Download
setk n s v chovn mi poradci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Setkání s výchovnými poradci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Setkání s výchovnými poradci

Setkání s výchovnými poradci

59 Views Download Presentation
Download Presentation

Setkání s výchovnými poradci

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Setkání s výchovnými poradci Frýdek-Místek, říjen 2014 Vypracoval: Ing. Ivo Koudelka, vedoucí oddělení trhu práce, kontaktní pracoviště Frýdek-Místek ivo.koudelka@fm.mpsv.cz

 2. Srovnání podílu nezaměstnaných osob okresu F-M, MSK a ČR

 3. Moravskoslezský kraj

 4. Moravskoslezský kraj

 5. Moravskoslezský kraj

 6. Moravskoslezský kraj

 7. Počet volných pracovních míst v okrese F-M

 8. Situace na trhu práce ČR

 9. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání dle délky evidence na ÚP ČR (v %)

 10. Uchazeči o zaměstnání okresu F-M podle délky nezaměstnanosti

 11. Věková struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání okresu F-M

 12. Počet absolventů škol a mladistvých evidovaných na ÚP F-M

 13. Podíl nezaměstnaných osob (v %) a počet UoZ v regionech okresu F-M

 14. Cizinci na trhu práce okresu F-M

 15. Zaměstnanost v průmyslových zónách okresu F-M

 16. Nabídka ÚP - nejčastější profese hlášených volných míst k 30.9.2014

 17. Nejlepší šance na trhu práceVŠ Absolventi VŠ • studia práva • výpočetních technologií (IT, analytici, programátoři,grafici) • lékařských fakult • strojního inženýrství (zejména konstruktéři, technologové apod.) Tito mají reálnou šanci, že v prvním zaměstnání nastoupí do své profese.

 18. Špatné vyhlídky na trhu práceVŠ Absolventi VŠ • většina absolventů humanitních a ekonomických oborů Na počátku své kariéry většinou získají zaměstnání mimo svůj obor, často začínají na postech, na které stačí nižší vzdělání (call centra, recepční, prodavačky...)

 19. Nejlepší šance na trhu prácevyučení + SŠ Obory SŠ • IT specialisté • zdravotní sestra • sociální pracovník • klempíř • tesař • řidič nákladního automobilu, autobusu • obsluha CNCzejména kovo, horizontkář • zámečník, svářeč • číšník-servírka • kuchař Tito mají šanci, že v prvním zaměstnání nastoupí do své profese.

 20. Špatné vyhlídky na trhu prácevyučení + SŠ Obory SŠ • kadeřnice • manikérky • aranžéři • textilní a zemědělské • různé nadstavby (podnikání v oboru, ekonomika podnikání apod.) • maturitní obory se zaměřením na ekonomiku, podnikání, veřejnosprávní činnost Často nenaleznou zaměstnání ve svém oboru, vykonávají různé profese, stávají se nezaměstnanými a pro další uplatnění je nutné je rekvalifikovat.

 21. Uplatnitelnost oborů na trhu práce • Obory informačních technologií a systémů – zájem zaměstnavatelů stále • Strojírenství a elektrotechnika – přetrvává zvýšený zájem • Zdravotnictví a lékařství – velice dobré uplatnění, dlouhodobý nedostatek kvalifikované síly (zejména sestry s Bc. vzděláním) • Ekonomické obory – vysoké zastoupení mezi absolventy, i v evidenci ÚP, průměrná nezaměstnanost, uplatnitelnost ztížena mj. nedostatkem praxe, ale i stále vysokými počty disponibilní pracovní síly v těchto oborech na TP, nezájem o absolventy nástavbových oborů • Stavebnictví – obtížnější uplatnění v některých oborech (zdravý, šikovný motivovaný zedník se uplatní vždycky) • Gastronomie – obtížnější uplatnění - regionální rozdíly, absolventů velký počet, nemají praxi, velká fluktuace, pracovní příležitosti v profesích tohoto oboru (č-servírka, kuchař, pomocné práce v kuchyni) se však vyskytují nepřetržitě. U těchto profesí nutno počítat např. i s příp. odloučeností pracovišť, vč. různé úrovně dopravní obslužnosti, četné „zaměstnávání na černo“ • Zemědělské a textilní obory – dlouhodobý nezájem zaměstnavatelů • Obory zaměřené na obchod – velký počet absolventů, malý zájem ze strany zaměstnavatelů, na druhé straně nezájem o různé nabídky prodejců (VŠ s praxí pak relativně dobré uplatnění) • Obory z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, geografie a kartografie – špatně uplatnitelné, VPM se v registru ÚP prakticky nevyskytují • Obory ze skupiny osobní a provozní služby, např. kadeřník, kosmetička, pedikér – příliš nasycený trh

 22. Absolventi na trhu práce • Největším handicapem absolventů je stále nedostatek praxe a praktických zkušeností i znalost práce s moderními technologiemi • Učni by měli mít co nejvíce praxe přímo v podnicích, nejen ve školních dílnách • Zaměstnavatelé by měli mít možnost si proškolovat svého budoucího zaměstnance přímo v podmínkách svého provozu • Řada absolventů ani nemá před zvolením svého oboru ani po jeho absolvování jasnou představu o svém budoucím uplatnění a kariéře a také často nezájem o absolvovaný obor • Jednoznačně by napomohla užší spolupráce škol s firmami, jak je tomu zvykem v některých evropských zemích • Lépe v tomto ohledu jsou na tom vysokoškoláci • Stále panuje předsudek mezi rodiči a žáky, že jít do učení je životní prohra • V důsledku i toho klesají počty učňů a projevuje se zde i negativní demografický vývoj

 23. Jak zvýšit šance na trhu práce • již v průběhu studia hledat brigády, zejména v oboru svého studia • využívat stáže v zahraničí a výměnné pobyty škol • začít hledat zaměstnání již cca 2 roky před ukončením studia • rozhodit sítě po rodině, známých, hledat na různých portálech, firemních webech apod.

 24. Důležitý je životopis • jednoduchost, stručnost a strukturovanost • personalisté firem nemají čas studovat stovky rozsáhlých životopisů • nezdržovat se vypisováním základních a mateřských škol apod. • důležité je uvést brigády, i krátkodobé • nepopisovat rodinné poměry, počet dětí apod. (na tyto otázky by se zaměstnavatel neměl dotazovat) • nepřibarvovat, uvádět pravdu např. o jazykových znalostech • uvádět kontakty, příp. fotografii • pracovní zkušenosti uvádět chronologicky • uvést vlastnictví ŘP, své úspěchy, znalosti, příp. koníčky a osobní charakteristiku

 25. Motivační dopis • průvodní dopis k životopisu • stručný, zdvořilý, vyvarovat se frází • uvést, proč jste právě vy tím pravým pro dané místo a firmu

 26. Další faktory ke zvýšení šance na získání místa • zjistit si informace o zaměstnavateli, o místě, na které chci nastoupit • oblečení přiměřené, nemusí být oblek (i džíny se tolerují, pokud nežádáte např. místo na manažera) • decentní účes a líčení • přijít včas (pokud nestihnu přijít včas, dát zavčas vědět) • stisk ruky • vystupování • zápisník a průpiska

 27. Absolventi ve firmách • malá firma • rozmanitější práce • dřív se dostanou k širším kompetencím • omezený kariérní růst • osobnější přístup • možnost více spoluvytvářet chod firmy a podílet se i na řízení • velká firma • práce více zaměřená na určitý úsek • větší možnost školení a prohlubování kvalifikace • kariérní růst • různé benefity

 28. Absolventi a platy • nejlépe placená pozice pro absolventy je oblast IT • farmacie (obchodní reprezentanti) • konstruktéři a technologové • právníci • úzkoprofilové a nedostatkové profese (zejména řemeslné činnosti) Nástupní platy - absolventi bez praxe v nejlepším případě 25 tis., s praxí 30 tis.

 29. Jak si více vydělat • zvýšit si kvalifikaci (vysoká škola) • zvýšit si znalost cizích jazyků (pobytem v cizině) • mít praxi a pracovat již při škole • stěhovat se za prací • změnit zaměstnavatele • změnit profesi

 30. Záruky pro mládež (1) Programem Záruky pro mládež, na základě doporučení Evropské rady ze dne 22. dubna 2013, vláda České republiky garantuje, že každý mladý člověk do 25 let dostane kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, odborné přípravy nebo stáže, a to do čtyř měsíců poté, co se stal nezaměstnaným, ukončil formální vzdělávání nebo odešel ze systému formálního vzdělávání.

 31. Záruky pro mládež (2) ÚP ČR se na uvedeném podílí v rámci své působnosti učiněním nabídek aktivit uvedených v předchozím snímku UoZdo 25 let věku, a to do čtyř měsíců ode dne jejich zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Základními indikátory, které se v rámci implementace programu se sledují u UoZ, jsou učiněné a přijaté nabídky zaměstnání, dalšího vzdělávání, odborné přípravy nebo stáže.

 32. Práce na zkoušku (PNZ) • cíleno pro UoZ pro do 30 let věku (včetně) bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce maximálně 2 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání (tzn. i při sečtení několika dílčích dosavadních pracovních poměrů), • pro ostatní UoZ zařazených do projektů ESF (regionální a národní individuální projekty), kteří jsou evidováni na ÚP ČR déle než 12 měsíců nebo UoZ, jejichž evidence je za období posledních 3 let delší než 12 měsíců (souhrnně), za předpokladu, že PNZ je uvedena mezi aktivitami projektu. Podmínky: • trvání pracovního poměru maximálně 3 měsíce, • maximální délka týdenního úvazku je 20 hod.

 33. Podpora zaměstnanosti mladých osob „Odborné praxe pro mladé do 30 let“ (1) • 14 RIP realizovaných krajskými pobočkami ÚP ČR v rámci OP LZZod 1. 7. 2013. • Cílová skupina – UoZ do 30 let věku bez pracovní zkušenosti (nebo s pracovními zkušenostmi max. 2 roky po ukončení přípravy na povolání). • Hlavní cíl projektu - začlenění mladých lidí do 30 let na trh práce realizací cíleného nástroje APZ. • Podpora pracovních míst odborné praxe probíhá v režimu společensky účelných pracovních míst vyhrazených (SÚPM vyhrazené). • Příspěvek SÚPM vyhrazené je poskytován až do výše skutečných mzdových nákladů, max. však do 24 000,- Kč měsíčně a v délce 6 - 12 měsíců.

 34. Podpora zaměstnanosti mladých osob „Odborné praxe pro mladé do 30 let“ (2) • Za odbornou část praxe může odpovídat mentor určený zaměstnavatelem z řad zaměstnanců. Náklady na mentora jsou stanoveny v dohodě (příspěvek na ušlou mzdu mentora, podle času, ve kterém se mentor věnuje účastníku OP). • Obsahem projektu je také zvýšení kvalifikace, odborných znalostí a dovedností vyžadovaných zaměstnavateli na konkrétní pracovní místo.

 35. Informace Na internetové stránce http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly naleznete: • informace o školách a oborech • můžete hledat počty absolventů dle oborů a škol, kteří jsou evidovaní na úřadech práce • informace o vysokých školách v ČR • informace o studiu v zahraničí

 36. Další informace • přehled studijních a učebních oborů, projekty na podporu vzdělávání i na http://student.kr-moravskoslezsky.cz/ • Národní ústav odborného vzdělávání připravil soubor dalších různých analytických studií na www.nuov.cz • na stránkách různých personálních agentur

 37. Další informace informační systém ISA+ najdete na www.infoabsolvent.cz - pomáhá: • žákům ZŠ pro volbu dalšího vzdělávání • žákům SŠ při rozhodování o pokračování ve vzdělávání nebo přechodu na trh práce • výchovným poradcům a učitelům při poskytování kariérového poradenství • i pro žáky se zdravotním postižením, a kteří mají studijní problémy

 38. Ing. Ivo Koudelka vedoucí oddělení trhu práce ivo.koudelka@fm.mpsv.cz Děkuji za pozornost!