fra min og din til v r pasient samhandling i hele pasientforl pet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fra min og din til vår pasient. Samhandling i hele pasientforløpet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fra min og din til vår pasient. Samhandling i hele pasientforløpet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Fra min og din til vår pasient. Samhandling i hele pasientforløpet - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Fra min og din til vår pasient. Samhandling i hele pasientforløpet. Jan Emil Kristoffersen, overlege avd for samhandling Ahus . Glimt fra utviklingsarbeid på Ahus innenfor lege-lege samhandling. Grunnlaget for resultatskapende dialog. Felles mål om optimale pasientforløp

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fra min og din til vår pasient. Samhandling i hele pasientforløpet' - emmy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fra min og din til v r pasient samhandling i hele pasientforl pet

Fra min og din til vår pasient. Samhandling i hele pasientforløpet

Jan Emil Kristoffersen, overlege avd for samhandling Ahus

Glimt fra utviklingsarbeid på

Ahus innenfor

lege-lege samhandling

grunnlaget for resultatskapende dialog
Grunnlaget for resultatskapende dialog
 • Felles mål om optimale pasientforløp
 • Robuste kommunikasjonsveier?
 • Felles forståelse for at behandlerkulturer er ulike – og at det er mange gode grunner til nettopp det?
 • Felles forståelse for hva som er gyldig medisinsk kunnskap?
 • System for gjensidig veiledning?
 • System for avvikshåndtering?
 • Felles mål er nødvendig men

ikke tilstrekkelig

slide3
Gode strømlinjede behandlingsforløp sees helst der hvor det finnes effektiv behandling for tilstanden. Det er derfor en utfordring å bedre kvalitet og effektivitet i de komplekse behandlingsforløpene som følger av høy alder og multisykelighet.
samhandling vil i hovedsak skje innenfor dagens rammebetingelser med mindre justeringer
-Samhandling vil i hovedsak skje innenfor dagens rammebetingelser med mindre justeringer
noen av virkemidlene i samarbeid ahus opptaksomr det
Noen av virkemidlene i samarbeid Ahus - opptaksområdet
 • IKT, sykehjem og allmennlegetjenesten er tema som er løftet inn i arbeidet med revisjon av samarbeidsavtaler
 • Dialogkonferanser om gode pasientforløp/beh.linjer
 • Gjenbruk av Elin-K e-forespørsel i den elektroniske lege-lege dialogen.
slide6

Lovregulering av lokale samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus/HF er forslått i høringsnotat av 18.10.10 om ny lov om helse- og omsorgstjenester

 • Er allerede implementert rundt alle(?) helseforetak i kjølvannet av en nasjonal avtale mellom KS og Regjeringen fra 2006.
 • Det eneste sikre signal om hva Regjeringen ville gjennomføre innen 2011 under Stortingets behandling av st.mld. 47 om Samhandlingsreformen i april i år.
 • Ahus og kommunene i opptaksområdet: bred prosess i åtte arbeidsgrupper og en styringsgruppe fra mars 2010 for å skape en revidert avtale som er viktig og nyttig i møtet mellom den enkelte helsearbeider og bruker, og som tar utgangspunkt i ”fakta på bakken”
slide7

Lege-lege samhandling:

Arbeidsgruppe med 14 medlemmer

fra Ahus, fastlegekontor og

Legevaktsentraler

viktig og nyttig i m tet med bruker og lar det seg avtaleregulere
Viktig og nyttig i møtet med bruker – og lar det seg avtaleregulere?
 • Det er utfordringer ved avtaleregulering som involverer fastlegene som kontraktsparter i kommunene
 • De foreslåtte avtale-elementer ligger i hovedsak innenfor kommunenes styringsrett vis a vis fastlegene slik den er nedfelt i lov, forskrift og avtaleverk.
 • Der det ikke er tilfelle er det valgt formuleringer som ”partene vil arbeide for/legge til rette for”.
 • Dialog med tillitsvalgte og de lokale samarbeidsutvalg for fastlegeordningen i kommunene vil være viktig for å implementere avtalepunktene. Kommuneoverlegene har en sentral rolle.
implementering
Implementering
 • Foreslåtte avtaleelementer vil dels være om etablering av rutiner, dels være spesifikke satsningsområder som vil justeres/endres ved revisjoner av avtalen
 • Det er foreslått en underliggende avtale som vil beskrive hvorledes Ahus og kommunene vil samarbeide om operasjonalisering og implementering av allmennlege-delen av avtalen
innspill til avtaleregulering
Innspill til avtaleregulering
 • Partene skal arbeide aktivt for at e-post blir den gjennomgående metode for skriftlig administrativ kontakt mellom sykehus, kommunale tjenester, allmennlegevakt og fastlegevirksomheter. Allmennleger skal ha tilgang til direkte telefonnumre til alle vaktlag i sykehuset, og at sykehuset skal ha direktenumre til alle fastlegevirksomheter og allmennlegevaktsentraler.
 • Faglig og administrativ ledelse ved de kommunale legevaktsentraler og Ahus etablerer et klinisk samarbeidsutvalg for samarbeid i akuttkjeden.
 • Partene skal medvirke til at leger og medarbeidere i allmennlegevaktsentraler er kjent med den lokale akuttmedisinske kjeden, herunder bruk av nødnettet, og at samtrening i akuttkjeden finner sted.
innspill til avtaleregulering forts
Innspill til avtaleregulering (forts.)
 • Helsestasjon og fastlege skal samordne tilbudet til gravide med særskilte behov
 • Fastlege og andre kommunale tjenester samordner arbeidet så snart det er sannsynlig at et barn/ungdom skal henvises til BUP eller HAB
 • Partene skal arbeide aktivt for at personer med psykisk utviklingshemming tilbys en årlig helsesjekk hos sin fastlege hvor somatisk og psykisk helse samt sansefunksjoner vurderes.
 • Sykehuset skal ha rullerende rutiner for akuttmottak av pasienter som undergis drøfting i klinisk samarbeidsutvalg for samarbeid i akuttkjeden og gjøres kjent for allmennlegene.
 • Partene vil i fellesskap utvikle et introduksjonskurs for nye fastleger i opptaksområdet
 • Sykehuset skal legge til rette for å kunne tilby fastleger i opptaksområdet nødvendig sykehusutdanning som ledd i videre- og etterutdanning for spesialitet i allmennmedisin.
kapitel 6 arbeid for unng uhensiktsmessige innleggelser
Kapitel 6: ARBEID FOR Å UNNGÅ UHENSIKTSMESSIGE INNLEGGELSER
 • Sykehuset og kommunene skal aktivt arbeide for å unngå uhensiktsmessige innleggelser i sykehus. Det arbeides for å realisere følgende:
 • Sykehjem skal ha et klinisk laboratorium og være medlem i NOKLUS kvalitetsprogram.
 • Sykehjem kan tilby pasienter intravenøs behandling.
 • Allmennlegevakt og pleie- og omsorgstjenesten skal etablere systemer for å avklare alternativer til innleggelse der det er hensiktsmessig og uten at nødvendig behandling forsinkes.
elektronisk samhandling i pasientforl pene
Elektronisk samhandling i pasientforløpene
 • Partene ser elektronisk samhandling som viktig for en sikker og effektiv samhandling om pasienter. Det forutsetter at partene knytter seg til Norsk Helsenett og tar i bruk tekniske løsninger for å kunne kommunisere elektronisk.
 • Partene er gjensidig forpliktet til å benytte nasjonale standardiserte meldingstyper på anbefalte versjoner samt å følge norm for informasjonssikkerhet.
 • Partene forplikter seg til å sikre nødvendig ressurser til investering, utvikling og forvaltning av den elektronisk samhandlingen, slik at skriftlig kommunikasjon om pasienter skjer elektronisk over helsenettet.
slide14

Så får vi se hvordan

Avtalen blir når partene til

slutt har signert…..

dialogkonferanser mellom sykehusets spesialister og allmennlegene et utviklingsprosjekt
Dialogkonferanser mellom sykehusets spesialister og allmennlegene - et utviklingsprosjekt
 • Heldagsmøter
 • Avgrenset til ett fagområde – først ut er cardiologi og deretter diabetes/endo
 • Begrenset deltagerantall, inntil 20 deltagere
 • Søkes godkjent som tellende kurstimer
 • Arbeid i plenum og grupper med fem allmennleger og en organspesialist i hver gruppe
 • Utvikle og publisere konsensusdokument om god henvisnings og samarbeidspraksis i opptaksområdet.
gjenbruk av elin k e foresp rsel i den elektroniske lege lege dialogen
Gjenbruk av Elin-K e-forespørsel i den elektroniske lege-lege dialogen.
 • En sterkt etterspurt meldingstype
 • Arbeidsgruppe nå i gang i Helsedirektoratet
 • Gir mulighet for å etablere gode pedagogiske sløyfer hvor fastlege og sykehuslege kan gjøre hverandre bedre i det enkelte forløp, og hvor dialog om epikrise/henvisning blir en effektiv arena for gjensidig veiledning.
slide17

Prioriteringsansvarlig lege

Henvisende lege

Vurdering

Henvisning

Dagens situasjon ved prioritering

Av henvisninger

(65.000 elektive pr år)

Pas. får time

basert på tilgj. info

Innkalling til

”Prioriterings-

Forundersøkelse”

slide18

Prioriteringsansvarlig lege i Ahus

Henvisende lege

Vurdering

Henvisning

Dialogmelding

Elektronisk dialogmelding

slide19

Henvisende lege

Prioriteringsansvarlig lege

Vurdering

Henvisning

Henvisers

innboks

Dialogmelding

Elektronisk dialogmelding

slide20

Prioriteringsansvarlig lege

Henvisende lege

Suppl.info

Prioritering

Henvisning

En pedagogisk

sirkel

Henvisers

innboks

Dialogmelding

snu sl yfen
Snu sløyfen…..
 • Fastlege/henviser sender en e-spørring til epikriseutsteders innboks ved spørsmål til epikrisen