slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 17. november 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 17. november 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 17. november 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 302 Views
 • Uploaded on

Offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 17. november 2010. www.unio.no. Arbeidstakersiden har stått sammen. I flere utvalg i forkant av tariffoppgjørene I tariffoppgjøret 2008 I tariffoppgjøret 2009 I tariffoppgjøret 2010

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 17. november 2010' - elaina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Offentlig tjenestepensjon

Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio

Forsvar Offentlig Pensjon

Oslo, 17. november 2010

www.unio.no

arbeidstakersiden har st tt sammen
Arbeidstakersiden har stått sammen
 • I flere utvalg i forkant av tariffoppgjørene
 • I tariffoppgjøret 2008
 • I tariffoppgjøret 2009
 • I tariffoppgjøret 2010
 • I høringen i forkant av stortingsbehandlingen
 • I høringen i forbindelse med stortingsbehandlingen
 • I vurderingen av grunnlovsvernet og rettslige skritt i den forbindelse
 • Vi har alt å tjene på å stå sammen i fortsettelsen
 • Ingen grunn til å unnskylde det vi har gjort
 • Krevde ”modifisert”, resultatet ble ”videreført”

2

ikke glem hva vi videref rer
Ikke glem hva vi viderefører!

30 års opptjening (”yrkesmønstre”)

5 års kortere opptjening gir 10 pst lavere pensjon

Sluttlønn

Sluttlønn i offentlig sektor 7 pst høyere enn allårs-gjennomsnittet

God AFP, egen tidligpensjonsordning

Ingen levealderjustering (ikke livsvarig ytelse)

Tidliguttak reduserer ikke pensjonen fra 67 år (gitt 30 års opptjening ved 62 år)

Bruttoordning

66 pst fra 65 år, samordnet og levealderjustert fra 67 år

Verdien av samordningsfordelene skal videreføres

5

eller hva vi sa nei til
… eller hva vi sa nei til?

Tidligpensjon som gir lav pensjon resten av livet

Regjeringens langsiktige løsning ville bare gitt bedre pensjon for de som står lenger enn 67 år

Allårsprinsipp uten kompensasjon for lang utdanning eller lønnsvekst ut over normal lønnsvekst

Mange i offentlig sektor ville tape

Reduksjon i verdien av samordningsfordelene

Samordningen betyr mer i kommunal sektor enn statlig sektor, særlig for de mange med deltid og kort opptjening

6

og husk hva vi tok til etterretning i 2009 avtalen
… og husk hva vi tok til etterretning i 2009-avtalen?

Indeksering av løpende pensjoner som AFP og alderspensjon

Betydelig innsparing for arbeidsgiver allerede fra 2011

Levealderjustering av alderspensjon fra 67 år eller senere

Betydelig innsparing for arbeidsgiver over tid

… eller mer korrekt ingen ytterligere økning i pensjonskostnadene som følge av den forventede økningen i levealder

7

fra avtale til lov
Fra avtale til lov

Stortinget fulgte regjeringen på grunnlovsvernet

1953-kullet taper 10.000 kr fra 67 år

Rettslige prosesser vil følge

Stortinget fulgte regjeringen når det gis svakere arbeidsinsentiver for de som står lenger enn 67 år

Overgangsordning for de som går av med privat AFP og har oppsatt tjenestepensjon fra offentlig sektor

Trekker opp stigen, problemet like uløst på sikt

Merknad som støtter arbeidstakerorganisasjonene syn om redusert timekrav for medlemskap i OfTP

8

regjeringens m l for pensjonsreformen
Regjeringens mål for pensjonsreformen

Økonomisk bærekraftig

Levealderjustering

Indeksering

Nytt opptjeningssystem

Lønne seg å jobbe

Aktuariell beregning (nøytralitet)

Grunntrygghet: minstepensjon (2 G fra 1. mai 2010)

Fordelingseffekter

Kombinere arbeid og pensjon uten avkorting

Fleksibiliteten i offentlig sektor er større enn kritikerne påstår

9

full pensjon og full jobb
Full pensjon og full jobb?

Hva er tanken bak fleksibiliteten?

Trappe ned, ikke bråstopp

Inkluderende arbeidsliv

Samlet sett et større arbeidstilbud

Jobb med noe du kan, størst nytte for alle

Trapp ned med deltid og delpensjon

AML § 10.2 styrker retten til deltid

Full pensjon og full jobb, lite edru kombinasjon, gir mer smalhans og mer luksus på samme tid

10

afp delpensjon og avkorting
AFP-delpensjon og avkorting

AFP har vært åpen for delpensjon siden 1997

Deltidsinntekt og delpensjon til sammen ”100 pst”, for eksempel 60 pst stilling og 40 pst del-AFP

Etteroppgjør som innebærer at du får en ny beregning med faktisk deltid (ikke den du oppga)

Toleransebeløpet på 15.000 kr gjelder for både full AFP og del-AFP

Ordningen videreføres i offentlig sektor etter 2011

11

privat sektor m tilpasses pensjonsreformen
Privat sektor må tilpasses pensjonsreformen

Privat ansatte bråstopper

Offentlig ansatte trapper ned

40 pst av lærere som tar AFP 62-64 år bruker delpensjon

Tilsvarende høye tall ved AFP-uttak i KS-området for jordmødre, helsesøstre, førskolelærere, barnehageledere/styrere, saksbehandlere, rådgivere, konsulenter og diverse høyskole- og akademikeryrker

Vil den nye fleksibiliteten i privat sektor gi flere som trapper ned? Holdninger og muligheter avgjør

12

fleksibilitet fra 62 r i privat sektor
Fleksibilitet fra 62 år i privat sektor

Full fleksibilitet

”Fritt” å jobbe ved siden av uten avkorting i pensjonen

Full aktuariell avkorting ved tidliguttak av pensjon

Strengere kvalifikasjonskrav enn dagens AFP

Illustrasjon på krav i privat sektor til gjennomsnittlig lønnsinntekt i hhv 40 år og 35 år for å kunne gå av ved 62 år i 2011, kroner

13

fleksibilitet fra 62 r offentlig sektor
Fleksibilitet fra 62 år offentlig sektor

Dagens romslige kvalifikasjonskrav videreføres etter 2011

AFP-delpensjon

Statsansatte kan gå ned til 60 pst stilling

Kommune- og sykehusansatte må trappe ned med minst 10 pst av full stilling, ingen grense for hvor lav deltid

Stillingsstørrelse kan endres underveis

Fleksibel folketrygd: ta ut folketrygd, helt eller delvis

Kan i prinsippet skifte mellom fleksibel folketrygd og AFP (”angremulighet”)

14

afp eller fleksibel folketrygd
AFP eller fleksibel folketrygd?

Per født 1953, ansatt i offentlig sektor hele yrkeslivet, lønn 400.000 kr.

Per tar ut AFP fra 62 år

Toleransebeløp 15.000 kr

AFP gir 57 pst, fra 65/67 blir kompensasjonen 66 pst

Per tar ut fleksibel folketrygd fra 62 år

Kan jobbe ”fritt” uten avkorting

Folketrygd gir 39 pst, fra 67 blir samordnet alderspensjon 55,4 pst pluss evt ny opptjening

155.000 ekstra 62-66 år bedre enn 43.000 mindre 67-83 år?

15

fleksibilitet fra 65 r i offentlig sektor
Fleksibilitet fra 65 år i offentlig sektor

Statsansatte

Delvis eller full AFP (FT-beregnet og TP-beregnet), kan gå ned til 60 pst stilling, toleransebeløp 15.000 kr

Fleksibel alderspensjon

Kommune- og sykehusansatte

Delvis AFP (TP-beregnet) kan kombineres med deltidsstilling, i tillegg ingen avkorting for arbeid i privat sektor

Full AFP (TP-beregnet, 66 pst), kan kombineres med lav deltid (14 timer) hos offentlig arbeidsgiver, i tillegg ingen avkorting for arbeid i privat sektor

Fleksibel folketrygd

16

fleksibilitet fra 67 r i offentlig sektor i
Fleksibilitet fra 67 år i offentlig sektor - I

Alle offentlig ansatte kan benytte delpensjon

Delvis alderspensjon i tjenestepensjonen kan kombineres med deltidsstilling, i tillegg ingen avkorting for arbeid i privat sektor

Delvis alderspensjon fra ”netto” tjenestepensjon (venter med å ta ut FT) kan kombineres med deltidsstilling, i tillegg ingen avkorting for arbeid i privat sektor

Alle offentlig ansatte kan ta ut full alderspensjon og uten avkorting kombinere dette med:

Arbeid i privat sektor

Lav deltid (14 timer) hos offentlig arbeidsgiver

Arbeid på pensjonistavlønning (160 kr/time)

17

fleksibilitet fra 67 r i offentlig sektor ii
Fleksibilitet fra 67 år i offentlig sektor - II

Fleksibel folketrygd (helt eller delvis) kan kombineres med arbeid uten avkorting

Gir mulighet til å nå full opptjening i TPO (30 år)

Svake eller negative arbeidsincentiver for de med full opptjening

18

offentlig ansatte med s raldersgrense
Offentlig ansatte med særaldersgrense

Offentlig ansatte med særaldersgrense kan ta ut full alderspensjon og uten avkorting kombinere dette med:

Arbeid i privat sektor

Lav deltid (14 timer) hos offentlig arbeidsgiver

Arbeid på pensjonistavlønning (160 kr/time)

Taper mye på å ta ut fleksibel folketrygd fra 62 år

19

hva med yngre enn 1958 kullet
Hva med yngre enn 1958-kullet?

Skal forhandles

AFP, ingen levealderjustering, samme mulighet til å kombinere arbeid og pensjon

Brutto 66 pst, pluss ny samordning med ny folketrygd

Samordningen ta vare på de samme hensynene som i dag

Videreføre samlet verdi av samordningen som i dag

Garantiordning, regjeringen lagt all prestisje om grunnlovsvernet i den individuelle garantien, naturlig at en garanti videreføres i modifisert form for yngre årganger

20

hva med uf repensjon
Hva med uførepensjon

Status quo inngangsvilkår OK

Uførestønad i FT, 66 pst av ”sluttlønn”, lønnsskatt

Beholde forsørgertillegget

Overgang til alderspensjon ved 67 år

Uføretrygd i OfTP

Beholde brutto og barnetillegget (maks 90 pst)

”Tilpasses” ny uførestønad i FT

Full kompensasjon overgang fra pensjonistskatt til lønnsskatt

Ingen levealdersjustering av uførepensjon, betinget skjerming ikke nok

21

66 pst og 2 3g kompensasjonsgrad etter skatt
66-pst og 2/3GKompensasjonsgrad etter skatt

Kilde: Unios notatserie nr. 7/2007

kombinasjon uf repensjon og arbeid
Kombinasjon uførepensjon og arbeid
 • I dag: 100 pst ufør, full avkorting første året, 1G deretter
 • I dag: 70 pst ufør, 30 pst jobb uten avkorting, mer jobb gir stor avkorting
 • Proporsjonal avkorting et alternativ
  • 100 pst ufør, 25 pst avkorting av arbeid (beholder 50-60 pst etter skatt)
  • < 100 pst ufør, ingen avkorting opp til ”100 pst”, deretter 25 pst avkorting
  • Kombinert med ”fribeløp” eller overgangsordning
 • Sparer NAV og legene for mye arbeid

24

unio er klare og tydelige
Ikke parat til å gå fra avtalen fra 2009

Ikke parat til å gi fra oss en god tidligpensjonsordning

Ikke parat til gi fra oss tjenestepensjonsordninger som tar hensyn til de spesielle yrkesmønstrene i offentlig sektor

Ikke parat til å gi fra oss uttelling for lønnsvekst ut over vanlig lønnsvekst

Før 2009-oppgjøret sa Unio at vi ikke har møtt noen som synes 2/3 av sluttlønn i pensjon er dårlig! Det står vi ved!

Vi vil kjempe for gode ordninger for de uføre i FT og OfTP

Unio er klare og tydelige
slide26

Hovedorganisasjonen

for universitets- og høyskoleutdannede

Skatterevisorenes forening

26