pendidikan moral n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENDIDIKAN MORAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENDIDIKAN MORAL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

PENDIDIKAN MORAL - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

PENDIDIKAN MORAL. MDM SITI HAJJAR A. HAMID OLYMPIA COLLEGE 2014. Week 1. Definisi etika & moral Hubungan & perbezaan etika dengan undang-undang Keperluan Kepada Etika Perkembangan Teori Etika Penyataan dalam Teori Etika Teori dan Aliran Pemikiran Soalan-soalan pengukuhan. Pengenalan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PENDIDIKAN MORAL' - thuyet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pendidikan moral

PENDIDIKAN MORAL

MDM SITI HAJJAR A. HAMID

OLYMPIA COLLEGE

2014

week 1
Week 1
 • Definisietika & moral
 • Hubungan & perbezaanetikadenganundang-undang
 • KeperluanKepadaEtika
 • PerkembanganTeoriEtika
 • PenyataandalamTeoriEtika
 • TeoridanAliranPemikiran
 • Soalan-soalanpengukuhan
pengenalan
Pengenalan
 • KEBEBASAN telahmenjadilumrahsebagaikeinginanmanusia. Bagaimanapununtukmenyekatperbuatanmanusiadaripadabertindakmengikut rasa dantidakpatuhkepadanormakemanusian, perluadanilaisertaadabatauperaturan yang menjadipedoman. Dengankata lain manusiaperlupendedahantentang moral atauakhlakuntukmengawalperilakudalamaspekkehidupanataujugadikenalisebagai ETIKA.
 • Melihatsuasanaduniahariini, bentukkehidupanmanusiasemakinmencabar, masalahkehidupanakanlebihrumitkeranalebihbersifat global. Masakinifikiranmanusiabukansahajalebihtertumpudalammenyelesaikansatuatauduamasalahsepertiekonomidanpolitik, malahanpelbagaimasalahperadaban yang disebabkanjugaolehkarenahmanusia yang hampirterlupatentangtanggungjawabdanhilangpertimbangannilai.
 • Olehhal yang demikian, setiapmanusiaperlumengamalkannilai-nilaidanamalanbaikuntukmengekalkankehidupan yang amandandamai. Kita tidakdapatnafikanbahawadenganamalankebaikkan yang diamalkanolehsetiapinsanakanmengwujudkankeamanansejagat.
slide4

Dari sudut agama, etikatidakpernahterpisahdaripadaajaran agama. Dalamkonteksnegara Malaysia yang terdiridaripelbagaikaum, terdapatempat agama yang besariaitu Islam, Buddha, Hindu danKristian yang berkaittentangetikakeagamaan. Kita akanmenghuraikanhubunganantaraetikadengan agama. Setiap agama menganjurkanpenganutnyamenujukepadakebaikandansetiapkebaikan yang dilakukanakanmendapatbalasan yang baikdaripada yang Mahaberkuasa.

 • Agama adalahkepercayaankepadaTuhan. Penganut agama yang tulenakanpatuhpadasuruhan agama danmeninggalkanperkara yang dilarang. Jelasbahawa, agama merupakanalatkawalansosial yang sangatberkesan. Iamendidikmanusiasupayamemeliharakeharmoniandankesejahteraanhidup. Agama memainkanperanandalammembentukperaturanhidupmanusia. Secaratidaklangsung, agama telahmenentukanetikapenganutnya. Jelaskepadakitabahawaetikadalamkehidupantidakdapatdipisahkandenganajarankeagamaan.
apa itu etika
ApaituEtika?
 • Etikamerupakanteori yang berkaitandengantindakan, hujahdantujuan yang mengarahkepadamaknasesuatutindakan.
 • Etikaadalahbukan yang bersangkutandenganfaktaataufizikalmanusiatetapimerupakansuatufalsafah moral yang mengambilkiratindakanatautingkahlakumanusia.
 • Etikajugamerupakansatudisiplinilmu yang mengkajitentangmoral,prinsipmoral,kaedah moral dantindakansertakelakuanmanusia yang betul.
slide6

Etikaberasaldaripadaperkataan ‘ethics’ yang diambildaripadaperkataan ‘ethos’ yang membawamaksudsikapdanadat yang menentukantingkahlakusesuatugolongan.

 • Etikabolehdibahagikankepada 2 iaitu ;

1. Normatikyang merujukkepadapanduandanperaturanyang berkaitandengan

tingkahlaku yang baikdanjahat.

2. Metaethicpula dibahagikankepadaduaiaituAnalitik yang berkaitandengan

menganalisissemuaperaturan yang berkaitantingkahlakubaikdanjahat, danKritikal

yang berkaitandenganmengkritikterhadapapa-apa yang telahdianalisis.Dengan lain

perkataan,etikadapatdidefinisikansebagaisains moral danprinsip-prinsip moral.

definisi etika
DefinisiEtika
 • EtikamenurutFrench danGranrose (1995) adalah : "A set of normative guidelines directed towards resolving conflicts of interest,so as to enhance societal well-being".
 • Untukmembentuketika yang baik,tingkahlakuseseorangituadalahpentingdanseseorangituperluadapanduandanperaturan yang berkaitandengantingkahlakubagimengawaldirinyadalamsetiaptindakan yang dilakukan. Denganberasaskankepadaetika yang adamakakonflikterhadapkeinginanbolehdiselesaikandanseterusnyameningkatkanfungsisosialseseorangitu.
slide8

Buchnolz (1989) pula mendefinisikanetikasebagai: "…… is a systematicalattempt,through the use of reason,to make sense of our individual and social moral experience in such a way as to determined the rules that ought to governed human conduct and the values worth pursuing in life".

 • Bagimemberimaknakepadaperjalanan moral sosialdanindividu,perluadasatusistem yang bolehmenggunakanalasan-alasandanbertindaksebagaisatupanduan yang bolehmemberikebaikankepadatingkahlakumanusiadanseterusnyamenjadikehidupanitulebihbermakna.
 • White (1993) pula mengatakanetikaadalahcabangfalsafah yang berkaitandengankebaikanmoral (virtue moral) danmenilaitindakanmanusia. Falsafahetikaadalahberbezadaripadaundang-undang, keagamaan, budayadanpendekatansecaraperibadikepadaetikaadalahmenerusikajiantingkahlakutentangmoralitimelaluirasional yang dilihatkepadakehidupanmanusia.
slide9

SidiGazalbadalambukubeliauSistematikaFilsafatmerumuskanbahawaetikaialahteorimengenailakuperbuatanmanusiadipandangdarisegibaikdanburukdansejauhmana pula dapatditentukanolehakal.

 • Menurut Abdul Fatah Hassan (2001) pula, etikamenyelidik, memikirkandanmempertimbangkanmengenaiyang baikdan yang buruk.
apa itu moral
Apaitu Moral?
 • Moral merupakancaramelihatdanmenilaisesuatuisuberhubungdengansesuatutingkahlakuberdasarkanpandanganjagatdanbudayasesuatumasyarakat.
 • Perbuatan yang serupadilihatdarisudut yang berlainanberdasarkannilai yang dipegangolehmasyarakatyang berbeza. Dalamaspekinikerapmoral disamakandenganetika.
 • Peter BaelzdalambukunyaEthics and Belief menyatakanbahawa “moral danetikaselalunyamempunyaimakna yang sama. Apakahfaedahmembezakandiantarakeduanyakeranaselalunyakitagagaluntukmembezakannya.”
slide11

Berdasarkankenyataan Peter Baelz, moral danetikamempunyaipersamaan.

 • Moral bersifatpraktikalkeranaiamerupakandisiplinyang memberitahuapakahsistem moral yang dihayatiolehsesuatumasyarakat.
 • Manakalaetikabersifatteoretikalkeranaiamengkaji, menganalisisdanmengkritiksistemmoral tersebut.  
 • = Moral merupakanbahan yang dikajiolehetikamanakalaetikaadalahilmu yang mengkajinya. Moral memandumanusiatentangcarabagaimanamanusiaharusbertingkahlaku (tingkahlakubaik) manakalaetika pula mengenaimengapakahmanusiamestimengikutiarahan moral tersebut.
adakah etika dan moral itu sama
AdakahEtikadan Moral ItuSama?
 • Etikadan moral seringdisalahfahami.
 • Misalnya, penggodamanbukanmasalahetikatetapiadalahkesalahan moral untukmendapatkancapaian yang tidakmendapatkebenaran.
 • Masalahetikaadalahberkaitandengansesuatuyang membuahkanhasil yang salahatausesuatuyang tidakadil.
 • Ruanglingkupperbincanganetikaadalahlebihluasberbandingdengan moral.
 • Fokusetikalebihluasmencakupiestetika, etikaprofesional, tingkahlakudanlogik. Etikamempunyaiperanan yang besardalamkehidupanmanusiabagimenyediakanprinsiptanggungjawabdanmenilaitindakan yang berkaitandengankemanusiaan.
 • Moralmerujukkepadacaraberfikir, bertindakdanbagaimanamerekaharusbertindak,manakalaetikaadalahfalsafah moral berkaitandenganmasalahbetulatausalah.
 • Moral adalahsebahagiandaripadaetika.
keperluan kepada etika
KeperluanKepadaEtika
 • Etikaadalahsatubidangmengenaimelakukanperkara yang betul.
 • Ahlifalsafahmendapatiiaadalahsubjek yang rumit.
 • Teorietikadiasaskankepadaandaianbahawamanusia adalah rasional dan bebas membuat pilihan.
 • Teori etika sebenarnya cuba meningkatkan maruah, keamanan, kegembiraandankesejahteraanmanusia.
 • Peraturan etika melibatkan semua orang. Ia bertujuanuntukmencapaikeputusan yang baikuntukmanusiasejagat.
 • Perilaku yang tidakberetika, walaupuntidakmelanggarundang-undangbolehmenjejaskankerjayadanreputasikita.
 • Etikajugamerupakansatudisiplinilmu yang mengkajitentang moral, prinsip moral, kaedahmoral dan tindakan serta kelakuan manusia yang betul.
kepentingan beretika
KepentinganBeretika

1) Fitrah

2) Keamanan

3) Status manusia

4) Survival tamadundunia

5) Kesempurnaanperibadi

6) Penggalakkebaikan

7) Penghalangkejahatan

pengenalan teori etika
Pengenalan : TeoriEtika
 • Greek : ethos
 • French danGranrose (1995) : set panduan/peraturanbertingkahlaku- menyelesaikankonflikterhadapkeinginan.
 • Buchnolz (1989) : sistem –panduantingkahlaku.
 • Shea (1988 : 17) : prinsipbertingkahlaku yang mengawalindividuatauprofesion dan sebagaisatu standard tingkahlaku.
perkembangan teori etika
PerkembanganTeoriEtika

Etikabermuladizamanpurba Greek apabilaahli-ahlifalsafahhanyamemberikantumpuankepadakebaikan moral.

Socrates (469-399 B.C.)

Menggunakanpendekatanyang mencabar dan menggalakkan rakan-rakannya untuk berfikir tentang kebaikan dan kesihatan roh.

Idea utama Socrates tentangetikaadalahberhubungdenganmenyakinkanorang agar berakhlakmulia.

Socratesmengatakanbahawakebahagianadalahmustahildiperolehtanpamemilikikebaikan moral dantindakan yang tidakberetikaakanmenggangguorang lain malahbeliaumenganggaporang yang tidakberetikasebagaiorang yang lemahdanpsikologi yang tidaksihat.

slide20

Plato (428-348B.C.)

Mengkajihubunganetikadanpersonalitimanusia. Kebaikan moral adalahsuatuimbangandanharmonidikalanganperbezaan yang wujuddalamroh. Kebaikan moral sebagaisuatukeperluanterhadapkesihatanrohtetapikebaikan yang sejatiadalahsukardicapai.

 • Mengikut Plato kebaikan moral adalahberadadibahagiandalamanintelektual.
 • Aristotle (384-322B.C.)

pula, beliaumelihatkebaikan moral agakberbezadaripada Plato dan Socrates dimanabeliaumenyatakanbahawakebaikan moral mempunyaihubungan yang sedikitdenganintelektualtetapilebihkepadasifat (character) ataupersonaliti.

 • Plato dan Socrates pula mengatakanberetikaitumempunyaihubungan yang rapatantarakebaikan moral danpersonaliti yang sihat.
 • Bagaimanapunketiga-tigaahlifalsafahiniberpendapat bahawa kebajikan seseorang itubergantungsepenuhnyadanberadadalamtanganseseorangitu.
slide21

Sekiranyaetikadahulumenekankankebaikan moral danrasionalnya, etikamodenbanyakmenfokuskankepadamenentukansifat-sifatberetikamenerusitindakan.

 • Etikamodentelahmembentukduapersainganiaitu :

1. tindakan yang mempunyaisifatetikadalamandanmemerlukan status moral daripada akibat (consequences) yang dibuat.

2. tindakan itu sama ada betul atau salah.

 • Dahulunya ia dikenali sebagai Teologikal dan sekarang dikenalidenganDeontologikaliaitupendekatankepadaetika.
penyataan dalam teori etika
PenyataandalamTeoriEtika
 • 1. Etikadeskriptif.

Merupakansuatudisiplin yang membicarakantentangsejarahsistem moral.

 • Etikadeskriptifmemberitahubagaimanaahlimasyarakatharus bertingkahlaku, apakah peraturan yang digunakan dandianutidalamsesebuahmasyarakatdansebagainya.
 • Etikadeskriptifmenyedarkanmanusiabahawaterdapatdanberbagai sistem moral yang bersifat relatif di muka bumi ini : etikaKristian, Buddha, Islam, Yahudi, Hindu etc
 • Etikadeskriptifmenyatukanbentukataukarektorsesuatusistem moral yang adatanpamembuatpenilaian, pengadilandankeputusanterhadapsistemtersebut.
slide23

2. Etikanormatif.

Merujukkepadapanduandanperaturan yang berkaitandengantingkahlaku yang baikdanjahat.

 • Ianyajugamenjuruskepadakenyataan yang memberitahuapa yang mestidilakukandanapa yang betul.
 • Iamenilai, mengkritikdanmembuatkeputusanterhadapsistem moral yang adadisampingmenerangkansesuatuundang-undang moral yang dianggapterbaik, bukanundang-undang moral yang sedia ada dan sedia diterima.
 • Etikanormatifmengemukakansistem moral yang piawaiberpandukansistemsediaada.
 • Etikanormatifmenyedarkankitabahawatidaksemuanilai moral berubahmengikutperubahanmasatetapiada yang teruskekaldipeliharameskipunbudayamengalamiperubahan.
 • Inilah yang dikatakansebagainilaimutlakdanbiasanyaberkaitrapatdengan agama.
 • Golden Rule merupakancontohprinsipetikanormatifklasik. Jikamahuorangmelakukanperkara yang baik kepada kita, kita perlu melakukanperkara yang baikjugakepadaorang lain.
teori dan aliran pemikiran
TeoridanAliranPemikiran
 • 1. Teologi :

Teoriinimelihatkebaikandankeburukan sesuatu tindakan Sesuatu perbuatan itu tidakdiketahuisamaadabaikatauburuksehinggalahmelihatkepadakesannya.

Vs

 • 2. Deontologi atau non consequentialist :

Teori deontologiiniberasaskankepadaprinsipasasiaitukewajipanmanusia. Teoriiniberasaldaripadaperkataan Greek, deoniaitu duty yang merujukkepadakewajipanindividu.

slide25

3. Subjektif. Penilaianterhadapsesuatuetikaberdasarkan kepada penilaian diri sendiri. Individu berhak meletakkan nilai sama ada baik atau sebaliknya. Perasaanperibaditerlibatdalammenilaidan menentukan baik buruk sesuatu tindakan.

Vs

 • 4. Objektif. Kod moral adalahbebasdarikepentinganindividu. Baikdanburuktidakbersandarkepadasikapindividutetapiwujuddengansendirinya.
 • 5. Naturalisme. Sesuatuperbuatanitubaikatauburukbergantungkepadapengalamankeseronokan. ‘Baik’ perludijelaskandalambentukkualitifaktaalam seperti memenuhi keperluan manusia, mendatangkankebahagiaan, kenikmatandansebagainyakepadamanusia.

Vs

 • 6. Non Naturalisme. Moral adalahsesuatu yang unik dan tidak boleh dikelaskan. Sesuatu perlakuan itubaikkeranaianyamemangbaik.
slide26

7. Relativisme. Sesuatu yang dianggapbaikolehsatumasyarakattidakmungkindianggapsedemikianolehmasyarakat yang lain. (barat-timur) Iniberertimasyarakat yang berlainan memberikan nilai moral yang berbezabagitingkahlaku yang serupa.

Vs

 • 8. Absolutisme. Prinsip moral berbezadarisatubudayadenganbudaya yang lain. Bagaimanapunprinsipasassejagatadalahsama. Misalnya, semuamasyarakatmeletakkannilai yang tinggikepad.akebaikan
slide27

Sekian

TerimaKasih

End of week 1