Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Minim lne po iadavky na person lno-technick zabezpecenie zdravotn ckych zariaden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Minim lne po iadavky na person lno-technick zabezpecenie zdravotn ckych zariaden

Minim lne po iadavky na person lno-technick zabezpecenie zdravotn ckych zariaden

249 Views Download Presentation
Download Presentation

Minim lne po iadavky na person lno-technick zabezpecenie zdravotn ckych zariaden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Minimlne poiadavky na personlno-technick zabezpecenie zdravotnckych zariaden Boris Pekrek

  2. Vestnk MZ SR ciastka: 32-51/2008- 28.10.2008 44. Vnos Ministerstva zdravotnctva Slovenskej republiky c.09812/2008-OL z 10.9.2008 o minimlnych poiadavkch na personlne zabezpecenie a materilno - technick vybavenie jednotlivch druhov zdravotnckych zariaden.

  3. - Jednotliv funkcn priestory ambulantnho zariadenia utvraj prevdzkovo ucelen celok. - Musia mat zabezpecen bezbarirov vstup a vo svojich priestoroch umonit pohyb pre pacientov s obmedzenou schopnostou pohybu a orientcie vodorovnou komunikciu, rampou alebo vtahom....

  4. -Sklad v ambulantnch zariadeniach mono nahradit vhodnmi skrinami. Skladovanie materilov mus byt zabezpecen tak, aby nedolo ku krovej kontamincii cistch a znecistench materilov. - V ambulantnch zariadeniach sa vyclenuje vhodn priestor s vlevkou s prvodom studenej pitnej vody a teplej itkovej vody na uloenie upratovacch a dezinfekcnch potrieb.

  5. - Cakren priamo navzuje na prpravovnu alebo vyetrovnu. - Minimlne teploty vzduchu v prpravovni, ambulancii a vyetrovni s 24oC a v cakrni 20oC. - Maximlne teploty vzduchu v prpravovni, ambulancii, vyetrovni a cakrnach nesm prekrocit 30oC. - Relatvna vlhkost vzduchu m byt 30-50%.

  6. - Vka prevdzkovch miestnost m byt 3m. V prpade ak to charakter u existujcej stavby neumonuje, mono pripustit niiu vku, najmenej vak 2,5m. - Steny miestnost maj byt svetl. - Kde je monost priameho znecistenia stien mus byt umvateln povrch stien najmenej do vky 180cm .

  7. - Podlaha m byt lahko umvateln, dekontaminovateln, m odolvat umvaniu namokro, chemickm a mechanickm vplyvom, nesmie podporovat vznik statickej elektriny. - Nbytok a ostatn zariadovacie predmety v cakrni a na pracovisku musia mat lahko umvateln a dekontamitovateln povrchov pravu.

  8. - Mus byt zabezpecen oddelen zber nebezpecnho odpadu a ostatnho odpadu v slade s osobitnm predpisom. - Pouit ostr pomcky sa odkladaj do pecilne nepriepustnch, trvale uzatvratelnch obalov so stenami odolnmi proti prepichnutiu. - Odpadov ndoby na biologicky kontaminovan odpad musia byt nleite oznacen a uzamykateln alebo umiestnen v uzamykatelnom skladovacom priestore.

  9. - V ambulancii, vyetrovni, prpravovni a zkrokovni mus byt k dispozcii tecca zdravotne bezchybn studen pitn voda a tepl itkov voda. - Odpadov vody maj byt odstranovan hygienicky vyhovujcim spsobom. - Toalety musia byt vybaven umvadlom s prvodom studenej pitnej vody a teplej itkovej vody. Dvere otvrateln smerom von a najmenej jedna zchodov kabna mus byt prstupn pre pacientov s obmedzenou schopnostou pohybu a orientcie.

  10. - Pracovisko mus mat zriaden vhodne odclenen, dostatocne odvetran priestor na obcerstvenie a na prezlecenie personlu vybaven umvadlom alebo drezom. Tento priestor me byt spolocn pre viacer pracovisk. - Kad poskytovatel ambulantnej zdravotnej starostlivosti mus zabezpecit pracovisko informacno - komunikacnou technolgiou s pripojenm na internet tak, aby systm umonoval irokopsmov vysokorchlostn prenos a spracovanie dt, hlasu a obrazu v elektronickej forme.

  11. Ambulancia: l. Zkladn funkcn priestory ambulantnch zariaden maj minimlnu plochu miestnosti: a/ ambulancia 15m2, b/ prpravovna (ak je zriaden) 12m2, c/ cakren 8m2, d/ toalety pre pacientov 2m2, e/ toaleta pre personl 2m2, f/ denn miestnost alebo atna pre personl, ktor me byt spolocn pre viacer ambulancie, g/ priestor s vlevkou pre upratovacku.

  12. Ambulancia: 2. Zkladn vecn a prstrojov vybavenie ambulantnch zariaden veobecnej a pecializovanej ambulantnej starostlivosti ......... nstenn teplomer,.... ,pohriky na vodu na jednorazov pouitie,.......,uzamykateln kartotecn skrina aj skrina na lieky a zdravotncke pomcky,...., chladnicka na lieciv,.... ,infzny stojan,.. ,najmenej 3 stolicky v cakrni,.. 3. 4. Ambulancie pouvajce vcie mnostvo opakovane pouitelnho intrumentcia musia byt okrem umvadla na ruky vybaven aj dvojdrezom. Ak je dvojdrez naintalovan v prpravovni, v ambulancii sa nevyaduje. 5. 6.

  13. Ambulancia: 7. Resuscitacn set mus mat kad ambulancia 8. Ambulancie s vybaven protiokovou skrinkou, ktor obsahuje predpsan lieky a infzne roztoky.

  14. Gastroenterologick ambulancia l. Personlne zabezpecenie tvoria a)lekr so pecializciou pecializacnom odbore gastroenterolgia b)sestra alebo sestra scertifiktom endoskopick vyetrovacie metdy vjednotlivch odboroch alebo sestra so pecializciu vpecializacnom odbore oetrovatelsk starostlivost vodboroch vntornho lekrstva

  15. Gastroenterologick ambulancia 2.Materilno technick vybavenie tvoria a) zkladn priestorov - ako v spolocnch ustanovaniach, ale je potrebn prpravovna vybaven zariadenm na manulnu dekontaminciu alebo prstrojov dekontaminciu endoskopov, umvadlom, drezom agermicdnym iaricom, b)zkladn vecn vybavenie aprstrojov vybavenie ako je dan v spolocnch ustanovaniach

  16. Gastroenterologick ambulancia 2.Materilno technick vybavenie tvoria: c) dalie vybavenie: 1.flexibiln gastroskop, 2.flexibiln kolonoskop, 3.elektrochirurgick jednotka kendoskopom, 4.germicdny iaric, 5.zdroj studenho svetla astlacenho vzduchu kendoskopom, 6.rigdny rektoskop/ anoskop,

  17. Gastroenterologick ambulancia 2.Materilno technick vybavenie tvoria: c) dalie vybavenie: 7. pomcky na biopsiu sliznice trviaceho traktu, endoskopick zastavovanie krvcania vtrviacom trakte elektrokoagulciou aopichmi, sklerotizciou, odstranovanie polypov trviaceho traktu ana odstranovanie cudzch telies, 8.ultrazvukov cistiaca vana spreplachom pre flexibiln endoskopy- ZMENA!

  18. Vestnk MZSR 2009, ciastka 33-39, str.257 41. VNOS MZSR z 10.08.2009, ktorm sa men a doplna doteraz citovan vnos takto: 8. ultrazvukov cisticka prsluenstva endoskopov a umvac a dezinfekcn automat na flexibiln endoskopy

  19. Udetskho gastroenterolga nie je povinn prstrojov vybavenie uveden vpsmene c) ak uveden vybavenie ambulancia nem, mus mat zabezpecen gastrointestinlne vyetrenia na inom pracovisku. Ak gastroenterologick ambulancia nem vlastn elektrochirurgick jednotku kendoskopom, mus mat zabezpecen prstup kdanmu zariadeniu na inom pracovisku. Ak gastroenterologick ambulancia nem vlastn sonogratick prstroj pre abdominlnu sonografiu srektlnou sondou, mus mat zabezpecen prstup kdanmu zariadeniu na inom pracovisku.