1 / 19

Nederland telt meer dan 648 kerken en kerkelijke genootschappen.

Nederland telt meer dan 648 kerken en kerkelijke genootschappen. Nederland in 2006. 2 stromingen in Nederland. Binnen Nederland zien we als hoofdstromingen de  Rooms Katholieke Kerk  en de  Protestantse kerken. Rooms Katholieke kerk.

effie
Download Presentation

Nederland telt meer dan 648 kerken en kerkelijke genootschappen.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nederland telt meer dan 648 kerken en kerkelijke genootschappen.

 2. Nederland in 2006

 3. 2 stromingen in Nederland Binnen Nederland zien we als hoofdstromingen de Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse kerken.

 4. Rooms Katholieke kerk http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040315_katholiek02

 5. Protestantse kerk http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040315_protestant02

 6. Zo ziet de kerk er van binnen uit http://www.schooltv.nl/plein/templates/detail/spelletje-popup.jsp?nr=1797087&item=2433096

 7. Maarten Luther In het woord protestant zit het woord ‘protesteren’. De oorsprong hiervan ligt bij de Duitse monnik Maarten Luther die op 31 oktober 1517 op de deur van de kerk in Wittenberg 95 stellingen (punten van kritiek) tegen de Rooms-Katholieke kerk spijkerde.

 8. Johannes Calvijn Toen Maarten Luther zijn 95 stellingen ophing was Calvijn 8 jaar oud. Later zou hij veel invloed krijgen in Frankrijk

 9. De Katholieke kerk kreeg veel kritiek Hij stelde allerlei misstanden aan de kaak. De kerk hield zich volgens Luther bezig met rijkdom en pracht en praal en was niet vies van verregaande politieke macht. De gelovigen moesten zelf nadenken en hadden daarvoor geen paus.

 10. Bijbelvertaling Wel een bijbel in de eigen taal en niet in het Latijn zoals dat tot dan toe gebruikelijk was. Het moest gaan om wat in de bijbel staat (solascriptura) en alleen door het geloof (solafide).

 11. Hoe krijg ik een genadig God? De hoofdvraag waar Luther mee worstelde was: ‘Hoe krijg ik een genadig God?’ Kun je door hard te werken je eigen zaligheid verdienen? De uitkomst van die vraag was het ontstaan van het Protestantisme dat uitgaat van het principe: door geloof en dankzij de genade worden je zonden vergeven en zul je eeuwig leven.

 12. Ecclesia “een bijeenkomst” “zij die geroepen zijn”

 13. Het gaat dus niet om het gebouw maar om de mensen!

 14. Christenen kwamen bijeen in hun eigen huizen Pas zo’n 200 jaar na Christus ontstonden de eerste kerkgebouwen. Het doel is altijd geweest: ontmoeten van God en elkaar

 15. Waarom op zondag? De eerste dag van de nieuwe week Opstandingdag van Jezus uit de dood

 16. Wat gebeurt er in een kerkdienst?‘liturgie’ -Gebed, dankbede, smeekbede, voorbede en lofprijzing   -De preek en verkondiging -Zang -Bediening van de sacramenten -Inzameling van de gaven (collecte) -De geloofsbelijdenis -Het uitspreken van de zegen

More Related