slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
STRATEJİK PLANLAMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

STRATEJİK PLANLAMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

STRATEJİK PLANLAMA. Stratejik planın hazırlanmasına başlarken; Güçlü bir planlama ekibi kurulmalı Bu konu tüm kurum çalışanlarına duyurulmalı, Kurum genelinde eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' STRATEJİK PLANLAMA' - evangeline-dillard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
STRATEJİK

PLANLAMA

slide2
Stratejik planın hazırlanmasına başlarken;
 • Güçlü bir planlama ekibi kurulmalı
 • Bu konu tüm kurum çalışanlarına duyurulmalı,
 • Kurum genelinde eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir.
 • Stratejik planlamanın önemine yöneticiler başta olmak üzere tüm kurum çalışanlarının inanması sağlanmalıdır.
slide3
Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır.
slide4
Stratejik planlama hazırlığı beş aşamada sağlanır:
 • Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması
 • Organizasyonun oluşturulması
 • İhtiyaçların tespit edilmesi
 • İş planının oluşturulması
 • Hazırlık programının yapılması
slide5
STRATEJİK PLAN

HAZIRLIK AŞAMALARI;

 • Durum Analizi
 • Geleceğe Bakış
 • İzleme ve Değerlendirme
slide6
Durum Analizi
 • Tarihi Gelişim
 • Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
 • Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin Belirlenmesi
 • Paydaş Analizi
 • Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi
slide7
Tarihi Gelişim

Kuruluşun hangi tarihte hangi amaca hizmet etmek için kurulduğu ve geçirdiği kritik aşama ve değişimlerin değerlendirildiği bölümdür.

slide8
2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
 • Kuruluşun mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri tespit edilir.
 • Faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilir ve yasal yükümlülükler listesi oluşturulur.

MEB

MEVZUATI

!Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada faaliyet alanlarının belirlenmesine ve kuruluşun misyonunun oluşturulmasına katkı sağlar.

slide9
3.Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin Belirlenmesi

Kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir ve belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılır.

slide10
4.Paydaş Analizi

Paydaşların tespiti ,

Paydaşların önceliklendirilmesi ,

Paydaşların değerlendirilmesi,

Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirmesi

aşamalarından oluşur.

slide11
Kuruluşun,

Faaliyetleri ile ilgili olanlar kimlerdir?

Faaliyetlerini yönlendirenler kimlerdir?

Hizmetlerinden yararlanan kimlerdir?

Faaliyetlerinden etkilenenler kimlerdir?

Faaliyetlerini etkileyenler kimlerdir?

PAYDAŞLAR

İç Paydaşlar

Dış Paydaşlar

Yararlanıcılar

slide12
5.Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi
 • 5.1. Örgütsel yapı :
 • Bu aşamada okul/kurumun teşkilat şeması, şubeler, bölümler, birimler, atölye/işlik durumu, sınıflar vb. ortaya konulur. Bu birimler arasında iletişimin (haberleşme, bilgi alış-verişi) nasıl sağlandığı belirtilir.
slide13
5.2. İnsan kaynakları:

Okul/kurumda çalışanlar ve görevleri belirlenir. Ayrıca;

 Kurumun sahip olduğu toplam norm kadro sayısı

 Çalışan toplam personel sayısı

 İhtiyaç duyulan branşlar ve ihtiyaç sayısı

 Buna bağlı olarak yapılan istihdam sayısı,

 Personelin nasıl atandığı?

 Varsa geçici personelin alındığı kaynağı,

 Kadrosu olmayıp da sözleşmeli çalıştırılan personelin sayısı,

 Eğitim düzeyi, gönüllü olarak aldığı diğer görevler ,

 Okul/kuruma son -en az- iki yılda gelen giden personel sayısı mümkün ise

neden okul/kurumdan tayin istedikleri,

 Ortalama okulda/kurumda çalışma yılı,

 Ortalama hizmet içi eğitim saati,

 Çalışana verilen ödül ve ceza sayısı.

gibi hususlar tablo halinde düzenlenebilir.

slide14
5.3.Teknolojik düzey:

Okul/kurumun teknolojik altyapısı ve teknolojiyi kullanabilme düzeyi belirlenir.

Okul/kurumlarda derslerde ve ders dışı etkinliklerde kullanılmakta olan araç gereçlerin sayısı ve ihtiyaç durumu belirlenmelidir.

Bu aşamada okul/kurumda hangi işlemlerin elektronik ortamda yapıldığı, gelecekte hangi iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasının düşünüldüğü de belirtilmelidir.

slide15
5.4. Mali kaynaklar:

Kurumun mali kaynakları, bütçe büyüklüğü, döner sermaye, okul-aile birliği gelirleri, kantin, otopark vb. gelirler ve harcama kalemleri ortaya konulur.

Bütçe işlemlerinin kim tarafından yürütüldüğü belirtilir.

Enflasyon oranı da dikkate alınarak plan dönemi boyunca gerçekleşecek kaynak artışı tahmini olarak belirlenir.

slide16
5.5. İstatistiki veriler :

Okul/kurumla ilgili her türlü sayısal veriler geriye dönük olarak verilir.

İstatistikî veriler kapsamında incelenecek hususlardan birkaç örnek;

• Öğrenci durumu ( genel mevcut, ortalama sınıf mevcudu, mevcudu en fazla olan ve en az olan sınıf mevcudu sayısı, kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci sayısı vs)

• Öğrenci kursları, ( kurs açılan dersler, katılan öğrenci sayısı, görev alan öğretmenlerin sayısı, kursun akademik başarıya olan katkısı vs.

• Okulun akademik başarısı ( ulusal düzeyde yapılan sınavlarda başarı sağlayan öğrenci sayısı ve mevcuda oranı, il başarı sırası, sınfını doğrudan geçen öğrenci sayısı/oranı, sınıf tekrarı yapan öğrenci sayısı/oranı vb)

• Okulda yapılan sosyal faaliyetlerin (kutlamalar, anma günü, kermes vb) neler olduğu, bunlarda görev alan öğretmen, öğrenci velilerin sayısı, katılım oranı belirtilir.

• Okulda yapılan kültürel faaliyetlerin (gezi, sergi vb.) neler olduğu, bunlarda görev alan öğretmen, öğrenci velilerin sayısı katılım oranı belirtilir.)

• Okulun bilimsel araştırmaları, (okulun paydaşlarınca ya da okul paydaşların birisince yapılan bilimsel araştırmalar belirtilir .

slide17
5.6. Çevre ve PEST Analizi :

5.6.1.Çevre Analizi :

Okul için yakın ve genel çevre faktörlerinin karmaşık olması, bu çevre faktörlerinin değişme derecesi bilinmez olmaktan ya da karmaşık olmaktan çıkarılmalıdır. Yani yakın ve genel çevre analiz edilmeli ve bu analiz sonuçları stratejik planlama da kullanılmalıdır. Öncelikli olarak okulun içinde bulunduğu çevre taranmalıdır.

Stratejik planlamada bulunacak kişiler, ilçe ve okulun çevresinden kaynaklanan tehditleri, tehlikeleri, beklenmedik şekilde ortaya çıkabilecek sürprizler ile çevresel fırsatları iyice kavramalıdır. İlçenin başarısını arttıracak ve gelişmesini sağlayacak dışsal bilgi ve haberler, yine kurum dışındaki kişi ve kurumlardan toplanmalı, kontrol edilerek doğrulanmalı değerlendirilmeli ve ilgililere aktarılarak, bilgilendirilmelidir

slide18
5.6.2.PEST (Politik-Yasal, Ekonomik Sosyo- Kültürel,Teknolojik, Ekolojik, Etik) Değişkenler Analizi

Çevre analizinde; kuruluşu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilir.

PEST Analizi, politik, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik çevresel faktörlerin incelenerek önemli ve hemen harekete geçilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin, olumlu veya olumsuz kimleri etkilediğini ortaya çıkarmak için yapılan analizdir. Bu dört faktörden ayrıca ekolojik ve etik çevresel faktörlerinde incelenmesi gerekir.

slide21
5.6.3. Üst Politika Belgeleri :

Özellikle;

MEB 2010-2014 Stratejik Planı,

Hazırlanan MEB 2015-2019 Stratejik Planı

İlgili Genel Müdürlüklerin Stratejik Planları,

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı,

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı,

Özel İdare ve varsa Belediye Stratejik Planları

incelenmelidir.

Diğer üst politika belgelerinde eğitim ile ilgili hedefler.

slide22
Strengths (Güçlü Yönler)
 • Weaknesses (Zayıflıklar)
 • Opportunities (Fırsatlar)
 • Threats (Tehditler)

SWOT

(GZFT) Analizi:

Bir mevcut

Durum Analizidir.

slide23
SWOT analizi , örgütün hem kendi iç durum değerlendirmesine , hem de örgüt dışındaki durumun analiz edilmesine imkan sağlar.
 • Özetle, SWOT analizi iç ve dış durum analizini içeren bir stratejik yönetim tekniğidir.
slide24
S -Güçlü yönler kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır.

W -Zayıf yönler ise kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır.

Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır.

slide25
O -Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır.

T- Tehditler ise, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır.

ad