Download
arbetsgruppen f r pedagogisk meritering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbetsgruppen för pedagogisk meritering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbetsgruppen för pedagogisk meritering

Arbetsgruppen för pedagogisk meritering

188 Views Download Presentation
Download Presentation

Arbetsgruppen för pedagogisk meritering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Arbetsgruppen för pedagogisk meritering Förslag 2012-03-14 Staffan Uvell, Staffan Andersson, Per Lindström, Nils Eriksson, Lotta Vikström, Patrik Johansson, Katarina Winka och KA Andersson

 2. Syfte med ett system förpedagogisk meritering • Det övergripande målet är att höja kvaliteten i utbildningen inom universitetet genom att • tydliggöra kriterier för pedagogisk skicklighet, • utifrån dessa bedöma och belöna denna skicklighet.

 3. Meritering genomförs i två steg, en nivå i taget • Ger något att sträva efter – ger progression • Nivåerna har olika fokus • Meriterad (Nivå 1 ): undervisningsskicklighet • Excellent (Nivå 2 ): pedagogisk skicklighet

 4. Lärarens arbete med studenter Lärarens egna pedagogiska utveckling samt bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling

 5. Kriterier • Arbeta med ett fåtal kriterier som sorteras under rubriker/områden för att underlätta kommunikationen • För varje kriterium anges indikatorer

 6. Vem får söka? • Du har minst 5 års undervisningserfarenhet, motsvarande lägst 2-3 års heltidsundervisning • Du har högskolepedagogisk utbildning utöver vad som krävs för anställning som lärare vid UmU

 7. UmU modellen

 8. UmU modellen? + indikatorer + indikatorer

 9. Indikatorer (PL 2012-02-28) En Excellent lärare har • Uppfyllt kraven för att utnämnas till meriterad lärare • Stor erfarenhet av att med gott resultat genomföra pedagogiska ledningsuppgifter av strategisk karaktär • Drivit högskolepedagogisk utveckling inom och utom organisationen • Vidgat sin lärargärning genom samverkan med det omgivande samhället utanför akademin • Delgivit erfarenheter från den egna lärarpraktiken genom tidskrifter, läromedel och aktivt deltagande i konferenser En Meriterad lärare har • Stor erfarenhet av undervisning inom alla delar av det egna ämnet • Stor erfarenhet av att med gott resultat undervisa för olika studerandegrupper och på olika nivåer av grundutbildning • Stor erfarenhet av att med gott resultat leda kurser inom det egna ämnet • Hållit en hög akademisk nivå på undervisningens innehåll • Visat på ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till ämnet och den egna lärarrollen • Utvecklat undervisnings- och examinationsformer för att svara mot kursernas mål • Utgått från studenternas lärande i sin lärargärning • Tydliggjort för studenterna hur kurserna bidrar till deras utveckling av såväl kunskaper och färdigheter inom ämnet som generiska kompetenser • Utvecklat sitt pedagogiska förhållningssätt med hjälp av fortlöpande vidareutbildning och diskussioner med kollegor och studenter • Erhållit pedagogiska utmärkelser eller kan på annat sätt visa att han/hon är en uppskattad lärare bland studenter

 10. Bedömare • Första omgången bör innehålla externa personer med erfarenhet av att bedöma pedagogiska meriter • Fortsatta omgångar sker bedömningen av en lokal bedömargrupp bestående av • Företrädare från resp fakultet? • Externa bedömare? • Fler intressenter?

 11. Enligt Utbildnings- och forskningsstrategier vid Umeå universitet 2009 – 2012 ska universitetets utbildningar ska ha ett tydligt vetenskapligt perspektiv och bedrivas på en hög pedagogisk nivå. Ett strategiskt mål är att våra lärares kompetens ska vara den högsta tänkbara samt att meritvärdet i pedagogisk kunskap ska öka (s 9). • I Pedagogisk handlingsplan för Umeå universitet betonas att universitetspedagogisk kompetens, engagemang och skicklighet ska ha ett uttalat meritvärde för befattningar där pedagogisk verksamhet ingår (s 17). • Universitetet vill alltså på olika sätt visa att det lönar sig att utveckla sin pedagogiska kompetens och undervisningen.

 12. Detaljerad tidsplan • 12 mars • Avstämning universitetsledningen • 13 mars • Sammanträde centrala programrådet • Direktiv ut till de strategiska råden • 10 april • Sista dag för råden att inkomma med mål till CP • 11 april • Utvecklingsprogrammet behandlas under punkten strategisk diskussion vid universitetsstyrelsen • 12 april • Sammanträde centrala programrådet • 14-22 april • Fakultetsgruppsdiskussioner • 23 april • Sammanträde centrala programrådet • 2-15 maj • Förslag på utvecklingsprogram på remiss till fakulteter, studentkårer och fackliga huvudorganisationer • 16 maj • Sammanträde operativa gruppen • 21 maj • Sammanträde centrala programrådet • 25 maj • Sista dag för att inkomma med förslag till beslut • 8 juni  • Universitetsstyrelsen fastställer Utvecklingsprogram 2020

 13. Pedagogisk skicklighetenligt Anställningsordningen, punkt 3.2 Den pedagogiska skickligheten ska bedömas ur tre perspektiv: lärarens arbete med studenter, lärarens egna pedagogiska utveckling och lärarens bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. För att vara behörig för läraranställning krävs att den sökande uppvisar följande högskolepedagogiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt: • Kunskaper om studenters lärande i högre utbildning • Förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera högskoleutbildning samt stödja individers och gruppers lärande • Förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen • Kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten inom högre utbildning • Förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan eller dokumenterad beprövad erfarenhet. De pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade i en pedagogisk portfölj (se bilaga 4) och den pedagogiska skickligheten ska bedömas av sakkunnig.

 14. Humfaks kriterier • Fokus på studentens lärande • Utveckling av sin pedagogiska verksamhet över tid • Ett reflekterande förhållningssätt gentemot den egna pedagogiska verksamheten • Att omsätta sitt ämne i en didaktisk praktik

 15. Samfak (UmU) förslag, kriterier Behörig • Universitetspedagogisk utbildning • Universitetspedagogisk undervisningserfarenhet • Främjande av studenters lärande • Vetenskapligt förhållningssätt Meriterad • Undervisningsskicklighet och engagemang • Helhetssyn, samverkan och sammanhang • God kompetens inom det universitetspedagogiska området Excellent • Engagemang att leda och organisera pedagogisk utveckling • Förmåga att skapa dialog inom och mellan olika ämnen och med det omgivande samhället