Lexik lna rovina jazyka
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

LEXIKÁLNA ROVINA JAZYKA. ZMENY V SLOVNEJ ZÁSOBE PRAVOPIS CUDZÍCH SLOV. ZMENY V SLOVNEJ ZÁSOBE. Slovná zásoba jazyka je živá, pohyb v nej úzko súvisí so životom spoločnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ehren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lexik lna rovina jazyka

LEXIKÁLNA ROVINA JAZYKA

ZMENY V SLOVNEJ ZÁSOBE

PRAVOPIS CUDZÍCH SLOV


Zmeny v slovnej z sobe
ZMENY V SLOVNEJ ZÁSOBE

Slovná zásoba jazyka je živá, pohyb v nej úzko súvisí so životom spoločnosti.

Na jednej strane sa obohacuje novými slovami, na druhej strane postupne klesá frekvencia používania niektorých slov.


Pravopis cudz ch slov
PRAVOPIS CUDZÍCH SLOV

 • Zdomácnený

  a) džez, futbal, tím,

  víkend, spíker

  (pôvodný: jazz, football,

  team, weekend, speaker)

  b) dlhé ó, é:

  biológia, diéta

 • Pôvodný

  a) science-fiction

  b) skupiny di, ti, ni, li,

  de, te, ne, le (tvrdá

  výslovnosť)

  c) -i-, -y- v koreni slova:

  história – hystéria


Pravopis cudz ch slov1
PRAVOPIS CUDZÍCH SLOV

Najstaršiu a najpočetnejšiu skupinu prevzatých slov tvoria slová so slovným základom gréckeho a latinského pôvodu, napr.: gé – zem, bios – život, logos – reč, učenie, náuka, grafó – píšem, mikros – malý, mono – jeden, poly – mnoho, foné – zvuk, dys (dis) – zle, polis – mesto, kliné – posteľ.

Cudzie slová sa zväčša skloňujú podľa domácich vzorov.


Sklo ovanie podstatn ch mien cudzieho p vodu
Skloňovanie podstatných mien cudzieho pôvodu:

Niektoré podstatné mená cudzieho pôvodu sú nesklonné.

Z mien stredného rodu sú nesklonné mená vecí a jednotlivých pojmov zakončené na -i, -e, -é, -ó, -ô, -ú. Napr.: safari, renomé, penále, finále, komuniké...

V ženskom rode – napr.: miss, madam, lady...

V mužskom rode – napr.: atašé, kakadu...


Loha 1 dopl te i y do nasleduj cich cudz ch slov
ÚLOHA 1: Doplňte i (í), y (ý) do nasledujúcich cudzích slov:

g_č, h_stória, h_stéria, v_tam_n, lab_r_nt, s_mbol, l_r_ka, Od_seus, ol_mp_áda, b_rokrat, c_klus, f_lharmónia, falz_f_kát, c_sterna, r_tmus, kor_govať, c_klotur_st_ka, d_skrétny, v_rtuóz, d_nam_ka, v_z_tka, rehab_l_tácia, Bab_lon, kl_mat_cký, anon_m, s_non_má, prec_zny, ch_rurgia, d_namo, reg_ster, d_nastia, ex_stencia, Eg_pt, v_zuálny, k_bernet_ka, got_ka, person_f_kácia, s_stém, R_m, kom_cký, marc_pán, f_gúra, alegor_cký, f_lozof_cký, ps_ch_ka, pseudon_m, h_ena


Loha 1 dopl te i y do nasleduj cich cudz ch slov1
ÚLOHA 1: Doplňte i (í), y (ý) do nasledujúcich cudzích slov:

gýč, história, hystéria, vitamín, labyrint, symbol, lyrika, Odyseus, olympiáda, byrokrat, cyklus, filharmónia, falzifikát, cisterna, rytmus, korigovať, cykloturistika, diskrétny, virtuóz, dynamika, vizitka, rehabilitácia, Babylon, klimatický, anonym, synonymá, precízny, chirurgia, dynamo, register, dynastia, existencia, Egypt, vizuálny, kybernetika, gotika, personifikácia, systém, Rím, komický, marcipán, figúra, alegorický, filozofický, psychika, pseudonym, hyena


Loha 2 dopl te i y do nasleduj cich cudz ch slov
ÚLOHA 2: Doplňte i (í), y (ý) do nasledujúcich cudzích slov:

b_c_kel, g_mnast_ka, h_perbola, s_mulant, m_tus, m_l_tar_zmus, h_mna, c_n_cký, m_lénium, s_metria, s_lon, h_potéza, p_ram_da, p_gment, f_z_ka, t_ran, s_tuácia, s_mfónia, l_ceum, el_psa, at_p_cký, s_réna, s_nchron_zovať, s_ngulár, s_ntet_cký, p_rát, p_tagor_áda, p_žama, r_tuál, r_z_ko, r_m, k_net_ka, kv_nta, chr_zantéma, enz_m, h_droplán, h_pnóza, em_grácia, az_l, d_skusia, d_skval_f_kovať, d_skr_m_nácia, s_mpat_cký, pr_m_t_v


Loha 2 dopl te i y do nasleduj cich cudz ch slov1
ÚLOHA 2: Doplňte i (í), y (ý) do nasledujúcich cudzích slov:

bicykel, gymnastika, hyperbola, simulant, mýtus, militarizmus, hymna, cynický, milénium, symetria, silon, hypotéza, pyramída, pigment, fyzika, tyran, situácia, symfónia, lýceum, elipsa, atypický, siréna, synchronizovať, singulár, syntetický, pirát, pytagoriáda, pyžama, rituál, riziko, rým, kinetika, kvinta, chryzantéma, enzým, hydroplán, hypnóza, emigrácia, azyl, diskusia, diskvalifikovať, diskriminácia, sympatický, primitív