algemene principes van het registratierecht l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALGEMENE PRINCIPES VAN HET REGISTRATIERECHT PowerPoint Presentation
Download Presentation
ALGEMENE PRINCIPES VAN HET REGISTRATIERECHT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET REGISTRATIERECHT - PowerPoint PPT Presentation


 • 402 Views
 • Uploaded on

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET REGISTRATIERECHT . Christophe BLINDEMAN Notaris te Gent. TITEL I. ALGEMEEN DEEL a) Begrip belasting op de rechtshandeling wel is geschrift nodig = titel = formaliteit vast recht of evenredig percentage registratie plicht voor: - alle notariële akten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ALGEMENE PRINCIPES VAN HET REGISTRATIERECHT' - enid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
algemene principes van het registratierecht
ALGEMENE PRINCIPES VAN HET REGISTRATIERECHT

Christophe BLINDEMAN

Notaris te Gent

slide2
TITEL I. ALGEMEEN DEEL

a) Begrip

 • belasting op de rechtshandeling
 • wel is geschrift nodig = titel
 • = formaliteit
 • vast recht of evenredig percentage
 • registratieplicht voor: - alle notariële akten

- alle schriftelijke verhuringen van O.G.

- alle vonnissen en arresten

- deurwaardersexploten

 • registratiemogelijkheid voor andere zaken
slide3
● registratierelaas op het document zelf
 • registratierecht = openbare orde
 • = indirecte belasting (gewestmaterie)
 • getaxeerd op het burgerlijk recht
 • gevolgen = VASTE DATUM
 • is ondeelbaar
slide4
b) Taal
 • één van de 3 landstalen
 • andere taal: ontvanger kan beëdigde vertaling vragen

c) Termijn

 • voor notariële akten: 15 dagen (notaris)
 • voor notariële testamenten en giften: 4 maanden na overlijden (notaris)
 • voor onderhandse akten: 4 maanden (burger)
 • voor vonnissen en arresten: 10 dagen (griffier)
 • voor deurwaardersexploten: 4 dagen (deurwaarder)
slide5
d) Plaats
 • registratiekantoor van de standplaats van notaris of deurwaarder
 • voor vonnissen en arresten: gebied van rechtbank of hof
 • voor onderhandse akten: gebied van O.G.
 • elk andere: vrije keuze
slide6
e) Betaling
 • bij aanbieding van de akte
 • gerekend op een rond bedrag
 • nooit minder dan het vast recht van 25,00 euro
 • eventueel verklaring “pro fisco”
 • soms kosteloze registratie (staat, provincie, gemeente, instellingen van openbaar nut)
slide7
f) Non bis in idem
 • = slechts vast recht op nieuwe akten betreffende eenzelfde rechtshandeling

bv. - notariële akte verkoop na geregistreerde compromis

- akte bekrachtiging

slide8
g) Afhankelijke en onafhankelijke bepalingen
 • van elkaar afhankelijke beschikkingen

 één registratierecht (hoogste)

bv. verkoopakte met een conventionele hypotheek: enkel 10% verkooprecht

en geen 1% hypotheekrecht

 • los en onafhankelijke staande beschikkingen

 registratierecht op elke beschikking

bv. verkoopakte met daarin huurcontract: zowel verkooprecht als het recht van

verhuring is verschuldigd

 • abstracte en objectieve maatstaven > < wil van partijen
slide9
h) Opschortende en ontbindende voorwaarde
 • rechtshandeling: onder tijdsbepaling of onder voorwaarde
 • onder tijdsbepaling: afhankelijk van toekomstige maar zekere gebeurtenis

 geen invloed op registratie

 • onder voorwaarde: afhankelijk van toekomstige en onzekere gebeurtenis

 wel invloed op registratie

- bij opschortende voorwaarde: voorlopig vast recht en slechts evenredig recht

bij vervulling voorwaarde

- bij ontbindende voorwaarde: onmiddellijk evenredig registratierecht, maar teruggave is mogelijk

slide10
i) Zoeken van de fiscaal gunstige weg
 • keuze is toegelaten
 • maar akte = werkelijk gesloten overeenkomst

> < VEINZING = juridische ontduiking

 • anti-misbruikregel (art. 18 § 2 W. Reg.) alleen toepasselijk op akten in de economische sfeer (bv. vennootschapsakten)
slide11
j) Fiscus = derde
 • datum onderhandse akten slechts tegenstelbaar t.a.v. administratie door:
 • vaste datum
 • overlijden
 • authentieke akte

Semi-vaste datum volstaat meestal (bankoverschijving, poststempel, neerlegging rechtbank, …)

slide12
TITEL II. BIJZONDER DEEL

HOOFDSTUK 1: VERKOPINGEN

1. Tarief voor registratie

 • principiële heffing aan 10%
 • uitzondering = klein beschrijf = 5%

 bescheiden woning

 natuurlijk persoon

 volle of blote eigendom

 • latere verminderingen

 bouwgronden

 KI nog niet vastgesteld

slide13
abattement – meeneembaarheid

 keuze, niet EN

 abattement = vermindering van de heffingsgrondslag

= 15.000,00 euro

 bij-abattement = verhoging van het abattement i.g.v. hypothecair krediet

= 20.000,00 euro

 verhoogd abattement bij leegstand = 30.000,00 euro

slide14
meeneembaarheid

= procédé om vroeger betaalde registratierechten in mindering te brengen

 of door verrekening (1)

 of door teruggave (2)

(1) A1__________________V1____________2 jaar___________A2

(2) A1__________________A2____________2 jaar___________V1

 • geplafoneerd op 12.500,00 euro
 • is ook een individueel recht
slide15
aankopen door beroepsuitoefenaars

= 4%

 beroepsverklaring indienen

 zekerheidsstelling verrichten

 blijk geven van een reeks wederverkopen binnen de 8 jaar

 • aankopen met BTW

= 10% / 5% op grond

= 21% op constructies

 op te richten, in oprichting zijnde of nieuw opgerichte gebouwen

 uiterlijk 31.12 van het 2de jaar volgende op het jaar van eerste

ingebruikneming

slide16
bijzondere gevallen van taxatie

- commandverklaring = vast recht

 moet voorzien zijn in de overeenkomst

 moet bij authentieke akte gebeuren

 bekendmaking aan ontvanger 1ste of 5de werkdag die volgt

op koop

 geen wijziging aan de voorwaarden

 • overdracht vruchtgebruik op blote eigenaar = vast recht
 • kosteloze registratie voor overheidsinstanties
slide17
bijzondere situaties

 verkoopakten met opschortende voorwaarde

 bedingen voor aanwas en terugvalling

 aankoop met uitgestelde betaling van de koopsom

 • teruggave bij wederverkoop < 2 jaar

= 60% van oorspronkelijk betaalde registratierechten

 • gerechtelijke en minnelijke ontbinding

- vordering < 1 jaar - contract van minnelijke ontbinding

- volledige teruggave - 10,00 euro < 4 maanden

- 25,00 euro > 4 maanden

slide18
2. Grondslag voor registratie
 • Verkoop van VOLLE EIGENDOM

= PRIJS + LASTEN – VOORDELEN KOPER

 juiste koopprijs (art. 203 W. Reg.)

 voorbehoud van vruchtgebruik ≠ LAST

 vestiging erfdienstbaarheid ≠ LAST

 vb. van voordeel koper: “acte en main”

slide19
B. Verkoop van VRUCHTGEBRUIK

 levenslang vruchtgebruik (art. 47, 1ste lid W. Reg.)

bruto jaarlijkse huurwaarde x coëfficiënt

 tijdelijk vruchtgebruik (art. 47, 2de lid W. Reg.)

- natuurlijk persoon

- rechtspersoon

- maximum = 4/5 volle eigendom

 • Verkoop van BLOTE EIGENDOM

 belastbare basis = volle eigendom

slide20
HOOFDSTUK 2: VERDELINGSAKTEN

1. Tarief

= evenredig registratierecht van 1% op O.G.

= vast recht op R.G.

2. Voorwaarden

 afstand onder bezwarende titel

 bestaan van een onverdeeldheid

uitz.: ook tussen blote eigenaar - vruchtgebruiker

 onverdeeldheid ingevolge dezelfde titel

slide21
3. Grondslag
 • einde aan gehele onverdeeldheid

 1% op de totale waarde van de onverdeeldheid

 • de onverdeeldheid blijft gedeeltelijk bestaan

 1% op de waarde van de overgedragen delen

 • bij verdeling van onderonverdeeldheid

 1% op dat deel van de hele onderonverdeeldheid

slide22
HOOFDSTUK 3: SCHENKINGEN

De schenking = vormgebonden rechtshandeling

 • art. 931 B.W. (sleutelartikel !)
 • vereiste van authentieke akte
 • sanctie: absolute nietigheid
 • niet langer “plechtig” (geen getuigen)
 • roerende goederen - art. 948 B.W.
 • (vereiste van een begrotende staat)
 • sanctie: nietigheid
 • aandelen = roerend door wetsbepaling (art. 529 B.W.)
slide23
De zoektocht naar VORMVRIJE

Schenkingstechnieken

 • Notariële schenkingsakte = verplicht registreerbaar !
 • Dus = schenkingsrecht
slide24
Vluchtroute 1 : de Nederlandse schenking
 • Belgische schenkers in Nederland vrijgesteld van zowel Nederlands als Belgisch schenkingsrecht
 • Kost beperkt tot notarieel ereloon
 • Vormvoorschrift art. 931 B.W. inzake rechtstreekse schenking is voldaan
 • Akte laat toe schenking te voorzien van modaliteiten
 • Geen progressievoorbehoud (noch inzake successierecht noch inzake Belgisch schenkingsrecht), zie verder
 • Nadeel: art. 7 W.Succ. (fictiebepaling)
slide25
Vluchtroute 2: de vermomde schenking
 • schenking onder mom van rechtshandeling onder bezwarende titel
 • schoolvoorbeeld = verkoop met gesloten beurs
 • ander voorbeeld: de fictieve schuldbekentenis
 • VEINZING !
slide26
Vluchtroute 3: de onrechtstreekse schenking
 • = schenken via omweg
 • = openlijk
 • = via rechtshandeling met neutraal en autonoom karakter
 • Voorbeeld : kwijtschelding van schuld (na verkoop aandelen)
slide27
Vluchtroute 4: de handgift
 • Algemeen

geen wettelijke regeling

als geldig erkend door rechtspraak (Cass 1863) en rechtsleer

vormvrije schenking

 • Drie essentiële voorwaarden

(1) traditio

(2) animus donandi

(3) aanvaarding

slide28
Voorwerp van de handgift
 • lichamelijk roerende goederen

(cash, kasbons, juwelen, kunstverzameling, meubels, …)

 • aandelen aan toonder = OK (bv. NV)

(voorwaarde: effectief gedrukt ! Gent, 4 oktober 1995)

 • aandelen op naam NIET mogelijk (bv. BVBA)
slide29
De Bankgift
 • handgift met moderne vorm van traditio of onrechtstreekse schenking
 • rechtsgeldige schenking
 • discussie vooral inzake de aard van de schenking
 • Aandachtspunt: geen vermelding “schenking” als referte !
handgift bankgift en nederlandse schenking nog zinvol
Handgift/bankgift en Nederlandse schenking : nog zinvol ?
 • voordeel = geen schenkingsrecht
 • soms nuttig

(jonge leeftijd, goede gezondheid)

 • denk aan Vergilius : “Fato prudentia minor”

het noodlot is sterker dan de wijsheid

 • nadeel : plots overlijden < 3 jaar = succR (art. 7)
 • “pijnstillers” : - tijdelijke verzekering overlijden

- “sterfbedschenking”

slide32

= DO NOT NEED AT ALL

= NICE TO HAVE

= MUST HAVE

slide33
Het Vlaams schenkingsrecht

ONROERENDE GOEDEREN

slide34
Het Vlaams schenkingsrecht

ROERENDE GOEDEREN

 • Twee “vlakke tarieven” (flat rate), dus ongeacht hoegrootheid van het geschonkene
 • 3 %:in rechte lijn en tussen echtgenoten
 • 7%: anderen (= belangrijk fiscaal cadeau !!!)
slide36
Tarief & Heffingsgrondslag & andere basisvoorwaarden
 • 3% (Brussel en Wallonië) / 2 % (Vlaanderen) = “flat” rate
 • ongeacht hoegrootheid belastbare waarde
 • ongeacht verwantschapsverband
 • schenker en begiftigde verplicht natuurlijk persoon (enkel Brussel en Wallonië)
 • authentieke akte vereist
 • noodzakelijk schenking van volle eigendom (enkel in Brussel & Wallonie)
 • voorbehoud vruchtgebruik in Vlaanderen mogelijk
slide37
Voorwerp van de schenking
 • 2 mogelijkheden:

(1)   een individuele onderneming (art. 140bis, 1° W.Reg.)

(2)   aandelen van een vennootschap (art. 140bis, 2° W.Reg.)

slide39
SCHENKING BOUWGROND in Vlaanderen

Tijdelijk gunsttarief

 • Tijdelijke verlaging schenkingsrecht tot 31 december 2011
 • Voorwaarde = bouwgrond
 • Na schenking binnen 3 jaar bouwdossier indienen
 • Ook schenking van onverdeelde aandelen mogelijk (tip ! voor samenwoners)
 • Doelstelling: mobiliseren van circa 200.000 ongebruikte bouwkavels in Vlaanderen
slide40
Schenking bouwgrond Vlaanderen

(vervolg)

1. SCHENKINGEN IN RECHTE LIJN EN TUSSEN ECHTGENOTEN

Volgende tariefstructuur is toepasselijk:

 • Samenwoners aanvankelijk niet gelijkgeschakeld met echtgenoten, WEL sinds 1.1.2004 (zie verder, Decreet 19 december 2003)
 • = vermindering met 2 % in vergelijking tot normale tarief (tot 150.000 EUR)
 • boven 150.000 EUR = normaal tarief
slide41
Schenking bouwgrond Vlaanderen

(vervolg)

2. SCHENKINGEN AAN ANDERE PERSONEN

 In een tabel weergegeven geeft dit het volgende

 • “anderen” = vreemden (inclusief samenwoners)
 • tot 150.000 EUR: vlak tarief van 10 % (= aanzienlijke besparing in vergelijking tot normale tarieven)
 • boven 150.000 EUR = normaal tarief
slide42
HOOFDSTUK 4: HUURCONTRACTEN

1. Tarief

= evenredig registratierecht van 0,2%

uitz.: woninghuur = vast recht

2. Voorwaarden

 geschrift

 binnen de 4 maanden

3. Grondslag

a) huur van bepaalde duur

 TOTAAL BEDRAG HUURGELDEN + LASTEN HUURDER

b) onbepaalde huur of levenslange huur

 (JAARLIJKSE HUURPRIJS + LASTEN) x 10

slide43
HOOFDSTUK 5: VENNOOTSCHAPPEN
 • Inbreng

1. Tarief

 inbreng in Belgische vennootschappen

 bij oprichting of kapitaalsverhoging = vast recht

 ECHTER indien woning = 10 %

 bij gemengd gebruik: opdeling

2. Grondslag

= waarde van de aandelen

slide44
Kapitaalvermindering
 • Verlenging van duur
 • Omvorming van een vennootschap
 • Wijziging van doel
 • Verplaatsing maatschappelijke zetel
 • Fusie – splitsing – inbreng bedrijfstak
 • Ontbinding
 • Vereffening-verdeling van de vennootschap