ag ncia nacional de seguretat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agència Nacional de Seguretat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agència Nacional de Seguretat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Agència Nacional de Seguretat - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Agència Nacional de Seguretat. Contingut. Concepció Estratègica. Desplegament tàctic. Estimació Econòmica. Missió i Visió. VISIÓ. Convertir-se en l'autoritat de coordinació i resposta davant ciberamenaces que puguin atemptar contra els interessos dels ciutadans,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Agència Nacional de Seguretat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
contingut
Contingut

ConcepcióEstratègica

Desplegamenttàctic

Estimació

Econòmica

missi i visi
Missió i Visió

VISIÓ

Convertir-se en l'autoritat de coordinació

i resposta davant ciberamenaces que puguin

atemptar contra els interessos dels ciutadans,

empreses i administracions públiques catalanes

Centre especialista en ciberseguretatque proporciona als ciutadans, empreses i administracions catalanes serveis orientats:

 • Reduir les dependències de terceres pars en l’estratègia de ciberseguretat, desenvolupant teixit empresarial Català
 • Promoure una cultura conscienciada amb els riscos inherents a la societat de la informació
 • Respondre de forma ràpida i eficient a les amenaces que puguin sorgir
 • Donar suport en la recuperació davant incidents en matèria de seguretat de la informació
 • Col • laborar amb entitats públiques i privades en la millora de la gestió de seguretat

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

valors
Valors

ADMINISTRACIÓ

COORDINACIÓ

ESTÁNDARS

AUTORITAT

D'acord amb els pilars estratègics i els objectius, el valor principal de l’Agència és la C de Catalunya que representa Coordinació,  Innovaciói Qualitat com a valors principals de la Seguretat Nacional.

EXCEL·LÈNCIA

COL·LABORACIÓ

RESILÈNCIA I INNOVACIÓ

CIUTADANS

 • Tot el disseny de l'Agència se sustenta en el concepte del Govern de les 3 A’s:
 • Aprimament
 • Agilitat
 • Austeritat

QUALITAT

EFICIENCIA

COMUNICACIÓ

PROVEÏDORS

slide5

Pilars Estratègics i Serveis

Observatori de Ciberseguretat

RegulacióTecnològica

Conscienciació, Formació i Divulgació

Monitorització i Resposta

I+D+I

Resilència

Col·laboració i intercanvi de coneixement

Comunicació i Divulgació

Prevenció, Monitorització i Resposta

Intel·ligència de Seguretat

Administració i Compliment

Control intern

Enllaç Institucional

Coordinació Estratègica

drivers
Drivers

Profunditat

 • En la AAPP Catalana existeixen en aquestsmoments “Illes” de seguretat que no comparteixen ni informació, ni mètodes ni eines.
  • Oficina de SeguretatSalut
  • Oficina de Seguretat Interior
  • IMI
  • CTTI …

Intel·ligència

Administració

Y

Complimient

Monitoratge

AAPP

Catalana

 • Ajuntaments PPALS
 • IMI

ANS

 • Departaments
 • Salut
 • Interior
 • CTTI

Diputacions

Àmbitd'actuació

 • Es planteja ampliar l'amplària de la prestació de serveisambl'objectius de guanyarOperativitat, Coneixement i Competènciesalhorad'aconseguir unaReducció de costos d'explotació.

Estalvide

Costos

Eficiència

ubicaci
Ubicació
 • Geogràficament
  • Proximitatd'Universitats que puguin proporcionar personal capacitat.
  • ÀmpliaOferta de TransportPúblic que facilitil'accés a les Instal·lacions.
  • Proximitata un puntneutre de comunicacions que faciliti les esteses de línies de comunicació.
 • Funcionalment
  • Convergènciade Seguretat.
  • Puntúnicd'entrada i gestiód'incidents.
  • Concepcióúnica de Seguretat
   • Instal·lacionsFísiques
   • Ciutadans
   • Infraestructuresi Tecnologies de la Informació
 • L'únicpunt en contra seria la concentració en una única instal·lació de les diferentsorganitzacionsd'emergències de Catalunya, la qual cosa provoca una concentració del risc de indisponibilitat.
  • Ésnecessari avaluar el criteri de costenfront del criteri de risc
 • El centre del 112 podria ser la milloropciód'ubicació física del futur centre.
model de govern
Model de Govern
 • Conseller de Presidència
 • Consellerd'Interior
 • Director General de Mossos
 • Director ANS
 • Secretaria general Presidència
 • Secretària General Administració i Funció pública
 • Director general de Telecomunicacions i societat de la informació

Pla Nacional de Ciberseguretat

Autoritat Nacional deCiberseguretat

 • Director ANS
 • 2º NivellMembresd'Autoritat Nacional de Ciberseguretat
 • Reunió Bimensual
 • Control Pressupostari
 • Seguimentd'Actuacions

Comitè de Control ANS

 • GransEmpreses Catalanes de Seguretat
 • MónTecnològic
 • ExpertsInternacionals
 • Representació de ENISA
 • RepresentacióUniversitat
 • RepresentacióAAPP i àmbit local.

AdreçaANS

ConsellAssessor

 • Reunió Semestral de Seguiment
 • Establimentd'Estratègies en matèria de Ciberseguretat
 • Definició de Pressuposats
 • Definició de Líniesd'Actuació

Enllaç Institucional

Grup de Col·laboració en Ciberseguretat

punts de partida
Punts de Partida
 • Traspàscompletdelsserveis de seguretat de la informació de les diferentsorganitzacions de la AAPP Catalana a la nova Agència.
 • APDCAT seguiràfuncionantcom un organismeindependent. L'Agènciaactuéscom a àrbitrecontrolant a la APDCAT en temes de protecció de Dades.
 • ElsServeisd'Infraestructura de CATCERT (PKI, CA, RA, VA…) poden ser traspassats a l'Agència, principalment per qüestiód'imatge. La resta de serveis es traspassaran a un altredepartament, com per exempleAOC. En una anàlisimés profunda haurà de plantejar-se una privatització total per oferirserveis en el núvol de certificacióelectrònica i tercera part de confiança.
punts de partida ii
Punts de Partida (II)
 • El Director de l'Agènciadeurà ser un perfil de l'àmbit policial, i l'agènciatindrà una dependència de la Direcció general de la Policia, integrant-se en ella la unitat de *cibercrimen.
 • Aquestmodel de Dependència té un factor a avaluar:
  • En proposar estar dins de l'organització de Mossos, pot ser que, en referència al Grup de Col·laboració en *Ciberseguretat, les empresesprivades no participin o no aportininformació útil per a aquestacol·laboració.
 • Recolzar-se en el coneixement , experiència i informaciód'entitatsprivades i multinacionals catalanes (*Caixa, Aigües de Barcelona, *Abertis, Gas Natural, *Grifols, *Banc de Sabadell, Seat, etc…) per construir la cèl·lulad'intel·ligència.
 • Des del primer moment ser transparent en la comunicació de creació del centre cap a l'exterior. La seguretat de la No Seguretat.
contingut1
Contingut

ConcepcióEstratègica

Desplegamenttàctic

Estimació

Econòmica

prestaci actual serveis seguretat
Prestació Actual Serveis Seguretat

ANS

45

39

Personal

Internos: N/A:

Internos: N/A

Internos: 29

Internos: 5

Internos: 11:

Monitorització i Resposta - Observatori

Intel · ligència de Seguretat – I+D+I

Administració i Compliment

Regulació Tecnològica

Conscienciació,Formació i Divulgació

Control intern

CoordinacióEstratègica - Enllaç Institucional

estrat gia d actuaci
Estratègia d’actuació

RegulacióTecnològica

Conscienciació, Formació i Divulgació

Observatori de Ciberseguretat

Observatori de Ciberseguretat

RegulacióTecnològica

RegulacióTecnològica

Conscienciació, Formació i Divulgació

Conscienciació, Formació i Divulgació

I+D+I

Monitorització i Resposta

Monitorització i Resposta

I+D+I

I+D+I

Intel·ligència de Seguretat

Intel·ligència de Seguretat

Intel·ligència de Seguretat

Administració i Compliment

Control intern

Administració i Compliment

Administració i Compliment

Enllaç Institucional

Temps

Control intern

Control intern

Enllaç Institucional

Enllaç Institucional

Temps

Temps

Coordinació Estratègica

Coordinació Estratègica

TEMPS

efici ncies
Eficiències
 • Tot el personal interndedicat a activitatstecnològiques o de seguretatserantraspassats i si ésnecessarireciclats per realitzaractivitats en l'Agència.
 • Existeix una diferència de sisperfils que haurien de reemplaçarperfilsexterns, disminuintaixí el costdelsserveiscontractats.
 • L'adopció de tasques per part del personal intern de serveissubcontractatsavuidia, permetrà al seutorn la disminució de les partides de subcontractació a curttermini.
 • Amb el plantejament de “Àmbitd'Actuació” proposat en el plaestratègichauria de marcar-se un objectiud'estalvi del XX% en contractació externa pel que fa a la despesa actual.
efici ncies ii
Eficiències (II)
 • L'ús de tecnologiesbasades en open sourceper a certes tasques d'administració i seguimentpottenir un estalvi de costos significatius en el desplegament de l'agència.
 • Aixímateix, l'homogeneïtzació i estandarditzaciód'eines i activitats i la centralització de totselsprocessos de seguretat en un model de centre de serveiscompartitredundarà en estalvis de costos substancials.
 • Si ben aquestpunt no es pot considerar com a eficiències, ja que estariadins del concepted'ingressos, l'Agènciapodria convertir-se en una “Marca Blanca” d'altresorganitzacions o companyies i oferirelsseusserveis a diferentsadministracionspúbliqueseuropees.
mapa de serveis t0 consolidaci
Mapa de Serveis T0 - Consolidació

Serveis de Certificació Digital

Control Intern i Qualitat

AA.LL.

Regulació Tecnològica

MERCAT

Ciberespai

I+D+I

Intelligència de Seguretat

OFICINA DE SEGURETAT

Monitorització i Resposta

Conscienciació, Formació i Divulgació

Enllaç Institucional

Administració i compliment

CIUTADANS

GENERALITAT DE CATALUNYA

mapa de serveis i governan a ans t1 t5
Mapa de serveis i Governança ANS – T1 – T5

MOSSOS

Control Intern i Qualitat

Serveis de Certificació Digital

Observatori de Cibercim

CERT

AA.LL.

MERCAT I ENTITATS EXTERNES

Organismes de Seguretat

Regulació Tecnològica

Coordinació Estratègica

MERCAT

I+D+I

Intelligència de Seguretat

OFICINA DE SEGURETAT

Monitorització i Resposta

Conscienciació, Formació i Divulgació

Enllaç Institucional

Administració i compliment

Ciberespai

CIUTADANS

GENERALITAT DE CATALUNYA

contingut2
Contingut

ConcepcióEstratègica

Desplegamenttàctic

Estimació

Econòmica

pressupostos serveis seguretat 2012
Pressupostos Serveis Seguretat 2012

Valors en milers d’€

Auditoría

Ingressos

Seguretat Informació

232,7

410

2.333,87

Despeses

Personal

182

705,52

197

Seguretat Tecnològica

63,32

Identitat i Signatura Digital

3.916,000 *

Ingressos

Certificació

760,98

1.286,39

1.868,73

Despeses

Gestió Interna

1.397 €

Ingressos

1.397 €

Despeses

6397,52 k €

Ingressos

TOTAL

8.306 k €

Despeses

estimacions 1 any 3 i 5 anys
Estimacions 1 any, 3 i 5 anys

Valorsen miles de €

Marketing

Salaris

PCs

Hosting

CertificacióDigital

Comunicacions

Seguretat

Llicències, Mant.,Inversions

Rati per ciutadà (en €)

Cost per Empleat (en €)

Incrementinteranual (en %)

Any1

(Agència)

9.045,02

2.414

117

600

3.916,12

160,27

610

1.183,63

44

(Real)

8.306

1,21 €

115.961,82 €

739,02 K€

Any3

(Agència)

9.676,14

3.775,74

61,8

372,18

4.154,61

249,06

244

772,07

46,7

(Real)

8.306

1,29 €

82.001,19 €

107 %

1.370,14 K€

Any5

11.372,60

5.084,68

57,4

321,18

244

823,12

49,52

385,10

4.407,62

(Agència)

8.306

(Real)

74.330,73 €

1,52 €

118 %

3.066,6 K€

estimaci despeses personal
Estimació Despeses Personal

Valorsen milersde €

Enllaç Institucional

Control Intern

Admin. I Compliment

I+D+I

Coord. Estratégica

Observatori

Intel·ligència

Monitoratge i Resposta

Regulaciótec.

Concienc. Formació i Divulgació

Número de FTEsinterns+ Número de FTEsexterns

Any1

Any 1 : 39 Perfils Interns Agència

Personal Traspassat : 45 perfils

355

230

155

225

609

134

236

125

265

80

7+0

1+5

3+4

9+13

3+1

4+4

2+2

5+0

2+0

39 int.+40 ext.=79 pax.

3+10

Any2

541,06

339,5

376,62

302,36

734,14

256,7

503,93

132,61

318,

27

270,53

48 int.+70 ext.=118 pax.

1+18

7+3

1+12

4+5

9+16

4+4

7+10

2+2

6+0

7+0

Any5

748,46

427,69

574,01

388,30

900,40

326,4

703,44

275,75

374,

42

365,79

1+24

7+5

1+18

4+7

9+20

4+6

8+15

3+5

7+0

9+0

53 int.+100 ext.=153

pax.

contingut3
Contingut

Próximos Pasos

propers passos
PropersPassos
 • Obrirquatrelíniesd'actuació en paral·lel:
  • Dimensionar i quantificar les activitats, subcontractacions i eines en aspectes de seguretat que es realitzen en totl'entorn de la Generalitat i gran Administració Local. L'objectiués detallar les possibleseficiències que sorgiran de la concentració i centralització en l'Agència.
  • Entrar en contacte ambelsserveisd'Intel·ligènciad'Israel per conèixerl'organització de la sevaagència de Ciberseguretat. L'Ertzaintza té bons contactes ambempreses i móngovernamentalIsraelià.
  • Entrar en contacte amb el Massachusetts AdvancedCiber Security *Center ambl'objectiu de conèixer el seufuncionament, organització i activitats; i plantejar un possiblemarc de col·laboració.
  • Avaluar diferentspossibilitatsd'Ubicació Física per al centre tenint en compterequisitsfuncionals i de cost.
 • Definir com es va a constituir jurídicamentl'Agència.
 • Desenvolupar el Pla Nacional de CiberSeguretati crear elsdiferentscomitès de Govern.
 • Realitzar el disseny de detall de l'agènciaambl'operació i el seumodel de costos i ingressos.
slide25

BACKUP

PrevisionsPressupost 1, 3 i 5 Anys

comparativa pressupost ag ncies internacionals
Comparativa Pressupost Agències Internacionals

BACKUP

 • Càlcul del Pressupost i nombre empleats de l’ANS, tenint en consideració ratis de pressupost i empleats per habitant de les principals Agències internacionals
 • Extrapolant el nombre d’habitants de Catalunya, el pressupost teòric estimat seria
slide28

Prevenció, Monitoratge i Resposta

Prevenció, Monitoratge i Resposta

BACKUP

Full de Ruta

Actual

Any1

Any3

Any5

Agencia

 • Publicar amenaces generals, detecció de vulnerabilitats i atacs, tendències de ciberdelicte i indicadors i recomanacions
 • Serveis d'emergènciescibernètiques de Catalunya

Observatori de Ciberseguretat

Agencia

 • Detecció activa de crimcibernètic
 • Canalitzar i / o rebre de manera centralitzada les alarmes de ciberdelictes

Agencia

Agencia

 • Assistència remota a vulnerabilitats i incidents
 • Generaciód'alertes i advertències
 • Anàlisi preventiva de vulnerabilitatsexternes
 • Monitoratge de la Seguretat
 • Gestiód'Incidències
 • Informar els grups d'interès d'amenaces i riscosdetectats.
 • Iniciar elsmecanismes de control i resposta a les amenaces

Monitorització i Resposta

N/A

N/A

slide29

Prevención, Monitorización y Respuesta

Prevención, Monitorización y Respuesta

BACKUP

Full de Ruta

Actual

Any1

Any3

Any5

 • Anàlisid'incidents
 • Investigació de cibercrim
 • Coordinació amb altresagències de seguretat
 • Anàlisi Forense
 • Coneixement de legislació en matèria de ciberseguretat
 • Suport a la resolució del cibercrim / ciberatac i proposar mesures per enfortirelssistemes de detecció i de seguretat
 • Investigació de cibercrim, amb atribucions per actuar sota autorització amb / senseintervenciódelsmossos
 • Legislació en matèria de ciberseguretat
 • Suport a la resolució del cibercrim / ciberatac (incloentatribucions)

Intel·ligència de Seguretat

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

slide30

Prevención, Monitorización y Respuesta

Prevención, Monitorización y Respuesta

BACKUP

Full de Ruta

Actual

Any1

Any3

Any5

 • Continuïtat. BIA, BCP i PRD dels Serveis de la Generalitat de Catalunya
 • Seguretat en Sistemesd'Informació
 • Suport a responsables de seguretatDepartamentals (RSI)
 • ServiceSupport
 • Gestió de la Seguretat
 • Administració i gestiódelssistemes de seguretatd'acord amb la normativa interna
 • Suport i suport al enduriment i gestió de configuracions
 • Control del enduriment i configuraciótècnicadelssistemes
 • Reporting intern de seguretattècnicadelssistemes
 • Control del compliment de la política de confidencialitat i segregació de funcions
 • Administració i gestiódelssistemes de seguretatd'acord amb la normativa interna
 • Serveis de Suport

Administració i Compliment

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

slide31

Col·laboració i intercanvi de coneixement

BACKUP

Full de Ruta

Actual

Any1

Any3

Any5

RegulacióTecnològica

 • Servei de certificació digital
 • Validador
 • (A través del projecte TIC.cat) Assessorament per a l'homologaciócom a proveïdor TIC de la Generalitat de Catalunya
 • Definir elscriterismínims de tecnologiesaprovades per a ús de la Generalitat
 • Avaluació cíclica de productes
 • Aprovació i Publicació del catàleg de tecnologiesautoritzades en l'entorn de la Generalitat
 • Segell de ciberconfiança
 • Marcar les pautes al serveid'R + D + I per al complimentdelscriteris
 • IdCat

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

 • Convertir-se en organisme Certificador i impulsar el desenvolupament de tecnologia catalana de seguretat (amb commoncriteria)

Agencia

 • Desenvoluparcertificació catalana de seguretat i utilització de tecnologia catalana en elssistemes de seguretat

Agencia

slide32

Col·laboració i intercanvi de coneixement

BACKUP

Full de Ruta

Actual

Any1

Any3

Any5

Agencia

I+D+I

 • Anàlisi i desenvolupament de noves mesures de detecció de cibercrim
 • Recerca de nousparadigmes i solucions de seguretat en aliança amb una institucióacadèmica
 • Suport excepcional a la resolució del cibercrim / ciberatac i proposar mesures per enfortirelssistemes de detecció i de seguretat
 • Cooperació amb altresorganismesd'investigació de Ciberseguretat
 • Coordinació amb l'Oficina de Qualitat i Seguretat del Desenvolupamentd'Aplicacions del CTTI

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

 • Anàlisi i desenvolupament de noves mesures de detecció de ciberatacs
 • Fundaciód'unInstitutd'Estudis de Ciberseguretat (Institutd'estudis i estratègies de Ciberseguretat)
 • Organitzaciód'esdevenimentspuntuals
 • Absorbir les funcionsd'aquesta oficina

Agencia

Agencia

Agencia

 • Desenvolupament de solucions i tecnologiadins del propi institut
 • Organització de Congressosinternacionals de Ciberseguretat

Agencia

Agencia

slide33

Conscienciació i Divulgació

BACKUP

Full de Ruta

Actual

Any1

Any3

Any5

Agencia

Conscienciació, Formació i Divulgació

 • Servir d'interlocutorúnic amb administracions i altresAgències Seguretat
 • Fomentar la creació del Consell Català de Securetat
 • Alinear les iniciatives de Seguretat desenvolupades amb les principalstendènciesinternacionals
 • Vetllarpelcomplimentdelsobjectiustàctics de les altresunitats
 • Assegurarl'adhesió de la resta d'entitats de la Generalitat alsserveisprestatspel Centre
 • Establir un marcpermanent de col • laboració en les activitats del centre amb elsprincipalsactorsdelssectorslíders en Seguretat de la Informació i líderstecnològics

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

 • Coordinar els Serveis de Seguretat oferts per la Generalitat amb les prioritatsestablertespelConsell Català de Securetat

Agencia

 • Liderar les tendènciesinternacionals de seguretat

Agencia

slide34

BACKUP

Full de Ruta

Actual

Any1

Any3

Any5

 • Guiesjurídiques de seguretat TIC
 • Auditoria i Seguretat de la Informació
 • Llistes de configuració segura de sistemes
 • Auditoria i ComplimentNormatiu
 • Marc normatiu i Guies de Seguretat
 • Desenvolupament del cosnormatiu de seguretatactualitzat
 • Anàlisireputacional de directiusprincipals de presidència de la Generalitat
 • Anàlisi de seguretatdelssistemes de suport des InfraestructuresCrítiques
 • Anàlisi de seguretatdelssistemescrítics de la Generalitat

Control intern

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

 • Anàlisireputacional de directius de tota la Generalitat i elsseusdepartaments
 • Análsis de seguretatdelssistemes de la Generalitat

Agencia

 • Anàlisireputacional de llocsclausd'ajuntaments i altresorganismes
 • Anàlisi de seguretat de sistemesd'ajuntaments i altresorganismes

Agencia

Agencia

slide35

BACKUP

Full de Ruta

Actual

Any1

Any3

Any5

 • Servir d'interlocutorúnic amb administracions i altresAgències Seguretat
 • Fomentar la creació del Consell Català de Securetat
 • Alinear les iniciatives de Seguretat desenvolupades amb les principalstendènciesinternacionals
 • Assegurarl'adhesió de la resta d'entitats de la Generalitat alsserveisprestatspel Centre
 • Establir un marcpermanent de col • laboració en les activitats del centre amb elsprincipalsactorsdelssectorslíders en Seguretat de la Informació i líderstecnològics

Enllaç Institucional

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

 • Coordinar els Serveis de Seguretat oferts per la Generalitat amb les prioritatsestablertespelConsell Català de Seguretat

Agencia

 • Liderar les tendènciesinternacionals de seguretat

Agencia

slide36

BACKUP

Full de Ruta

Actual

Any1

Any3

Any5

 • Serveis de seguretat CESICAT
 • Oferta i Promocióserveis de seguretat (altresinstitucions)
 • PASS (Gestor de capacitatsd'actuació i representacions)
 • Promocionar i implantar serveis del centre en les principalsinfraestructurescrítiques de Catalunya.
 • Promocionar i implantar serveis del centre en elsorganismes de presidència de la Generalitat
 • Desenvoluparmarcs de col • laboració amb universitats per a Investigació i desenvolupament
 • Captar les diferentsnecessitats de seguretatdelsdiferentsorganismes i canalitzar en el centre

Enllaç Institucional

Agencia

Agencia

Agencia

Agencia

 • Promocionar i implantar serveis del centre en totselsorganismes de la Generalitat
 • Fomentar la fundaciód'unInstitutd'Estudis de Ciberseguretat (Institutd'estudis i estratègies de Ciberseguretat)

Agencia

Agencia

 • Promocionar i implantar serveis del centre en elsajuntaments i altresorganismes.

Agencia

estrat gia serveis catcert
Estratègia Serveis Catcert

Serveis Certificació Digital (ANS)

Serveis Avançats

 • i-Arxiu
 • PASI
 • PSIS (*a valorar)
 • ERES
 • E-Notum
 • Gestió Entitat Certificadora (CA)
  • Actualment a Telefònica, passaria a CPD core CTTI.
  • Operació CA, Agència
 • Emissió Certificats
   • Id-CAT
   • T-CAT
 • Validador
 • Segell de Temps
 • PSIS (*a valorar)
 • Poden ser prestats externament
 • No són nucli negoci Entitat Registre
pilot ag ncia 2012
Pilot Agència 2012
 • Durant el 2012 es poden encetar projectes interns Generalitat, que involucrin als diferents actors de l’Agència futura, i que serveixi d’embrió de la futura Agència.
 • El pla de Securització de VIPs pot ser un catalitzador de l’Agència,
  • Objectiu : Dotar al personal VIP de la Generalitat de les tecnologies i formació per disposar de comunicació segura entre els alts càrrecs garantint en tot moment la disponibilitat i confidencialitat de les seves comunicacions.
  • Accions destacades
    • Provisió de Tecnologia: CTTI. Mòbils Satèl·lits, Terminals Tetra, Mòbils Intel·ligents, Tablets.
    • Controls de Seguretat: CTTI. Securització Dispositius, Securització Comunicacions, Traçabilitat, Establiment de Processos.
    • Xifratge i autenticació robusta: CTTI i CATCERT. Certificats Digitals
    • Monitoratge VIPs: CESICAT. 24x7 traçabilitat VIPs
    • Gestió de Incidents: CESICAT i Mossos. Protocols específics per atendre incidents d’alts càrrecs
    • Formació: Tots, cap alts càrrecs i escorta.
organitzaci i estructura de les ag ncies de seguretat internacionals
Organització i Estructura de les Agències de Seguretat Internacionals

AUTORITAT

Nacional de Seguretat

CONSELL

Nacional de Seguretat

AUTORITAT

Nacional de Ciberseguretat

 • La unitat de Cibercrim dels Mossos d’Esquadra s'integrarà dins de la unitat d'intel·ligència del Centre Nacional de Ciberseguretat en col·laboració amb el personal civil
 • L’Agència Nacional de Seguretat , integrarà les funcions de seguretat de la informació que a dia d'avui proporcionen el CTTI, Catcert, Cesicat i Apdcat

Autoritat Nacional de Ciberdefensa

Comité Nacional de Ciberseguretat

Comité Nacional de Ciberdefensa

Centre Nacional de Ciberseguretat

Centre Nacional de Ciberdefensa