Het sacrament van het huwelijk - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het sacrament van het huwelijk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het sacrament van het huwelijk

play fullscreen
1 / 27
Het sacrament van het huwelijk
154 Views
Download Presentation
arich
Download Presentation

Het sacrament van het huwelijk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven Het sacrament van het huwelijk in het leven van elke dag

 2. Het sacrament van het huwelijk • Wat is ‘het sacrament van het huwelijk’? • Wat is de betekenis ervan voor het leven van elke dag? • Leidraad: de huwelijksviering, die alle facetten van een rijk huwelijksleven in zich draagt.In de huwelijksviering worden verleden, heden en toekomst samengebald.

 3. Kiezen voor een kerkelijk huwelijk Draag mij als een zegel op je hart.(Hooglied 8,6) • Huwen is veel meer dan vroeger een keuze geworden. • Een huwelijk is een publiek gebeuren, zowel burgerlijk als kerkelijk. • De gemeenschap en de gehuwden engageren zich tegenover elkaar.

 4. Kiezen voor een kerkelijk huwelijk • Koppels geven heel wat redenen aan om voor de kerk te trouwen.

 5. Huwelijksviering – huwelijksleven • Op adem komen • Vergeving – telkens ‘nieuw’ beginnen • Woorden van leven • Trouwen – een verbond voor het leven • In gebed • Breken en delen • Gezegend worden om zelf tot zegen te zijn • Gezonden als gehuwden

 6. Op adem komen… Gelukkig wie wonen in uw huis (Psalm 84,5) • De kerk is een heel zinvolle plaats om het huwelijksleven te beginnen: • De kerk verwijst naar God. • Ze is de plaats waar een concrete geloofsgemeenschap samenkomt. Het bruidspaar legt getuigenis af t.o.v. deze gemeenschap. • Door de aanwezigheid van familie, van vrienden en van de geloofsgemeenschap wordt het engagement van het paar bevestigd. De aanwezigen zijn allen ‘getuige’ van het verbond.

 7. Op adem komen… • Gehuwden zijn steeds welkom in Gods huis.Om op adem te komen.Om het leven en de liefde te vieren met anderen.Om opnieuw te weten dat ze gedragen zijn.

 8. Vergeving – telkens ‘nieuw’ beginnen Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. (Matteüs 18,22) • Zonder vergeving is er geen samenleven onder mensen mogelijk. • Vergeving betekent niet alles met de mantel der liefde bedekken of onrecht zomaar laten gebeuren. • Vergeving betekent dat mensen elkaar telkens opnieuw kansen geven.

 9. Vergeving – telkens ‘nieuw’ beginnen • Vergeving is wezenlijk voor een relatie, maar daarom nog niet gemakkelijk. • Bidden om vergeving is vragen om Gods liefde en barmhartigheid, die mensen helpt om elkaar te vergeven.

 10. Woorden van leven Uw woord is een lamp voor mijn voet,een licht op mijn pad.(Psalm 119,105) • De Bijbel – Het Woord van God – is eeuwenoud en tegelijk brandend actueel. Bijbelteksten zijn voor heel wat mensen ‘woorden van leven’. • In de homilie maakt de voorganger de beweging van Woord naar leven, van toen naar nu. • Christenen proberen Gods liefde gestalte te geven in hun leven.

 11. Trouwen – een verbond voor het leven Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. (Genesis 9,13) • Ondervraging: vrije wil, trouw en exclusiviteit “N. en N., Zijn jullie uit vrije wil en met de volle instemming van je hart naar hier gekomen om met elkaar te trouwen?” • Vrije wil / Vrij zijn van … / vrij zijn voor … / met de volle instemming van het hart • Trouw zijn gaat nog veel verder dan lichamelijke trouw. Het betekent ook elkaar dragen en blijven dragen in de wisselende omstandigheden van het leven.

 12. Trouwen – een verbond voor het leven • Ondervraging: onverbreekbaarheid, gebaseerd op duurzame liefde “Zijn jullie bereid als gehuwden elkaar lief te hebben en te waarderen, al de dagen van je leven? • Elkaar willen liefhebben en waarderen is een keuze, een grondhouding. • Elkaar liefhebben en waarderen, niet enkel bij successen, ook in moeilijke omstandigheden.

 13. Trouwen – een verbond voor het leven • Ondervraging: vruchtbaarheid“Zijn jullie bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden, hen in jullie liefde te laten delen en hen in de geest van Christus en zijn kerk op te voeden?” • Principiële openheid voor kinderen • Opnemen van verantwoordelijkheid voor kinderen / hen in liefde begeleiden / hen laten dopen / hen over Jezus Christus vertellen / hen kunnen loslaten (vrije wezens die hun eigen persoonlijkheid zullen ontwikkelen) • Vruchtbaarheid kan zich op vele manieren uiten (welzijn van de partner, engagementen …)

 14. Trouwen – een verbond voor het leven • Wederzijdse toestemming – trouwbelofte “N., Ik wil je man (vrouw) zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven.” • De trouwbelofte is adembenemend mooi, en ze vraagt adembenemend veel, een leven lang.

 15. Trouwen – een verbond voor het leven • Man en vrouw spreken elkaar aan met hun naam: ze kiezen voor een reële en niet voor een gedroomde partner. • Elkaar willen liefhebben en waarderen is een keuze, een grondhouding. • Het erkennen van de realiteit van goede en kwade dagen, armoede en rijkdom, ziekte en gezondheid is een belangrijk deel van de trouwbelofte.

 16. Trouwen – een verbond voor het leven • Door het uitspreken van de trouwbelofte komt de werkelijkheid van het huwen en het gehuwd zijn sacramenteel tot stand: de woorden van de belofte bewerken wat ze betekenen. • De huwenden dienen elkaar het sacrament van het huwelijk toe door de woorden van de belofte uit te spreken. Ze trouwen elkaar, in God. • In hun plechtig jawoord engageren de huwenden zich tegenover elkaar en komt God hen tegemoet met zijn liefdewekkende aanwezigheid. Die ontmoeting en die aanwezigheid is de diepste betekenis van een sacrament. • In hun liefde voor elkaar en in de liefde die ze uitstralen naar hun omgeving licht Gods liefde op. In de wederzijdse liefde en verbondenheid, dag na dag, is God aanwezig. In het dagelijkse jawoord komt God mensen tegemoet.

 17. Trouwen – een verbond voor het leven • Kerkelijke bevestiging “Voortaan zal de kerkgemeenschap jullie beschouwen als gehuwden. Moge de Heer jullie huwelijk bevestigen en jullie leven zegenen. En u allen die hier tegenwoordig zijt, neem ik tot getuigen van deze heilige verbintenis. Wat God verbonden heeft, dat zal de mens niet scheiden.”

 18. Trouwen – een verbond voor het leven • De voorganger bevestigt het verbond namens de kerkgemeenschap. • De aanwezigen zijn allen ‘getuige’ van het sacrament. Ze zijn geroepen om de gehuwden met raad en daad bij te staan, wanneer er periodes komen dat zij deze steun van familie en vrienden kunnen gebruiken. • In het Bijbelvers ‘Wat God verbonden heeft, dat zal de mens niet scheiden’ zit een enorme waardering voor het verbond tussen man en vrouw.Scheiding is niet zomaar een eenvoudige oplossing wanneer partners zich minder aangetrokken voelen tot elkaar of verliefd worden op iemand anders.

 19. Trouwen – een verbond voor het leven • Uitwisseling van de ringen • De twee ringen zijn de unieke symbolen van een unieke verbintenis. • Ondertekening van het huwelijksregister, samen met twee getuigen. • Het is heel zinvol dat het bruidspaar kiest voor getuigen met wie zij een goede vertrouwensband hebben, mensen die de zin en betekenis van het huwelijkssacrament begrijpen en die ook later kunnen klaarstaan en ondersteunen wanneer het nodig is.

 20. In gebed Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. (Filippenzen 4,6) • Niet iedereen bidt op dezelfde manier. • Partners verschillen vaak in hun manieren van bidden en geloven. • Bidden is luisteren … bidden is spreken.

 21. In gebed • Het gebedsleven wordt sterker als het opgenomen wordt • binnen een groter geheel • in het deugddoende ritme van het kerkelijke jaar, met zijn sterke tijden en feesten en met zijn voorgegeven teksten die doorheen het jaar alle aspecten van het leven bestrijken. • Kansen om ‘stil te vallen’ en ‘bij te tanken’ komen niet vanzelf.

 22. Breken en delen Terwijl ze aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ (Marcus 14,22) • Niet alle huwelijkssluitingen gebeuren in een eucharistieviering. • Er is een nauwe band tussen de betekenis van het huwelijk en de betekenis van de eucharistie • Liefde tot het uiterste • Brood en wijn verwijzen naar Jezus’ liefde tot het uiterste, in lichaam en bloed.

 23. Breken en delen • Gehuwden zijn geroepen om zichzelf aan elkaar te geven naar het voorbeeld van Jezus. • ‘Liefde tot het uiterste’ is geen vorm van zelfopoffering waarbij men zich laat manipuleren door de ander en waarbij men zich meer en meer verliest en schade laat toebrengen. • Telkens wanneer de gehuwden de communie ontvangen, gaan zij mee in de beweging van Jezus Christus: nemen – zegenen – breken – geven. • Deze gave van Jezus geeft de gehuwden de kracht en inspiratie om ‘in het klein’ de zending te vervullen die de kerk ‘in het groot’ heeft ontvangen: een gemeenschap van liefde worden.

 24. Gezegend worden om zelf tot zegen te zijn Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer. (Psalm 84,7) • Elkaar een leven lang liefhebben en waarderen, doorheen de wisselvalligheden van het leven, is menselijk gezien een haast onmogelijke opdracht. Niemand kan het op eigen kracht. • Gehuwden worden gezegend met Gods Geest, Gods liefdeskracht, die hen sterk maakt om voor elkaar en anderen tot zegen te zijn.

 25. Gezonden als gehuwden Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. (Johannes 17,18) • Het huwelijk is een roeping. • De gehuwden krijgen een zending die hun leven samen kleur, warmte en zin geeft. • Gehuwden zijn geroepen en gezonden om beeld van Gods liefde te zijn in de realiteit van het dagelijkse samenleven met alle mooie, dorre, droevige, fijne en doodgewone momenten.

 26. Geschenken • Liefde is een werkwoord, dat is waar. Toch is het sacrament van het huwelijk in de eerste plaats een geschenk. Mensen ontvangen Gods liefde. En die liefde geven ze door. • 12 geschenken die geleidelijk aan werkelijkheid worden doorheen het samen leven. • Ze vragen een inspanning om er ruimte voor te maken én een openheid om ze te ontvangen.

 27. Werkmap bij de brochure Een werkmap met ruim dertig impulsen en werkvormen gaat eind december 2011 online op de website van Gezinspastoraal.Rechtstreekse link: www.gezinspastoraal.be/781