ฟังก์ชั่น digital สำหรับการติดต่อกับเซนเซอร์ชนิดให้ค่าผลลัพธ์แบบดิจิตอล - PowerPoint PPT Presentation

elan
digital n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ฟังก์ชั่น digital สำหรับการติดต่อกับเซนเซอร์ชนิดให้ค่าผลลัพธ์แบบดิจิตอล PowerPoint Presentation
Download Presentation
ฟังก์ชั่น digital สำหรับการติดต่อกับเซนเซอร์ชนิดให้ค่าผลลัพธ์แบบดิจิตอล

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
ฟังก์ชั่น digital สำหรับการติดต่อกับเซนเซอร์ชนิดให้ค่าผลลัพธ์แบบดิจิตอล
106 Views
Download Presentation

ฟังก์ชั่น digital สำหรับการติดต่อกับเซนเซอร์ชนิดให้ค่าผลลัพธ์แบบดิจิตอล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ฟังก์ชั่น digitalสำหรับการติดต่อกับเซนเซอร์ชนิดให้ค่าผลลัพธ์แบบดิจิตอล

 2. ฟังก์ชั่น digital ทำหน้าที่อ่านค่าลอจิกจากเซนเซอร์ รูปแบบฟังก์ชั่น:int digital(int p) พารามิเตอร์:pคือช่องสัญญาณดิจิตอลที่ต้องการ อ่านค่า ได้แก่ช่อง 7 ถึง 15 คืนค่า:คืนค่าเป็น “1” หรือ “0” คืนค่าเป็น “1” เมื่ออินพุตต่อลงกราวด์ หรือถ้าเป็นต่อกับสวิตช์จะได้เป็น “1” เมื่อถูกกด คืนค่าเป็น “0” เมื่อไม่มีการต่ออินพุตลงกราวด์ หรือถ้าเป็นต่อกับสวิตช์จะได้เป็น “0” เมื่อสวิตช์ยังไม่ได้ถูกกด

 3. เซนเซอร์สวิตช์ สำหรับตรวจจับการชน

 4. เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางแบบอินฟราเรดเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางแบบอินฟราเรด

 5. โปรแกรมทดสอบที่21ทดสอบฟังก์ชั่น digital โดยการต่อเซนเซอร์สวิตช์เข้ากับช่อง DI-12 void main() { while(1) { printf(“DI-12 = %d \n”,digital(12)); sleep(0.1); } }

 6. โปรแกรมทดสอบที่22ทดสอบฟังก์ชั่น digital โดยการต่อเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง ZX-08 โดยต่อช่อง RX เข้ากับช่อง DI-10 void main() { while(1) { printf(“DI-10 = %d \n”,digital(10)); sleep(0.1); } }

 7. โปรแกรมทดสอบที่23ทดสอบตรวจจับสิ่งกีดขวางด้วย ZX-08 โดยต่อช่อง RX เข้ากับช่อง DI-10 void main() { while(1) { if(digital(10)==1) { beep(); } } }

 8. ฟังก์ชั่น analogสำหรับการติดต่อกับเซนเซอร์แบบให้ค่าผลลัพธ์อะนาลอก

 9. ฟังก์ชั่นanalog ทำหน้าที่อ่านค่าจากเซนเซอร์ชนิดอะนาลอก รูปแบบฟังก์ชั่น:int analog(int p) พารามิเตอร์: p คือช่องสัญญาณดิจิตอลที่ต้องการ อ่านค่า ได้แก่ช่อง 2-6 และ 16-31 คืนค่า:คืนค่าเป็น ตั้งแต่ 0 ถึง 255 เนื่องจากโม ดูลแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล ของบอร์ด AX-11มีความละเอียด 8 บิต

 10. เซนเซอร์ตรวจจับการสะท้อนอินฟราเรดเซนเซอร์ตรวจจับการสะท้อนอินฟราเรด

 11. โปรแกรมทดสอบที่24ทดสอบฟังก์ชั่น analog โดยการต่อเซนเซอร์ตัวตรวจจับการสะท้อนแบบอินฟราเรดเข้ากับช่อง AI-17 void main() { while(1) { printf(“Sensor = %d \n”,analog(17)); sleep(0.1); } }