Kako se pi e pristupni nau ni rad
Download
1 / 37

Kako se pi še pristupni ( nau čni) rad? - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Kako se pi še pristupni ( nau čni) rad?. Analiza poslovanja u MSP - 20 1 1 /20 1 2 . Doc. dr Saša Petković. Cilj predavanja. Upoznati se osnovama primjene metodologije NIR-a za pisanje stručnih i naučnih radova Kako se piše pristupni rad?. Literatura :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kako se pi še pristupni ( nau čni) rad?' - erica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kako se pi e pristupni nau ni rad

Kako se piše pristupni (naučni) rad?

Analizaposlovanja u MSP- 2011/2012.

Doc. dr Saša Petković


Cilj predavanja
Cilj predavanja

 • Upoznati se osnovama primjene metodologije NIR-a za pisanje stručnih i naučnih radova

 • Kako se piše pristupni rad?

Literatura:

Todorović, Z.;Šijaković, I.; Marić, T. (2007). Uputstvo za izradu stručnih i naučnih radova. Banja Luka: Ekonomski fakultet

http://www.efbl.org/upload/dokumenti/Uputstvo_za_izradu_strucnih_i_naucnih_radova.pdf


Faze istra ivanja
Faze istraživanja

 • Izbor teme rada i formulisanje problema istraživanja

 • Definisanje predmeta istraživanja

 • Izbor literature

 • Formulisanje cilja i hipoteza

 • Planiranje istraživanja

 • Prikupljanje primarnih i sekundarnih podataka

 • Analiza podataka

 • Zaključivanje

 • Pisanje rada


Struktura nau nog rada
Struktura naučnog rada

Struktura rada sadrži najmanje 4 dijela:

Uvod

Teorijski okvir istraživanja

Osnovni rezultati rada

Zaključak, literatura i prilozi


Pristupni nau ni stru ni rad mora da ima
Pristupni (naučni/stručni) rad mora da ima:

 • Naslovnu stranicu sa naslovom rada

 • Rezime ili Sažetak/Summary

 • Ključne riječi/Key words

 • 1. Uvod (Introduction)

 • 2. Pregled literature /Literature Review (Teorijski okvir istraživanja)

 • 3. Opisan metod i uzorak istraživanja (Data and Methods)

 • 4. Rezultati i diskusija (Results and Discussion)

 • Zaključak (Conclusions)

 • Literatura (References)


Formulisanje naslova rada
Formulisanje naslova rada

 • Naslov treba da izrazi suštinu rada.

 • Čitajući naslov, čitalac stiče predstavu o temi i problemu istraživanja.

 • Naslov je sažeta tema stručnog i naučnog istraživanja kome autor/i pristupa/ju.

 • Dvotačka (:) se često koristi u naslovu kada se naglašava područje istraživanja

 • Treba da bude jasan, informativan, aktuelan, ni previše dugačak, ni previše kratak.

 • Akojeneophodnodanaslovbudeneštoduži, ondajeboljepodijelitigananaslovipodnaslov. Podnaslovtadaimafunkcijudapreciznijeuputinapredmetistraživanja.


Naslov može biti:

Informativni

Primjer: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske u sistemu finansiranja početnih biznisa

Indikativni

Primjer:Uloga Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u podsticaju razvoja početnih biznisa


Sa etak summary i klju ne rije i key words
Sažetak /Summary i Ključne riječi/Key words

Glavne aspekte rada opisati u do 200 riječi po sljedećem redoslijedu:

 • problem,

 • svrha/cilj rada,

 • metodologija rada, i

 • ključni rezultati rada.

 • Ispod sažetka napisati ključne riječi (do 5 riječi poređanih po važnosti koje oslikavaju suštinu rada).

 • Sažetak i ključne riječi se prevode i na engleski jezik ukoliko rad pišete na srpskom jeziku.


Sažetak/Summary i Ključne riječi/Key words

STIL PISANJA

Prošlo vrijeme. Sažetak bi trebalo da zainteresuje čitaoca ili čitateljku da pročita cijeli rad, ili rezultate istraživanja i disikusiju sa zaključcima.

 • VRSTE SAŽETKA

 • Klasični (nestrukturisani)

 • Strukturisani (cilj , metode, hipoteze…)


Naj e e gre ke
NAJČEŠĆE GREŠKE

Sažetak/Summary

 • Previše podataka iz literature

 • Navođenje referenci

 • Tabelarno i grafičko prikazivanje rezultata

 • Korišćenje neuobičajenih skraćenica


UVOD (1. Introduction)

 • Mišljenjaosadržajuuvodanisusasvimusaglašena. Većina autoraseslažedatrebanastojatidaseuvodnimrazmatranjimaobuhvatesljedećielementi:

 • • izboridefinisanjeproblemaistraživanja,

 • • određivanje (predmeta) područjaistraživanja,

 • • određivanjeosnovnogciljaistraživanja,

 • • postavljanjeosnovnehipotezeieventualnopomoćnihhipoteza.

  • Dilema među autorima je da li numerisati uvod ili ne?

  • Oba pristupa su ispravna.


Početi UVOD jasnim definisanjem polja istraživanja.

Poslije kratkog i odmjerenog pregleda literature

o činjenicama koje su poznate (sa citatima)

ukazati na aspekte problema koji su

nepoznati ili o kojima postoje

kontradiktorni podaci,

iza čega slijedi cilj

istraživanja

u ovom

radu.


UVOD

NAJČEŠĆE GREŠKE

 • Suvišna opširnost

 • Definisanje opšte poznatih pojmova

 • Navođenje previšepodataka iz literature

 • koji su u nekoj vezi sa predmetom rada

 • Izostavljanje podataka iz literature koji

 • dovode u pitanje opravdanost istraživanja

 • Nedostatak veze izmedju navoda iz

 • literature i cilja istraživanja


Istra ivanje je jedinstveni deduktivno induktivni proces
Istraživanjejejedinstvenideduktivno-induktivniproces.

Deduktivniproceside:

-odteorije

- prekoproblema

- predmeta

- ciljeva

- hipoteze

- varijabilnihindikatoradopodataka.

-


Istra ivanje po inje formulacijom problema istra ivanja
Istraživanje počinje formulacijom problema istraživanja

Problemtrebaformulisatiuoblikupitanja, asveonoštoslijediuistraživanjutrebabititraženjepravogodgovoranatopitanje.

Npr.

Zašto je slaba uspješnostposlovanjamalihisrednjihpreduzeća u RepubliciSrpskoj?

Istraživački problem ćemo konkretizovati sljedećim pitanjem:

Zbog čega je privredna struktura u Republici Srpskoj neadekvatna i sa pretežnim učešćem trgovine bazirane na uvoznim artiklima, i zašto imamo manji broj MSP na hiljadu stanovnika od prosjeka EU?


Predmet istra ivanja
Predmet istraživanja

Kodizbora (predmeta) područjaistraživanjamoramovoditiračunadanekedruštvenepojavemogubitiistraženesjednognaučnogpodručja (disciplinarnaistraživanja) ilisvišenjih (interdisciplinarnaistraživanja). Formulacijomproblemausmjeravamosepremaodređenompodručjuistraživanja.


Predmet istra ivanja1
Predmet istraživanja

Primjer izbora (predmeta) područjaistraživanja:

Problem istraživanja je izoblastiekonomije, sa užimnaučnimoblastimaizteorijskeekonomije, preduzetničkeekonomijeimarketinga što definiše i područja, tj. predmet istraživanja.

Predmetistraživanja će biti:

Ispitivanjeuspješnostiposlovanjamalihisrednjihpreduzeća u RepubliciSrpskoj?


Cilj istra ivanja se uvijek mora vezati uz postavljeni problem
Ciljistraživanjaseuvijekmoravezatiuzpostavljeniproblem.

 • Ciljistraživanjajesteotkrivanjeonogaštosmodefinisalikaonepoznato, kaoproblem.

Ciljmožebitipragmatički – daseustanovekoristikojemoguproizaćiizrezultataistraživanja, ilimožebiti

naučni – dasepružiopštiuvidunekupojavuiliproces, daseklasifikacijomjasnijeobjasnepojaveuprocesuilidasedovodeuvezusdrugimpojavamaiprocesima, daseotkrijepovezanostiobjasneuzročno-posljedičnezavisnosti, dasepredvidebudućakretanja.


Primjer cilja istra ivanja
Primjer cilja istraživanja

 • ......Cilj istraživanja disertacije je analiza poslovanja malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj i BiH, i analiza uzroka neprimjenjivanja glavnih uticajnih faktora definisanih u disertaciji u upravljanju poslovanjem i razvoju malih i srednjih preduzeća, a koji se primjenjuju u razvijenim zemljama svijeta i koje će pregled literature i rezultati raznih studija i empirijskih istraživanja potvrditi i dokazati.

Po definiciji, cilj israživanja je traženje načina ili puta rješavanja definisanog problema. Kao takav, naučni cilj ove doktorske disertacije je traženje odgovara na pitanje: Kako doći do povećanja uspješnosti poslovanjamalih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj?


Primjer cilja istra ivanja1
Primjer cilja istraživanja

 • ......Pored naučnog cilja, pragmatični cilj će biti doprinos preduzetnicima i menadžerima MSP da sagledaju i pravilno procijene i ocijene uticaj glavnih nezavisnih varijabli (faktora uspjeha) koje mogu kontrolisati (troškovi poslovanja, ulaganje u istraživanje i razvoj, modeliranje preduzeća u pravcu formiranja marketinški orijentisane organizacije, upravljanje ljudskim resursima, finansijski reinženjering), ali i vladinim dužnosnicima na svim nivoima ...........

Kao takav, cilj je klasifikacijomidentifikovati smjerove i intenzitete glavnih eksternih faktora rasta i razvoja MSP, kao što su znanje, modeli finansiranja i programi, politike i strategije podsticaja rasta i razvoja MSP, ali i interne faktore upravljanja troškovima MSP i primjeni marketinškog pristupa poslovanja, s ciljem povećanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja, te definisati uzročno-posljedičnu povezanost uticajnih faktora i rezultata poslovanja MSP.


Istra iva ka e hipoteza e
Istraživačka/e hipoteza/e

Naosnovuproblemaistraživanjadefinišesepredmet (područje) istraživanja, anaosnovuproblemaipredmetapostavljaseglavnahipoteza.

Hipotezajeodređenatvrdnja (pretpostavka) kojatrebadaobjasninekupojavu, koju, korištenjemodgovarajućihmetoda, trebaprovjeritiidokazati. Hipotezajemisaoniodgovornapitanjeuproblemu. Poredglavnehipoteze, mogusepostavitiipomoćnehipoteze.

U zavisnosti od broja nezavisnih varijabli zavisiće broj pomoćnih hipoteza, koje možemo pojasniti “potpomoćnim” hipotezama, kojima ćemo adresirati “uzroke” problema istraživanja.


ISTRAŽIVAČKE HIPOTEZE I METODE

-NAJČEŠĆE GREŠKE -

 • Previše nepotrebnih detalja

 • Premalo neophodnih podataka

 • Prikazivanje rezultata istraživanja


Primjer osnovne isra iva ke hipoteze
Primjer osnovne israživačke hipoteze

H0: Mikro, mala i srednja preduzeća usvajajući i primjenjujući koncept marketinški orijentisane organizacije i primjenjujući strategiju racionalizacije troškova poslovanja, sistematski podržana izvana, sa dostupnim širokim portfoliom različitih tipova i modela finansijske i nefinansijske podrške, imaće bolje pretpostavke poboljšanja vlastitih performansi, mjerenih povećanjem konkurentnosti kroz veću produktivnost, tržišni udio i profitnu stopu.


1 istorijsko teorijski retrospektivni ili eksplikativni dio
1. Istorijsko-teorijski, retrospektivniilieksplikativnidio

Uprvomdijeluizlažeseistorijatnastankaodređenogproblema, upućujenadosadašnjaistraživanjainavodepostojećeteorijske spoznajeoproblemu. Definišuseključnipojmoviipovezujekonkretnoistraživanjesprethodnimistraživanjimakakobisenaosnovunjihobjasnilepostavljenehipoteze.


2 analiti ko eksperimentalni dio
2. Analitičko-eksperimentalnidio

Udrugomdijeluopisujusepostupcikojisuurađeniuempirijskomdijeluistraživanjaodidentifikacijeioperacionalizacijevarijabli (zavisne i nezavisne varijable), uzorkainacrtaistraživanja, opisairazrademetodazaprikupljanjeiobradupodatakakaoinjihoveprimjene.

Istraživanjesenemožezaustavitinahipotezama (teorijskom mišljenju), većseistraživanjemoranastavitiempirijskimdijelom.


2 analiti ko eksperimentalni dio1
2. Analitičko-eksperimentalnidio

Uproblemuistraživanjapitamoseonekomobilježjuiliodnosuizmeđuobilježja, hipotezamadajemoodgovoreoobilježjuiliodnosuizmeđuobilježja. Tasuobilježjapromjenljiva, pasezovuvarijable.

Onekojesuusredištunašepažnjezovemozavisnevarijable, a varijablekojeopisuju, klasifikujuiliobjašnjavajuzavisnuvarijablunazivamonezavisnevarijаble.


2 analiti ko eksperimentalni dio2
2. Analitičko-eksperimentalnidio

Primjer: ........ cilj istraživanja smo definisali na način da ćemo identifikovati faktore efikasnog i efektivnog poslovanja malih i srednjih preduzeća, i tražiti odgovor na pitanje: Kako doći do povećanja uspješnosti poslovanjamalih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj?

Tako definisan cilj istraživanja, u centar istraživačke pažnje, kao zavisnu varijablu, postavlja uspješnost poslovanja malih i srednjih preduzeća, dok su dvije glavne nezavisne varijable racionalno upravljanje troškovima i primjena koncepta marketinški orijentisanog malog i srednjeg preduzeća.


Operacionalizacija varijabli
Operacionalizacija varijabli

Nezavisnevarijablejavljajuseuciljevimaihipotezama istraživanja. Operacionalizacijomvarijablipretvaramoihuindikatore.

Indikatorimorajubiti: valjani, objektivni, pouzdani, jednoznačni,precizni, reprezentativni. Operacionalizacijomvarijablipovezujemoteorijskiiempirijskinivoistraživanja.


3 perspektivni dio rezultati i obrazlo enje rada
3. Perspektivnidio – rezultatiiobrazloženjerada

Utrećemdijeluiznoseserezultatiiobrazlaženjihovaobrada. Interpretacijomsemisaonopovezujuteorijskapolazišta, empirijskipostupciirezultati. Interpretacijomrezultatadovodimo podatkeuvezushipotezom.

Poredtoga, rezultateistraživanjatreba dovestiuvezusdrugimsličnimistraživanjimaisteorijskim zamislimaskojimasuoniuvezi.


 • Prikaz ključnih rezultata istraživanja, koji slijedi

 • logiku sadržanu u hipotezi, pomoću teksta i ilustracija

 • (tabela i slika: grafikona, fotografija, shema,etc).

 • Tekst je sumarni i kritički prikaz nalaza koji prati ilustracije i poziva se na njih.

 • I tekst i ilustracije moraju sadržati dovoljno podataka da se razumiju nezavisno jedni od drugih.

 • Treba prikazati i negativne rezultate.


Stil

 • Upotreba podnaslova

 • Tabele i slike moraju imati naslov (tabele iznad, slike ispod) i legendu

 • Tabele i slike se obilježavaju posebno i to redom kojim se pojavljuju u tekstu


REZULTATI

NAJČEŠĆE GREŠKE

 • Ilustracijenisupraćenetekstom

 • Prikazivanjeistihrezultata u tabeliigrafikonu

 • Ilustracijenisuadekvatnoobilježene

 • Prikazivanjepojedinačnih, neobrađenihpodataka

 • Previše podataka u tabeli


DISKUSIJA

 • Komentar svojih istraživanja bez ponavljanja

 • pojedinačnih rezultata

 • Interpretacija rezultata u svjetlu poznatih činjenica

 • Povezivanje svih pojedinačnih zaključaka u cjelinu

 • Razmatranjeteorijskihipraktičnihposljedica novog

 • saznanja

 • Na krajuizvući opšti zaključak o značenjurezultata


DISKUSIJA i ZAKLJUČCI

Poslije

sažimanja rezultata

uporedite ih sa nalazima drugih i

raspravite posljedice vaših istraživanja;

pokažite šta je novo i kako se vaši rezultati uklapaju

u širu oblast; izvedite zaključke; predložite nova istraživanja.


DISKUSIJA

NAJČEŠĆE GREŠKE

 • Zaključivanje koje nije zasnovano na rezultatima

 • Neumjerenost u isticanju značaja rezultata

 • Ignorisanje ili obezvrijeđivanje suprotnih rezultata

 • Uvođenje novih rezultata (kojihnema u prethodnomodeljku- rezultati)

 • Pretjerana opširnost


Zaklju ak
Zaključak

Zaključakjezavršnidiostručnograda.

Zaključaksadržiodgovorenapostavljenapitanjauuvodu, u njemusepotvrđujeiliodbacujeglavnahipoteza. Uzaključkusemože istaknutipotrebazadrugimistraživanjimakojajenastalapod uticajem provedenogistraživanja, amožeseupozoritiinamoguće praktičnekoristiodrezultataistraživanja.

Zaključaksepišenaposebnojstranici, anjegovadužinatreba dasekrećeodjednedodvijestraniceteksta.


LITERATURA - REFERENCE

Detaljisvihcitiranihdokumenatanavodesenakrajurada, u

dijelupodnaslovom „Literatura“. Uovulistuseneuključujeniti jedandrugidokumentizuzevdirektnocitiranihiliparafraziranih izvora. Sistemi navođenja literature:

- Numeričkisistem, poputsistema Chicago, Turabian, Vancouver,

ili

- sistemfusnotailireferencinakrajuteksta,


ad