Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het sacrament van het huwelijk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het sacrament van het huwelijk

Het sacrament van het huwelijk

162 Views Download Presentation
Download Presentation

Het sacrament van het huwelijk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven Het sacrament van het huwelijk in het leven van elke dag

 2. Het sacrament van het huwelijk • Wat is ‘het sacrament van het huwelijk’? • Wat is de betekenis ervan voor het leven van elke dag? • vroeger: het is de normale gang van zaken • vandaag: het is een keuze. • een andere invalshoek…

 3. Het is … een geschenk!

 4. Viering en leven • Op adem komen • Vergeving – telkens ‘nieuw’ beginnen • Woorden van leven • Trouwen – een verbond voor het leven • In gebed • Breken en delen • Gezegend worden om zelf tot zegen te zijn • Gezonden als gehuwden

 5. Een eerste geschenk: op adem komen in Gods huis Gelukkig wie wonen in uw huis.(Psalm 84,5) • even niet zelf gastheer en gastvrouw zijn • onwennig? • verwelkoming door voorganger en kerkgemeenschap • Wees welkom in Gods huis! Wees Zijn gasten!

 6. Een tweede geschenk: ogen om graag te zien, al is hij of zij niet volmaakt Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven maal.(Matteüs 18,22) • vlak voor openingsgebed • vergeving: maakt samenleven mogelijk • elkaar vergeven waar we tekortschoten in liefde • vergeven is niet onrecht toedekken • vergeven is elkaar nieuwe kansen geven, nieuw beginnen in plaats van wrok te koesteren

 7. Een derde geschenk: God gaat mee in het verhaal van ons leven • Uw woord is een lamp voor mijn voet,een licht op mijn pad.(Psalm 119,105) • woorden van leven: Gods woord: eeuwenoud en brandend actueel • ik hou van jou: samenvatting van OT en NT • homilie: voorganger maakte beweging van Woord naar leven, van toen naar nu • Gods liefde ervaren en gestalte geven in ons liefdesverhaal • Bijbelverhalen en verzen in de viering, in het dagelijks leven

 8. Een vierde geschenk: voluit en in vrijheid ‘ja’ zeggen Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde (Gen 9,13) • N. En N., zijn jullie uit vrije wil en met de volle instemming van je hart naar hier gekomen om met elkaar te trouwen? • vrije wil, trouw en exclusiviteit

 9. Een vijfde geschenk: liefde en waardering, een leven lang… • Zijn jullie bereid als gehuwden elkaar lief te hebben en te waarderen, al de dagen van je leven? • Huwelijksverbond heeft een welbepaalde inhoud: liefde en waardering, al de dagen van je leven • Wat is het niet? Wat is het wel?

 10. Een zesde geschenk: in trouwe liefde kunnen vruchten groeien • Zijn jullie bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden, hen in jullie liefde te laten delen, en hen in de geest van Christus en zijn kerk op te voeden? • principiële openheid is belangrijk • vruchtbaarheid • elkaars welzijn en roeping dienen • vruchten voor de gemeenschap • kinderen

 11. Een zevende geschenk: de moed om te beloven wat je nog niet weet • N, ik wil je man/vrouw zijn en ik beloof je trouw te blijven, in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven. • trouwbelofte uitspreken: de werkelijkheid van het huwen en gehuwd zijn komt sacramenteel tot stand: de woorden van de belofte bewerken wat ze betekenen • de huwenden dienen elkaar het sacrament van het huwelijk toe door deze woorden uit te spreken: een engagement tegenover elkaar, de gemeenschap, God. En God komt hen tegemoet met zijn liefde-wekkende aanwezigheid.

 12. De moed om te beloven wat je nog niet weet • in armoede en rijkdom • in ziekte en gezondheid • in goede en kwade dagen • dit sacrament tekent het verdere leven

 13. Een achtste geschenk: leven in verbondenheid • Voortaan zal de kerkgemeenschap jullie beschouwen als gehuwden. Moge de Heer jullie huwelijk bevestigen en jullie leven zegenen. En u allen die hier tegenwoordig zijnt, neem ik tot getuigen van deze heilige verbintenis. Wat God verbonden heeft, dat zal de mens niet scheiden. • verbond dat man en vrouw hebben gesloten wordt in groter verband gebracht • Matteüs 19,6 • uitwisseling van de ringen en het tekenen van het huwelijksregister

 14. Een negende geschenk: in gebed Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. (Filippenzen 4,6) • gebed voor de gehuwden, ouders, familie en vrienden, … : betrokkenheid op leven van medemensen, band met zending • evenveel manieren van bidden als mensen: ‘luisterende’ en ‘pratende’ bidders, … • gebed, stilstaan, bijtanken • gebedsleven laten voeden door groter geheel

 15. Een tiende geschenk: nemen, zegenen, breken, geven in en met Jezus Terwijl ze aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood , deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam’(Marcus 14,22) • soms eucharistie, soms niet • nauwe band tussen betekenis huwelijk en eucharistie • nemen, zegenen, breken, geven • telkens gehuwden de communie ontvangen: meegaan in deze beweging

 16. Een elfde geschenk: Gods zegen om elkaar en anderen tot zegen te zijn Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase, rijke zegen daalt als regen neer.(Psalm 84,7) • elkaar liefhebben is veel meer dan samen beleven van bepaalde waarden • het is een bijna onmogelijke opdracht, niemand kan het op eigen kracht • zegen: Gods liefdeskracht ontvangen • ontslaat hen niet van het werken aan de relatie, wel integendeel!

 17. Een twaalfde geschenk: een zending die het leven zin en kleur geeft Ik zend hen naar de wereld, zoals U mij naar de wereld hebt gezonden.(Johannes 17,18) • zending: getuige zijn van Gods liefde in de wereld • het huwelijk: een roeping (net als priesterwijding) • adembenemende belofte wordt realiteit

 18. Werkmap bij de brochure Een werkmap met ruim dertig impulsen en werkvormen vindt u online op de website van Gezinspastoraal.Rechtstreekse link: www.gezinspastoraal.be/781