1 / 8

Barcelona kerken en kathedralen

Hoewel er talrijke historische kerken verspreid over de stad Barcelona, is het zonder twijfel de basiliek ik tempel Expiatori de la Sagrada Familia, die steelt de show. Deze omvangrijke rooms-katholieke kerk werd ontworpen door de handen van volbracht Catalaanse architect en modernisme boegbeeld Antoni Gaudi en nu gelederen als een UNESCO World Heritage Site, hoewel de structuur eigenlijk onvolledig is en nooit in zijn geheel klaar was. Presenteren als de zetel van de aartsbisschop van Barcelona, is de kathedraal van het Heilige Kruis en St. Eulalia een andere opvallende gebouw. Deze kathedraal werd gebouwd tussen de jaren van 1298 en 1460, op de site van een historische Visigotische kapel. De neo-gotische voorgevel werd toegevoegd enkele jaren later in 1870, wordt gebaseerd op een origineel 1408 ontwerp en beschikt over vele ingewikkelde functies. In het bijzonder staat het dak bekend om haar ontelbare waterspuwers, die bestaan uit een reeks van mythische wezens en dieren. CATEDRAL DE LA SANTA CREU IK SANTA EULALIA (KATHEDRAAL VAN HET HEILIGE KRUIS EN ST. EULALIA) Adres: Pla Seu, 3, 08002, Barcelona, Spanje Spanje Tel: + 34 (0) 93 315 1554 Gewijd aan Eulali, een patroonheilige van de stad, de kathedraal van Barcelona is rijkelijk versierd en een echt uniek zicht. Het interieur is groot en vol met originele kenmerken. Dit is eigenlijk één van de enkele kerken in de stad niet te worden beschadigd in burgeroorlogen. Met kapellen, prachtige gotische architectuur en veel interessante graven bent u ook staat voor een bezoek aan het dak via stappen of een lift. Interessant, is het klooster genaamd home door sommige 13 witte ganzen, die binnen de ‘lettertype de les Oques’ (ook van de ganzen leven). Grote renovatie begon in 1968 en duurde iets meer dan vier jaar. CATEDRAL DE GIRONA (KATHEDRAAL VAN GIRONA) Adres: Plaça de la Catedral, Girona, Spanje Kathedraal van Girona ligt iets meer dan een uur ten Noord-Oosten van Barcelona, op een prachtige kerk met vele interessante

Download Presentation

Barcelona kerken en kathedralen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. The Tyler GroupExpat Connections Blog **Global Expat Connections in Barcelona Blog

  2. **Barcelona kerken en kathedralen** Hoewelertalrijkehistorischekerkenverspreid over de stad Barcelona, is het zondertwijfel de basiliekiktempelExpiatori de la SagradaFamilia, die steelt de show. Dezeomvangrijke rooms-katholiekekerkwerdontworpen door de handen van volbrachtCatalaanse architect en modernismeboegbeeldAntoni Gaudi en nu gelederenalseen UNESCO World Heritage Site, hoewel de structuureigenlijkonvolledig is en nooit in zijngeheelklaar was. Presenterenals de zetel van de aartsbisschop van Barcelona, is de kathedraal van het HeiligeKruis en St. Eulaliaeenandereopvallendegebouw.

  3. Dezekathedraalwerdgebouwdtussen de jaren van 1298 en 1460, op de site van eenhistorischeVisigotischekapel. De neo-gotischevoorgevelwerdtoegevoegdenkelejaren later in 1870, wordtgebaseerd op eenorigineel 1408 ontwerp en beschikt over veleingewikkeldefuncties. In het bijzonderstaat het dakbekendomhaarontelbarewaterspuwers, die bestaanuiteen reeks van mythischewezens en dieren.

  4. CATEDRAL DE LA SANTA CREU IK SANTA EULALIA (KATHEDRAAL VAN HET HEILIGE KRUIS EN ST. EULALIA) • Adres: PlaSeu, 3, 08002, Barcelona, SpanjeSpanje • Tel: + 34 (0) 93 315 1554 GewijdaanEulali, eenpatroonheilige van de stad, de kathedraal van Barcelona is rijkelijkversierd en eenechtuniekzicht. Het interieur is groot en vol met originelekenmerken. Dit is eigenlijkéén van de enkelekerken in de stadniettewordenbeschadigd in burgeroorlogen. Met kapellen, prachtigegotischearchitectuur en veelinteressante graven bent u ookstaatvooreenbezoekaan het dak via stappen of een lift. Interessant, is het kloostergenaamd home door sommige 13 witteganzen, die binnen de ‘lettertype de les Oques’ (ook van de ganzenleven). Grote renovatiebegon in 1968 en duurdeietsmeerdanvierjaar.

  5. CATEDRAL DE GIRONA (KATHEDRAAL VAN GIRONA) • Adres: Plaça de la Catedral, Girona, Spanje Kathedraal van Gironaligtietsmeerdaneenuur ten Noord-Oosten van Barcelona, op eenprachtigekerk met veleinteressantemogelijkheden, met inbegrip van eenmooiebarokkegevel. Veel van het gebouw is veranderd door de eeuwenheen en er is ookeen museum met velehistorischetentoonstellingen.

  6. BASILIEK IK TEMPEL EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMILIA • Adres: Carrer de Mallorca, Barcelona, Spanje Een van Barcelona’s belangrijkstetoeristischeattracties, de SagradaFamilia is heel prachtig. De achttorenspitsentorenhoog in de hemel, hoewelniet minder dan 18 torenspitsenoorspronkelijk door Gaudi bedachtwerden. Ditmiddeleeuwsekathedraal was nooithelemaalklaar en de bovenstetorenmoetdaadwerkelijkwordenzelfsgroter. Accentuerenopnemeneencrypte, museum en veleprachtigesculpturen – kijkuitvoor de stenenschildpadden die aan de basis van sommigekolommen. Rondleidingenzijnookbeschikbaar en dezekomenzeeraantebevelen. • Open: April tot en met augustus – 09: 00 tot 08: 00, maart en September tot oktober – 09: 00 tot 19: 00, November tot februari – 09: 00 tot 18: 00 • Toegang: gratis

  7. CATEDRAL DE TARRAGONA (TARRAGONA-KATHEDRAAL) • Adres: Placa de la Seu, Tarragona, Spanje Gebouwdtussen 1171 en 1331, en eenweinigmeerdaneenuur ten westen van de stadgelegen, kathedraal van Tarragona ligt op de site van dezeRomeinsestadtempel en combineertzowelgotische en Romaansefuncties. Hoogtepuntenzijneenprachtigeklooster en bijzondergedetailleerde woodcarvings. Het interieur van de kathedraal is meerdan 100 meter / 328 meter in lengte.

  8. EGLÉSIA DE SANTA MARIA DEL MAR • Adres: Passeig del geboren, Barcelona, SpanjeSpanje De Santa Maria kerkzondertwijfel is een van de stadbesteCatalaansegotiekkerken. Meer dan 500 jaargeledengebouwd, het interieurkannietoverdrevenwordenverfraaid, maardezekerk is goedgeproportioneerd en imposante. Concertenzijngeënsceneerdehier van tijd tot tijd en dezekunnen heel betoverende.

More Related