú:
 • indikátory pre doplnenie znaku svetelných hlavných návestidiel,
 • skúšobné návestidlá pre skúšanie VZ,
 • priecestníky,
 • návestidlá pre brzdovú skúšku
n vestidl zodpovednos za zaistenie ich v asn ho a spr vneho osvetlenia

čl. 42

Návestidlá - zodpovednosť za zaistenie ich včasného a správneho osvetlenia:

Svetelné návestidlá a indikátory - odvetvový správca OZT - atrakčný obvod, Prednosta výrobného úseku RRP

Mechanické návestidlá - prednosta stanice

n vestidl kontrola vidite nosti hlavn ch n vestidiel v hlavn ch ko ajach

čl. 59

Návestidlá - kontrola viditeľnosti hlavných návestidiel v hlavných koľajach:
 • vykonávajú pracovníci OZT
  • raz za polroka - odvetvový správca OZT na AO,
  • raz za mesiac - koordinátor SMS, okrem mesiacov, keď kontrolu vykonáva odvetvový správca OZT na AO,
 • vykonáva sa z hnacieho vozidla,
 • zápis do tlačiva (Príloha 3) - archivácia 1 rok u odvetvového správcu na AO,
 • závady ihneď odstrániť.
n vestidl ozna ovanie

čl. 44 - 45

Návestidlá - označovanie:

Vchodové

 • L - pre smer chodu od začiatku ku koncu trate,
 • S - pre smer opačný

plus číslo alebo čísla koľají pre ktoré platia

n vestidl ozna ovanie2

čl. 46

Návestidlá - označovanie:

Odchodové

 • L - pre smer chodu od začiatku ku koncu trate,
 • S - pre smer opačný

plus číslo alebo čísla koľají pre ktoré platia

n vestidl ozna ovanie3

čl. 46

LK

S 1

L 1

L 3-5

SS

LL

Návestidlá - označovanie:

Odchodové

n vestidl ozna ovanie4

čl. 47

Návestidlá - označovanie:

Cestové

 • L - pre smer chodu od začiatku ku koncu trate,
 • S - pre smer opačný

plus malé písmeno „c“ a číslo alebo čísla koľají pre ktoré platia

n vestidl ozna ovanie5

čl. 47

Lc 2

Lc 4-8

Sc 2

Sc 1-3

Návestidlá - označovanie:

Cestové

n vestidl ozna ovanie6

čl. 48

Návestidlá - označovanie:

Oddielové - hradlá, hlásnice

 • L - pre smer chodu od začiatku ku koncu trate,
 • S - pre smer opačný

plus malé písmeno „o“

 • Oddielové - autoblok
 • od začiatku ku koncu trate - nepárne číslo hektometra,
 • smer opačný - párne číslo hektometra
 • na viackoľajných tratiach ešte aj číslo koľaje
n vestidl ozna ovanie7

čl. 48

So

Lo

1Lo

2So

1 - 856

2 - 103

Návestidlá - označovanie:

Oddielové - hlásnice, hradlá

Oddielové - autoblok

n vestidl ozna ovanie8

čl. 49

Návestidlá - označovanie:

Krycie

 • L - pre smer chodu od začiatku ku koncu trate,
 • S - pre smer opačný

plus malé písmeno „k“

n vestidl ozna ovanie10

čl. 50

Návestidlá - označovanie:

Vložené

 • L - pre smer chodu od začiatku ku koncu trate,
 • S - pre smer opačný

pred týmto označením majú ešte písmeno „V“ a za týmto označením, číslo koľaje pre ktorú platia

n vestidl ozna ovanie12

čl. 52

Návestidlá - označovanie:

Predzvesti

 • Skratkou Pr a označením hlavného návestidla pre ktoré platia.

Opakovacie predzvesti

 • Skratkou Opr a označením návestidla, ku ktorému patria.
n vestidl ozna ovanie13

čl. 52

PrL

PrSo

OPr S

OPr Lo

Návestidlá - označovanie:

Predzvesti

Opakovacie predzvesti

n vestidl ozna ovanie14

čl. 53

Návestidlá - označovanie:

Uzávery koľaje

 • Skratkou Uz a arabskými číslicami postupne od začiatku ku koncu trate osobitne pre každú dopravňu.
n vestidl ozna ovanie15

čl. 53

Uz 15

Uz 8

Návestidlá - označovanie:

Uzávery koľaje

n vestidl ozna ovanie16

čl. 54

Návestidlá - označovanie:

Zriaďovacie návestidlá

 • Skratkou Se a arabskými číslicami postupne od začiatku ku koncu trate.

Opakovacie zriaďovacie

 • Skratkou OSe a číslom kmeňového zriaďovacieho návestidla.
 • Viacej opakovacích zriaďovacích návestidiel - doplňujú sa rímskymi číslicami postupne od kmeňového.
n vestidl ozna ovanie17

čl. 54

Se 8

Se 12

I OSe 8

OSe 12

Návestidlá - označovanie:

Zriaďovacie

Opakovacie zriaďovacie

n vestidl ozna ovanie18

čl. 55

Návestidlá - označovanie:

Spádoviskové návestidlá

 • Skratkou Sp a arabskou číslicou prísunovej koľaje, pre ktorú platí.

Opakovacie spádoviskové

 • Skratkou OSp a číslom koľaje pre ktorú platia.
 • Viacej opakovacích spádoviskových návestidiel - doplňujú sa rímskymi číslicami postupne od kmeňového.
n vestidl ozna ovanie19

čl. 55

Sp 18

Sp 103

I OSp 8

OSp 12

Návestidlá - označovanie:

Spádoviskové

Opakovacie spádoviskové

n vestidl ozna ovanie20

čl. 56

Návestidlá - označovanie:

Vyčkávacie

 • Skratkou Vy a arabskými číslicami postupne od začiatku ku koncu trate.
 • Ak sú v jednej úrovni, číslujú sa zľava doprava v smere od začiatku ku koncu trate.
n vestidl ozna ovanie22

čl. 57

Návestidlá - označovanie:

Indikátory na samostatných stožiaroch

 • Skratkou Is, ku ktorej sa pripojí písmeno L alebo S podľa ich príslušnosti k odchodovému návestidlu.
n vestidl ozna ovanie23

čl. 57

Is L 1-3

Is S 3-7

Návestidlá - označovanie:

Indikátory na samostatných stožiaroch

n vestidl ozna ovanie24

čl. 58

Návestidlá - označovanie:

Návestidlá pre brzdovú skúšku

 • Písmenom B a arabskou číslicou podľa situovania návestidiel v smere od začiatku ku koncu trate.
n vestidl ozna ovanie25

čl. 58

B 1

B 2

Návestidlá - označovanie:

Návestidlá pre brzdovú skúšku

prev dzkov podmienky

čl. 62, 65

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Ú d r ž b a

 • pravidelná činnosť (podľa ročného plánu údržby)
 • udržanie zariadenia alebo jeho časti v medziach stanovených technickými požiadavkami.
 • P r e v á d z k o v é o š e t r o v a n i e
 • čistenie a mazanie určených častí zab. zar.
 • vykonávajú obsluhujúci alebo osobitne na to určení pracovníci.
prev dzkov podmienky z sady dr by

čl. 66

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYZásady údržby

Povinnosti udržujúceho pracovníka:

 • Zákaz zasahovať do tých častí zabezpečovacieho zariadenia, ktoré súvisia s postavenou jazdnou cestou.
 • Udrž. pracovník musí vedieť, ktoré práce na zab. zar. a vedení majú vplyv na bezpečnosť žel. dopravy (aj aké opatrenia je potrebné vykonať).
 • Vplyv na bezpečnosť vlakovej dopravy - vyžiadať si povolenie od výpravcu - bez sprostredkovateľa
prev dzkov podmienky ozn menie svojho pracovn ho z meru

čl. 67

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYOznámenie svojho pracovného zámeru:
 • výpravcovi a výhybkárovi - práca na stavadlovom prístroji a v koľajisku,
 • výpravcovi - práca na riadiacom prístroji,
 • výpravcom obidvoch susedných staníc - práca na traťovom zabezpečovacom zariadení
prev dzkov podmienky z pisy pred vykon van m dr by udr uj ci prac

čl. 67

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYZápisy pred vykonávaním údržby (udržujúci prac.):

V mieste obsluhy

 • do Záznamníka na ľavú stranu, spolu so žiadosťou o zavedenie dopravných opatrení,
 • obsluhujúci pracovník zápis podpíše.

V mieste bez obsluhy

 • do Záznamníka na ľavú stranu, spolu so žiadosťou o zavedenie dopravných opatrení,
 • tieto údaje si zapíšu výpravcovia do telefónnych zápisníkov.
prev dzkov podmienky forma z pisu

čl. 72

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYForma zápisu
 • červene - vypnutie a zapnutie, kontrolné orgány
 • modro - ostatné
 • omyl - neprepisovať
prev dzkov podmienky z znamn k por ch na zabezpe ovacom zariaden

čl. 73

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYZáznamník porúch na zabezpečovacom zariadení

Dodávanie Záznamníkov:

 • V mieste obsluhy - Atrakčný obvod.
 • Tam kde nemá prístup obsl. pracovník - ÚŽI.

Archivácia:

 • 1 rok od konca kalendárneho roku, v ktorom bol urobený posledný záznam,
 • uschováva ten kto ho dodal.
prev dzkov podmienky z padkov sk ka

čl. 74

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYZápadková skúška

Účel

 • kontrola správnej činnosti zabezpečovacieho zariadenia výhybiek,
 • kontrola správneho priliehania jazykov k oporniciam a pohyblivých hrotov srdcoviek ku kolenovým koľajniciam.
prev dzkov podmienky z padkov sk ka1

čl. 75, 76

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYZápadková skúška

Spôsob vykonávania západkovej skúšky

vkladanie sk. mierky medzi jazyk a opornicu.

prev dzkov podmienky z padkov sk ka2

čl. 75, 76

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYZápadková skúška

Použité skúšobné mierky:

 • proti hrotu - rýchlosť viac ako 60 km/h vrátane - 1-krát mesačne - 4 mm,
 • proti hrotu - rýchlosť menej ako 60 km/h - 1-krát mesačne - 6 mm,
 • len po hrote - bez ohľadu na rýchlosť - 6 mm.
prev dzkov podmienky vyhodnotenie z padkovej sk ky i v hybka vyhovela

čl. 77, 78

na všetkých výhybkách - hákový záver

výmenové zámky - záverný hák

mechanické prestavníky a závorníky - páky

elektromotorické prestavníky - optická kontrola,

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYVyhodnotenie západkovej skúšky - či výhybka vyhovela:
prev dzkov podmienky vyhodnotenie z padkovej sk ky i v hybka vyhovela1

čl. 77, 78

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYVyhodnotenie západkovej skúšky - či výhybka vyhovela:

Ďalšie kontroly:

 • výmenová zámka - záverný hák v opačnej polohe výhybky,
 • odtlačná zámka - záverný hák v opačnej polohe výhybky,
 • odtrh - 90 mm (podľa P1),
 • otvorenie hákového záveru priľahlého jazyka pri uzávorovanej výhybke (podľa P1).
prev dzkov podmienky postup pri zisten e v hybka nevyhovela z padkovej sk ke

čl. 79, 80

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYPostup pri zistení, že výhybka nevyhovela západkovej skúške.
 • nevyhovie na 4 mm - skúša sa na 6 mm - max. rýchlosť 50 km/h,
 • nevyhovie na 6 mm - max. rýchlosť 30 km/h + prenosná výmenová zámka proti hrotu,
 • prestavník nevyhovie, ale závorník vyhovie - je tam závislosť:- 4 mm - max. 80 km/h,- 6 mm - max. 50 km/h.
prev dzkov podmienky pracovn ci ktor maj opr vnenie vykon va z padkov sk ku

čl. 83, 84

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYPracovníci, ktorí majú oprávnenie vykonávať západkovú skúšku:
 • pracovníci OZT,
 • pracovníci ŽTaS - len keď vykonávajú udržovacie práce na výhybkách.

Vykoľajenie vozidla na výhybke, prípadne v jej blízkosti - nemožno výsledok západkovej skúšky považovať za zásadné kritérium pre rozhodnutie o príčine tohto vykoľajenia.

prev dzkov podmienky kedy sa mus vykona z padkov sk ka

čl. 82

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYKedy sa musí vykonať západková skúška:
 • údržba zabezpečovacieho zariadenia,
 • prehliadky zab. zar. podľa P1,
 • zapojovanie, montáž, vypnutie výhybky,
 • rozrez.
prev dzkov podmienky prehliadky zabezpe ovacieho zariadenia

čl. 88

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYPrehliadky zabezpečovacieho zariadenia:

Účel

 • zisťuje sa stav zariadenia, údržby a prevádzkového ošetrovania,
 • zisťuje sa plnenie si povinností jednotlivých služobných odvetví.
prev dzkov podmienky prehliadky zabezpe ovacieho zariadenia druhy

čl. 89 - 95

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYPrehliadky zabezpečovacieho zariadenia.Druhy:
 • mesačné,
 • štvrťročné,
 • 5-ročné technické,
 • mimoriadne.
prev dzkov podmienky bezpe nostn z very

čl. 96 - 100

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKYBezpečnostné závery:

Účel:

 • kontrolujú zásah do zab. zar.,
 • znemožňujú neoprávneným osobám zásah do zab. zar.
 • Druhy:
 • plomby na šnúrke,
 • plomby na drôte,
 • bezpečnostné zámky,
 • bezpečnostné pečate.
poruchy

čl. 101

Poruchy

Definícia: ak zabezpečovacie zariadenie vykazuje odchýlky od správnej funkcie

Povinnosti obsluhujúcich pracovníkov:

 • urobiť také opatrenia, aby sa správna činnosť zab. zar. čo najskôr obnovila,
 • hlásiť to ako poruchu zab. zar.
poruchy1

čl. 102

Poruchy

Odobratie bezpečnostného záveru - zápis:

 • z dôvodu poruchy - do Záznamníka,
 • z dopravných dôvodov alebo pri chybnej obsluhe - do stĺpca 17 Dopravného denníka.
 • Rovnaký postup je pri tlačidle s počítadlom. Odobratie bezpečnostného záveru treba hlásiť udržujúcemu pracovníkovi OZT.
poruchy zapisovanie a hl senie

čl. 103 - 107

PoruchyZapisovanie a hlásenie:
 • Povinnosti výpravcu.
 • Povinnosti signalistu.
 • Odpísanie poruchy - aj telefonicky(podľa výnimky č. 5/87a - 14 povolená výnosom FMD j.č. 8759/87 - O 14 zo dňa 30.3.1987).

Mimoriadne zastavenie prechádzajúcich vlakov pre udržujúceho pracovníka:

Podľa Nar. GR ŽSR č. 47/2005 prílohy III: „mimoriadne zastavenie vlakov z dôvodu odstránenia poruchy sa uskutoční v zmysle dohodnutých vzťahov medzi zložkami riadenia dopravy, údržby a dopravcami“.

opravy a prestavby

čl. 108, 109

Opravy a prestavby

Oprava

- obnovovacie práce - nahradenie častí novými

Prestavba:

- technická úprava - zmena druhu zabezpeč. zar.

- vykonáva sa podľa schválenej dokumentácie GR ŽSR

opravy a prestavby zabezpe enie v hybiek pri obnov ch m e d js k t mto pr padom

čl. 114

Opravy a prestavbyZabezpečenie výhybiek pri obnováchmôže dôjsť k týmto prípadom:
 • výhybka má výmenové zámky bez závislosti od iných častí zabezpečovacieho zariadenia,
 • výhybka má výmenové zámky závislé od iných častí zabezpečovacieho zariadenia,
 • výhybka má prestavník, prípadne závorník bez závislostí od iných častí zabezpečovacieho zariadenia,
 • výhybka má prestavník, prípadne závorník závislý od iných častí zabezpečovacieho zariadenia,
opravy a prestavby1

čl. 113

Opravy a prestavby

Pracovníci vykonávajúci opravy a prestavby:

prísny zákaz

 • Odoberať bezpečnostné závery
 • Pracovať na nevypnutej časti zabezpečovacieho zariadenia bez povolenia príslušného udržujúceho pracovníka
t 100 prev dzka zabezpe ovac ch zariaden8

T 100 - Prevádzka zabezpečovacích zariadení

VYPNUTIE A ZAPNUTIE ZABEZPEČOVACIEHO ZARIADENIA

vypnutie a zapnutie

čl. 119, 120

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie

Zásah do zariadenia, pri ktorom sa zruší čiastočne alebo úplne jeho pôvodná závislosť.

Zapnutie

Úkon, pri ktorom sa vypnuté alebo novovybudované zabezpečovacie zariadenie uvedie do prevádzky.

vypnutie a zapnutie1

čl. 119, 127

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie

 • Predpokladané – musia sa ukončiť všetky prípravné práce a uskutočniť stanovené opatrenia.Môžu sa zriadiť náhradné závislosti.
 • Nepredpokladané – poruchy, zistený nebezpečný stav a pod.

O postupe prác pri vypínaní alebo zapínaní zab. zar. rozhoduje zamestnanec odvetvia OZT alebo predseda prevádzkovo technickej komisie.

vypnutie a zapnutie2

čl. 124

Vypnutie a zapnutie

Oprávnenosť na vypnutie a zapnutie zab. zar.

Len zamestnanci OZT

Podľa Nar. GR ŽSR č. 47/2005 prílohy III.

 • Návestný majster - technologický postup prác schvaľuje odvetvový líder
  • Údržba – vo vlakovej prestávke po dohode s výpravcom,
  • Ohrozenie bezpečnosti vlakovej dopravy – po dohode s výpravcom aj na dobu dlhšiu ako vlaková prestávka.
 • Vedúci SMÚ, vedúci prevádzky, hlavný majster
  • Ak nemožno práce vykonať vo vlakovej prestávke – do 12 hod.
 • Odvetvový správca po dohode s prednostom stanice
  • Opravy a prestavby.
  • Premiestnenie hlavných návestidiel.
  • Ak vypnutie trvá dlhšie ako 12 hodín.
vypnutie a zapnutie3

čl. 124, 132, 133

Vypnutie a zapnutie

Opatrenia pri vypnutí a zapnutí zab. zar.

 • Pracovníci, ktorí sú oprávnení vypnúť a zapnúť zab. zar., sú povinní pred začatím vypnutia sa presvedčiť, či sa urobili stanovené dopravné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a plynulosti dopravy.
 • Pri vypnutí do 12 hodín dohoda s prednostom stanice - potrebné opatrenia, ktoré sa uvedú v rozkaze prednostu stanice – príslušní prednostovia o ňom poučia svojich pracovníkov.
 • Pri vypnutí nad 12 hodín požiadavka ešte pred vypnutím na GR ŽSR - vydanie „Rozkazu o vypnutí zabezpečovacieho zariadenia“ – v ňom budú určené potrebné opatrenia – príslušní prednostovia o ňom poučia svojich pracovníkov.
vypnutie a zapnutie4

čl. 130

Vypnutie a zapnutie

Zápis vypnutia

V mieste obsluhy:

 • do Záznamníka vo vlakovej prestávke ešte pred vypnutím, uvedie sa čas vypnutia s uvedením dôvodov,
 • zápis spolupodpíše obsluhujúci pracovník

Na mieste bez obsluhy:

 • udržujúci pracovník – telefonicky informuje výpravcov:
  • druh zamýšľanej práce,
  • miesto a svoje meno,
  • vyžiada si potrebné opatrenia a pokyny (vlaková prestávka)
 • udržujúci pracovník – zápis do Záznamníka pri zariadení:
  • mená výpravcov a časové údaje,
  • čísla telefónnych zápisov (T 100 to nevyžaduje)
 • výpravcovia – zápis do telefónnych zápisníkov:
  • miesto a čas konania prác
vypnutie a zapnutie5

čl. 130, 131

Vypnutie a zapnutie

Zápis zapnutia

V mieste obsluhy:

 • vo vlakovej prestávke udržujúci pracovník spolu s obsluhujúcim preskúša zab. zar. a ak je bez závad, uvedie ho do prevádzky,
 • zápis do Záznamníka – spolupodpíše obsluhujúci pracovník

Na mieste bez obsluhy:

 • udržujúci pracovník:
  • preskúša zab. zar. sám,
  • výsledok skúšky zapíše do Záznamníka u zariadenie – zápis podpíše,
  • telefonicky upovedomí výpravcov susedných dopravní (žiada si čísla).
 • výpravcovia:
  • správu zaznamenajú do telefónneho zápisníka s uvedením mena udržujúceho pracovníka
vypnutie a zapnutie6

čl. 137, 138

Vypnutie a zapnutie

Rozkaz o vypnutí zabezpečovacieho zariadenia

Musí obsahovať údaje:

 • miesto vypnutia, označenie druhu, prípadne časti zariadenia, ktoré bude dotknuté,
 • hodina začatia, predpokladaná doba trvania,
 • spôsob zaistenia žel. prevádzky a jej bezpečnosti,
 • rozsah prác,
 • spôsob prechodu z normálnej obsluhy zab. zar. a opačne,
 • meno a funkciu zástupcu OZT, ktorý za splnenie podmienok Rozkazu,
 • meno a funkciu zodpovedného pracovníka organizácie vykonávajúcej práce na zabezpečovacom zariadení
vypnutie a zapnutie7

čl. 145

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie staničného zab. zar. zariadenia

Ide najmä o zrušenie závislostí

 • výhybiek a výkoľajok od návestidiel a opačne,
 • výhybiek a výkoľajok medzi sebou,
 • návestidiel medzi sebou,
 • medzi riadiacim a stavadlovými prístrojmi alebo medzi stavadlovými prístrojmi medzi sebou,
 • zakázaných súčasných vlakových ciest,
 • návestidiel od prostriedkov pre spolupôsobenie vozidiel na zabezpečovacie zariadenie
 • PZZ od návestidiel alebo prostriedkov pre spolupôsobenie vozidiel na ich činnosť
vypnutie a zapnutie8

čl. 146 - 150

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie staničného zab. zar. zariadenia

Výhybky - nezabezpečené

Musia mať:

 • Ručne prestavované a prechádzané proti hrotu – výmenové zámky,
 • Ústredne prestavované – pákové zámky alebo tam kde to nie je technicky možné - výmenové zámky,
 • Elektromotoricky prestavované – výmenové zámky.

Správna poloha – preskúšanie na základe štítkov výmenových kľúčov, prípadne kľúčov pákových zámok.

vypnutie a zapnutie9

čl. 153

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie staničného zab. zar. zariadenia

Návestidlá (vchodové, cestové,)

Musia byť:

 • pod priamou kontrolou výpravcu (alebo obsluhované výpravcom),

alebo

 • vo vzájomnej závislosti (uvoľnenie jedného musí znemožňovať uvoľnenie ostatných návestidiel) – toto nemusí platiť ak sú kľúče od všetkých výhybiek a koľajových spojok medzi hlavnými koľajami v úschove u výpravcu alebo ak možno zaistiť správnu polohu výhybiek preložením koľajového záverníka.

alebo

 • trvalo uzavreté v polohe „Stoj“ – jazda vlaku podľa DP.
vypnutie a zapnutie10

čl. 158 - 161

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie staničného zab. zar. zariadenia

Návestidlá (vchodové, cestové,)

 • ak sú medzi hl. návestidlami a prostriedkami pre spolupôsobenie vozidiel na zab. zar. zrušené vzájomné závislosti, ktoré sú podmienkou pre udelenie odhlášky, súhlasu a pod.,musí sa pre riadenie vlakovej dopravy zaviesť telefonické dorozumievanie.
 • zrušenie závislostí návestidiel od KO – zisťovanie voľnosti vlakovej cesty podľa DP,
 • zrušenie závislostí PZZ od návestidiel – zaistenie uzavretie PZZ ešte pred dovolením jazdy vlaku alebo posunujúceho dielu.
vypnutie a zapnutie11

čl. 162, 163

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie staničného zab. zar. zariadenia

Obmedzenie jazdy vlakov v hlavnej koľaji:

 • privolávacie návestidlá,
 • dve žlté svetlá alebo dve ramená na vchodovom (cestovom) návestidle,
 • návestidlá pre pomalý chod

Výpravca musí mať pridelené:

 • náčrtok staničných koľají so zakreslením návestidiel a výhybiek,
 • tabuľku uzamknutia výhybiek podľa Prílohy 8 (ak sú vypnuté z ústredného prestavovania),
 • tabuľku dovolených súčasných chodov.
vypnutie a zapnutie12

čl. 164

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie staničného zab. zar. zariadenia

Tabuľa (uzamykateľná skrinka) na zavesovanie hlavných kľúčov:

 • umiestňuje sa v čase zrušenia závislostí návestidiel od výhybiek na stanovišti obsluhujúceho pracovníka,
 • dodá montážna organizácia,
 • preskúšajú ju pracovníci určení rozkazom o vypnutí zab. zar.
vypnutie a zapnutie13

čl. 165, 166

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie staničného zab. zar. zariadenia

Traťové zabezpečovacie zariadenie

 • pokiaľ to rozsah vypnutia dovolí, je potrebné ponechať toto zariadenie v činnosti

Vypnutie na dlhšiu dobu ako 10 pracovných dní:

(GR ŽSR môže tieto podmienky zrušiť)

 • návestidlá musia byť závislé medzi sebou,
 • návestidlá musia byť závislé aj od všetkých prechádzaných a odvratných výhybiek a výkoľajok.
vypnutie a zapnutie14

čl. 169, 171

Vypnutie a zapnutie

Vypnutie traťového zab. zariadenia

Ide najmä o zrušenie závislostí

 • medzi hlavnými návestidlami staníc a oddielovými návestidlami,
 • medzi oddielovými návestidlami navzájom,
 • medzi traťovými a súhlasovými hradlami,
 • traťového súhlasu medzi stanicami,
 • medzi prostriedkami pre spolupôsobenie vlakov na zabezpečovacie zariadenie a návestidlami,
 • výhybiek vlečiek, nákladíšť a ich odvratných výhybiek a výkoľajok od zab. zar.,
 • PZZ od návestidiel.

Jazda vlakov sa zabezpečuje telefonickým dorozumievaním.

UAB – možnosť zriadenia dočasných hlásnic.

vypnutie a zapnutie15

čl. 173 - 179

Vypnutie a zapnutie

Preskúšavanie zab. zariadení pred uvedením do prevádzky

Zápisy:

 • do Záznamníka

Zistenie závad – ohrozenie bezpečnosti dopravy:

 • nesmie sa takéto zariadenie uviesť do prevádzky
vypnutie a zapnutie16

čl. 184, 185

Poloautomatický blok

Jazda vlaku - podľa odd. náv. vylúčenej koľaje

Jazda vlaku - normálne

Izolovaná koľaj však musí byť vypnutá (zrušená závislosť oddielového návestidla od IK).

IK

IK

Vypnutie a zapnutie

Zásady pre úpravu zab. zar. dvojkoľajných a viackoľajných tratí na dočasnú jednokoľajnú prevádzku (predpokladané výluky) v určenej koľaji

Prevádzkovaná 2. koľaj

Vylúčená 1. koľaj

vypnutie a zapnutie17

čl. 184, 185

Vypnutie a zapnutie

Zásady pre úpravu zab. zar. dvojkoľajných a viackoľajných tratí na dočasnú jednokoľajnú prevádzku (predpokladané výluky) v určenej koľaji

Poloautomatický blok:

 • po nesprávnej koľajiak sa neupravuje– telefonické dorozumievanie, spravidla hlásnice (použijú sa oddielové návestidlá a predzvesti vylúčenej koľaje),
  • sveteľné návestidlá hradiel– pred začatím výluky sa musia vypnúť izolované úseky vylúčenej koľaje –ak by sa to nestihlo, nesmú sa takéto sveteľné návestidlá obsluhovať.
 • po správnej koľaji – obsluhuje sa normálnym spôsobom.
vypnutie a zapnutie18

čl. 186 - 188

Vypnutie a zapnutie

Zásady pre úpravu zab. zar. dvojkoľajných a viackoľajných tratí na dočasnú jednokoľajnú prevádzku (predpokladané výluky) v určenej koľaji

Jednosmerný automatický blok:

 • po nesprávnej koľaji
  • jazdí sa v medzistaničných oddieloch,

alebo

  • jazdí sa v traťových oddieloch vo vzdialenosti hlásnic alebo podľa predbežne upraveného automatického bloku pre obojsmernú prevádzku,
 • po správnej koľaji - ostáva v činnosti
vypnutie a zapnutie19

čl. 186 - 188

Vypnutie a zapnutie

Zásady pre úpravu zab. zar. dvojkoľajných a viackoľajných tratí na dočasnú jednokoľajnú prevádzku (predpokladané výluky) v určenej koľaji

Jednosmerný automatický blok:

 • Zriadenie dočasných hlásnic:
 • určené oddielové návestidlá sú hlásnicami a predchádzajúce sú ich samostatnými predzvesťami,
 • každé oddielové návestidlo autobloku je hlásnicou.