stratej k planlama kemal g rgenc g resun l m ll e t m m d rl ube m d r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRATEJİK PLANLAMA KEMAL GÜRGENCİ GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ PowerPoint Presentation
Download Presentation
STRATEJİK PLANLAMA KEMAL GÜRGENCİ GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 93
Download Presentation

STRATEJİK PLANLAMA KEMAL GÜRGENCİ GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ - PowerPoint PPT Presentation

sidonia
321 Views
Download Presentation

STRATEJİK PLANLAMA KEMAL GÜRGENCİ GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STRATEJİK PLANLAMA KEMAL GÜRGENCİ GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

 2. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ VE AŞAMALARI • Hazırlık çalışmaları, • Stratejik planların hazırlanması, • Planın değerlendirilmesi, • Stratejik planlara son şeklinin verilmesi, • Stratejik planların sunulması, • Performans programının hazırlanması • Performans göstergelerinin belirlenmesi.

 3. 1. HAZIRLIK DÖNEMİ VE PROGRAMI DPT’nin hazırladığı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinde yer almaktadır.

 4. 1. HAZIRLIK DÖNEMİ VE PROGRAMI • Kamu idarelerinin stratejik planlama süreci hazırlık dönemi ile başlar. • Üst yönetici tarafından bir iç genelge ile çalışmaların başlatıldığı duyurulur; çalışmaların sevk ve idaresini yürütmek üzere strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde bir stratejik planlama ekibi kurulur.

 5. 1. HAZIRLIK DÖNEMİ VE PROGRAMI Stratejik planlama ekibi hazırlık dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman çizelgesini içeren bir hazırlık programı oluşturur.

 6. 1. HAZIRLIK DÖNEMİ VE PROGRAMI • Hazırlık programında aşağıdaki hususlara yer verilir: • Stratejik planlama sürecinin aşamaları, • Bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler, • Aşama ve faaliyetlerin tamamlanacağı tarihleri gösteren zaman çizelgesi,

 7. 1. HAZIRLIK DÖNEMİ VE PROGRAMI d. Eğitim ihtiyacı, e. Gerek duyulması halinde danışmanlık hizmeti ihtiyacı, f. Planlama sürecinin gerektirdiği masraflar ile beşeri ve teknik kaynak ihtiyacı.

 8. 1. HAZIRLIK DÖNEMİ VE PROGRAMI • İdareler, hazırlık programını oluştururken, geçiş takviminde bulundukları yeri, beşeri kaynaklarını, organizasyon yapısını, teknik donanımlarını, idare ölçeğini ve benzeri hususları dikkate alır. • Kamu idareleri stratejik planlarını hazırlamaya başlamadan önce hazırlık programında yer alan tüm hususları gerçekleştirmek zorundadır.

 9. 2. STRATEJİK PLANLARIN HAZIRLANMASI DPT’nin hazırladığı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde yer almaktadır.

 10. 2. STRATEJİK PLANLARIN HAZIRLANMASI Hazırlık dönemini tamamlayan kamu idareleri, stratejik planlarını; • 5018 sayılı KMYK Kanununa, • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe, • Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzuna ve • DPT tarafından yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlar.

 11. 2. STRATEJİK PLANLARIN HAZIRLANMASI • Bakanlar, bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı ve ilgili kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planlarına ve programlara uygun olarak hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur. • Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Milli Eğitim Bakanına; mahalli idareler için İçişleri Bakanınaaittir.

 12. 2. STRATEJİK PLANLARIN HAZIRLANMASI • Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur .

 13. 3. PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ DPT’nin hazırladığı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesinde yer almaktadır.

 14. 3. PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ • Mahalli idareler dışındaki kamu idareleri, stratejik planlarını değerlendirilmek üzere stratejik planın kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın ocak ayında DPT’ye gönderir.

 15. 3. PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ DPT stratejik planları; a)Kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygunluk, b) Bu Yönetmelikte, Kılavuzda ve stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlerde belirtilen usul ve esaslara uygunluk,

 16. 3. PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ c)Stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin birbirleri ile bağlantıları ve kavramsal tutarlılık, d) Diğer idarelerin stratejik planları ile uyum ve tutarlılık hususları açısından inceler.

 17. 3. PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ • İnceleme sonucunda gerek görülen durumlarda hazırlanan değerlendirme raporu ilgili idareye üç ay içinde gönderilir.

 18. 4. PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANAMASI DPT’nin hazırladığı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinde yer almaktadır.

 19. 4. PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANAMASI • Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. • Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar.

 20. 4. PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANAMASI Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır. Performans programları Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderilir.

 21. 5. PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ DPT’nin hazırladığı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinde yer almaktadır.

 22. 5. PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ • Performans göstergeleri stratejik planlarda yer alır. • Performans göstergelerinin tespitine ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık ile Maliye Bakanlığı tarafından birlikte belirlenir. • Kamu idareleri, performans göstergelerini bu usul ve esaslar çerçevesinde oluşturur.

 23. 6. STRATEJİK PLANLAMA-MAKRO PLANLAMA İLİŞKİSİ PLANLAR PROGRAMLAR PLANLAR PROGRAMLAR MAKRO DÜZEY STRATEJİK PLANLAMA DEĞERLENDİRME BÜTÇELEME KURULUŞ DÜZEYİ UYGULAMA

 24. 7. STRATEJİK PLANLAMA • Kılavuzda “stratejik yönetim döngüsü”nün bütünü kapsanmaktadır. • Daha basit bir şekilde ifade edilirse; neredeyiz sorusu ile başlanmakta, nereye gitmek istendiği belirlenmekte, bugünden arzu edilen geleceğe hangi yolla veya nasıl gidileceği ortaya konulmakta ve son aşamada başarı ölçülmektedir.

 25. 7. STRATEJİK PLANLAMA • Stratejik yönetim yaklaşımının temel adımları Şekil 2’de gösterilmiştir. • Şekil 2’de de gösterildiği üzere “stratejik planlama” kavramı kılavuzda geniş anlamda “stratejik yönetim” sürecinin bütününü kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

 26. 8. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ

 27. 8. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ

 28. 8. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ

 29. 8. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ

 30. STRATEJİK PLANDA YER ALMASI GEREKEN TEMEL UNSURLAR • Durum analizi (özet) • Katılımcılığın nasıl sağlandığına ilişkin açıklama, • Misyon, vizyon, temel değerler, • En az bir amaç, • Her amacın altında en az bir hedef, • Hedef ölçülebilir şekilde ifade edilememişse ölçüm kriter(ler)i, • Stratejiler, • Tüm amaç ve hedefleri içeren beş yıllık tahmini maliyet tablosu.

 31. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 32. PERFORMANS GÖSTERGELERİ • Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir.

 33. PERFORMANS GÖSTERGELERİ • Performans göstergeleri, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. • Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

 34. PERFORMANS GÖSTERGELERİ • Örneğin KGM’nin “2010 yılına kadar yol ağımızda kar ve buzla mücadele uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılarak yapılacaktır” hedefinde zaman bildirilmekle birlikte hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmeye yönelik bir göstergeye yer verilmemiştir. • Bu durumda stratejik planda hedefin gerçekleşmesini ölçmeye ilişkin göstergelere ayrıca yer verilecektir.

 35. PERFORMANS GÖSTERGELERİ • Bu hedef için aşağıdaki göstergeler geliştirilebilir: • Kar ve buz mücadelesinde kullanılan alternatif eritme maddelerinin toplam içindeki oranı. • Kullanılan tuzun modern tuz serme araçlarıyla serilme oranı.

 36. PERFORMANS GÖSTERGELERİ GİRDİ, • ÇIKTI, • VERİMLİLİK, • SONUÇ ve • KALİTE göstergeleri olarak sınıflandırılır.

 37. PERFORMANS GÖSTERGELERİ • Girdi:Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gerekenbeşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır. • Girdi göstergeleri, ölçmeye esas olan başlangıç durumunu yansıtırlar.

 38. PERFORMANS GÖSTERGELERİ GİRDİ GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ : * Bakım onarım için kullanılacak asfalt miktarı, * Okuma-yazma seferberliğinin gerektirdiği öğretmen sayısı, * Aşılama programında kullanılacak enjeksiyonsayısı.

 39. PERFORMANS GÖSTERGELERİ • Çıktı:Üretilenürün ve hizmetlerin miktarıdır. • Çıktı göstergeleri, üretilen mal ve hizmetlerin niceliği konusunda bilgi vermesine rağmen, sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığı veya üretilen mal veya hizmetin kalitesi ve üretim sürecinin etkinliği konusunda tek başına açıklayıcı değildir.

 40. PERFORMANS GÖSTERGELERİ ÇIKTI GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ • Tedavi hizmeti verilen hasta sayısı, • Bakım onarımı yapılan karayolu uzunluğu, • Okuldan mezun olan öğrenci sayısı, • Aşılama programı çerçevesinde aşı yapılan toplam çocuk sayısı.

 41. PERFORMANS GÖSTERGELERİ • Verimlilik : Birim çıktı başına girdi veya maliyettir. • Girdiler ile çıktılar arasındaki ilişkiyi gösterir.

 42. PERFORMANS GÖSTERGELERİ VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ • Sosyal etkinlik saati toplamı ile etkinliğe katılan öğrenci sayısı (zaman / çıktı) • Taşınan öğrenci başına taşıma maliyeti (maliyet / çıktı) • Okuldan mezun olan öğrenci sayısı

 43. ÖRNEKMezunların Maliyeti PERFORMANS GÖSTERGELERİ • Girdi: personel gideri+ bina giderleri+sarf giderleri • Çıktı: (Okulun son sınıf öğrenci sayısı- mezun olan öğrenci sayısı) • Verimlik= girdi/çıktı • Verimlilik= 80.000 YTL/80= 1000 YTL • Verimlilik= 80.000 YTL/75= 1067 YTL • Verimlilik= %93.75

 44. PERFORMANS GÖSTERGELERİ • Sonuç: Sonuç göstergeleri, elde edilen çıktıların, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterirler. • Hedeflenen sonuçlara ulaşmadaki başarı seviyesi etkililik ile ifade edilmektedir. • Sonuç göstergeleri, amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koymaları bakımından en önemli performans göstergeleridir.

 45. Örnek Etkililik PERFORMANS GÖSTERGELERİ • Örnek Olay: İl MEM öğretmenlere yönelik bir hizmet içi eğitimi versin. • Katılımcı Öğretmen Sayısı (Çıktı): 100 • Seminere Katılan Öğretmen =100

 46. PERFORMANS GÖSTERGELERİ • Maliyet( çıktı)= Akademisyene verilen ücret+ Diğer masraf • Maliyet(çıktı)= 5.000 YTL • Verimlilik= 5.000/100= 50 YTL • Katılımcı öğretmenlere, seminerden elde ettiği memnuniyeti ölçen bir anket uygulaması • Etkililik= Verimlilik- ölçülen davranışın olumsuzluluk oranı • Etkililik= 100/13= 87

 47. PERFORMANS GÖSTERGELERİ SONUÇ GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ • Bakım onarımı yapılan karayollarında ulaşım hizmetlerindeki iyileşme (zaman tasarrufu, kaza sayılarında azalma vs.). • Ülkeye gelen ve fiilen yatırım yapan yabancı sermayedeki artış (yüzde veya miktar değişim). • Aşıyla önlenebilir hastalıklarda yüzde veya miktar itibarıyla meydana gelen azalma.

 48. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Kalite: Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzeydir (güvenilirlik, doğruluk, davranış biçimi, duyarlılık ve bütünlük gibi ölçüler).

 49. PERFORMANS GÖSTERGELERİ KALİTE GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ • Taburcu olan hastalardan tedavi hizmetlerinden memnun olanların oranı. • Bakım onarımı yapılan karayollarında öngörülen süre içinde tekrar bakım ve onarım ihtiyacı göstermeyenlerin oranı. • Veri tabanına yüklenen verilerden hatasız olanların yüzdesi.

 50. PERFORMANS GÖSTERGELERİ • Çıktı ve sonuç göstergeleri birbirine karıştırılmamalıdır. • Çıktı ve sonucun aynı kavramı ifade edebildiği durumlar da olmasına rağmen, iki gösterge birbirinden farklıdır.