Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El Pressupost Eina de gestió PowerPoint Presentation
Download Presentation
El Pressupost Eina de gestió

El Pressupost Eina de gestió

161 Views Download Presentation
Download Presentation

El Pressupost Eina de gestió

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. El Pressupost Eina de gestió

 2. L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ Informació ... Informació tècnica Informació econòmica Anàlisi crítica Presa de decisions Planificació

 3. La fase de previsió OBJECTIUS On volem arribar? PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ Com arribar-hi? Què necessitem? Què val? PRESSUPOST

 4. La fase d’avaluació i control Mesura, avaluació i revisió Aprendre Corregir desviacions Identificar oportunitats Millorar

 5. LA GENERACIÓ D’OBJECTIUS Els objectius en el marc de la gestió No podem saber si estem en el bon camí si no sabem a on anem.  No sabem quant ens falta per arribar si no coneixem el trajecte a recórrer.

 6. LA GENERACIÓ D’OBJECTIUS El propòsit bàsic de l’organització Conceptes i expectatives que descriuen el comportament de les persones de l’organització i determinen totes les seves relacions Missió: Declaració que descriu el propòsit o raó de ser d’una organització. Descriu perquè existeix negoci o funció Valors Visió: Declaració en la qual es descriu com es desitja que sigui l’organització en el futur Model EFQM d’ Excel·lència

 7. LA GENERACIÓ D’OBJECTIUS El propòsit bàsic de l’empresa (exemple) Empresa multinacional de l'electrònica Missió Visió • Orientació cap els resultats • Orientació al client • Qualitat • Gestió eficaç i ràpida del canvi tecnològic • El millor lloc per treballar • Responsable amb la comunitat Ser la millor empresa del món per als seus accionistes, clients, treballadors i per a les comunitats on està ubicada i opera

 8. LA GENERACIÓ D’OBJECTIUS El propòsit bàsic de l’empresa (exemple) Hospital comarcal de la xarxa pública Missió Visió • Institució centrada en el client extern i el seu entorn social, impulsada per la voluntat de servei i orientada a l'equilibri en els seus resultats. • Aconseguir l’entusiasme de clients i familiars i que es reconegui a l’hospital per la seva alta qualitat i esperit de servei. • Contribuir a la millora de la salut dels ciutadans de la comarca. • Aconseguir la satisfacció dels clients-ciutadans oferint serveis sanitaris de qualitat amb els recursos disponibles. • Afavorir el desenvolupament professional dels col·laboradors.

 9. LA GENERACIÓ D’OBJECTIUS Objectius: Son situacions a les quals esperem arribar, o els resultats que esperem obtenir amb la implantació de determinades accions que són pròpies del procés de gestió, i que contribuiran a assolir la Missió

 10. LA GENERACIÓ D’OBJECTIUS Els objectius en el marc de la gestió (exemple) Empresa multinacional de l’electrònica ESTRATÈGICS: OPERATIUS: (Anuals) • Maximització de valor als accionistes • Quotes de mercat del 56% • Nº 1 en temps de posada en el mercat y % de ventes de nous productes • Nº1 en menor número de defectes per milió (DPM) • ... Rendibilitat mitja capital 17,9% Creixement ventes 15 % Quota mercat menor 46 % Temps posada en el mercat de nous productes 21 setm. % Ventes nous productes 20% DPM menor que 105

 11. LA GENERACIÓ D’OBJECTIUS Els objectius en el marc de la gestió (exemples) Hospital comarcal de la xarxa pública ESTRATÈGICS: OPERATIUS: (Anuals) • Resultats equilibrats • Freqüentació hospitalària superior al 85% • Nivells de inversió superior al 5% del pressupost operatiu • Indicadors de percepció de satisfacció del client, puntuació mitja 90/100 • Ocupació de la capacitat 85% Altes de l’exercici 15.750 Hospital de dia 2.800 Estada mitja 4,5 Consultes externes 125.000 Índex reiteració 2,1 8,50 M€ Número d’ urgències 120.000 Activitat bloc 7.500 quirúrgic Inversions segons pla 485.000 €

 12. ElPRESSUPOST Instrument de gestió que permet donar forma explícita, en magnituds econòmiques, a decisions i plans que es desitja desenvolupar per aconseguir els objectius establerts.

 13. El PRESSUPOST Objectius Característiques • Horitzó temporal: 12 mesos • Definició d’objectius i accions a curt termini • Quantificació econòmica • Grau de predicció alt • Quantificarprevisions • Coordinar objectius per àrees • Informar sobre l’evolució • Controlar la consecució d’objectius • Incentivar • Permetre l’adopció de mesures correctores • Facilitar l'anàlisi de l’activitat

 14. PLA ESTRATÈGIC PLANS OPERATIUS O DE GESTIÓ PRESSUPOST OPERATIU PRESSUPOST INVERSIONS PRESSUPOST DE TESORERIA Pressupost global o síntesi pressupostària

 15. El pressupost operatiu Pressupost d’ingressos Pressupost de Producció Pressupost de despeses de producció Pressupost de consum de materials Pressupost d’existències Pressupost de personal directe Pressupost de compres Pressupost de costos d’estructura

 16. Els estats previsionals • El pressupost d’activitats operatiu • El pressupost de capital o d’inversions • El pressupost de tresoreria

 17. El pressupost de tresoreriaobjectius: • Fer la previsió dels cobraments i pagaments derivats: • De l’activitat de l’entitat • De les inversions • Del seu finançament • Detectar amb antelació: • Necessitats de tresoreria • Excedents de tresoreria • La posició de tresoreria

 18. Concepte Previsió (1) Cobraments d'explotació . Cobraments d’ingressos . Cobraments pendents any (2) Pagaments d'explotació . Compres . Pagaments pendents any . Personal . Tributs . Despeses financeres . Altres despeses (3) = (1) - (2) Flux de caixa financera (4) Altres cobraments . Subvenció de capital . Augment de préstec . Cobraments extraordinaris (5) Altres pagaments . Inversions . Devolució de préstecs . Impost sobre Beneficis (6) = (4) - (5) Liquiditat generada fora de explotació (7) = (3) + (6) Liquiditat total generada (8) Saldo inicial de tresoreria (9) = (7) + (8) Pressupost de tresoreria Elpressupost de tresoreria Els cobraments i pagaments i per diferència els fluxos nets de tresoreria originats per: • Les activitats ordinàries: • Operacions d’explotació • Ingressos i despeses financeres • Les activitats de inversió • Les activitats de finançament • Les activitats extraordinàries DIFERENTS HORITZONS TEMPORALS

 19. Elpressupost de tresoreria La Tresoreria ha de conèixer amb la màxima concreció i exactitud les següents informacions: Previsions dels cobraments i pagaments al comptat Previsions dels ingressos i Terminis de cobrament Els venciments de les reposicions a proveïdors La previsió de càrrecs per serveis i subministraments Les despeses de personal Els ingressos i desemborsaments financers Els pagaments d’obligacions socials i fiscals Els venciments de pagaments a creditors per inversions

 20. Objectius El pla d’inversions i finançament • Planificar la previsió d’inversions: • Quantificació • Calendarització • Finançament • Determinar els efectes que suposarà: • A la projecció de resultats • A la situació financera • A la previsió de tresoreria

 21. Tècniques d’elaboració de pressupostos • INCREMENTALISTA • PRESSUPOST BASE ZERO • PRESSUPOST PER PROGRAMES

 22. Pressupost exercici anterior +/- Desviacions exercici anterior Impacte de variacions vendes +/- Noves actuacions + Inversions previstes + Nou Pressupost El pressupost incrementalista

 23. El pressupost incrementalista DESPESES COMPROMESES NO COMPROMESES • Despeses de personal fix • Contractes subscrits • Càrrega financera • Amortitzacions • ... FIXES VARIABLES • Subministres • Manteniments GESTIÓ

 24. El pressupost incrementalista Avantatges Inconvenients • Elaboració simple • Perpetua les possibles ineficiències en el funcionament de departaments, serveis, activitats, etc., al garantir el seu finançament • Inflacionista • No es qüestiona la continuïtat d’una despesa • No incentiva • Orientat a les despeses

 25. El pressupost en base zero • Procés operatiu de planificació i pressupost que exigeix a cada responsable justificar tota la seva petició pressupostària detalladament des de l’inici. • Aquest enfocament exigeix que totes les activitats que es pressuposten s’identifiquin en paquets de decisió que s'avaluen sistemàticament Trasllat al GESTOR de la càrrega de la prova

 26. El pressupost en base zero Avantatges Inconvenients • Es qüestionen periòdicament: • les activitats de la companyia i els seus costos • l’oportunitat de ser prestades • la forma de ser prestades • Es parteix de zero (possibles decrements o desaparició de despeses) • Vincula despeses amb objectius • Exigeix participació dels responsables • Es presenten alternatives de millora • Preparació dificultosa per la complexitat del mètode

 27. El pressupost per programes Programa Agrupació coherent d’activitats de naturalesa homogènia de la que, mitjançant la utilització de recursos humans, recursos tècnics i materials, s'obté un producte, un bé o un servei que pot ser destinat al client extern o al client intern. Es, també, una unitat significativa de pressupostació, imputació de costos i resultats, avaluació d’eficàcia, eficiència, rendiment i control.

 28. El pressupost per programes Tipus de programa Programes suport o intermedis Programes de costos indirectes Programes Finalistes CLIENT EXTERN

 29. El pressupost per programes Avantatges Inconvenients • Es treballa amb objectius • Es preveu mecanismes per valorar resultats (Quantitatius i qualitatius) • Exigeix participació dels responsables • Permet elegir entre diferents programes alternatius • Modalitat més estesa entre entitats sense afany de lucre • D’implantació dificultosa, especialment si no es fa de forma esglaonada.

 30. PROGRAMA: CAMPANYA IRPF 2009 OBJECTIUS ESTRATÈGICS Maximització de ingressos de la companyia Posicionar l’empresa entre les líders en assessoria fiscal i tributaria Fidelització de clients que donin continuïtat a l’empresa i creixent presencia en el mercat. OBJECTIUS OPERATIUS/INDICADORS Mínim de 1000 declaracions de renda de les que, al menys 60% correspon a contribuents amb BI superior a 150 mil EUR Termini mig entre presentació de documentació completa i emissió 15 dies Fidelització de clientela de BI superior a 150 mil EUR superior al 95% Vendes netes: 370 mil EUR ACTIVITAS Actualització aplicatius Gener - Febrer Formació col·laboradors Gener - Febrer Telemàrqueting personalitzat Febrer - Maig Mailing clients Febrer - Abril Execució de declaracions Maig - Juny RECURSOS HUMANS Número Categoria Hores Cost (mil EUR) 2 Socis 800 85 4 Tècnics 2200 100 2 Assistents 1600 19 1 Administratiu 1700 15 Total Recursos Humanos 219 ALTRES DESPESES DIRECTES Cost (mil EUR) Actualització d’aplicacions 5 Mailing 2,2 Consums generals imputables 15,8 Total Altres Despeses 23 TOTAL DESPESES DIRECTES 242 INGRESSOS NETS 370 128 RESULTAT DEL PROGRAMA El pressupost per programes

 31. El pressupost per programes

 32. Pressupost: Rígid Vs FlexiblePressupost rígid

 33. Pressupost: Rígid Vs FlexiblePressupost rígid Imatge tradicional del pressupost Pressupost Magnituds estàtiques més o menys temporalitzades • Obliga a la permanent justificació de desviacions • Dificulta el seguiment, l'anàlisi i la presa de decisions • Tendència a comprometre totes les despeses pressupostades fins i tot sense cobrir l’activitat prevista

 34. Imatge estàtica del pressupost

 35. El pressupost flexible Parteix de la premissa de que el comportament de determinats costos depèn de: • El nivell d’ingressos o activitat. El volum de pressupost de despeses podrà variar, en més o en menys, en funció d’aquell. • Variables d’entorn, que fins i tot poden ser alienes a la gestió. (p.e. Preu de carburants, variacions de taxes, ...)

 36. El pressupost flexible Consisteix en introduir automatisme en el pressupost que permeti la seva modificació, habitualment vinculada la dotació de les despeses a l’execució dels ingressos, a l’activitat, o a altres variables. Exemples: Cost transport de vendes Vendes Preu de l’electricitat Cost de l'energia

 37. El pressupost flexible Avantatges Inconvenients • Genera distorsions a la gestió pressupostària si no es treballa amb compromisos • Dificultat d’establir les fórmules que interrelacionen ingressos i despeses, especialment en despeses semivariables • Pot diluir alguns objectius pressupostaris. • Vincula directament el pressupost de despeses amb els ingressos o l'activitat • Presenta diferents escenaris de costos segons nivells d'activitat previstos • Dóna fiabilitat a l’execució pressupostària. Les desviacions son alertes.

 38. El pressupost flexible • PROCÉS • Identificar i diferenciar costos que tinguin un comportament variable i semivariable en funció de l'activitat, els ingressos o d’altres factors. • Per als costos variables, determinar les fórmules de cadascun que permetin calcular el cost total en funció del volum d’ingressos o d’activitat. • Per als semivariables, determinar rangs d'activitat en els que els costos es mantenen fixes. • Agrupar els costos segons comportament homogeni • Preparar pressupost amb diferents escenaris.

 39. Costos variables Costos semivariables Pressupost 15% + 15% de despeses despeses per activitat activitat Demora pag. fixes 1000 UBA marginal marginal SCS per dia Despeses de personal 5.855.000 263.940 231.526 Consums 1.104.000 11.000 552 484 Treballs subministraments i serveis exteriors 655.000 1.000 7.205 6.320 Tributs 5.000 Despeses financeres 50.000 500 439 160 Amortitzacions i provisions 850.000 50 63 55 Totals 8.519.000 12.050 272.260 238.824 160 El pressupost flexible

 40. El pressupost dinàmic Defineix la situació de les partides del pressupost de despeses entre les següents categories: Partides limitatives: Aquelles en que les despeses no poden excedir de les previsions recollides en el pressupost. Partides flexibles: Aquelles en que la capacitat de despeses ve determinada pel volum de vendes, activitat i altres variables. Partides dinàmiques: Aquelles que, encara que figurin previstes en el pressupost, la seva disponibilitat vindrà condicionada a produir-se un fet determinat. Exemple: Formalització de operacions financeres Inversions

 41. El pressupost per compromisos I les despeses compromeses?

 42. El pressupost per compromisos Gestió d’ingressos Gestió de Despeses Contractació/ compromís Contractació pressupost per compromisos ingrés Compra Gestió pressupost per drets/obligacions Consum Cobrament Pagament

 43. El pressupost de compromisos

 44. Actors de la gestió pressupostària Control de Gestió Gestor Pressupostari = Directiu o responsable del departament que és unitat de pressupostació Qui ordena o impulsa les activitats generadores d’ingressos o de despeses Qui verificació de l’acompliment de polítiques de la direcció i de les normes, la salvaguarda de béns i drets, i fiabilitat de la informació comptable i pressupostària.

 45. Instruments de gestió pressupostària PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES LIMITATIVES El pressupost no és sols una previsió. És un pla que s’executa No s’han de contreure obligacions de despeses que no estiguin degudament pressupostades

 46. Instruments de gestió pressupostaria PARTIDES PRESSUPOSTARIES LIMITATIVES • Grau de limitació: • Per departament • Per naturalesa • Per departament i naturalesa • Altres

 47. Instruments de gestió pressupostària MODIFICACIONS DE PRESSUPOST Substancials “Ajustos” tècnics Com es finança? Qui l'aprova? Nivell departamental

 48. UN MODEL PRESSUPOSTARI ÒPTIM • Flexible / Dinàmic • Basat en compromisos • Limitatiu a nivell de departaments o programes