Download
v zkum trhu vt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výzkum trhu (VT) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výzkum trhu (VT)

Výzkum trhu (VT)

156 Views Download Presentation
Download Presentation

Výzkum trhu (VT)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Výzkum trhu (VT) Aneb úvod do problematiky

 2. Úvod • Začněme od konce aneb požadavky ke zkoušce • Sylabus, literatura • Výuka, počet kreditů • Email:soukup@fsv.cuni.cz • Konzultace: Út 9,30-10,30

 3. Marketing a marketingový mix (MM) • 4, 5, nebo 6P? • Price • Placement • Promotion • Product • People…. • Souvislost MM a výzkumu trhu

 4. Výzkum trhu, výzkum veřejného mínění, sociologický výzkum • Podobnosti a odlišnosti • Historie • Užívané metody • Současný stav zejm. v ČR

 5. Slovní zásoba aneb jazyk ve VT • Mnoho anglických výrazů „šér“, report, ANOVA, „tejbls“ atd. • Pojmy z marketingu, ekonome, statistiky, ale i nově vzniklé ve VT • Často lidé ve VT neznají české ekvivalenty jejich pojmů • Náš kurz-snaha poznat české i anglické výrazy • Bonbónek navíc překlad mystery shopping

 6. Chování spotřebitele • Samostatná disciplína • Zde jen okrajově některé poznatky • Např. MIE teorie poptávky viz cenové testy

 7. Složitost vztahů ve VT • klient, agentura, PR agentura, reklamní agentura atd. • Vztah uvnitř klienta- oddělení výzkumu, oddělení vývoje nových služeb, oddělení marketingu apod. • Složitost nalezení optimálního řešení

 8. Kvantitativní a kvalitativní výzkum • Rozdíly –metoda, kontakt s respondentem, počet respondentů, osoba provádějící terénní výzkum • Je kvalitativní výzkum levnější verze kvantitativního? • Je optimální propojit oba typy výzkumu? Pokud ano, jak? • Realita KN a KL v ČR • Poznámka: Kurz je především o KN

 9. Přehled základních úloh výzkumu trhu I 1) Zmapování trhu • U&A • Segmentace 2)Test výrobků, služeb • Test konceptu • Pretest • Posttest • Cenový test

 10. Přehled základních úloh výzkumu trhu II 3) Komunikace a reklama • Test konceptu • Preetest • Posttest • Sledování úspěšnosti reklamy (monitoring reklamy) • Umístění značky na trhu

 11. Přehled základních úloh výzkumu trhu III 4) Spokojenostní studie • Spokojenost zákazníků • Spokojenost zaměstnanců • Spokojenost distribučního řetězce 5) Výzkumy zaměřené na spotřební chování. • Spotřební deníky • Peoplemetry • radiocontrol • media projekty

 12. Přehled agentur v ČR http://www.factum.cz/ www.gfk.cz http://www.median.cz/ www.stemmark.cz/ www.tambor.cz/ http://www.tns-aisa.cz/

 13. A co svět? • AC Nielsen • Burke • Datamonitor • Dun and Bradstreet • Information Resources • Millward Brown • The NPD Group • Opinion Research Corporation • TNS http://www.knowthis.com/research/majorfirms.htm

 14. Přehled oborů vhodných k výzkumu • Spíše negativně vymezit • Zemědělství • Těžký průmysl • Veřejná sféra • Farmacie a chemický průmysl vůbec • Toto vymezení platí zejm. v ČR

 15. Co se zkoumá nejvíce? • FMCG • Finance • Telekomunikace • Automobilový průmysl Automotive • Maloobchod • Média

 16. Značková řešení a jejich význam aneb globalizace ve výzkumu • vyzkoušená a ověřená řešení s jasnými odpověďmi na marketingové otázky • standardizace a možnost mezinárodního použití, bohaté zkušenosti z nasazení v řadě zemí • databáze výsledků pro přímé porovnávání a benchmarking • Např. GfK LoyaltyPlus

 17. GfK LoyaltyPlus • Modulární výzkumný systém k měření a zvýšení spokojenosti a věrnosti zákazníků   • Určení hlavních faktorů věrnosti, jako je spokojenost, image, řešení kritických událostí atd.   • Benchmarking a analýzy akčních priorit   • Přenesení výsledků měření do procesu zvýšení spokojenosti/věrnosti   • Měření spokojenosti a motivace vlastních zaměstnanců • Zdroj: www.gfk.cz