Instrumenty finansowania
Download
1 / 21

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych - CZT i CD - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych - CZT i CD. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl. Środki własne – w tym wkład rzeczowy Środki publiczne (z UE i krajowe) - prefinansowanie projektu: budżetowe lub komercyjne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Instrumenty finansowania projektów strukturalnych - CZT i CD' - egil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Instrumenty finansowania

projektów strukturalnych - CZT i CD

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UEhttp://www.kpk.gov.pl

Zygmunt Krasiński


Środki własne – w tym wkład rzeczowy

Środki publiczne (z UE i krajowe)

- prefinansowanie projektu: budżetowe lub komercyjne

/nie jest możliwe uzyskanie zaliczki na realizację projektu/

Pozostałe środki zewnętrzne

- współfinansowanie wkładu własnego

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Źródła

finansowania projektu

Zygmunt Krasiński


Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Montaż finansowy projektu

Zygmunt Krasiński


Nowy mechanizm: CD

Jednostki sektora finansów publicznych mogą otrzymać z budżetu państwa środki na prefinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r.o zmianie ustawy o finansach publicznych

(Dz.U.04.93.890 z 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 września 2004 r.w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U.04.202.2070 z 16 września 2004 r.)

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Prefinansowanie budżetowe

Zygmunt Krasiński


Założenia CD:

Środki na prefinansowanie udostępniane są w formie oprocentowanych pożyczek

Oprocentowanie pożyczki jest równe 0,02 stopy rentowności 52-tyg. bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w tym kwartale

Oprocentowanie na dzień dzisiejszy: 0,147 %

bo rentowność BS-52 z 27.09.2004r. wynosi 7,336%

Nie są oprocentowane wyłącznie pożyczki udzielane państwowym jednostkom budżetowym, samorządom województw na zadania z zakresu zwalczania bezrobocia realizowane przez wojewódzkie urzędy pracy oraz agencjom płatniczym

Jednostki sektora finansów publicznych otwierają w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) odrębny rachunek bankowy do obsługi finansowej realizowanego projektu

Państwowe jednostki budżetowe mogą otworzyć rachunek do obsługi projektu w BGK lub w NBP

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Prefinansowanie budżetowe

Zygmunt Krasiński


Założenia c.d. CD:

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otworzyć rachunek w BGK lub w banku prowadzącym obsługę budżetu danej jednostki

Umowę pożyczki z jednostką sektora finansów publicznych zawiera właściwy minister odpowiedzialny za zarządzanie danym programem pomocowym

BGK zawiera umowy pożyczki z beneficjentami – po zleceniu tego zadania i na warunkach ustalonych przez właściwego ministra

Zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie następuje po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej

Pożyczka wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych

Wykorzystanie pożyczki niezgodne z przeznaczeniem wyklucza przez okres 3 lat prawo do otrzymania środków na współfinansowanie projektów oraz prefinansowanie

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Prefinansowanie budżetowe

Zygmunt Krasiński


Procedura: CD

BGK będzie zawierał umowę pożyczki na podstawie warunków ustalonych przez właściwego ministra

Zawarcie umowy pożyczki następuje po przedłożeniu wniosku i pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej Programem

Do uruchomienia pożyczki niezbędna jest umowa pożyczki i harmonogram przekazywania transz pożyczki opracowany przez pożyczkobiorcę

Uruchomienie pożyczki i regulacja płatności przez bank będzie następować na podstawie faktur i dyspozycji złożonej przez pożyczkobiorcę

Wysokość pożyczki jest równa udziałowi dofinansowania ze środków UE w części wydatków kwalifikowanych

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Prefinansowanie budżetowe

Zygmunt Krasiński


Spłata odsetek – miesięcznie na rachunek bankowy w BGK CD

Spłata kapitału, na rachunek w BGK wskazany w umowie o dofinansowanie jako rachunek bankowy projektu beneficjenta

Rozliczenie pożyczki następuje w terminie miesiąca od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki określonego w umowie, a w przypadku niewpłynięcia w tym terminie środków z budżetu UE, w terminie miesiąca od ich wpływu

W przypadku niewpłynięcia środków z budżetu UE z przyczyn zależnych od pożyczkobiorcy, zwrot pożyczki następuje ze środków własnych pożyczkobiorcy, w terminie 3 miesięcy od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki

Posiadacz rachunku bankowego ponosi koszty prowizji i opłat zgodnie z tabelami prowizji i opłat banku

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Prefinansowanie budżetowe

Zygmunt Krasiński


Beneficjent CD:

Opracowuje i składa projekt, a po przyjęciu projektu do realizacji - podpisuje umowę o finansowaniu projektu z funduszy strukturalnych

Zawiera umowy z kontrahentami w ramach realizowanego projektu, ogłasza przetargi na realizację zadań oraz płaci za wystawione faktury.

Informuje właściwą instytucję wdrażającą i zarządzającą o trybie wyłaniania wykonawców i dostawców w ramach projektu

Przygotowuje wymagane raporty dotyczące wdrażania projektu

Przekazuje kopie zapłaconych faktur w celu uzyskania prefinansowania poniesionych wydatków z funduszy strukturalnych

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Prefinansowanie budżetowe

Zygmunt KrasińskiKredyt pomostowy CD

Przeznaczenie: pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu

Kwota kredytu do 100% przyznanej refundacji

Zabezpieczenie obligatoryjne: cesja praw do refundacji

Procedura bankowa – dokumenty – promesa bankowa

Uruchomienie kredytu: po podpisaniu umowy o dotację i umowy kredytu

spłata kredytu (wartości nominalnej): z otrzymanej refundacji

Oprocentowanie kredytu: stawka bazowa + marża

Opłaty i prowizje: zgodnie z taryfą banku

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Prefinansowanie komercyjne projektu

Zygmunt Krasiński


Kredyt współfinansujący wkład własny/inwestycyjny CD

Przeznaczenie: pokrycie kosztów projektu

Kwota kredytu, np. do 90% wartości przedsięwzięcia

Minimalny wkład własny, np. 10%

Zabezpieczenie kredytu – zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku

Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez bank – promesa bankowa

Uruchomienie kredytu: po podpisaniu umowy o dotację i umowy kredytu – jednorazowo lub w transzach

Spłata kredytu: po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem spłat

Oprocentowanie kredytu: stawka bazowa + marża

Opłaty i prowizje: zgodnie z taryfą banku

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Współfinansowanie projektu

Zygmunt Krasiński


Doradztwo finansowe CD w zakresie opracowania założeń montażu finansowego projektu

Prowadzenie rachunku bankowego projektu (otwarcie rachunku po podpisaniu umowy o realizacji projektu)

Leasing

Finansowanie wykonawców i/lub podwykonawców projektu,

Obsługa rozliczeń projektu

Obsługa gwarancji przetargowych

Obsługa gwarancji dobrego wykonania kontraktu

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Pozostałe instrumenty finansowe

i produkty bankowe

Zygmunt Krasiński


Bezpośrednim odbiorcą wsparcia CD jest korzystający

Zakres wsparcia - wydatki na zapłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych, z wyjątkiem leasingu zwrotnego

Leasing finansowy – umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności przedmiotu leasingu na korzystającego

Uznanie wydatków – tylko w okresie kwalifikowania wydatków, do wartości nie przekraczającej wartości zakupu przedmiotu leasingu przez finansującego

Pomoc wypłacana jednorazowo lub w transzach, zgodnie z faktycznie płaconymi ratami leasingu

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Leasing nowych środków trwałych

Zygmunt Krasiński


Ustawa CDz dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz.U. 2004, nr 121, poz. 1262)

Realizuje porozumienie zawarte pomiędzy przedstawicielami Rządu, a Związkiem Banków Polskich.

Usytuowany w Banku Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.pl/fundusze/fpu.jsp

Cel: zwiększenie dostępu podmiotów do kredytu bankowegooraz

pozyskiwania środków z emisji obligacji w celu możliwie dużego

wykorzystania środków UE.

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Fundusz poręczeń unijnych

Zygmunt Krasiński


Zadanie CD

Udzielanie gwarancji i poręczeń na spłatę kredytów oraz na wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji.

Warunek

Gwarantowane lub poręczane środki są przeznaczane na finansowanie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE.

Efekt

- obniżenie ryzyka kredytowego, co zwiększa zbiór projektów możliwych do finansowania kredytem/obligacjami

- obniżenie cenykredytu/emisji obligacji

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Fundusz poręczeń unijnych

Zygmunt Krasiński


Źródła finansowania CD

środki pieniężne przekazywane przez Narodowy Bank Polski z tytułu oprocentowania rezerwy obowiązkowej od depozytów banków utrzymywanych w NBP

pozostałe: odsetki z lokat wolnych środków Funduszu, opłaty prowizyjne, darowizny i inne

Szacunkowa wielkość Funduszu

Na poziomie 800-900 mln zł.

Daje to możliwość uruchomienia gwarancji na kwotę około 3 mld zł.

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Fundusz poręczeń unijnych

Zygmunt Krasiński


Zasady funkcjonowania CD

Gwarancją lub poręczeniem może być objęta kwota kredytu lub wyemitowanych obligacji przeznaczona na finansowanie:

- nakładów refinansowanych ze środków UE: do wysokości 80%

- wkładu własnego na przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE:

do wysokości 60%

Gwarancją lub poręczeniem objęta będzie kwota główna kredytu lub wartość nominalna obligacjibez odsetek

Jednostkowa kwota gwarancji lub poręczenia nie może przekroczyć równowartości w złotych 5.000.000 Euro

Gwarancja lub poręczenie nie mogą być udzielone po uruchomieniu kredytu lub emisji obligacji

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Fundusz poręczeń unijnych

Zygmunt Krasiński


Procedura CD

złożenie przez kredytobiorcę do BGK wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia wraz z dokumentami

pozytywna ocena zdolności kredytobiorcy do wywiązania się ze zobowiązań kredytowych

ustanowienie zabezpieczenia gwarancji lub poręczenia - weksel „in blanco”

wniesienieopłaty prowizyjnej

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Fundusz poręczeń unijnych

Zygmunt Krasiński


Koszty poręczenia lub gwarancji: CD

opłata prowizyjna naliczana od kwoty objętej poręczeniem:

0,50 % - przy poręczeniu udzielanym na okres do 1 roku

0,75 % - przy poręczeniu udzielanym na okres od 1 roku do 2 lat

1,00 % - przy poręczeniu udzielanym na okres od 2 do 3 lat

1,25 % - przy poręczeniu udzielanym na okres od 3 do 5 lat

1,50 % - przy poręczeniu udzielanym na okres dłuższy niż 5 lat

w przypadku gwarancji opłata prowizyjna będzie ok. dwukrotnie wyższa od pobieranej w przypadku poręczenia.

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Fundusz poręczeń unijnych

Zygmunt Krasiński


Zygmunt Krasiński CD

Krajowy Punkt Kontaktowy

Programów Badawczych UE

http://www.kpk.gov.pl

tel.: (22) 828-74-83 w. 211

[email protected]

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD

Zygmunt Krasiński


ad