Download
lmck 1621 etika profesional penindasan terhadap etnik rohingya n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LMCK 1621 ETIKA & PROFESIONAL PENINDASAN TERHADAP ETNIK ROHINGYA PowerPoint Presentation
Download Presentation
LMCK 1621 ETIKA & PROFESIONAL PENINDASAN TERHADAP ETNIK ROHINGYA

LMCK 1621 ETIKA & PROFESIONAL PENINDASAN TERHADAP ETNIK ROHINGYA

32 Views Download Presentation
Download Presentation

LMCK 1621 ETIKA & PROFESIONAL PENINDASAN TERHADAP ETNIK ROHINGYA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LMCK 1621 ETIKA & PROFESIONALPENINDASAN TERHADAP ETNIK ROHINGYA NAMA PENSYARAH DR. MARINA BINTI ZAHARI NAMA PELAJAR MOHAMAD AZIZULL HAQQIM BIN MOHAMAD AZMI ( A151867 )

  2. PENGENALAN Secaraumumnya, etikadanprofesionalamatdiperlukanbagimewujudkansuasanapersekitaran yang kondusif tidakkiramasaatautempat. Terdapatbeberapaperkara yang perludititikberatkandalammembuatkeputusanberetikadanprofesional. Antaranyaialahkomitmen, kesedaran, dan kompetensi.

  3. MASALAH • Secara umumnya, Rohingya merupakan kelompok minoriti Islam di Myanmar.  • KehilanganidentitimasyarakatRohingyaberlakuapabilamerekamelarikandirike Bangladesh padatahun 1942 ketikaberlakuperangetnik. • Apabilamerekakembalisemulake Myanmar, dasarnegaraberubah. Kesannya, merekatidaklagidiakuisebagairakyatnegaraitu.

  4. ELEMEN ETIKA & PROFESIONAL • Tiadakeadilan > berlakunyadiskriminasi > hakasasidicabul • Tidakhormat-menghormati > tiadahakkebebasanberagama > tiadasikapbertimbang rasa

  5. Tiadasikapkeprihatinan > tiadapihak yang mengambilberat > tiadanilaimenghargaiantarasatusama lain • Tidakbertanggungjawab > pemerintah/pihakberkuasa > perananpertubuhan/NGO tidakdilaksanakansepenuhnya

  6. PENYELESAIAN • PertubuhansepertiPertubuhanBangsa-BangsaBersatu (PBB) danPersatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN perlumengambiltindakan yang sewajarnyabagimengatasimasalahpenindasanetnikRohingyaini. ( Bertanggungjawab ) • Masyarakatantarabangsajugaharusterusmemberisokonganberterusankepadagolonganminoritiinidanmenggesa Myanmar untukmelakukanperubahandasarnyaterhadapgolonganRohingya yang tertindas. ( Prihatin )

  7. Tokoh Nobel Keamanan, Aung San Su Kyiiperlumemainkanperanan yang pentingdanbukannyaberdiamdiriataskekejamankerajaanMyanmar terhadapumat Islam di Rohingya. ( Integriti )

  8. KESIMPULAN • Kita dapatmengenalpastinilai-nilaietikaprofesionalismeapabilaberhadapandengansituasisepertipenindasanterhadapetnikRohingya. • Seterusnya, melaluikesinikitadapatmempamerkantindakanhormatmenghormati, bertanggungjawabdanprihatindalamusahamengatasimasalahpenindasanini.