Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkommen till årets första nätverksträff Göteborg 7 april, 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkommen till årets första nätverksträff Göteborg 7 april, 2006

Välkommen till årets första nätverksträff Göteborg 7 april, 2006

140 Views Download Presentation
Download Presentation

Välkommen till årets första nätverksträff Göteborg 7 april, 2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Välkommen till årets första nätverksträff Göteborg 7 april, 2006 Funda Denizhan, Användbarhetsarkitekt Verva, Verket för förvaltningsutveckling

 2. Agenda 09.30-10.15 Kraven på offentlig sektor och exempel från verkligheten 10.15-11.15 Mål och krav för ett webbprojekt 11.30-12.55 Lunch 13.00-14.00 Forts Mål och krav…-> Webben som en del av verksamheten 14.15-14.35 fika 14.35-15.30 Fallstudie – att styra mot nytta och effekt, exempel från Guldlänken 15.30-16.30 Fria timmen

 3. Vi som är här idag • Nevenka Silfverhielm, inUse • Jan Kjellberg, NetRelations • Roger Johansson, NetRelations • Karolina Krystek, Verva • Magnus Burell, Verva • Manijeh Hajizadeh, Verva

 4. UTMANINGAR Framtiden är inte längre vad den har varit!

 5. Stora pensionsavgångar & en åldrande befolkning

 6. Befolkningsminskning i glesbygden

 7. Fortsatt knappa resurser

 8. IT en del av vardagen

 9. Framtiden är inte längre vad den har varit! • Demografiska förändringar • Högre krav på bättre service till lägre kostnader • IT en del av vardagen Vi måste göra mer för mindre!

 10. Digital Samma service till alla… …oavsett kanal En sammanhållen förvaltning

 11. Lagar och förordningar Regeringens proposition 2004/05:175 ”IT ska vara tillgängligt för alla. För att lyckas med det är både infrastruktur och möjligheten att använda sig av tekniken viktiga faktorer”.… öka möjligheterna för människor att ha tillgång till interaktiva offentliga e-tjänster… möjligheten att följa ärenden i handläggningsprocessen och vid behov ha kontakt med handläggaren. EU i2010 IT ska komma alla medborgare till nytta genom att förbättra de offentliga tjänsterna och göra dem mer kostnadseffektiva och tillgängliga samt att förbättra livskvaliteten. EU:s medlemsländer har enats om att offentliga webbplatser ska följa riktlinjerna för tillgänglighet (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines) Förordning 2001:526 anger att statliga myndigheter ska verka för att deras verksamhet, lokaler och information är tillgängliga för funktionshindrade.

 12. Tillgänglighet är inte samma sak som handikappanpassning Funktionshindrade är en viktig målgrupp… …men det handlar om att nå alla - - oavsett funktionshinder eller utrustning.

 13. Hur ska webbplatsen utformas? • Öppna standarder (W3C) för att undvika barriärer • Tillgänglighet • Användbarhet • Informationsstruktur • Språkbruk

 14. Otydliga krav leder till problem • Stor risk att medborgare blir utestängda • Nyttan för organisationen blir mindre • Man får inte det man har beställt • Oförutsedda kostnader tillkommer

 15. Hinder för användning • CSN, www.csn.se • Livsmedelsverket, www.slv.se • H&M, www.hm.com • Kristianstads kommun, www.kristianstad.se • Språk och innehåll: Stockholm stad och AMS

 16. Som de flesta ser den

 17. Utan bilder blir det svårare

 18. I en mobiltelefon:

 19. Hur låter det då? HTML content. Typografisk luft, image. Typografisk luft, image. Webbplatsens hörn, image. Webbplatsens hörn, image. Typografisk luft, image. Typografisk luft, image. Typografisk luft, image. Typografisk luft, image. Typografisk, image. Typografisk luft, image. Typografisk luft, image. CSN.se startsida, link. Studerande, link. Typografisk luft, image. Återbetalare, link. Typografisk luft, image. Utländsk medborgare, link. Typografisk luft, image. Vidareinformatör, link. Typografisk luft, image. Kontakta oss, link. Typografisk luft, image. Om CSN, link. Typografisk luft, image. Sök, link. Typografisk luft, image.

 20. Livsmedelsverket: normalstorlek

 21. Livsmedelsverket: större text

 22. H&M: ”Fel” webbläsare

 23. Kristianstads kommun

 24. Kristianstads kommun: utan CSS

 25. Språk och innehåll • Stockholm stad • AMS

 26. Agenda • Kraven på offentlig sektor och exempel från verkligheten (block1) • Vad är rimliga mål och krav för ett webbprojekt • Webben som en del av verksamheten • Fallstudie – att styra mot nytta och effekt, exempel från Guldlänken • Fria timmen

 27. Mål och krav för ett webbprojekt Vilka effekter vill vi uppnå? Sätt upp mål för webbplatsen Framgångsfaktorer Tydliga krav Valet av “rätt” leverantör Publiceringsverktyg Webben som en del av verksamheten

 28. Framgångsfaktorer för ett webbprojekt Tydliga krav • Teknisk tillgänglighet • Användningsperspektivet – krav på processen Valet av “rätt” leverantör Publiceringsverktyg Webben som en del av verksamheten

 29. Exempel på kravformulering referens till Vägledningen 24-timmarswebben Leveransen skall uppfylla rekommendationerna i Vägledningen 24- timmarswebben 2.0, kapitel 3 "Samverkan och standardisering" samt kapitel 4 "Utformning och konstruering av webbplatsen". Detta gäller för all information och all kod som är avsedd för webbläsare, oavsett om informationen görs tillgänglig på organisationens offentliga webbplats, organisationens intranät, eller annan av organisationen tillhandahållet webbgränssnitt.

 30. Teknisk tillgänglighet • Mallar och tekniskt utförande 1(3) • Webbplatsen ska kodas och byggas enligt standard. Se 3.1.1. 3.1.2, 3.1.3. • Beskriv vilken av standarderna i Bilaga 4 (Vägledningen 24-timmarswebben 2.0) som ni förespråkar och varför. • Stilmallar, script och utskrift • Stilmallar ska användas för att styra presentation och layout (4.2.2) • Webbplatsen ska kunna användas även om stilmallarna inte kan tolkas (4.2.3) • Relativa mått ska användas(4.2.5) • Vid användning av script se till att sidorna fungerar även utan script (4.2.6) • Webbplatsen ska ha en speciell 404-sida (4.2.9)

 31. Teknisk tillgänglighet • Mallar och tekniskt utförande 2(3) • Stilmallar, script och utskrift (forts) • Webbplatsen ska gå att använda oberoende av inmatningsenhet (4.2.10) • Utnyttja webbläsarnas inbyggda funktioner för att hantera utskrift. (4.2.16) • Webbplatsens eller webbsidans huvudsakliga språk ska anges (5.1.8) • Ange datum enligt standard 2005-05-05 (5.1.10) • Beskriv hur verktyget ger stöd för att lägga till alternativ text till bilder (5.1.11)

 32. Teknisk tillgänglighet Mallar och tekniskt utförande 3(3) Tabeller och formulärBeskriv hur redaktörsgränssnittet ger stöd för att utforma tabeller och formulär i enlighet med riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben. Tabeller: 4.3, 4.3.1-4.3.4, Formulär: 4.4, 4.4.1-4.4.5 Validering Mallar för såväl funktioner och tjänster som stilmallar ska valideras i enlighet med vald standard. Mallar som inte validerar kommer inte att godkännas för leverans. Valideringsprotokoll för samliga mallar ska bifogas vid leverans. (Vägledningen 24-timmarswebben 4.8.1) W3C:s uppmärkningsspråksvalidering:http://validator.w3.org W3C:s stilmallsvalidering (css-validering):http://jigsaw.w3.org/css-validator/

 33. Krav på processen - användningsperspektivet Affärsmål: Varför? Beslut drivs av affärsmål Vad? Hur? Prototyp- utveckling Studier av användning Analys och prioriteringar Insamling av verksamhetskrav Utvärdering Krav Krav Utvärderad prototyp Personas Detaljerad kravspecifikation Övergripande krav (Scenarios) Konceptuell design Tekniska möjligheter & begränsningar

 34. Ställ krav på processen - användningsperspektivet Process och metodkrav 1(2) Vi förutsätter att leverantören driver en iterativ systemutvecklingsprocess. Beskriv hur ni avser att driva projektet. Målgrupps- och behovsanalyserBeskriv hur ni kommer att arbeta med målgruppsanalyser och kravinsamling. Ange referenser för tidigare genomförda målgruppsanalyser.(Vägledningen 24-timmarswebben 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6)

 35. Vem är användaren? Ta reda på vilka användarna är • Vilka ska prioriteras? • Vad har de för behov? • Vad vill man förmedla? • Personas

 36. Exempel från Ställ krav på processen - användningsperspektivet Process och metodkrav 2(2) Interaktionsdesign och prototyputvecklingProjektet ska löpande leverera skisser och specifikationer som beskriver användargränssnitt och funktioner. Ange referenser för tidigare genomfört prototyparbete.(Vägledningen 24-timmarswebben 1.1.7, 1.1.8) AnvändningstesterFunktioner och skisser som tas fram ska användningstestas löpande under projektet. Beskriv hur ni vill planera och genomföra användningstester samt hur ni avser att använda och återrapportera resultatet från användningstesterna. Ange referenser för tidigare genomförda användningstester.(Vägledningen 24-timmarswebben 1.1.8, 6.1.1, 6.1.4).

 37. Ny version av sverige.se • Utgångspunkter ny version • Användningstester • Synpunkter under året • Verksamhetsmål • Besöksstatistik

 38. Pappersskisser PROTOTYPER Från skiss till ny webbplats

 39. Papper, penna, skrivare och sax • Struktur • Koncept • (Navigering)

 40. Sverige.se • Kontaktuppgifter • Här hittar telefonnummer,adresser… • Myndigheter, bolag, organisationer • Län, landsting, regioner • Sveriges kommuner Utdrag av adresslistor sök • Situationer i livet • Fjalkjflfkldsafkljsdkfjf. Kajfaklfkalsfjlkasflkja. Bla fla mompa fomf ah fjakjf jaflkj. • Söka och byta arbete • Gå i Pension • Söka och byta arbete • Gå i Pension • Söka och byta arbete • Gå i Pension • Söka och byta arbete • E-tjänster • Med e-tjänster kan du få en service enkelt och bekvämt. • Följa ärenden och räkna ut • Räkna ut och jämföra • Följa ärenden och räkna ut • Räkna ut och jämföra • Följa ärenden och räkna ut • Andra ingångar • Sverige och EU • Lag och rätt • Så fungerar offentlig sektor • Nyckelord Rita och flytta i Powerpoint

 41. KOMMUNIKATION MED Användbarhetskonsult PowerPoint Styrgrupp Redaktion (innehåll) KOMMUNIKATION MED Från skiss till ny webbplats Pappersskisser PROTOTYPER

 42. Kopiera, klistra in, länka ihop

 43. KOMMUNIKATION MED Användbarhetskonsult Programmerare Grafisk designer PowerPoint Testmiljö Photoshop HTML Referensgrupp (myndigheter) Styrgrupp Användare Redaktion (innehåll) KOMMUNIKATION MED Från skiss till ny webbplats Pappersskisser PROTOTYPER

 44. Körbara leveranser i testmiljö • Dela upp leveranserna, viktigaste först • Sidmallar enligt prototyperna • Varje delleverans gick att testa • Funktionalitet i sidmallar • Mata in riktigt innehåll • Layout • Satt tillsammans med programmerarna • Upptäckte brister tidigt • Ändra i gamla och skapa nya prototyper

 45. Sverige.se - mars 2006 • Testa olika idéer och förslag • Enklare att ge och få reaktioner på något man kan se • Billigare att ändra tidigt • Förädla och arbeta iterativt

 46. Med en interaktionsdesign och prototyputveckling blir underlaget för beställare och programmerare mer korrekt projektet sparar en hel del arbete, tid och pengar i utvecklingsfasen What you can do Användarcentrerad utveckling Traditionell utveckling Idéfas Specning Design Utveckling Införande

 47. Framgångsfaktorer för ett webbprojekt Tydliga krav • Teknisk tillgänglighet • Användningsperspektivet – krav på processen Valet av “rätt” leverantör Publiceringsverktyg Webben som en del av verksamheten

 48. Hur väljer man rätt leverantör? • Tydliga krav och upphandlingsunderlag -> bättre möjlighet till bedömning • Använd utslagsfrågor • Ta in arbetsprover och referenser • Beskriv… istället för ja/nej-frågor

 49. Framgångsfaktorer för ett webbprojekt Tydliga krav • Teknisk tillgänglighet • Användningsperspektivet – krav på processen Valet av “rätt” leverantör Publiceringsverktyg Webben som en del av verksamheten