slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama ve Stratejik Plan Hazırlama Süreci. Sürdürülebilir Orman Yönetimi, Stratejik Planlama, Standart Dosya Planı ve Resmi yazışma Kuralları Hizmet İçi Eğitim Semineri 6-7 Ekim 2009 Antalya-Belek . Alper Tolga ARSLAN

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı' - Thomas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama ve Stratejik Plan Hazırlama Süreci

Sürdürülebilir Orman Yönetimi, Stratejik Planlama, Standart Dosya Planı ve Resmi yazışma Kuralları

Hizmet İçi Eğitim Semineri

6-7 Ekim 2009 Antalya-Belek

Alper Tolga ARSLAN

Stratejik Planlama ve Araştırma Şube Müdürü

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide2

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Sunum Planı

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim

1

Kamuda Reform Süreci ve Stratejik Planlama

2

Kamu İdarelerinde Stratejik Planın Önemi

3

Kamuda Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi

4

Kamuda Stratejik Plan Hazırlama Süreci

5

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide3

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim

Tarihsel Gelişim

Dünyadaki Gelişimi

Stratejik planlamanın kökeni askeri organizasyonların strateji geliştirme süreçlerine dayanır. Savaşta düşmana karşı avantaj sağlayabilmek için zayıflık ve üstünlüklerin belirlenmesi ve bu doğrultuda stratejiler geliştirilmesi son derece önemlidir.

Özel sektör kuruluşlarında stratejik planlama uygulamaları 1950’li yıllarda ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında büyüyen ekonomiler ve görece öngörülebilir hale gelen iş ortamı, firmaların planlı çalışma ve gelecek öngörülerinde bulunma isteğini artırmıştır. 1960 ve 1970’li yıllarda stratejik planlamanın kullanımı giderek artmış, stratejik planlama örgüt yönetiminin neredeyse vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. 1980’li yıllar stratejik planlamanın eleştirildiği yıllar olmuş, toplam kalite yönetimi, dengeli kartlar yöntemi gibi modeller geliştirilerek stratejik planlama modelinin alternatifleri geliştirilmiş olmakla birlikte stratejik planlama en yaygın yönetim modeli

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide4

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim

Tarihsel Gelişim

Dünyadaki Gelişimi

olmayı sürdürmeyi başarmıştır. Stratejik planlamanın 1980’ler ve sonrasında kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda da yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir.

Stratejik planlamanın ilk teorik temellerini Drucker’in 1954 tarihli “Yönetim ratikleri” adlı kitabında yer alan “Amaçlarla Yönetim” yaklaşımının oluşturduğu söylenebilir.

1974 yılında kullanılmaya başlanılan stratejik yönetim kavramı ise, stratejik planlamaya göre daha yeni bir kavramdır. Stratejik yönetim, örgütü hedeflerine ulaştırabilmek için verilen kararların formülasyonu, uygulanması ve değerlendirilmesi bilimi ve sanatı olarak tanımlanabilir.

Stratejik planlama, stratejik yönetimin ilk aşaması olan formülasyon safasıdır.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide5

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim

Tarihsel Gelişim

Dünyadaki Gelişimi

Günümüzde stratejik yönetim ve stratejik planlama kavramları, özellikle uygulamada eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bunun nedeni, stratejik planlamanın uygulama ve kontrole dair planlamayı da içermesidir. Diğer yandan bazı araştırmacılar stratejik yönetimi stratejik planlamanın gelişmiş bir şekli olarak ele almaktadırlar. Ülkemizde ise akademik çevrede stratejik yönetim daha yaygın bir terim olarak kullanılırken kamu kesiminde stratejik planlama daha fazla kabul görmektedir. Bunun bir nedeni de son kamu yönetimi reformu sürecinde stratejik planlama kavramının kullanılmasıdır. Gerek yasal düzenlemelerde gerekse uygulanmada kullanılan terim stratejik planlamadır.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide6

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim

Tarihsel Gelişim

Ülkemizdeki Gelişimi

Osmanlı İmparatorluğunun çöküş sürecine girmesinden bu yana karşılaşılan güçlüklerin ve görülen aksaklıkların en önde gelen nedeninin yönetim yapısından veya yöneticilerden kaynaklandığı varsayımından hareket edilerek yönetim yapısında sürekli bir düzenleme yapma eğilimi olduğu görülmektedir. Yönetimin iyileştirilmesi konusunda Cumhuriyetten önceki dönemlerde tanzimat, ıslahat gibi kavramların, 1960’lar dan sonra ise idari reform, idarenin yeniden düzenlenmesi, kamu yönetiminin iyileştirilmesi, kamu yönetimi reformu gibi kavramların kullanıldığı görülür.

Kamu yönetimi reformu çerçevesinde kapsamlı ve sistemli ilk çalışma; 1962-1963 yıllarında DPT ve TODAİE işbirliği ile hazırlanan “Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP)”tır. (Proje; sadece Merkezi Teşkilatı kapsamakta olup, taşra teşkilatı proje kapsamı dışı tutulmuştur.)

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide7

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim

Tarihsel Gelişim

Ülkemizdeki Gelişimi Reform çalışmalarında ikinci ve en kapsamlı çalışma; 1988 yılında TODAİE tarafından hazırlanan ve 1983’te kurulan Hükümetin kamu yönetiminde yatığı değişikliklerin sonuçlarını incelemek ve değerlendirmek üzere hazırlanan “Kamu Yönetimi Araştırma (KAYA) Projesidir. Projenin amacı: kamu yönetimini “etkili, süratli, ekonomik, verimli ve nitelikli hizmet görecek bir düzene kavuşturmak; kamu yönetiminin gelişen çağdaş koşullara uyumunu sağlamak; kamu yönetiminde var olan aksaklıkları, bozuklukları ve eksikleri saptamak ve sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmak olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında taşra teşkilatı da vardır.

1990 sonrası gelişmeleri ise; “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı” kapsamında değerlendirmek uygun olacaktır. 2004 yılı Temmuz ayında TBMM tarafından Kanunun adı “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide8

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim

Tarihsel Gelişim

Ülkemizdeki Gelişimi Ancak, Kanun Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmayarak yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye iade edilmiştir. Kanun bu güne kadar TBMM de tekrar görüşülmemiş buna karşın Kanunda yer alan düzenlemelerin parça parça başka kanunlarla hayata geçirilme sürecine girilmiştir.

Bu çerçevede;

5018Sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanununa5436sayılı Kanunla strateji birimleri eklenmiştir.

5216Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393sayılı Belediye Kanunu ile il özel idareleri ve nüfusu 50.000 den fazla belediyelere stratejik plan yapma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, Sayıştay’ın denetim yetkisi genişletilmiş, performans denetimi yapması öngörülmüştür. Saydamlığa ve hesap verme sorumluluğuna zemin oluşturmak açısından4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çıkarılmıştır.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide9

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Stratejik Planlama ile Stratejik Yönetim Arasındaki Farklar (Stratejik Yönetimin Stratejik Planlama Kavramına Eklediği Unsurlar)

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide10

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kamuda Reform Süreci ve Stratejik Planlama

Kamu Yönetiminde Yeni Arayışlara Yol Açan Nedenler

Ekonomik ve Mali Etkenler

II. Dünya savaşı sonrasında ortaya çıkan sosyal devlet anlayışı, devletin üstlendiği rollerin artmasına ve dolayısıyla kamu yönetiminin genişlemesine yol açmıştır. Devletin geleneksel işlevlerine eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi yeni alanlar eklenmiştir. Sosyal devlet anlayışının ekonomiye getirdiği yükler kamu harcamalarının daha fazla sorgulanmasına yol açmıştır.

Sosyal etkenler

Toplumların yaşadığı sosyal değişimler kamu yönetimi alanında reform ihtiyacını ortaya çıkartan diğer önemli bir nedendir.Toplumun bilinçlenme düzeyindeki artışa paralel olarak kamu hizmetlerinden beklentileri de artmaya başlamıştır. Üretilen hizmet miktarı yanı sıra hizmet arzında hız ve kaliteye de daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde kamunun üstlendiği rolün artması beraberinde

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide11

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kamuda Reform Süreci ve Stratejik Planlama

Kamu Yönetiminde Yeni Arayışlara Yol Açan Nedenler

Sosyal etkenler

Bütçe açığını da getirmiştir. Bütçe açığının artması kamunun yeterli etkenlikte çalışmadığı algısını güçlendirmiş yani performans açığına neden olmuştur. Kamu açıklarının nedenlerinden bazılarının kamu yöneticilerinin keyfi uygulamalarından kaynaklanması güven açığını ortaya çıkarmış ve bu durum yeni arayışlara neden olmuştur.

Siyasal Etkenler

Küreselleşme olgusu ile birlikte, ülkelerin kamu politikaları uluslararası gelişmelerden daha fazla etkilenmeye başlamıştır. Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşlar reform hareketlerini desteklemişlerdir.

Ayrıca, halkın ve sivil toplum örgütlerinin kararlara daha fazla katılma isteği kamu yönetimindeki değişim arayışlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide12

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kamuda Reform Süreci ve Stratejik Planlama

Kamu Yönetiminde Yeni Arayışlara Yol Açan Nedenler

Teknolojik etkenler

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler özel sektör kuruluşlarında olduğu kadar kamu kuruluşlarında da değişim ihtiyacını ortaya çıkartmıştır. Hızlı hizmet sunumu, ağ örgütler, sanal örgütler bürokratik örgütlenmeye alternatif olarak görülmeye başlamış bu gelişmeler de kamu yönetiminde reformlara zorlayıcı bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kuramsal Gelişmelerin Etkisi

Kamu Tercihi Teorisi:Ekonomi biliminde olduğu gibi politika süreçlerinde yer alan bütün bireylerin kendi faydalarını maksimize etmeye çalıştıklarını öne sürer.Yani seçmen, bürokrat, politikacı ve diğer aktörler karar alma süreçlerinde kamu çıkarlarından önce bireysel rasyonellerini dikkate alırlar.

Vekalet Teorisi:Yönetici aynı zamanda firmanın sahibi değilse, firmanın yönetimi ile elde ettiği gücü belli oranda kendi çıkarları

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide13

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kamuda Reform Süreci ve Stratejik Planlama

Kamu Yönetiminde Yeni Arayışlara Yol Açan Nedenler

Kuramsal Gelişmelerin Etkisi

Vekalet Teorisi: için kullanabilir. Sonuçta sahiplilik ile yönetimin ayrılmasından ortaya çıkan maliyet (yöneticiye yüksek maaş, denetleme giderleri, yöneticinin firma sahibi gibi karar vermemesinden ortaya çıkan kayıplar gibi..) vekalet maliyeti olarak karşımıza çıkar. Kamu kuruluşlarında asil-vekil ayrımı özel sektör kuruluşlarından daha belirgin bir sorundur. Kamu yöneticilerinin kendi çıkarlarını gözetmesi devletin kaynaklarını etkin kullanmasının önünde bir engel oluşturur. Kamu kesimi de kamu yöneticilerinin devletin amaçları doğrultusunda çalıştırılabilmesi için vekalet maliyetine katlanmak durumunda kalır.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide14

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kamuda Reform Süreci ve Stratejik Planlama

 • Yeni Kamu Yönetimi Reformu İlkeleri ve Stratejik Planlama
 • Katılımcılık(ilgili mevzuatı gereği stratejik planın katılımcı yöntemlerle hazırlanmak zorunluluğu vardır.)
 • Saydamlık(Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Performans programı ve faaliyet raporlarının kamu oyuna açıklanması)
 • Hesap verme sorumluluğu(stratejik planlama hesap verme sorumluluğu açısından önemli bir araç olmakla birlikte tek başına yeterli değildir çünkü kamu yönetiminde hesap vermenin siyasal, yönetsel ve hukuki olmak üzere birden fazla boyutu vardır.)
 • Esneklik(yöneticilerin yönetmesine müsaade etmek karşılığında yöneticilerin kuruluşun performansından sorumlu tutulması)
 • Etkenlik(stratejik planlama sonuç odaklı bir yaklaşımdır. Salt verimlilik artışı değil yönetsel etkiliği de kapsar.)
 • Yetki devri-Yerelleşme(Stratejik plan bir taraftan görev yetki ve sorumluluk alanlarının netleşmesine diğer taraftan da kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine katkıda bulunarak yetki devrine uygun bir zemin hazırlar)
 • Öngörülebilirlik(stratejik plan, kamu ile paylaşıldığından ilgili kuruluşun etkileşenleri açısından öngörülebilirliği arttıracaktır. Belirsizlikler bir nebze ortadan kalkacaktır.)

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide15

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Yeni Kamu Yönetiminin Geleneksel Kamu Yönetimi İle Karşılaştırılması

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide16

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamanın Önemi

 • Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde, makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde;
 • Mali disiplini sağlamak,
 • Kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak,
 • Bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek,
 • Hesap verme sorumluluğunu geliştirmek,
 • Stratejik planlamadan beklenen en önemli hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine
 • getirmelerinin, kaynakların rasyonel kullanımı açısından ne
 • kadar önemli olduğu, kamu kesiminin mali ve idari sorunları
 • dikkate alındığında apaçık görülmektir.
 • Stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine de destek olmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide17

Kamuda Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi

Kamu Mali Yönetimi;

Kamu Mali Yönetimi; kamu kaynaklarının yönetimi ile ilgili kurumları ve süreçleri kapsar.

Kamu mali yönetimin anayasası niteliğindeki kanun değişmiştir.

10.12.2003 Tarihinde Kabul Edilen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununu yürürlükten kaldırmıştır.

MEVZUAT

5018

1050

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide18

Kamuda Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi

 • A) Bütçe, Stratejik Plana Dayalı Olmak Zorundadır.
 • Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarına dayalı olarak hazırlarlar.
 • (5018 sayılı Kanun madde 9/2-4)
 • B) Harcamalar, Stratejik Plana Uygun Olmak Zorundadır.
 • Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının stratejik plana, bütçe ilke ve esaslarına, mevzuata uygun olmasından sorumludurlar.
 • (5018 sayılı Kanun madde 32/2, 13/c-d)
 • C) Stratejik Planla ilgili Faaliyet Raporu Verme Zorunludur.
 • Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır.
 • Rapor kamuoyuna açıklanır, birer örneği Sayıştay ve Maliye Bakanlığına gönderilir.
 • (5018 sayılı Kanun madde 41/1-5)

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide19

Kamuda Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi

D) İç Denetim

• Harcamaların, Mali İşlemlere İlişkin Karar ve Tasarrufların Stratejik Plana Uygunluğu İç Denetime tabidir.

 • E) Dış Denetim
 • Mali faaliyet, karar ve işlemler Stratejik Plana Uygunluk Yönünden Sayıştay Denetimine Tabidir.
 • (5018 sayılı Kanun madde 68/1)
 • F) Hesap Verme Sorumluluğu (5018 md.8)
 • Görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide20

Kamuda Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi

Stratejik Plan Sorumluluğu

İta amiri, sayman, tahakkuk memuru unvanları kaldırılmış, siyasi ve idari yetki ve sorumluluklar ayrılmıştır.

 • BAKAN
 • Hükümet politikalarının uygulanmasından
 • Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasından
 • Diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğinden
 • Kaynakların kullanımından
 • Kamuoyunun bilgilendirilmesinden Başbakan’a ve TBMM karşı sorumludur.

• Bakan

(5018 sayılı Kanun madde 10)

• Üst Yönetici (Müsteşar, Genel Müdür)

(5018 sayılı Kanun madde 10)

 • ÜST YÖNETİCİLER
 • İdarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin hazırlanması ve uygulanmasından
 • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan
 • Mali yönetim ve kontrol sisteminin isleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden Bakana karsı, sorumludurlar.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide21

Kamuda Stratejik Plan Hazırlama Süreci

Tanımlar

Strateji:

Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için izlenen yol.

Stratejik Yönetim:

Bir organizasyonun ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim tekniği.

Stratejik Planlama:

Belirlenen hedeflere hangi sürelerde, hangi kaynaklarla ve nasıl erişilebileceğinin ortaya konması.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide22

Kamuda Stratejik Yönetim

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

ile

Kamu yönetiminde kuruluş düzeyinde stratejik

planlamaya geçilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide23

Kamuda Stratejik Yönetim

Stratejik

Planlama ve

Toplam Kalite

Planlaması

Program

Değerlendirme

Sürekli

İyileştirme

Döngüsü

Kaynak

(İnsan, Sermaye,

Bilgi Teknolojileri)

Planlaması

Performans

İzleme ve

Raporlama

Program

Uygulama

Bütçeleme

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide24

Kamuda Stratejik Yönetim ve Kalite Yönetimi

 • Kalite Yönetimi ve Stratejik Planlamanın Ortak Temel Unsurları:
  • Paydaş odaklı hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi,
  • Takım ruhu ve personel katılımının vurgulanması,
  • Sonuçlara yönelik performans ölçümlerinin kullanılması,
  • Verilerin toplanması ve yorumlanmasına yönelik olma,
  • Etkin ve etkili kaynak yönetim ve dağılımını içerme.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide25

Stratejik Yönetimde İşleyiş

Performans Programı

Stratejik Plan

İdare Bütçesi

• Öncelikler

• Performans hedefleri

• Faaliyet/projeler

• Kaynak ihtiyacı

• Performans Göstergeleri

• Misyon

• Vizyon

• Stratejik amaçlar

• Stratejik hedefler

Faaliyet/Proje

 • Harcama birimleri
 • Kaynak tahsisi
 • Performans göstergeleri

UYGULAMA

Faaliyet Raporu

Denetim ve

Değerlendirme

TBMM

• Faaliyet/proje sonuçları

• Performans hedef

ve gerçekleşmeleri

• Sapma ve nedenleri

• Öneriler

• Hesap verme

sorumluluğu

• İç Denetim

• Dış Denetim

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide26

Kamuda Stratejik Planlama

Stratejik Plan

Stratejik Plan; kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder.

 • Kamu idarelerinin;
 • orta ve uzun vadeli amaçlarını,
 • temel ilke ve politikalarını,
 • hedef ve önceliklerini,
 • performans ölçütlerini,
 • bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri ve
 • kaynak dağılımlarını içeren plandır.
 • (5018 sayılı Kanun madde 3/n)

10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı kanunda; kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide27

Stratejik Planlama Nedir ?

 • Sonuçların planlanmasıdır.
 • Değişimin planlanmasıdır.
 • Gerçekçidir.
 • Kaliteli yönetimin aracıdır.
 • Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur.
 • Katılımcı bir yaklaşımdır.
 • Günü kurtarmaya yönelik değildir.
 • Bir şablon değildir.
 • Salt bir belge değildir.
 • Sadece bütçeye dönük değildir.
 • Bütçenin planı değil, planın bütçeyi yönlendirmesi gerekir.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide28

Stratejik Planlamadan Beklenen Nedir ?

• Mevcut kaynakları (para, insan, zaman) etkin kullanmak,

• Nitelikli kamu hizmeti sunmak,

• Kamu mali yönetiminde etkinliği artırmak,

• Kurumsal kültür ve kimliği geliştirmek,

• Toplumsal beklentileri karşılamak,

• Yaşam kalitesini arttırmak,

• Saydam ve hesap verebilir bir yönetim geliştirmektir.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide29

Stratejik Planlama Süreci

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide30

Stratejik Planlama Süreci

Mevzuat Analizi

Üst Yöneticinin Desteğinin sağlanması

1

İlke ve Değerler

Misyon

Vizyon

Stratejik Plan Ekibinin Oluşturulması

Başarı Faktörleri

Stratejik Konular

Takım Bilincinin Oluşturulması

Çalışma Normlarının Belirlenmesi

Stratejik Amaçlar

İş Takviminin Oluşturulması

3

Hedefler

Performans Kriterleri

Durum Analizi

5

Stratejiler

Paydaş Belirleme

Faaliyet ve Projeler

4

Paydaş Analizi

Paydaş Görüşmeleri

Görüşlerin Alınması

GZFT ve Öneriler

UYGULAMA

2

Nihai Stratejik Plan

Performans Planı

Stratejik Konular

slide31

Stratejik Planlama-Makro Planlama İlişkisi

MAKRO DÜZEY

PLANLAR

PROGRAMLAR

KURULUŞ DÜZEYİ

STRATEJİK PLANLAMA

BÜTÇELEME

DEĞERLENDİRME

UYGULAMA

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide32

Stratejik Planlama Ekibi

 • Planlama Ekibinin Oluşturulması Aşamasındaki Sorular:
 • Planlama ekibinde kuruluşun temel birimleri temsil ediliyor mu?
 • Ekip üyeleri stratejik planlama sürecinin gerektirdiği bilgi ve becerileri taşıyor mu?
 • Ekip üyeleri kuruluş hakkında yeterli bilgiye sahip mi?
 • Ekip üyeleri kuruluşun hedef kitlesi veya müşterilerini yeterince tanıyor mu?
 • Ekip üyeleri stratejik planlama çalışmalarına yeterli zaman ve enerji ayırabilecek durumda mı?
 • Planlama süreci boyunca ekipte süreklilik sağlanabilecek mi?

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide33

Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar

 • Durum Analizi (Özet)
 • Katılımcılığın Nasıl Sağlandığına İlişkin Açıklama
 • Misyon, Vizyon, Temel Değerler
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Ölçüm Kriterleri
 • Stratejiler
 • Beş Yıllık Tahmini Maliyet

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide34

Stratejik Planlama ve Durum Analizi

 • Durum Analizi Kapsamında Genel Olarak Aşağıdaki Değerlendirmeler Yapılır:
 • Tarihi gelişim
 • Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi
 • Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi
 • Paydaş analizi (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi)
 • Kuruluş içi analiz (kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin, vb. analizi).
 • Çevre analizi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizi).

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide35

Stratejik Planlama ve Durum Analizi

Temel Yöntem: GZFT (SWOT) Analizi

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide36

Stratejik Planlama ve Durum Analizi

Kuruluş İçi Durum Analizinde Dikkate Alınacak Hususlar

 • 1- Kuruluşun Yapısı
 • Kuruluşun örgüt yapısı
 • Aynı yada benzer görev yapan birimler ve yetki çakışmaları
 • Son dönemde kuruluş yapısında ve görev alanında yapılan önemli değişiklikler
 • Kuruluş yapısında ve görev alanında yapılması gündemde olan önemli değişiklikler
 • İzleme ve değerlendirme sistemi
 • 2- Beşeri Kaynaklar
 • Kuruluş personelinin sayısı ve dağılımı
 • Personelin eğitim düzeyi, yetkinliği ve deneyimi

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide37

Stratejik Planlama ve Durum Analizi

Kuruluş İçi Durum Analizinde Dikkate Alınacak Hususlar

 • 3- Kurum Kültürü
 • İletişim süreçleri
 • Karar alma süreçleri
 • Gelenekler ve değerler
 • 4- Teknoloji
 • Kuruluşun teknolojik alt yapısı
 • Teknolojiyi kullanma düzeyi
 • 5- Mali Durum
 • Mali kaynaklar
 • Bütçe büyüklüğü
 • Kuruluşun araç, bina envanteri ve diğer varlıkları

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide38

Stratejik Planlama ve Durum Analizi

Çevresel Durum Analizinde Temel Etkenler

 • Kuruluşun faaliyet alanında dünyadaki durum ve gelişmeler
 • Kuruluşun faaliyet alanında ülkemizdeki durum ve gelişmeler
 • Dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar arasında kuruluşu yakından ilgilendiren kritik konular. Bu konuların kuruluşu nasıl ve ne yönde etkileyeceği
 • Kuruluşun faaliyetleri ve alanıyla ilgili kalkınma planı, sektörel ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar ve bunlar arasındaki uyum
 • Kuruluşun faaliyetlerini yürütürken karşılaştığı temel riskler ve belirsizlikler

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide39

Stratejik Planlama ve Durum Analizi

Paydaş Analizi (Hedef Kitle ve İlgili Taraflar Analizi)

Hedef kitle veya müşteri:

Bir kurumun, ürettiği hizmetleri ve/veya mallarını kullanan, alan ve yararlanan kişi ve gruplardır.

İlgili taraflar:

Bir kurumdan, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen kişi veya gruplardır.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide40

Stratejik Planlama ve Durum Analizi

Paydaş Analizi (Hedef Kitle ve İlgili Taraflar Analizi)

Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Kuruluşun etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir.

Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup, veya kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar ile yararlanıcılar /müşteriler olarak sınıflandırılabilir.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide41

Stratejik Planlama ve Durum Analizi

Paydaş Analizi (Hedef Kitle ve İlgili Taraflar Analizi)

 • Temel Noktalar:
 • Faaliyetlerini sürdürmesi için kuruluşa girdi sağlayan kuruluş dışı birimler
 • Kuruluş faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde işbirliği yapılması gereken temel kurum ve kuruluşlar
 • Öncelik sırasına göre kuruluşun ilgili olduğu ve hizmet sunduğu kesimler ve bu kesimlerin kuruluş ile ilgili temel beklentileri
 • Hedef kitle ve diğer ilgililerden gelen görüş ve şikayetleri değerlendirme sistemi
 • Hedef kitle ve diğer ilgililerin kuruluş çalışmaları ile ilgili tatmin düzeylerinin nasıl ölçüldüğü/ölçülebileceği

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide42

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

 • Misyon Bildirimi
 • Vizyon Bildirimi
 • Temel Değerler (İlkeler) Bildirimi
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Stratejiler
 • Maliyetlendirme
 • Faaliyet ve Projeler

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide43

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Misyon; Bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığının açıkça ifade eder.

Misyon Bildirimi

 • Misyon kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte geliştirilir.
 • Kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır.
 • Daha alt seviyedeki birimlerin misyon bildirimleri ise, birim yöneticileri ve diğer ilgili personel tarafından kuruluşun misyon bildirimine uyumlu bir şekilde geliştirilir.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide44

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Misyon; Bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığının açıkça ifade eder.

 • Misyon Bildiriminin Esasları:
 • Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir.
 • Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, hizmetin amacını tanımlar.
 • Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir.
 • Kuruluşun hizmet verdiği kişi ve kuruluşlar belirtilir.
 • Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide45

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Misyon; Bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığının açıkça ifade eder.

 • Misyon Bildirimi İçin Cevaplanması Gereken Sorular:
 • Kuruluşun var olma nedeni nedir?
 • Kuruluş kimlere hizmet sunuyor?
 • Kuruluş hangi alanda çalışıyor?
 • Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor?
 • Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide46

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Vizyonkuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur.

Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. Bu ifade bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş stratejik planının çatısını oluşturur.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide47

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Vizyon; kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder.

 • Güçlü bir vizyon:
 • İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir.
 • Özgündür; kuruluşa aidiyeti belirgindir.
 • Ayırt edicidir; kuruluşun vizyonunu diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir.
 • Çekicidir; kuruluş içinden olan ve olmayan kişilerin ilgisini çeker.
 • İyi ifade edilmiş bir vizyon:
 • Kısa ve akılda kalıcıdır.
 • İlham verici ve iddialıdır.
 • Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide48

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Vizyon; kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder.

 • Vizyon Bildirimi İçin Cevaplanması Gereken Sorular:
 • Kuruluşun ideal geleceği nedir?
 • Kuruluş vatandaşlar, diğer kuruluşlar ve siyasi otorite tarafından nasıl algılanmak istiyor?
 • Kuruluşun bir vizyon ifadesi var mı? Varsa, yenilenmesi gerekiyor mu?

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide49

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Temel Değerler (İlkeler); kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder.

 • İlkeler, kuruluşun vizyonu ve misyonunun gerisinde yatan değer ve inançların temelidir. Bu ilkeler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder.
 • İyi ifade edilmiş bir ilkeler bildirimi aşağıdaki gibi olmalıdır:
 • Temel değerleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır.
 • Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmelidir.
 • Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide50

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Temel Değerler (İlkeler); kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder.

 • İlkeler bildirimi üç temel alana ilişkindir:
  • Kişiler: Kuruluş çalışanlarına ve paydaşlarla ilişkilere yönelik değerler
  • Süreçler: Kuruluşun yönetim, karar alma ve hizmet üretimi sürecine ilişkin değerler
  • Performans: Kuruluşun ürettiği hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler
 • İlkeler Bildirimi İçin Cevaplanması Gereken Sorular:
  • Kuruluşun çalışma felsefesi nedir?
  • Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden değerler, standartlar ve idealler nelerdir?
  • Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide51

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Stratejik Amaçlar; kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.

 • Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır.
 • Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik planlama sürecinde kuruluşun “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide52

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Stratejik Amaçlar; kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.

 • Stratejik amaçların özellikleri:
 • Kuruluşun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır.
 • Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır.
 • İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.
 • Ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır.
 • Hedefler için bir çerçeve çizmelidir.
 • Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir.
 • Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır.
 • Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide53

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Stratejik Amaçlar; kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.

 • Stratejik Amaçların Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular:
 • Kuruluş misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır?
 • Kuruluş orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır?
 • Kuruluşun faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir?

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide54

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Stratejik Hedefler; stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir.

 • Hedeflerin özellikleri:
 • Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.
 • Ölçülebilir olmalıdır.
 • İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır.
 • Sonuca odaklanmış olmalıdır.
 • Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide55

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Stratejik Hedefler; stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir.

 • Hedeflerin Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular:
 • Hedefler, kuruluşun misyon, vizyon, ilkeler ve stratejik amaçları ile tutarlı mı?
 • Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen faktörler nelerdir?
 • Bir stratejik amaca ilişkin hedeflerin tümü gerçekleştirildiğinde o stratejik amaca ne ölçüde ulaşılabiliyor?
 • İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir?
 • Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl ölçülür?
 • Ölçme için hangi verilerin ne şekilde temin edilmesi gerekir?
 • Kıyaslama noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sağlanabilir?

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide56

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

 • Performans Göstergeleri
 • Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir.
 • Performans göstergeleri, stratejik planın başarısının ve özellikle uygulama sonuçlarının ölçülmesini sağlayan araçlardır.
 • Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide57

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Performans Göstergeleri

 • Performans Göstergelerinin Sınıflandırması
 • Girdi
 • Çıktı
 • Sonuç
 • Verimlilik (Etkinlik)
 • Kalite

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide58

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Performans Göstergeleri

 • Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır. Girdi göstergeleri, ölçmeye esas olan başlangıç durumunu yansıtırlar.
 • Çıktı: Üretilen ürün ve hizmetlerin miktarıdır. Çıktı göstergeleri, üretilen mal ve hizmetlerin niceliği konusunda bilgi vermesine rağmen, sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığı veya üretilen mal veya hizmetin kalitesi ve üretim sürecinin etkinliği konusunda tek başına açıklayıcı değildir.
 • Sonuç: Elde edilen çıktıların, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde etkili olduklarını gösterirler. Hedeflenen sonuçlara ulaşmadaki başarı seviyesi etkililik ile ifade edilmektedir. Sonuç göstergeleri stratejik amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koymaları bakımından en önemli performans göstergeleridir.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide59

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Performans Göstergeleri

 • Verimlilik (Etkinlik): Birim çıktı başına girdi veya maliyettir. Girdiler ile çıktılar arasındaki ilişkiyi gösterir.
 • Kalite: Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzeydir (güvenilirlik, doğruluk, davranış biçimi, duyarlılık ve bütünlük gibi ölçüler).

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide60

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi Örnekleri

 • Girdi: Bakım onarım için asfalt miktarı
 • Çıktı: Bakım onarımı yapılan karayolu uzunluğu
 • Sonuç: Bakım onarımı yapılan karayollarında ulaşım hizmetlerindeki iyileşme (zaman tasarrufu, kaza sayılarında azalma, vb.)
 • Verimlilik (Etkinlik): Birim karayolu başına bakım onarım maliyeti (maliyet/çıktı)
 • Kalite: Bakım onarımı yapılan karayollarında öngörülen süre içinde tekrar bakım ve onarım ihtiyacı göstermeyenlerin oranı

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide61

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Performans Göstergeleri

Performans Göstergelerinin Nitelikleri

 • Anlamlılık (Stratejik amaç ve hedeflerle ilgisi)
 • Kapsamlılık (Stratejik amaç ve hedeflerin tüm yönleri)
 • Geçerlilik (göstergenin ölçmeye çalıştığı hedefi temsili)
 • Sorumluluk (bir birimle bağlantısı)
 • Dengelilik (birden fazla göstergenin uyumu)
 • Nesnellik (tanımının net ve açıklığı)
 • Basitlik (hesaplanma ve yorum kolaylığı)
 • Güvenilirlik (veri setinin tutarlılığı ve zamanla karşılaştırılabilirliği)
 • Ulaşılabilirlik (verinin kolay ve uygun maliyetle toplanabilmesi)
 • Kullanışlılık (karar alma ve öğrenmede etkililiği)
 • Sahiplenme (ilgili tarafların anlamlı bulması)

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide62

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Stratejiler; kuruluşun stratejik amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren karalar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir.

Stratejiler belirlenirken kuruluşun kaynakları ve farklı alanlardaki yetkinliği göz önünde bulundurulmalıdır. Strateji ve hedeflerin karşılıklı uyumu kontrol edilmelidir.

Stratejiler kritik sorular Yöntemi ( amaç ve hedeflere ulaşmada karşılaşılan sorunlar belirlenip bu sorunları en aza indirgemeye yönelik stratejilerin geliştirilmesi yöntemi) ve GZFT Analizi Yöntemi ile geliştirilebilir.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide63

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Stratejiler; kuruluşun stratejik amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren karalar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir.

GZFT Analizi Yöntemi ile Strateji geliştirme

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide64

Stratejik Planlama ve Geleceğe Bakış

Uygulama Stratejisi

 • Stratejik Amaç ve Hedefleri gerçekleştirecek Faaliyetlerin (Projelerin) Belirlenmesi
 • ÖnceliklerinBelirlenmesi
 • SorumluluklarınBelirlenmesi
 • Bütçelendirme

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide65

Stratejik Planlama ve Maliyetlendirme

 • Kuruluşlar mevcut bütçe uygulamasından hareketle stratejik planlarını oluşturmayacaklar; tam tersine hazırlayacakları stratejik planlarını esas alarak bütçe yapılarını yeniden şekillendireceklerdir.
 • Program bütçe sistemi açısından bakıldığında
  • stratejik amaçlar = programlara,
  • Stratejik hedefler = alt programlara,
  • faaliyet ve projeler = alt programlar altında yer alan faaliyet/projelere
 • karşılık gelmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide66

Stratejik Planlama ve Maliyetlendirme

Maliyetlendirme sürecindeki temel amaç; geliştirilen politikaların ve bunların yansıtıldığı amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika ve tercihlerin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmak ve stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantının güçlendirilerek harcamaların önceliklendirilmesini sağlamaktır.

 • Her bir hedefin faaliyetlerle ifade edilmesi sonrasında faaliyetlerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Ancak belirlenen faaliyet ve projelerin kuruluş stratejik planında yer alması zorunlu değildir.
 • Temel amaç, bütçe hazırlanması sürecinde kaynak ve maliyet yapılarının ortaya konulması suretiyle her bir politikanın maliyetini ölçebilmenin yanında harcamaların önceliklendirilmesi sürecine de yardımcı olmaktır.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide67

Stratejik Planlama ve Maliyetlendirme

 • Faaliyetlerin Ortaya Konulması Sürecinde Cevaplanması Gereken Temel Sorular
 • Hedefi gerçekleştirecek alternatif faaliyetler/ projeler ortaya konulmuş mudur?
 • Hedefin yerine getirilmesi sürecinde faaliyetin/projenin rolü ve önemi nedir? Bu faaliyet/proje gerekli mi?
 • Belirlenen faaliyetler/ projelerin tamamı gerçekleştirildiğinde hedefe ulaşılıyor mu? Hedefe ulaşılması için başka faaliyet/ projeye ihtiyaç var mı?
 • Hedefin gerçekleştirilmesine yönelik halihazırda yürütülen faaliyet/ proje var mı?
 • Faaliyet ve projeler zamanlanırken birbirleriyle etkileşimleri dikkate alınmış mıdır?
 • Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri/projeleri yerine getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide68

Stratejik Planlama ve Maliyetlendirme

Faaliyet ve Projeler; her bir faaliyet /proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/ projelere yer verilmemelidir. Kaynak ihtiyacı gerçekleştirilecek faaliyet/ projelere göre belirlenir.

Misyon

Vizyon

İlkeler

Stratejik

Amaç 1

Stratejik

Amaç 2

Stratejik

Amaç 3

Hedef 1.1

Hedef 1.2

Hedef 2.1

Hedef 2.2

Hedef 3.1

Faaliyet 1.1.1

Faaliyet 1.2.1

Faaliyet 1.1.2

Faaliyet 1.2.2

Faaliyet 1.2.2

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide69

Stratejik Planlama ve Maliyetlendirme

Eylem Planları;

 • Bir stratejik amaca ait her bir hedef için gerekli olan uygulama stratejisi oluşturulurken, proje ve faaliyetleri gerçekleştirecek birimler, gerekli yetki ve sorumluluklar, süre ve kaynak gereksinimi doğru belirlenmelidir.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide70

Stratejik Planlama ve Maliyetlendirme

Eylem Planları;

 • Uygulamada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınmasının hedeflere ulaşılmasında önemli bir faktör olduğu unutulmamalıdır.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide71

Stratejik Planlama ve Maliyetlendirme

Önceliklendirme; kaynak ve harcama yapısının mevcut durumu ve potansiyeli nedeniyle, faaliyet ve projelerin önceliklendirilmesi gereklidir.

 • Önceliklendirme yapılırken; kuruluşun yetki alanı dahilinde,
  • kalkınma planları,
  • yıllık programlar,
  • bölgesel programlar,
  • hükümet programları,
  • ekonomik programlar
  • varsa özel düzenlemeler başta olmak üzere politika oluşturulması sürecinde tanımlanan belgeler
 • esas olarak alınır.
 • Önceliklendirmede ilkeler:
 • sürdürülebilirlik, etkinlik, verimlilik, etki düzeyi ve uygunluk

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide72

Stratejik Planlama ve Maliyetlendirme

Kaynak Tablosu

 • Kuruluş, elde ettiği ve gelecek dönemde elde etmeyi öngördüğü tüm gelirleri gösteren kaynak tablosunu hazırlar.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide73

Stratejik Planlama ve Maliyetlendirme

Maliyet Tablosu; kuruluş kaynak yapısıyla uyumlu olarak (ilk üç yıl için bütçeden tahsis edilecek kaynaklar Orta Vadeli Mali Planda yer almaktadır.Bütçe dışı kaynaklar ile ilk üç yıldan sonraki kaynaklar ise kuruluş tarafından tahmin edilir.) stratejik amaçları ve hedefleri altında faaliyet ve projelerin bütçeleme amaçlı maliyet yapılarını belirler.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide74

Stratejik Planlamada İzleme ve Değerlendirme

 • İzlemestratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.
 • Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide75

Stratejik Planlamada İzleme ve Değerlendirme

Temel Sorular:

• Ne Yaptık?

• Başardığımızı Nasıl Anlarız?

• Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor?

• Neler Değiştirilmelidir?

• Gözden Kaçanlar Nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide76

Stratejik Planlamada İzleme ve Değerlendirme

İzleme:

 • İzleme Raporunun Kapsamı:
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Faaliyet ve projeler (Söz konusu planların uygulanmasından sorumlu daire, bölüm, birim ve sorumluların konumu gibi bilgileri içermelidir.)
 • Gerçekleşmeler konusunda açıklamalar ve yorumlar
 • Mevcut durum hakkında bilgiler

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide77

Stratejik Planlamada İzleme ve Değerlendirme

Değerlendirme:

 • Yönetimin etkinliğini sağlar.
 • Ölçülebilen hedefler daha kolay gerçekleştirilebilir.
 • Hizmetlerin kalitesini artırır.
 • Bütçenin geliştirilmesine ve gözden geçirilmesine yardımcı olur.
 • Kamu kaynaklarının neden söz konusu faaliyetlere harcandığı sorusunun cevaplandırılmasına yardımcı olur.
 • Hesap verme sorumluluğuna ve performans denetimine temel oluşturur.

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

slide78

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

SABRINIZ İÇİN

TEŞEKKÜRLER

Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı